Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilgisayar 1 3 0 3 3
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 4
ECH101 Eczacılıkta Temel Hesaplamar 2 0 2 4
ECH103 Organik Kimyada Temel Kavramlar 2 0 2 3
Toplam Kredi 25 0 25 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması

BİL 101 Bilgi Teknolojileri
Bilgi ve iletişim teknolojileri ve etkin kullanımı, Öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilişim teknolojileri konusunda farkındalık ve kullanabilme düzeyini arttırmaktır.

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

TUR 101 Türk Dili 1
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

SMO101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes), kökler (Stems) ve son eklerin (Suffixes) öğretilmesi, ameliyat ve benzer tedavi seçenekleri ile hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesini maçlayan temel bir derstir. Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes), kökler (Stems) ve son eklerin (Suffixes) öğretilmesi,Olumlu ve olumsuz ekler ile zıt anlamlı kavramların öğretilemsi Ameliyat ve benzer tedavi seçeneklerinde kullanılan teknik, cihaz ve yöntem adlarının öğretilmesi

SMO 105 Temel Matematik
Bu dersin amacı öğrencilerin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek ve sosyal bilimler ile ilgili matematik problemleri analiz etmek için bir matematiksel altyapı vermektir

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 111 Temel Anatomi

 • Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;
 • İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
 • Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
 • Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
 • Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.
 • Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
 • Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

ECH 101 Eczacılıkta Temel Hesaplamalar
Eczacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü hesaplamalar için gerekli yöntem ve bunların uygulanabilirliğini öğretmektir.
Problem çözümüne yaklaşım, uygun yöntem belirleme, çözümde takip edilecek aşamaları bir sistematik içerisinde takip edebilmeyi, ulusal ve uluslararası ölçüm sistemlerini kavramayı sağlatmak, örnekler ile bubilgileri pekiştirmek amaçlanmaktadır.

ECH 103 Organik Kimyada Temel Kavramlar
Organik kimyanın temel ilke ve prensiblerinin öğrenilmesi
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak.Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek.Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin varolan bilgilerini geliştirmek.Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarınıgeliştirmek. Eleştirel düşünceyi geliştirmek


II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi  2 0 2 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri  2 0 2
ECH104 Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi 1 2 0 2 3
ECH106 İlaç Zehirleme Bilgisi 2 0 2 3
ECH150 Yaz Stajı (20 iş günü) 0 0 0 1
KMB102 Klinik Mikrobiyoloji 3 0 3 4
BYK102 Genel Biyokimya 3 0 3 4
FAR102 Farmakoloji 1 3 0 3 4
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 2
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
Toplam Kredi 24 0 24 30
SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 106 Temel İletişim Becerileri
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

ECH 104 Eczane Hizmetleri İlaç Bilgisi 1
Bu ders mevcut yasa ve mevzuatlar gereği eczane hizmetlerinde bilgilenmeye sahip olur
Bu ders hastaya en iyi hizmetin sunulmasını amaçlar

ECH 106 İlaç Zehir Bilgisi
İlaç ve zehir, tedavi ve zehirlenme kavramlarını öğretmektir
Problem çözümüne yaklaşım, uygun yöntem belirleme, çözümde takip edilecek aşamaları bir sistematik içerisinde takip edebilmeyi, ulusal ve uluslararası ölçüm sistemlerini kavramayı sağlatmak, örnekler ile bu bilgileri pekiştirmek amaçlanmaktadır

ECH 150 Yaz Stajı
Eczane hizmetlerini gerçek uygulamasını yapacaklardır.
Bu ders; öğrencinin bir eczacı sorumluluğunda görevlerini öğretecektir

KMB 102 Temel Mikrobiyoloji
Dersin amacı insanda enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar hakkında bilgi vermek, geçiş yolları ve önlem konusunu öğretmektir. Enfeksiyon hastalıklarının laboratuar tanısı için uygun örneklerin toplanmasını ve klinik örneklerin incelenmesini tanımlamak amaçlanmıştır. Nazokomial enfeksiyon hakkında bilgi verilir, enfeksiyon kontrol ve önleme yöntemleri öğretilir.

