Dersler

BİRİNCİ YIL

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
AMYO-101 Kamu Hukuku Bilgisi 8
AMYO-102 Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku 6
AMYO-103 Özel Hukuk Bilgisi 8
AMYO-104 Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı 6
MEK-107 İktisat 4
AMYO-105 Mali Mevzuat 4
TUR-101 Türkçe 4
ENG-101 İngilizce 4
COM-101 Bilgisayar 4

İKİNCİ YIL

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
AMYO-201 Ceza Hukuku Bilgisi 8
AMYO-202 İcra ve İflas Hukuku Bilgisi 8
AMY0-203 Adli Tıp 4
AMYO-204 Kalem Mevzuatı ve İşlemleri 6
AMYO-205 Hukuk Usulü Bilgisi 8
AMYO-206 İdare ve İdari Yargılama Hukuku Bilgisi 8
AMYO-207 Ceza Usul Hukuku Bilgisi 6
AMYO-208 Polis Mevzuatı ve İnfaz Bilgisi 4
KMH-402 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 4

Derslerin İçeriği

AMYO-101 Kamu Hukuku Bilgisi: Kamu hukukunun dalları, genel devlet teorisi, temel hak ve hürriyetler, egemenlik, yasama, yürütme ve yargı güçleri, siyasi partiler, seçimler, Anayasa yapımı ve Anayasa değişiklikleri, Türk Anayasal sisteminin temel kurumları

AMYO-102 Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku: Yargı Örgütü Hukuku, Anayasa Yargısı, Adli Yargı, Uyuşmazlık Yargısı, İdari yargı, Seçim Yargısı, Hesap yargısı, Tahkim, Tebligatın tanımı, Tebligat usulü.

AMYO-103 Özel Hukuk Bilgisi: Özel hukukun dalları, kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku ve borçlar hukuku.

AMYO-104 Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı: Avukatlık mesleğinin tanımı. Avukatlığın amacı, yalnız avukatların yapabileceği işler. Avukatlık sözleşmesi.  Avukatlık sınavı. Avukatların uzlaşma sağlama yetkisi. Avukatlık ortaklığı. Adli yardım ve adli yardımın yapılışı. Noterlik mesleğinin tanımı. Noterlerin genel olarak yapacakları işler. Noterlik işlemlerinin hükümleri. Hukuki işlemlerin noterler tarafından düzenlenmesi. Noterlerin onaylama ve örnek verme işlemleri.

AMYO-105 Mali Mevzuat: Vergi Hukukunun Konusu, Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları (Tarafları, Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Muafiyet, İstisna ve İndirimler, vs.), Vergi Alacağının Ortadan Kalkması, Süreler, Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Temel Vergilere İlişkin Genel İlkeler.

AMYO-201 Ceza Hukuku Bilgisi: SUÇ VE YAPTIRIM, orantılılık, TÜRK CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI,

AMYO-202 İcra ve İflas Hukuku Bilgisi: İflâsın tanımı ve İflas organları. Kimlerin, hangi nedenlerle iflâsa tabi olabileceği. İflâs prosedürü ve iflâsın sonuçları. Konkordato, icraa.

AMYO-203 Adli Tıp: Bu ders postmortem muayene ve kimliklendirme, postmortem değişiklikler ve ölüm nedeni ile ilişkisi, adli otopsi, yaralanma bulguları ve yaralanma nedenleri arasındaki ilişki, zehirlenmeler ve cinsel suçlar konularını kapsamaktadır. Ceza ehliyeti kavramı, akıl hastalarının ceza hukuku ve medeni hukukta değerlendirilmesi incelenmektedir.

AMYO-204 Kalem Mevzuatı ve İşlemleri: Mahkemelerin yazı işleri bölümünü hakkında yeterli teknik bilgiyi öğretmek. Kalem teşkilatının iyi bir şekilde işlemesi için gereken bilgileri vermek. Yazı işlerindeki usulü en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mahkemelerin kalemlerinde yapılan işlemlerin neler olduğunu ve bu işlemlerin nasıl yapılacağını öğretmek. Bu konudaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi vermek.

AMYO-205 Hukuk Usulü Bilgisi: Mahkemeler teşkilatı, davanın hangi mahkemede görüleceği davanın açılması,  tahkikat,  delillerin sunulması ve değerlendirilmesi, kanun yolları, tebligat, özel mahkemeler, tahkim.

AMYO-206 İdare ve İdari Yargılama Hukuku Bilgisi: Türk idare hukukunun temel ilkeleri, merkezi ve yerel yönetimlerin yapısı ve görevleri, idarenin kural koyma yetkisi, tek taraflı idari işlemler ve idari sözleşmeler, kamu personel rejimi, kamu malları, kamulaştırma, idarenin denetimi. İdarenin yargısal denetiminin temel ilkeleri. İdari mahkemeler ve Danıştay. Mahkemelerin yapısı ve üyelik. Yargılama prosedürü. Mahkemelerin yetkisi. İdari davalar (iptal ve tam yargı davası). İdarenin sorumluluğu ilkesi. Kararlara karşı müracaat yolları (itiraz, temyiz, kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi, kararın düzeltilmesi)

AMYO-207 Ceza Usul Hukuku Bilgisi: Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri, yargılama süjeleri ve bunların yetkileri, Koruma Tedbirleri, İspat , Kanun Yolları.

AMYO-208 Polis Mevzuatı ve İnfaz Bilgisi: Polisin yetki ve görevleri, tutuklama ve yakalama tedbirlerinin infazı, mahkumiyetin infazı, şartlı tahliye, tekerrür, af.

MEK-107 İktisat: Mikro iktisat teorisi ana başlığı altında ve birinci dönem boyunca fiyat teorisi, bölüşüm ve dış ticaret, uluslararası ekonomi konuları işlendikten sonra ikinci dönemde makro iktisat ana başlığı altında istihdam, millî gelir, millî hâsıla ve para-kredi konuları ele alınmaktadır. Politik ekonomi Üretim Tarzlarının oluşumu, özel mülkiyetin ortaya çıkması, Devlet mekanizmasının oluşması sermayenin dönüşümü ve dolaşımı ve dönüşümü

KMH-402 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi: Yakın Dönem Osmanlı Tarihi ile Osmanlı devletinin 19. Yüzyıl ortalarından itibaren içine girdiği yenileşme süreci ve bu sürecin sonucundaki yıkılışı, Millî Mücadele tarihi, ulusal bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı ve sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna varan olaylar tarihi yanında, Atatürk ilkelerinin felsefî temelleri, Türk çağdaşlaşmasının bu temeller üzerine kurulan anlamı ve çağdaş gelişmeler ışığında yorumlanma biçimleri bu derste üzerinde durulan konulardır