Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 4
EBO101 Ebelik Esasları 1 2 1 3 5
EBO103 Doğum Bilgisi   1 2 1 3 5
EBO109 Histoloji ve Embriyoloji 2 0 2 4
BES107 Genel  Beslenme İlkeleri 2 0 2 2
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
Toplam Kredi 21 2 23 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

SMO 109 Temel İlk Yardım

İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 111 Temel Anatomi

 • Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;
 • İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
 • Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
 • Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
 • Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.
 • Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
 • Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

EBO 101 Ebelik Esasları-I
İnsan ve Temel İnsan Gereksinimleri, Yaşam Süreci, EBElikle İlgili Temel Kavramlar, Birey ve Hastane Ortamı, Enfeksiyon Kontrolü, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Hareket Gereksinimi, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Hijyen Gereksinimi, Yaşamsal Bulgular, Doku Bütünlüğünün Sağlanması, İlaçların Uygulanması, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Solunum Gereksinimi, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Sıvı Gereksinimi, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Boşaltım Gereksinimi (Üriner ve Bağırsak), Perioperatif Bakım, EBElik Süreci.

EBO 103 Doğum Bilgisi I
Gebelikle ilgili terminoloji ve sağlık ölçütleri; doğum öncesi bakımın önemi ve amacı; doğum öncesi izlem; doğum öncesi hizmetlerde ebenin rolü; gebelikte risk faktörleri; önceden var olan riskli durumlar; fetal sağlığın değerlendirilmesinde kullanılan testler; birinci trimester kanamaları; üçüncü trimester kanamaları; gebeliğin neden olduğu hipertansiyon; hiperemezis gravidarum; çoğul gebelik; erken doğum tehdidi; miyad geçmesi; polihidroamniyoz – oligohidroamniyoz; gebeliğin neden olduğu üriner enfeksiyonlar; korioamnionitis; erken membran rüptürü; gebelikte sık görülen yakınmalar ve alınması gereken önlemler; gebelikte anne ve fetüs sağlığının yükseltilmesi; gebelikte beslenme.

EBO 109 Histoloji-Embriyoloji
Embriyolojinin anlamı, tarihçesi ve embriyoloji terimleri, kadın ve erkek üreme sistemi organları, gametogenez, ovulasyon, implantasyon, fetüs dönemi, plasenta ve fetal zarlar, çoğul gEBElikler, kromozomlar ve genetik, kromozom anomalileri, teratoloji, insan doğum defektleri (konjenital malformasyonlar) Histolojinin tanımı, histolojik ve mikroskobik yöntemlerin tanıtılması, hücrenin yapısal özellikleri, makroskopik yapı ile uyumu, hücre zarı ve sitoplâzma, çekirdek,

BES 107 Beslenme İlkeleri
Sağlıklı beslenme; Beslenme ve iş verimi; Besin öğeleri karbonhidratlar, proteinler, yağlar, mineraller, vitaminler ve içecekler; Sıvı dengesi; Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri; Enerji gereksinimleri; İdeal boy kilo, obesite ve yol açtığı hastalıklar; Özel Durumlarda beslenme, gebe, emziren anne ve bebek beslenmesi, çocuk beslenmesi.

TUR 101 Türk Dili 1
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.


II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
EBO102 Ebelik Esasları 2 2 0 2 2
EBO104 Doğum Bilgisi 2 2 1 3 3
TBG106 Tıbbi Biyoloji Ve Genetik 2 0 2 3
EBO150 Yaz Stajı (20 iş günü) 0 0 0 1
FAR102 Farmakoloji 2 3 0 3 4
ÇSH102 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 0 3 4
KMB102 Klinik Mikrobiyoloji 3 0 3 4
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
Toplam Kredi 24 1 25 30
SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

