Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilgisayar 1 3 0 3 3
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
FAR105 Farmakoloji 2 0 2 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 4
ADS101 Psikoloji ve Davranış Bilimleri 2 0 2 3
ADS103 Meslekte Temel İlkeler ve Uygulamalar 2 4 4 5
ADS107 Patoloji 1 0 1 2
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
Toplam Kredi 23 4 25 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması

BİL 101 Bilgi Teknolojileri
Bilgi ve iletişim teknolojileri ve etkin kullanımı, Öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilişim teknolojileri konusunda farkındalık ve kullanabilme düzeyini arttırmaktır.

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

FAR 105 Farmakoloji
Farmakoloji: İlaç ve biyolojik sistemler arasındaki ilişkiyi incelenmesi, İlâçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanımlarınıın incelenmesi Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 111 Temel Anatomi
Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;

 • İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
 • Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
 • Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
 • Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.
 • Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
 • Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

ADS 101 Psikoloji ve Davranış Bilimleri
Psikoloji: İnsan davranışlarını bilimsel olarak inceleyen bilim dalı

 • Davranış bilimlerinin alt unsuru olarak ferdi davranışları ve kişi düzeyinde ruhsal olayları inceler.
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek.
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek.
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek.
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek.
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek.

ADS 103 Meslekte Temel İlkeler ve Uygulamalar
Ağız diş sağlığı teknikerliği veya ağız diş sağlığı destek personeli; ülkemizde son yıllarda adı geçmeye başlayan ve batılı ülkelerdeki diş hemşiresi, diş hekimi asistanı veya dental-oral hijyenistlerin görevini üstlenecek olan meslek alanının adıdır. Bu bağlamda diş hekimliği uygulamalarında yardımcı personelin katkısı tedavilerin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.
Muayenehaneye gelen hastaya veya yaşça küçük olan hastaya ve hastanın yakınlarına doğru yaklaşım biçimleri
Kliniğe başvuran vakalardan tedavi öncesi anamnez almanın; film ve fotoğraf arşivi oluşturmanın amacı ve önemi
Hastanın tedavisine başlamadan önce tedavi hakkında ön bilgilendirme dokumanlarının hazırlanması ve bu dokumanların önemi

 • AİDSli hasta geldiği zaman takip edilecek prosedür ve tedavi yaklaşımları
 • Yapılması planlanan tedavi hakkında ve tedavinin ücreti konusunda hastanın detaylı olarak bilgilendirilmesi.
 • Hastadan tedavi ücretini isteme yöntemlerini öğrencilere öğretmektir.
 • Bir muayenehanede veya klinikte hekime yardımcı olabilmeleri için klinik yardımcı personelin de karşılaşılabilecek sorunlarda hekime yardımcı olabilmesi için muayenehane yönetiminin temel konularını iyi bilmeleri gerekmektedir.

ADS 107 Patoloji
Hastalıklar bilgisine ilişkin kavram, yöntem ve tekniklerleri içermektedir. Hastalıklar bilgisine ilişkin kavram, yöntem ve teknikler ile ilgili olarak teorik bilgi vermek, öğrendiği bu bilgileri uygulayab,lme becerisi kazandırmak

TUR 101 Türk Dili 1
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.


II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 2
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
TMB102 Temel Mikrobiyoloji 3 0 3 4
ADS104 Alet Bakım ve Koruması 2 2 3 3
ADS106 Konservatif Diş Tedavisi ve Protez Yardımcılığı ile Dental Terminoloji 1 3 2 4 4
ADS108 Temel Ortodonti ve Hasta Bakımı İle Koruyucu Diş Hekimliği 1 3 0 3 4
ADS110 Ağız Cerrahisi ve Temel Oral Radyoloji 1 2 2 3 3
ADS150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0 1
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 2
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
Toplam Kredi 24 6 27 30
SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

TMB 102 Temel Mikrobiyoloji
Mikroorganizmaların sınıflandırılması, bulaş yolları ve korunma yolları hakkında bilgi vermektdir. insanlarda hastalık etkeni olan mikroorganizmaların genel özelliklerini tanımak, bulaş ve korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak ve yaptığı hastalıkları değerlendirmektir.

ADS 104 Alet Bakım ve Koruması
Diş hekimliğinde tedavi işlemleri, unit adını verdiğimiz sabit bir yapı üzerinde dinamik aletler de kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Son derece hassas ve mali yükü çok olan bu donanımın her bir parçası, kendine özgü, özel bir koruma ve bakım gerektirmektedir. Ayrıca insan sağlığını tehdit eden özellikle çapraz enfeksiyon gibi durumlara karşı aletler, uygun yöntemlerle steril edilmelidir.

 • Diş üniti üzerindeki birimleri tanıyarak adlandırmak
 • İlgili birimlerin çalışma prensiplerini ve düzeneklerini öğrenmek
 • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımları öğrenerek yerine getirmek
 • Sterilizasyonun amaçlarını öğrenmek ve uygun bir şekilde yerine getirmek
 • AİDSli hasta geldiği zaman takip edilecek prosedür ve tedavi yaklaşımları

ADS 106 Konservatif Diş Tedavisi ve Protez Yardımcılığı ile Dental Terminoloji I

 • Protetik Diş Tedavisinde kullanılan malzemeler ve genel dental terminoloji ve dental anatomi.
 • Dental tedavi kapsamında kullanılan dental terminoloji ve dental anatomiyi kavrama
 • Başta protetik diş tedavilerinde ve diğer tedavilerde de kullanılan malzemelerin tanıtımı ve kullanımları hakkında bilgilendirme
 • Protetik diş tedavilerinde laboratuvar ve diş kliniklerinin, tedavi planlamasındaki bütünlüğünün önemini algılama
 • Özellikle protetik diş tedavilerinde büyük önem taşıyan simantasyon konusunun detaylı açıklanarak Pratik olarak da desteklenmek suretiyle öğrencilere öğretilmesi.
 • Bir muayenehanede veya klinikte hekime yardımcı olabilmeleri için klinik yardımcı personelin de karşılaşılabilecek sorunlarda hekime yardımcı olabilmesi için tedavi sürecinin temel adımlarını ve bu aşamalarda kullanılan malzemeleri iyi bilmeleri gerekmektedir.

ADS 108 Temel Ortodonti Ve Hasta Bakımı İle Koruyucu Dişhekimliği I

 • Çürük riski yüksek kişilerde dişlerde çürük oluşumunu engellemek amacıyla koruyucu uygulamaların yapıldığı diş hekimliği branşıdır.
 • Muayenehaneye gelen hastaya veya yaşça küçük olan hastaya ve hastanın yakınlarına doğru yaklaşım biçimleri
  Koruyucu diş hekimliğinin amacı ve önemi
 • Koruyucu uygulamalarda destek personelin önemi
 • Yapılması planlanan tedavi hakkında ve tedavinin ücreti konusunda hastanın detaylı olarak bilgilendirilmesi
 • Hastadan tedavi ücretini isteme yöntemlerini öğrencilere öğretmektir.
 • Bir muayenehanede veya klinikte hekime yardımcı olabilmeleri için klinik yardımcı personelin de karşılaşılabilecek sorunlarda hekime yardımcı olabilmesi için muayenehane yönetiminin temel konularını iyi bilmeleri gerekmektedir.

ADS 110 Ağız Cerrahisi ve Temel Oral Radyoloji 1

 • Hastaya uygulanacak cerrahi işlemlerde klink yardımcı personelin görevleri, operasyon öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler ve radyolojik işlemler anlatılmaktadır.
 • Cerrahi işlem yapılacak olan hastaya yaklaşım
 • Yapılacak cerrahi işlemde hangi aletlerin kullanıldığının bilnmesi, aletlerin tanınması ve yapılacak cerrahi işleme gore öncesinde hasta hazırlığının yapılması
 • Operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında hasta bakımı öğrenilmesi
 • Operasyon sırasında hekimin nasıl asiste edileceği
 • Operasyon sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonu nasıl yapılır ve bunun için hangi aşamaları takip etmek gerekmektedir.
 • Karanlık odada bulunması gereken özellikler, karanlık odanın düzeni nasıl olmalıdır, aydınlatma nasıl yapılmalıdır.
 • Otomatik banyo cihazının nasıl kullanılması gerektiği, solusyonların hangi sıklıkta değişmesi gerektiği
 • Banyo solusyonu hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler, röntgen cihazlarının tanıtımı ve dezenfeksiyonunun nasıl yapılması gerektiği ile ilgili temel konuları iyi bilmeleri gerekmektedir.

ADS 150 Yaz Stajı

 • Dişi Hekimliğinde yardımcı destek personelinin gerekliliği.
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
  geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri.

 • Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları.
 • Konuşma türleri , değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
 • Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak;
 • Türkçe konuşma dili özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek örnekleriyle göstermek;
 • Sözlü anlatımda başarı göstermelerini sağlamak.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir. İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.

 • Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
 • Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
 • Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
 • İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
 • Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
 • Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı, kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
ADS201 Konservatif Diş Tedavisi ve Protez Yardımcılığı ile Dental Terminoloji 2 3 4 5 5
ADS203 Ağız Cerrahisi ve Temel Oral Radyoloji 2 2 2 3 5
ADS205 Temel Ortodonti ve Hasta Bakımı İle Koruyucu Diş Hekimliği 2 3 2 4 4
ADS207 Dönem Uygulaması 0 20 10 13
SMO201 Ölçme Ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 11 28 25 30

ADS 201 Konservatif Diş Tedavisi Ve Protez Yardımcılığı İle Dental Terminoloji II

 • Dişi Hekimliğinde yardımcı destek personelinin gerekli olan materyal tanımı.
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
  geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
  geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
  yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek

ADS 203 Ağız Cerrahisi ve Temel Oral Radyoloji II
Hastaya uygulanacak cerrahi işlemlerde klink yardımcı personelin görevleri, operasyon öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler ve radyasyonun hasta ve uygulayıcı üzerindeki etkileri anlatılmaktadır.

 • Cerrahi işlem yapılacak olan hastaya yaklaşım
 • Yapılacak cerrahi işlemde hangi aletlerin kullanıldığının bilnmesi, aletlerin tanınması ve yapılacak cerrahi işleme gore öncesinde hasta hazırlığının yapılması
 • Operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında hasta bakımı öğrenilmesi
 • Operasyon sırasında hekimin nasıl asiste edileceği
 • Hastaya yapılan anestezi çeşitleri, komlikasyon vey an etkiler
 • Radyasyonun yarar ve zararları ve radyasyondan korunma yöntemleri
 • Röntgen cihazlarının bölümleri ve çalışması
 • Hasta hazırlığı ve röntgen alınması

ADS 205 Temel Ortodonti Ve Hasta Bakımı İle Koruyucu Dişhekimliği II
Ağız diş sağlığı teknikerliği veya ağız diş sağlığı destek personeli; ülkemizde son yıllarda adı geçmeye başlayan ve batılı ülkelerdeki diş hemşiresi, diş hekimi asistanı veya dental-oral hijyenistlerin görevini üstlenecek olan meslek alanının adıdır. Bu bağlamda diş hekimliği uygulamalarında yardımcı personelin katkısı tedavilerin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.Muayenehaneye gelen hastaya veya yaşça küçük olan hastaya ve hastanın yakınlarına doğru yaklaşım biçimleri gerek ortodontik vakadan gerek diğer dalları ilgilendiren vakalardan tedavi öncesi anamnez almanın; film ve fotoğraf arşivi oluşturmanın amacı ve önemi hastanın tedavisine başlamadan önce tedavi hakkında ön bilgilendirme dokumanlarının hazırlanması ve bu dokumanların önemi hasta ağıziçi modellerinin arşivlenmesinin önemi ve arşivleme teknikleri

ADS 207 Dönem Uygulaması

 • Dişi Hekimliğinde yardımcı destek personelinin gerekliliği.
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
  geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
  geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
  yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.


IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
ADS202 Muayenehane Yönetimi 1 0 1 5
ADS204 Muayenehane Bakımı 1 1 2 5
ADS206 Dönem Uygulaması 0 28 14 15
Toplam Kredi 6 29 21 30

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı

 • Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

ADS 202 Muayenehane Yönetimi
Ergonomi nedir?

 • Genel anlamda ergonomi, kişi ve kişinin çalışmalarıyla ilgili bir bilim dalıdır. Çalışma hayatında insan enerjisinin anatomik, fizyolojik, psikolojik ve mekanik kuralları da içine alarak ekonomik biçimde kullanılması olarak açıklanabilir.
 • Bu açıklamayı dişhekimliğine uyarlarsak dental hizmet verimliliğini etkileyebilecek bütün faktörlerin incelenmesi ve çalışma verimliliğinin arttırılmasıdır diyebiliriz.
 • Muayenehaneye gelen hastaya veya yaşça küçük olan hastaya ve hastanın yakınlarına doğru yaklaşım biçimleri
  Gerek ortodontik vakadan gerek diğer dalları ilgilendiren vakalardan tedavi öncesi anamnez almanın; film ve fotoğraf arşivi oluşturmanın amacı ve önemi
 • Hastanın tedavisine başlamadan önce tedavi hakkında ön bilgilendirme dokumanlarının hazırlanması ve bu dokumanların önemi
  Hasta ağıziçi modellerinin arşivlenmesinin önemi ve arşivleme teknikleri
 • AİDSli hasta geldiği zaman takip edilecek prosedür ve tedavi yaklaşımları
 • Yapılması planlanan tedavi hakkında ve tedavinin ücreti konusunda hastanın detaylı olarak bilgilendirilmesi
 • Hastadan tedavi ücretini isteme yöntemlerini öğrencilere öğretmektir.
 • Bir muayenehanede veya klinikte hekime yardımcı olabilmeleri için klinik yardımcı personelin de karşılaşılabilecek sorunlarda hekime yardımcı olabilmesi için muayenehane yönetiminin temel konularını iyi bilmeleri gerekmektedir.

ADS 204 Muayenehane Bakımı

 • Muayenehanede hijyen. Günlük, haftalık, aylık bakım ve temizlik kuralları. Temizlik malzemeleri. Temizlik işçisinin eğitilmesi. İş kazalarını önleme.
 • AİDSli hasta geldiği zaman takip edilecek prosedür ve hasta sonrası temizlik.
 • Diş ünitinin gerekli sterilizasyon ve dezenfeksiyonun sağlanması
 • Kullanılan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunun sağlanaması
 • Muayenehanede periyodik bakımların yerine getirilmesi.

ADS 206 Dönem Uygulaması

 • Dişi Hekimliğinde yardımcı destek personelinin gerekliliği
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
  geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
  geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
  yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek