Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
AEK 101 Enerji Fiziğine Giriş 2 2 3
AEK 102 Temel Enerji Kaynakları 2 2 3
MAT 101 Matematik-I 2 1 3
ING 101 İngilizce-I 2 0 3
BIL 101 Bilgisayara Giriş 2 2 3
AİT 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 0 0
TKD 103 Türk Dili 2 0 1
TOPLAM 16

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
AEK 121 Temel Elektrik-Elektronik 2 2 3
AEK 122 Bilgisayar Destekli Tasarım 2 2 3
AEK 141 Ölçme Tekniği 2 2 3
AEK 142 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi 2 2 3
İNG 102 İngilizce-2 2 0 3
MAT 102 Matematik-2 2 1 3
TÇIZ 102 Teknik Resim 2 2 3
AEK 100 Mesleki Staj -I
TOPLAM 21

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
AEK 242 Hidro Enerji 2 2 3
AEK 244 Jeotermal Enerji ve Uygulamaları 2 2 3
AEK 245 Elektrik Enerjisi İletim Ve Dağıtımı 2 2 3
AEK 246 Termondinamik Ve Isı Transferi 2 2 3
AEK 247 Proje Yönetimi Ve Tasarımı 2 2 3
MS Mesleki Seçmeli 2 2 3
MS Mesleki Seçmeli 2 2 3
AEK 200 Mesleki Staj -2
TOPLAM 21

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
AEK 248 Rüzgar Enerjisi Ve Uygulamaları 2 2 3
AEK 249 Biokütle İle Enerji Üretimi 2 2 3
AEK 250 Enerji Sistem Tasarımı 2 2 3
AEK 251 Hidrojen Ve Yakıt Pili Sistemleri 2 2 3
MS Mesleki Seçmeli 2 2 3
MS Mesleki Seçmeli 2 2 3
AEK 202 Bitirme Projesi 0 0 3
TOPLAM 21

Genel Toplam Kredi: 79

Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu Dersin İsmi
AEK 260 Enerji Yönetimi ve Politikaları
AEK 261 Elektrik Makineleri
AEK 262 Malzeme Teknolojisi
AEK 263 Güç Elektroniği ve Güç Kaynakları
AEK 264 Programlanabilir Denetleyiciler
AEK 265 Enerji ve Çevre Ekonomisi
AEK 266 Aydınlatma Tekniği ve Proje
AEK 267 Enerji Depolama
AEK 268 Akıllı Şebekelere Giriş (Smart Grid)
AEK 269 Nükleer Enerji ile Elektrik Üretimi

Ders İçeriği:

AEK 101 Enerji Fiziğine Giriş
Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Kuvvet, Sürtünme Kuvveti, İş, Güç, Enerji (Kinetik ve Potansiyel Enerji Kavramları),Dinamik, Elektrik ve Manyetik Alanların Temelleri, Devre Elemanlarının Akım–Gerilim Karakteristikleri ve Özellikleri, Diyotların Özellikleri, Doğru ve Alternatif Akımların Birbirlerine Çevrilmesi, Dalgaların Özellikleri, Dalgalarda Yansıma ve Kırılma (Su, Ses ve Elektromanyetik), Nükleer Enerji, Akışkanlar Fiziği (Pascal ve Archimedes Yasaları, süreklilik ve Bernoulli Denklemleri)

AEK 102 Temel Enerji Kaynakları
Temel Enerji Kaynaklarına giriş Petrol ve doğal gaz özellikleri, oluşumu ve elde edilme yöntemleri. Petrol ve türevlerinden yararlanma yolları. Kömür, linyit özellikleri, üretim teknikleri ve kullanım alanları Konvansiyonel Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Rüzgar Enerjisi Sistemleri Güneş Enerjisi Sistemleri Hidroelektrik Santralleri Sistemleri Nükleer Enerji Sistemleri Gelgit Enerjisi Sistemleri Hidrojen Enerjisi Sistemleri Jeotermal Enerji Sistemleri Biokütle Enerjisi Sistemleri Enerji Depolama Sistemleri Alternatif Enerji Sistemleri ile Enerji Verimliliği Alternatif Enerji Sistemlerinin Uygulamaları.

MAT 101 Matematik-1
Kümeler, Sayı sistemleri, Üslü ve Köklü Sayılar, Trigonometri, Fonksiyonlar, Denklemler, Limit, Türev, İntegral.

İNG 101 İngilizce – 1
Bu kurs, öğrencilere, özellikle sözcük hazinelerini zenginleştirme olanağı sağlayarak, okuduklarını daha iyi anlayabilme ve anladıklarını sözlü veya yazılı olarak anlatabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktır. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma ortamı sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikâyeler, akademik yazılar ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yolu ile öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okumu-Anlama.

BİL 101 Bilgisayara Giriş
Bilgisayarın yapısı, giriş çıkış birimleri, algoritma yazma, akış diyagramlarının oluşturulması.

AİT 101 Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi
19. yy Osmanlı Devletinin durumu (Meşrutiyet Dönemleri), Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşi ve Sonuçları, Cemiyetler, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Ateşkes Ant. Lozan Barış Ant. Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Çok Partili Rejim Denemeleri, Hukuk Alanında İnkılâplar, Eğitim Alanında İnkılâplar, Toplumsal Alanda İnkılâplar, Atatürkçülük, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Dış Politikası Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Çok Partili Rejim Denemeleri, Hukuk Alanında İnkılâplar, Eğitim Alanında İnkılâplar, Toplumsal Alanda İnkilaplar, Atatürkçülük, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Dış Politikası

TKD 103 Türk Dili
Dilin Tanımı, Dil ve Kültür İlişkisi, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’de Sesler ve Sınıflandırılması, Hece Bilgisi, Yapım ve Çekim Ekleri, Türkçede İsim ve Eylem Çekimleri, Zarfların ve Edatların Türkçede Kullanılış Şekilleri, Cümle Bilgisi

AEK 121 Temel Elektrik-Elektronik 3
Temel kavramlar ve elektrik devrelerine giriş Voltaj-Akım Kaynakları ve Bağlantıları Kirşof Kanunları Thevenin Teorimi Norton Teorimi Süperpozisyon teoremi Düğüm gerilimleri yöntemi Çevre akımları yöntemi İş, Güç, Enerji, Verim Transformatörler Dirençler Kondansatörler Yarı İletkenler(Germanyum,Silikon…),Transistörler

AEK 122 Bilgisayar Destekli Tasarım
Bilgisayar Destekli Çizim ve Hesaplama için Gerekli Yazılımların Tanıtımı / Çizim için Kullanılan Paket Programın (AutoCAD) Tanıtımı / Temel Çizim Komutlarının Kullanımı ve Düzenleme İşlemleri / Metin İşlemleri / Zayıf ve Kuvvetli Akım Sembollerinin Oluşturulması, Tanıtılması / Ölçülendirme ve Ölçek İşlemleri

AEK 141 Ölçme Tekniği
Ölçmenin tanımı ve önemi, elektrik ölçmelerinde kullanılan terimlerin açıklanması, ölçü aletlerinin gösterme şekillerine ve çalışma prensiplerine göre sınıflandırılması, ölçü aletlerindeki hatalar, ölçü aletleri ile akım ve gerilim ölçme, ölçü aletlerinin ölçme alanlarını genişletme, çeşitli metodlarla direnç ölçme, ohmetrelerin yapısı ve çeşitleri, elektrik devrelerinde çeşitli metodlarla ölçülmesi, Osiloskobun tanıtılması, frekans, güç katsayısı ve işin çeşitli metodlarla ölçülmesi

AEK 142 Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi
Güneş enerjisinden elektrik üreten sistemler, Sistem büyüklüklerinin hesaplanması, güneş panellerinin yapısal özellikleri, güneş pili panel sayısının belirlenmesi, panel montaj teknikleri, şebeke bağlantıları ve sayaç grubu seçimi.

İNG 102 İngilizce -II
Bu ders İNG101’ in devamıdır. Bu dersin temel amacı öğrencilerin ingilizce parçaları kavrayıp özetlemelerini geliştirmektir. Öğrenci özerklik, araştırma ve sentez yapabilme becerilerine daha çok önem verilmektedir. Ders hocaları her zaman öğrenciler ile sıkı iletişim halinde olup onları yönlendireceklerdir. Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama
Önkoşul: İNG 101

MAT 102 Matematik-2
Lineer sistem denklemleri, diziler ve seriler, vektörler, doğrunun analitik incelenmesi, ikinci derece eğrilerin analitik incelenmesi.

TÇİZ 102 Elektrik Meslek Resmi
Teknik Resim; çizim ve avadanlıkları, çizgiler, standart yazı ve uygulamaları, ölçekler, Kuvvet tesisat projeleri ile ilgili semboller, yapılmış bir projenin incelenmesi, kuvvet tesisat projesi ile ilgili yönetmelik ve şartnamelerin incelenmesi, kuvvet tesisatlarında kullanılan iletken cins ve kesitleri, sigorta ve şalterlerin -çeşitli faktörler dikkate alınarak- seçilmesi, gerilim düşümünün hesabı, dağıtım tablo ve panoları geometrik çizimler.

AEK 242 Hidro Enerji
Hidroelektrik santral grupları, Barajdaki enerji hesabı, Hidroelektrik santrallerin üniteleri, Hidroelektrik santrallerin üniteleri, Baraj türleri, Türbin türleri, Türbin malzemeleri, Santrallerin yardımcı üniteleri Elektrik donanımı, Kumanda odaları, Santrallerin paralel çalışması, Ekonomisi, Yük santralleri ve Elektrik enerjisi tarife uygulamaları

AEK 244 Jeotermal Enerji ve Uygulamaları
Isı Pompası Esasları/Isı Pompası Elemanları ve Hesaplama Prensipleri, Isı Kaynakları ve Karşılaştırmalı Analizi, Hava-hava, Su-hava, Toprak-hava ve Güneş-hava Isı Pompası Sistemleri/Isı Pompasında Kullanılan Akışkanlar, COP Hesaplamaları/Sistem Maliyeti Optimizasyonu, Jeotermal Enerjinin Oluşumu ve Jeotermal Sistemlerin Türleri, Jeotermal Enerjinin Aranması, Jeotermal Kuyu Sondajı, Sondaj Sıvıları ve Tamamlanması, Jeotermal Enerjinin Çevreye Etkileri, Jeotermal Enerjinin Kullanımı, Doğrudan ve Dolaylı Kullanım, Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Çevrimleri, Jeotermal Enerjinin Pazarlanması ve Ekonomisi,

AEK 245 Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı
Güç Akışı, Yük Modelleme/ Yük Eğrisi Verileri, Güç Akışı Algoritması/ Güç Akışı Uygulamaları, Tipik Veriler, İşletimsel Cihaz Verileri/ Çıkış, Tablosal Çıkış/ Ekran Çıkışı, Kullanıcı Arayüzü/ Kumanda Devre Elamanları, Asenkron Motor Kumanda Teknikleri/Asenkron Motorlara Yol Verme, Hidrolik Sistemler/Elektro-hidrolik Sistemler, Lojik Entegre Uygulamaları, PLC Cihazının Tanıtımı ve Uygulama Devreleri, PLC ile Motor ve Ünite Kontrolü, PLC ile Elektro-hidrolik Sistemleri Kontrolü..

AEK 246 Termodinamik ve Isı Transferi
Temel kavramlar ve tanımlar. Ölçülebilir termodinamik özellikler. Kapalı ve açık sistemler. Faz diyagramları ve hal denklemleri. İş ve ısı. Kütlenin korunumu. Termodinamiğin 1. kanunu, iç enerji ve entalpi. Termodinamiğin 2. kanunu, Entropi. Temel tanıtım ve kavramlar. Kararlı rejimde bir boyutlu ısı iletimi. Kararsız rejimde ısı iletimi. Taşınımla ısı transferinin prensipleri. Zorlanmış taşınımla ısı transferinde ampirik ve pratik bağıntılar. Doğal taşınımla ısı transferi..

AEK 247 Proje Yönetimi ve Tasarımı
Genel Bilgiler, Sürdürülebilir Ekolojik Tasarım, Projenin Amacı, Projenin Yeri, Bitirme Çalışması Takvimi, Bitirme Çalışması Genel Esasları Bitirme Çalışması Genel Değerlendirme İlkeleri, Dönem Sonunda İstenilenlerle İlgili Açıklama Bitirme Çalışması Süresinde, İstenenler, İhtiyaç Programı..

AEK 248 Rüzgar Enerjisi ve Uygulamaları
Rüzgar Enerjisine Giriş/Rüzgar hızı-güç İlişkisi/Rüzgardan Çekilebilen Maksimum Güç-Betz Limiti/Rüzgar Hızı Dağılımı/Weibull Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu/Rüzgar Hızı İstatistikleri/Rüzgar Enerjisi Dağılımı/Güç Yasası-Hellmann Katsayısı Elektrik Jeneratörleri/ Rüzgar Güç Çevrim Sistemleri/Türbin Kanat Tasarımı/Değişken Hızlı Rüzgar Türbinleri/ Sabit Hızlı Rüzgar Türbinleri/Senkron-asenkron Rüzgar Türbinleri/Rüzgar Türbin Sistemlerinin Güç Kontrolü/Rüzgar Enerji Sistemlerinin Matematiksel Modellenmesi ve Simülasyonu/Bağımsız Rüzgar Enerji Sistemleri/Şebekeye Bağlı Rüzgar Enerji Sistemleri/Rüzgar Enerji Sistemlerinin Ömür Analizi

AEK 249 Biokütle ile Enerji Üretimi
Giriş, Biokütle Oluşumu-Fotosentez, Biokütle Kaynakları, Biokütle Çevrim Teknolojileri, Çevresel Etkiler, Dünyada Biokütle Kullanımı, Türkiye’de Biokütle Kullanımı..

AEK 250 Enerji Sistem Tasarımı
Fizibilite Çalışması, Projenin Gerçekleştirilmesi, Projenin Rapor Haline Dönüştürülmesi, Projenin Sunumu..

AEK 251 Hidrojen ve Yakıt Pili Sistemleri
Hidrojen Gazının Özellikleri Hidrojen Enerjisi ile İlgili Temel Kavramlar Hidrojen Üretim Yöntemleri (Fosil Yakıtlardan, Biokütleden, Elektrolizden, Bor Elementinden) Hidrojen Depolanması, Hidrojen Taşıma Sistemleri Hidrojen Enerji Sistemleri,Yakıt hücresi türleri Yakıt hücrelerinin avantajları,Hücrelerin seri bağlanması Yakıt hücresi sisteminin diğer parçaları Hidrojen yakıt hücreleri,Verimlilik ve yakıt hücresi voltajı Verim limiti; Basınç ve gaz konsantrasyonunun etkisi Proton değişticili membran yakıt hücreleri; Alkalin elektrolit yakıt hücreleri Orta ve yüksek sıcaklık yakıt hücreleri,Yakıt hücresi gücünün dağıtımı Yakıt hücresi uygulamaları

AEK 260 Enerji Yönetimi ve Politikaları
Dünya’da ve Türkiye’de Genel Enerji Durumu, Yasal Mevzuat ve Enerji Politikaları ile Siyasa Analizi, AB Enerji Politikaları, Türk Sanayisinin Yapısı, Enerji Tüketimi, Enerji Yönetimi, Ekonomik Analiz Yöntemleri, Çevre, Enerji ve Ekonomik Büyüme, Ulusal ve Uluslararası Düzenleyici Otoriteler, Liberalizasyon ve Rekabet, Enerji ve Sürdürülebilir Büyüme

AEK 261 Elektrik Makineleri
Doğru akım makineleri, çalışma prensipleri ve yapıları, endüvi sarımları, endüvi reaksiyonu ve komütasyon, doğru akım makinelerinin karakteristikleri (şönt, seri, kompunt), doğru akım makinelerinde kayıplar ve verim, transformatörlerin yapısı, çalışma prensibi dönüştürme oranı, endüklenen e.m.k, boş-yüklü çalışması ve vektör diyagramı, transformatörlerde eşdeğer devre, transformatörün çeşitli yüklerde çalışması, regülasyon, kayıplar ve verim, polaritenin bulunması ve paralel bağlama, üç fazlı transformatörlerin yapısı, çalışması, bağlantı şekilleri ve paralel bağlanması.

AEK 262 Malzeme Teknolojisi
Giriş, Atomsal Bağlar, Kristal yapılar ve kusurları, Mekanik özellikler, Faz diyagramları ,Dönüşüm kinetiği ve ısıl işlemler,Metaller ve alaşımları,Polimerler ,Seramik ve camlar, Kompozitler, Malzemelerin elektriksel ve manyetik özellikleri,Enerji iletim ve dağıtım malzemeleri ,Temel Elektrik-elektronik malzemeler,Mekanik malzemeler,Dönem sonu değerlendirmesi.

AEK 263 Güç Elektroniği ve Güç Kaynakları
Tristörler, Tristör Tetikleme Devreleri, Triyak ve Diyak, Mosfet’ler, Igbt’ler, Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri ,Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, Bir fazlı AA kıyıcılar, Üç fazlı AA kıyıcılar, Düşürücü ve yükseltici kıyıcıları,Akım beslemeli inverter,Gerilim beslemeli inverter, Doğrudan frekans dönüştürücüleri,Transformatörün yapısı, elektriksel denklemleri, belirli bir nüve için örnek bir transformatör hesabı, Anahtarlamalı güç kaynaklarının çalışma prensibi ve doğrusal güç kaynakları ile farkları.

AEK 264 Programlanabilir Denetleyiciler
PLC ‘de Analog Modülden Giriş Almak, PLC’de Analog Modülden Çıkış Almak,Sensörler,PLC İle Sensörlerin Bağlantısı,Adım Motoru Sürme Yöntemleri,PLC İle Adım Motorunun Kontrol Edilmesi, AC Motoru Sürme Yöntemleri ,PLC İle Ac Motorunun Kontrol Edilmesi,Plc İle Servo Motor, Elektropnömatik Sistemler,Elektropnömatik Selenoid Valflerin Plc İle Bağlantısı,PLC İle Elektropnömatik Sistemlerin Kontrol Edilmesi,Elektrohidrolik Sistemler,Elektrohidrolik Selenoid ,Valflerin Plc İle Bağlantısı,PLC İle Elektrohidrolik Sistemlerin Kontrol Edilmesi.

AEK 265 Enerji ve çevre Ekonomisi
Enerji ekonomisinin tanımı,Dünya enerji bilançoları,Enerjinin tarihsel gelişimi,Enerji ve ekonomik büyüme,Enerji sistemi,Enerji yatırımlarının seçimi,Enerji fiyatlarının ekonomi üzerine etkisi,Enerji talebi,Uluslar arası enerji pazarları,Gelecek 30 yıl için bölgesel görünümler, liberalizasyon ve rekabet. Enerji ve sürdürülebilir büyüme. Enerji ve çevre,Milli enerji politikasının belirlenmesi.

AEK 266 Aydınlatma Tekniği
Aydınlatmanın önemi, elektrik aydınlatma projelerinde kullanılan semboller, aydınlatma projelerinin incelenmesi, aydınlatma hesabının yapılması, boru çapı ve iletken kesitinin tayini, gerilim düşümü ve hesabının yapılması, sigorta ve şalter seçimi, kolon şemasının çıkarılması, dağıtım tablosunun iç bağlantıları ve dış görünüşlerinin çizimi, tesisatla ilgili teknik ve özel şartnamelerin bildirim formlarının hazırlanması, aydınlatma projesinin hazırlanması.

AEK 267 Enerji Depolama
Isıl depolamaya giriş,Isı transferi,Güneş enerjisi (güneş kollektörleri), Doğal ısı kaynakları (yer altı suyu ısısı, yer ısısı, jeotermal enerji, yüzey su ısısı), Termal enerji depolama teknikleri (duyulur ve gizli ısı depolama), Termal enerji depolama potansiyeli, Termal enerji depolama sistemleri (verim, termal özellikler, ısı kayıpları, sıcaklık alanı)

AEK 268 Akıllı Şebekelere Giriş (Smart Grid)
Akıllı Şebeke kavramı, Konvansiyonel elektrik şebekesi ile karşılaştırılması, akıllı şebekelerin üretim, iletim ve dağıtım sistemleri, akıllı şebekeler için haberleşme yaklaşımları, akıllı sayaçlar ve gelişmiş ölçüm altyapısı, talep yönetim stratejileri, akıllı evler ve siber güvenlik hususları.

NÜKLEER ENERJİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ
Temel Atom Bilgisi, Nükleer Fiziğe Giriş, Radyoaktif Elementlerin Özellikleri, Enerji Elde Etmek için Kullanılması, Reaktörlerin Temel Çalışma Prensipleri, Radyasyondan Korunma