Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium Merkezi

Also available in: English

Çevre Bilimleri Enstitüsü

Günümüzde çevre ve çevreyi oluşturan yer, deniz ve atmosfer unsurları, giderek en çok önem verilen kavram olarak hemen tüm insanları etkilemektedir. Bu bağlamda “Sürdürülebilir gelişme ve sürdürülebilir çevre” kavramları tüm dünya üzerinde önemle durulan bir konudur. Genelde KKTC, ve özelde YDÜ’nün konuya ilişkin dünyadaki çalışmalardan uzak kalmaması ancak bu konulara ilişkin bilgi birikimini geliştirmesi, araştırma faaliyetlerini bizzat yapması, ve mümkün olan her alanda uygulamaya koyması ile mümkündür.

YDÜ, ülkemizin ve toplumun daha iyiye ve daha ileriye gitmesini hedeflediğinden, temiz ve sürdürüleblir bir çevrenin, bilimsel, entegre ve her kesimin katılımı yöntemiyle ele alınması gerçeğinden hareketle gereğini yapmak için Çevre Bilimleri Enstitüsü oluşturmak ilk hedefleri arasında yer almıştır. YDÜ, bu konularda yapılacak araştırmalarla ve diğer katkıları ile ülkemizde yeni bir ufuk açacak ve bu konularda yönlendirici bir etki yapacaktır. Ayrıca, YDÜ barındırdığı bilim insanı ve yetişmiş insan gücü ile bu tür bir programını en iyi yürütebilecek bilgi ve diğer birikimleri olan bir kurumdur.

YDÜ Çevre Bilimleri Enstitüsü, Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu’nun 4/5/2005 tarih, 2005/19 sayılı kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak, yukarıda beliritlen amaçlar doğrultusunda kurulmuştur.

Amacı

YDÜ Çevre Bilimleri Enstitüsünün genel amaçları şöyle özetlenebilir:

  • Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın temini için, ekonomik ve sosyal politikalar yanında, çevre ile ilgili stratejinin geliştirilmesi, ve bunlara ilişkin öncelikler ve öncelik sıralamasının belirlenmesinde yer almak,
  • Çevre konularına ilişkin alınacak kararlarda, karar verici mercilere ve uygulayıcılara, yardımcı ve yol gösterici, bilgi ve veri birikimini sağlamak,
  • Toplumun refahına katkıda bulunacak ilgi alanındaki konuları araştırmak ve toplum hizmetine sunmak,
  • Dünya standartlarında ve Avrupa Birliği normlarında araştırma yapmak ve bilgi üretmek ve KKTC’nin AB uyum sürecine katkıda bulunmak,
  • Konuya ilişkin her türlü uygulama ve eylem planlarının ihtiyaç duyacağı, ya da ihtiyaç duyması muhtemel konularda veri bankası oluşturulmasına katkıda bulunmak ve oluşturmak,
  • Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir gelişmenin ihtiyacı olan, konulara daha geniş açıdan bakabilen, her türlü bilgi ile donatılmış, çözüm üretebilen yeterli insan gücünün sağlanması, doğru kanalize edilmesi ve ülkemiz doğa ve insanının geleceğinin güvence altına alınmasına katkıda bulunmak,
  • Bilimsel ve uygulamalı araştırmaları, tümevarımcı ve evrensel bir yaklaşımla ele alıp gerçekleştirmek ve ülke ve insanlık hizmetine sunmak.


Prof. Dr. Salih GÜCEL
Başkan