EBO 102 Ebelik Esasları-II
İnsan, sağlık, hastalık, kadın, aile kavramları bireyin ağrı ve acıyla baş etmesinde ebenin rolü, uyku ve dinlenme gereksiniminin karşılanmasında ebenin rolü,yara bakımında ebenin rolü, güvenli hastane ortamının sağlanmasında ebenin rolü hasta kabulü ve taburculuğunda ebenin rolü bireyin hareket gereksinimlerinin karşılanmasında ebenin rolü yaşam bulgularının ölçülmesi, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi sıcak ve soğuk uygulamalar, enfeksiyon kontrolünde ebenin rolü bireysel hijyen gereksinimlerinin karşılanmasında ebenin rolü kayıp ve ölümde ebenin işlevleri ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasında ebenin işlevleri solunum sistemi uygulamaları ve ebenin işlevleri oral ve parenteral ilaç uygulamaları bireyin sıvı gereksiniminin karşılanması ve ebelik işlevleri kan transfüzyonu ve ebenin sorumlulukları sahli aygıtı ile hemoglobin değeri belirleme.

EBO 104 Doğum Bilgisi II
Doğum öncesi izlem, gEBElikte sık görülen yakınmalar ve alınması gereken önlemler, gEBElikte anne ve fetüsün sağlığının yükseltilmesi, gEBElikte beslenme, fetal sağlığın değerlendirilmesi ve riskli gEBElikler. Normal Doğum Eylemi, Riskli Doğum Eylemi, Normal Doğum Eyleminde İzlem, Riskli Doğum Eyleminde İzlem.

TBG106 Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Öğrencilere hayatımızın hemen hemen tüm boyutlarında etkili olan Biyoloji ve Genetik alanlarında kullanılan tanım ve kavramları tanıma, genetik olayların cereyan ettiği hücrenin morfolojisi ve fizyolojisini öğrenme, hücrenin genetik yapısını, insan genomunu gen mutasyonunu, kalıtımın prensiplerini, kromozomal hastalıkları ve ilgili tanı tekniklerini, genetik danışmanlık

EBO 150 Yaz Stajı

 • Ebelikte yardımcı destek personelinin gerekliliği.
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
  geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
  geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
  yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek

FAR 102 Farmakoloji

 • Farmakolojiye giriş; İlaçların emilimleri ve dağılımları; İlaçların metabolizması ve atılımı; İlaçlar arasındaki etkileşmeler, antagonizmalar ve sinerjizmalar; İlaçların etki metanimaları; Otonom sinir sistemi ilaçları, kolinerjik ve antikolinerjik ilaçlar ve tedavide kullanımlarınıın incelenmesi Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

KMB 102 Klinik Mikrobiyoloji
İnfeksiyon Hastalıklarına Giriş, Genel Bilgiler; Sindirim Sistemiyle Bulaşan Hastalıklar, Besin Zehirlenmesi (S.Aureus), Botulismus, Tifo, Paratifo, Salmonella Gasroenteritidi, Shigella, Kolera; Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Difteri, Kabakulak, İnfluenza, Boğmaca, Bakteriyel pnomoniler, Tüberküloz, Kızamık, Suçiçeği; Deri ve mukozayla bulaşan infeksiyon hastalıkları Gonore, Herpes Simpleks Kuduz, Tetenoz, Sifilis, Menenjit-Hepatit- Aids, Parazit İnfeksiyonları; Üriner Sistem İnfeksiyonları; Katater İnfeksiyonları; Hastane İnfeksiyonları; Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Yöntemleri.

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

İNG 102 İngilizce 2

 • Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir. İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.
 • Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
 • Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
 • Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
 • İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
 • Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
 • Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı, kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

TUR 102 Türk Dili 2

 • Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları. Konuşma türleri , değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
 • Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak;
 • Türkçe konuşma dili özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek örnekleriyle göstermek;
 • Sözlü anlatımda başarı göstermelerini sağlamak.

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
EBO201 Ebelik Esasları 3 2 8 6 7
EBO203 Doğum Bilgisİ  3 2 8 6 7
TMB201 Enfeksiyon Hastalıkları  2 0 2 2
PZT203 Parazitoloji 3 0 3 3
EBO209 Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları 2 1 3 4
BYK203 Klinik Biyokimya 3 0 3 4
SMO201 Ölçme Ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 17 17 26 30

EBO201 Ebelik Esasları 3
Mesleki temel kavramlar, eğitim ve öğrenme, ebelik süreci ve bakım planı, hasta kabulü ve taburculuk, fiziksel muayene becerisi, yaşam bulguları, bireysel hijyen gereksinimleri, enfeksiyonun kontrolü ve ebenin rolü, ilaç uygulamaları, preoperatif ve post-operatif hazırlık ve bakım, problem çözme süreci, beslenme, boşaltım, üriner, solunum ve sıvı-elektrolit sistem rahatsızlıkları ve ebelik girişimleri.

EBO203 Doğum Bilgisi 3
Normal Doğum eyleminde rol oynayan faktörler, Doğum eyleminin fizyolojisi, Anne organizmasının doğum eylemine sistematik yanıtı, Doğum eyleminin evreleri, Doğum eyleminde bakım, Doğum eyleminde ağrı, Evde doğum, Partograf kullanılması, Alternatif doğum uygulamaları, Doğum Sonu Dönem, İnvolusyon süreci, Loşia, Puerperal bakım, Doğum sonu döneme annenin uyumu, Laktasyon-Emzirmede danışmanlık, Güvenli Annelik

TMB 201 Enfeksiyon Hastaliklari
Sterilizasyonun temel özelliklerini, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, hastane enfeksiyonları, el yıkama, hastane atıklarının ayrıştırılması, hastane enfeksiyon kontrol önlemlerini ve sterilizasyon yöntemlerine yönelik becerileri sağlamaktır. Cerrahi infeksiyonların kısa tanımı ve önemi vurgulanmaktadır.

PZT 203 Parazitoloji

Laboratuvarda gaita,kan ve diğer vücut sıvılarındapreperat hazırlayarak, parazit incelenmesi yapmak. 1- Gaita preperatı hazırlayarak, parazit incelemesi yapmak 2-Kan ve diğer vücut sıvılarından preperat hazırlayarak parazit incelemesi yapmaktır.

EBO 209 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Kadın sağlığı ile ilgili kavramlar Kadın ve Erkek Üreme Organları Anatomi ve Fizyolojisi Üreme Fizyolojisi ve Embriyonel Gelişim Aile Planlaması Cinsel Sağlık İnfertilite Gebelik dönemindeki fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ve Hemşirelikbakımı Gebelikte Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi Erken Dönem Riskli Gebelikler Geç Dönem Riskli Gebelikler Doğum Eylemi ve Bakım Doğum Sonu Bakım Menopoz

BYK 203 Klinik Biyokimya
Makro moleküllerin kimyasal yapı ve özellikleri, metabolizmaları, hastalıkların moleküler mekanizmaları, biyokimyasal tanı ve araştırma yöntemlerini öğretmek. 1-Organizmadaki lipit, protein, karbonhidrat ve nükleik asit gibi makromoleküllerin metabolizmalarını öğrebnek 2-Hormonların etki mekanizmalarını öğrenmek 3-Hastalık biyokimyasını öğrenmek. Hasta başı testleri, Metabolik hastalıklar, MI markerları, Tm markerları, Vücut sıvıları, Böbrek, Karaciğer, fonksiyon testleri, Koağülasyon Biyokimyası, Gebelik Biyokimyası

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.


IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO202 Halk Sağlığı 3 0 3 4
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı  1 0 1 1
EBO202 Dönem Uygulaması 0 26 13 17
Toplam Kredi 10 26 23 30

SMO 202 Halk Sağlığı
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO 204 Meslek Etiği
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanılması amaçlanmaktadır.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

EBO202 Dönem Uygulaması

 • Ebelik bölümünde yardımcı destek personelinin gerekliliği
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
  geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
  geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
  yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı

 • Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek