Çalışma Alanları

 •  Kıbrıs ve ötesinde çevreye ilişkin her alanda bilimsel araştırma yapmak ve yaptırmak, bilimsel araştırmaları teşvik etmek, ve gerekli veri ve örnek toplamak. Örnek ve verilerden teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, veri bankası oluşturmak, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla bilgi, veri ve örnek ile bilim adamı, yardımcısı ve yönetici değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak,
 •  Yakın Doğu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğretim ve araştırma programlarında yer alan ders ve uygulamalara örnek ve çalışma alanı ile gerekli hallerde laboratuvar sağlamak,
 •  Enstitü ilgi alanına giren konularda yeni projeler oluşturmak, projelere destek sağlamak ve sorunlara ilişkin çözüm ve çözüm önerileri üretmek,
 •  Enstitünün çalışma alanında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı, yardımcı eleman yetişmesini ve öğrencilerinde bu alanlarda gelişmesini teşvik etmek,
 •  Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmalar ile sonuçlarını duyurmak amacı ile seminer, kurs ve konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek, ve günümüz iletişim olanaklarını kullanarak konuya ilişkin kamuoyu oluşturmak,
 •  Enstitünün ilgi alanına giren konularda eğitim programları oluşturmak ve geliştirmek ve gerekli hallerde eğitim vermek, görgü ve bilgiyi artırmak için kısa veya uzun süreli yurt dışına ve yurt içine eleman göndermek veya davet etmek,
 •  Enstitünün ilgi alanına giren konularda fiziksel, kimyasal, biyolojik, jeolojik, jeofizik, meteorolojik, oşinografik ve ekolojik veri ve örnek toplamak; uzun süreli iklim değişikliklerini incelemek, biyolojik yaşam ile çevreyi etkileyen faktörlerin biyojeokimyasal döngüleri ve ekosistem döngüleri hakkında bilimsel araştırma yapmak ve veri ve örnek toplamak, veri ve örneklerin korunacağı birimler oluşturmak ve bu tür birimlere hizmet vermek ve hizmet almak,
 •  Her türlü canlı yaşamı ve çevreyi etkileyen insan etmenlerinin ayrıntılı incelenmesi, veri toplanması ve sonuçlarının ortaya çıkarılması,
 •  Çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli stratejileri, uygulamaları ve teknolojileri desteklemek,
 •  Yer, deniz, atmosfer ve çevreye ilişkin tarihsel verileri toplamak, depolamak ve değerlendirmek,
 •  Çevreden toplanan her türlü örnek ve verinin, uluslararası kural ve standartlara uygun ortamı oluşturularak, saklanmasını sağlamak,
 •  Yurt içinde ve dışında resmi ve özel kuruluşlar, ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak,
 •  Araştırma sonuçları ve veri birikiminin uygulamaya konmasına katkıda bulunmak ve uygulamaya koymak,
 •  Ülkemiz karar verici mercilerine gerekli veri ve bilgiyi vermek ve sağlıklı karar alınıp uygulanmasına yardımcı olmak,
 •  Ülkemiz kamuoyunun konuya ilişkin ihtiyacı olan her türlü sağlıklı bilgiyi üretip, aydınlatıcı ve doyurucu bilgileri sunmak, bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturmak,
 •  Enstitünün kuruluş amacına, diğer ilgili yasaların amaç ve ilkelerine uygun çalışmalar yapmak.