BYK 102 Genel Biyokimya
Makromoleküllerin kimyasal yapısı ve özellikleri, metabolizmadaki rolleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak, makromoleküllerin biyokimyasal tanısında kullanılan araştırma yöntemlerini öğretmek

FAR 102 Farmakoloji

 • Farmakoloji: İlaç ve biyolojik sistemler arasındaki ilişkiyi incelenmesi, İlâçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanımlarınıın incelenmesi
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

TUR 102 Türk Dili 2

 • Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları. Konuşma türleri , değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
 • Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak;
 • Türkçe konuşma dili özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek örnekleriyle göstermek;
 • Sözlü anlatımda başarı göstermelerini sağlamak.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir. İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.

 • Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
 • Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
 • Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
 • İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
 • Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
 • Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı, kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
ECH201 Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi 2 3 0 3 4
ECH203 İlaç Şekilleri Teknolojisi 1 2 0 2 4
ECH205 Ecz Hizmetleri Uygulamaları Lab 1 0 2 1 3
ECH207 İlaç Kimyası 3 0 3 6
ECH209 Eczane Hiz. İlkeleri ve Etik Kurallar 2 0 2 3
ECH211 Eczane Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
FAR105 Farmakoloji 2 2 0 2 3
SMO201 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 18 2 19 30

ECH 201 Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi 2
Bu ders eczane hizmet ve yönetiminde mevcut yasa ve mevzuatlar gereğince bilgi ve yeterliliğe ulaşır. Bu ders hastaya en iyi hizmetin sunulmasını amaçlar

ECH 203 İlaç Şekilleri Teknolojisi 1
Bu ders; eczane hizmetleri esnasında eczacının en önemli destekçisi olan teknisyenin İlaç Teknolojisi ve Gereklilikleri açısından bilgilendirilmesini sağlayacak bir giriş dersidir
Bu ders; ilaç şekillerinin ve veriliş yollarının genel anlamda açıklanmasını ve sonrasında temel düzeyde sıvı ve yarı katı dozaj formlarının hazırlanması ve gerekliliklerinin anlaşılarak, stabilite ve saklama koşulları gibi ilaç için hayati öneme sahip konular hakkında bir bakış açısı oluşturmayı amaçlar

ECH 205 Eczane Hizmetleri Uygulamaları Lab 1
Bu ders; eczane hizmetleri esnasında eczacının en önemli destekçisi olan teknisyenin Majistral ürün hazırlama ve gereklilikleri açısından bilgilendirilmesini sağlayacak bir giriş dersidir . Bu ders; temel düzeyde sıvı ve yarı katı dozaj formlarının hazırlanması ve gerekliliklerinin anlaşılarak stabilite ve saklama koşulları ve etiketleme gibi ilaç için hayati öneme sahip konular hakkında pratik beceri kazandırmayı amaçlar

ECH 207 İlaç Kimyası
Bu ders, ilaç kimyasının temel prinsipleri, hesaplamaları ve en sık karşılaşılan organik bileşikler ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan bir giriş dersidir.
İlaç kimyasının temel kavramlarını öğretmek, maddenin mikro yapısını ve maddeler arasındaki etkileşimler hakkında bilgilendirmek, organik kimyanın önemli temel prensiplerin verilmesidir. Öğrenciye, organik bileşiklerin en sık karşılaşılan sınıflarının adlandırılması, fonksiyonel grupları, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve temel reaksiyon mekanızmaları öğretilecektir

ECH 209 Eczane Hizmetleri İlkeleri ve Etik Kurallar

 • Etik ve deontolojik kavramlar ve bunların eczane hizmetleri alanındaki öneminin tanıtılması
 • Etik ve deontolojik konuların yasal mevzuatlar ile olan benzerlik ve farklılıklar

ECH 211 Eczane Hizmetleri Yönetimi

Reçetedeki ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan ve sunan ara elemandır. Bu ders; eczanede verilen yönetsel hizmetlerin esasları, güncel uygulamalar ve sorunları, diğer hususlar uygulamalı olarak icra ettirilecektir


IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO202 Halk Sağlığı  3 3 4
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
ECH202 Eczane İşletmesi Sistemleri 2 0 2 2
ECH204 Ecz. Kayıtları ve Stok Yöntemleri 2 0 2 2
ECH206 Tıbbi Bitkisel Ürünler 3 0 3 4
ECH208 İlaç Şekilleri Teknolojisi 2 2 0 2 4
ECH210 Temel Eczane Uygulamaları 0 8 4 6
ECH212 Ecz Hiz. Uygulamaları Lab 2  0  2 1 3
Toplam Kredi 16 10 21 30

