Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Merkezi Yönetmeliği

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİVE İNKILÂP TARİHİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Kuruluş
Madde 1-Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu’nun 34/21 sayılı ve 6 Aralık 2001 tarihli kararıyla Rektörlüğe bağlı “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

Amacı
Madde 2-Merkezin Amacı Atatürkçü düşünce ve Atatürk İlke ve İnkılâpları temeline dayanan milli birlik ve bütünlüğü korumaya,sürdürmeye, geliştirmeye yönelik, devletine KKTC’nin Anayasasına ve bu Anayasanın dayandığı Atatürk milliyetçiliğine inanan, hürdemokratik laik devlet ve hukuk düzenine, milli ülkü ve değerlere bağlı vatan ve millet sevgisiyle dolu, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan gurur duyan nesiller yetiştirmek üzere; eğitim-öğretimidestekleyici her türlüfaaliyettebulunmaktır. Atatürk ve Türk İnkılâp tarihi ile ilgili bir kitaplık kurma, kitap, dergi, sesbandı, CD, film gibi her türlü kaynak ile bir arşiv oluşturmak, kitap ve makale türünden yayınlar yapmak, gerekli cihazları teminederek araştırmacıların hizmetine sunmak, Atatürk ilkeleri ve İnkılâptarihi derslerini okutan her düzeyde ki öğretim elemanlarının derslerini dağıtmak, planlamak, işlenmesine yardımcı olmak, aralarında ki fikir alışverişi ve bilimsel dayanışmayı sağlamak, milli ve mahalli günlerde toplantılar düzenleyerek konu ile ilgili aydınlatıcı bilgiler vermektir.

Görevleri

Madde 3- Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkezi’nin görevleri;

a) İkinci maddede belirtilen konularda seminer, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek,

b) Atatürk ve Türk İnkılâp Tarihi ile ilgili bir kitaplık kurma, kitap, dergi, ses bandı, CD, film gibi her türlü kaynak ile bir arşiv oluşturmak,

c) Kitap ve makale türünden yayınlar yapmak,

d) Gerekli cihazları, (fotoğraf makinası, slayt makinası, projeksiyon, bilgisayar, ses kayıt, video kayıt, film çekici ve gösterici vb.) temin ederek araştırmacıların hizmetine sunmak,

e) Yakın Doğu Üniversitesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanlarının derslerini dağıtmak, planlamak, derslerin işlenmesine yardımcı olmak ve öğretim elemanları arasındaki fikir alışverişi ve bilimsel dayanışmayı sağlamak,

f) Milli ve mahalli günlerde toplantılar düzenleyerek konu ile ilgili aydınlatıcı bilgiler vermek,

g) Öğrenciler arasında Atatürkçülük ve Türklük bilincini geliştirici yarışmalar düzenlemek ve derece alan öğrencileri ödüllendirmek,

h) İkinci maddede belirtilen konularda, yurtdışında ve yurtiçinde kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek,

Merkezin Organları
Madde 4- Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkezi’nin Yönetim teşkilatı, aşağıdaki organ ve gruplardan oluşur;

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcısı,

c)Yönetim Kurulu,

d) Danışma Kurulu,

e)Araştırma Grupları,

f) Arşiv, Yayın, Dokümantasyon ve Kütüphane Grubu,

Müdür
Madde 5-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü Tarih ve/veya Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Kuruluş aşamaları tamamlanıncaya kadar bu alanda yüksek lisans ve/veya doktora yapmış öğretim elemanı tarafından yürütülür.

Müdürün Görevleri
Madde 6- a) Merkezi temsil etmek ve bu Yönetmelik ile kendisine verilmiş olan görevleri yerine getirmek,

b) Merkezin kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıları yönetmek,

c) Kurullarda alınacak kararları uygulamak ve çalışma programlarını yürütmek,

d) Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini ve atamak,

e) Araştırma Gruplarına başkanlık yapmak.

Müdür Yardımcısı
Madde 7- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Müdür tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden atanabilir.

Müdür Yardımcısının Görevleri
Madde 8-a) Müdürün verdiği işleri yapar ve müdürün bulunmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder,

b) Yakın Doğu Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve yüksek okullarında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri ile ilgili ders programlarını, derslerin öğrencilere aktarılması ve dersleri verecek olan öğretim elemanlarının görevlendirilmesini müdürün de onayını alarak sağlar.

Yönetim Kurulu
Madde 9-Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 10-a) Müdürün başkanlığında enaz üç ayda bir toplanarak merkezin faaliyetleri ile kararlar alır,

b) Müdür tarafından getirilen teklif ve faaliyetleri görüşür, karara bağlar,

c) Merkezin yatırım ve harcama programlarını hazırlar,

d) Merkezin amacına yönelik çalışmalarda bulunan öğretim elemanlarının araştırma ve yayınlar için yapacakları mali destek isteklerini görüşüp karara bağlar.

Danışma Kurulu
Madde 11- Danışma Kurulu, Müdür tarafından, merkezin amaç ve çalışmalarına ilgi gösteren veya uzmanlığından faydalanılabilecek olan kişiler arasından seçilen en fazla onbeş kişiden oluşur. Bu kurulun üyeleri başka bir üniversite, kamu kuruluşlarının temsilcileri ve özel kişiler olabilir.

Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 12- a) Merkezin çalışmalarına teklif ve uygulamalarıyla katkıda bulunmak,

b) Her yıl en az bir defa Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Bu toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz,

c) Yıllık çalışma planını görüşmek

Araştırma Grupları
Madde 13- Araştırma Grupları bir grup başkanı ve konu ile ilgili araştırmacılardan meydana gelir. Araştırma Gruplarının kurulması ve kaldırılması veya birleştirilmesine müdür karar verir. Araştırma Gruplarının ve burada görevlendirilecek elemanların niteliği ve miktarı aynı usulle belirlenir.

Araştırma Gruplarının Görevleri
Madde 14-Araştırma Grupları, ikinci maddede belirlenen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda müdür tarafından kendilerine verilen araştırmaları yaparlar ve sonuçları bir rapor halinde müdüre sunarlar.

Arşiv, Yayın, Dokümantasyon ve Kütüphane Grubunun Görevleri
Madde 15- a) Araştırma Merkezi için gerekli yayınları temin etmek,

b) Yerli ve yabancı arşiv ve kütüphanelerde bulunan, Türkiye, Türk Tarihi ve Atatürk’le ilgili vesika ve kaynakları tanıtmak ve bu gibi merkezlerle işbirliği yapmak,

c) Atatürk’le ilgili telif, tercüme ve kaynak eserler ile Araştırma Merkezi tarafından yapılan inceleme ve araştırmalardan uygun görülenleri yayımlamak,

d) Araştırma Merkezi’nin en son bilimsel yayınlarla temasını sağlamak için yerli ve yabancı yayınları izlemek,

e) Bir arşiv kurmak.

Mali Hükümler
Madde 16- A) Merkezin gelir kaynakları şunlardır:

a) Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünün ilgili bütçe farkına konulacak ödenek,

b) Diğer resmi ve özel kurumlarca yapılacak yardımlar,

c) Her türlü bağış, yardım, vasiyet ve diğer gelirler,

B) Merkezin giderleri şunlardır:

a) Yayın giderleri,

b) Bilimsel toplantılar, yurtiçi ve yurtdışı araştırmalar, seminer, sempozyum, konferans gibi faaliyetler için yapılacak harcamalar,

c) Tören ve diğer sosyal faaliyet giderleri,

Bütçe
Madde 17- Merkezin bütçesi Müdür tarafından hazırlanarak Rektörlüğe sunulur.

Madde 18- Bu Yönetmelikte geçmeyen hususlarda Yükseköğretim Kurumunun yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri geçerlidir.

Yürürlülük
Madde 19- Bu Yönetmelik Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu’nun 34/21 sayılı ve 6 Aralık 2001 tarihli kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 20- Bu Yönetmeliği Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Yürütür.