SMO 202 Halk Sağlığı
Halk sağlığı yaklaşımını sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısını geliştirmeyi kapsamaktadır. Bu ders ile
sonunda öğrenciler; toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede hekimin rolünü, bu amaçla yapılan uygun müdahale yöntemlerini ve sağlık hizmetlerinin yönetimiyle ilgili temel kavramları açıklayabileceklerdir

SMO 204 Meslek Etiği
İş hayatındaki davranışların düzeltilmesini sağlayan, kişiye etik prensipler ve standartlar getirilmesini sağlayan derstir. Amaç; meslek etiği ve etik ile alakalı yeterliliklerin öğrenciye kazandırılmasıdır.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı

 • Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

ECH 202 Eczane İşletmesi Sistemleri
Eczacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü eczane kayıt sistemlerive stok yönetimi öğretilecektir
Bir işletme olarak, eczanelerde kayıtların tutulması, bu kayıtların güncellenmesi ve ilaç ve ilaç dışı ürünlerin stoklarının kayıt altına alınarak taki bina sılyapılır, bunların esasları nelerdir, detaylı olarak verilmesi amaçlanmaktadır

ECH 204 Eczane Kayıtları ve Stok Yönetimi
Eczacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü eczane kayıt sistemlerive stok yönetimi öğretilecektir
Bir işletme olarak, eczanelerde kayıtların tutulması, bu kayıtların güncellenmesi ve ilaç ve ilaç dışı ürünlerin stoklarının kayıt altına alınarak taki bina sılyapılır, bunların esasları nelerdir, detaylı olarak verilmesi amaçlanmaktadır

ECH 206 Tıbbi Bitkisel Ürünler
Bu ders eczanede bulunan doğal kaynaklı ürünler(tıbbi çaylar,tıbbi yağlar ve ilaç formunda bitkisel ürünler) ile ilgili öğrencinin eczacıya teknik yardım yapabilmesini sağlayacak bilgilerin öğretildiği derstir
Bu dersin amacı öğrenciyi ,eczanede bulunan, doğal kaynaklı ürünler(tıbbi çaylar,tıbbi yağlar ve ilaç formunda bitkisel ürünler) ile ilgili eczacıya teknik yardım yapabilmesini sağlayacak ve halk sağlığı açısından doğal maddelerle tedavideki bilimsel bilgilerin verilmesidir

ECH 208 İlaç Şekilleri Teknolojisi 2
Bu ders; eczane hizmetleri esnasında eczacının en önemli destekçisi olan teknisyenin Katı ve Steril Dozaj formları hakkında bilgilenmesini sağlayarak, hastaların eczaneden ilaç temini sırasında karşılaşabilecekleri karışıklıkları minimuma indirecek ve özellikle soğuk zincir içeren ürünlerin taşınması esnasında oluşabilecek aksaklıklara dikkat çekecek bir derstir
Bu ders; eczanede majistral olarak üretilemeyen katı ve steril dozaj şekillerinin genel anlamda açıklanmasını ve sonrasında temel düzeyde bu dozaj formlarının endüstrideki hazırlanışının ve gerekliliklerinin anlaşılarak, stabilite ve saklama koşulları gibi ilaç için hayati öneme sahip konular hakkında bir bakış açısı oluşturmayı amaçlar

ECH 210 Temel Eczane Uygulamaları
Eczane yönetimiyle ilgili temel bilgiler ve eczanedeki temel bilgisayar programlarını kullanma
Bu ders; eczanede verilen hizmetlerin esasları, güncel uygulamalar ve sorunları, diğer hususlar uygulamalı olarak icra ettirilecektir

ECH 212 Eczane Hizmetleri Laboratuvar Uygulamaları Lab 2
Bu ders; eczane hizmetleri esnasında eczacının en önemli destekçisi olan teknisyenin Katı ve Steril Dozaj formları hakkında bilgilenmesini sağlayarak, hastaların eczaneden ilaç temini sırasında karşılaşabilecekleri karışıklıkları minimuma indirecek ve özellikle soğuk zincir içeren ürünlerin taşınması esnasında oluşabilecek aksaklıklara dikkat çekecek bir derstir
Bu ders; eczanede majistral olarak üretilemeyen katı ve steril dozaj şekillerinin genel anlamda açıklanmasını ve sonrasında temel düzeyde bu dozaj formlarının endüstrideki hazırlanışının ve gerekliliklerinin anlaşılarak, stabilite ve saklama koşulları gibi ilaç için hayati öneme sahip konular hakkında bir bakış açısı oluşturmayı amaçlar