Tıbbi Farmakoloji

Also available in: English

Farmakoloji dahili bilimlerin sürekli gelişmekte olan bir dalı olup, yeni moleküllerin keşfi ve gelişiminden başlayarak tıpta kullanımına kadar uzanan geniş bir bilgi hazinesini kapsar. Bu bağlamda, farmakoloji mulidisipliner bir bilimdalıdır ve temel bilimler ile klinik uygulamalar arasında bir köprü oluşturur.

Lisans düzeyinde farmakoloji eğitimi tıp ve diş hekimliği fakültelerinin 2. ve 3. yıl öğrencilerine verilmektedir ve farmakolojinin temel prensiplerini, çeşitli ilaç sınıflarının farmakodinamik ve farmakokinetiğini kapsamaktadır. Eğitimimiz esas olarak ilaçların hüceresel ve moleklüler düzeydeki etki mekanizmalarının yanısıra farmakoterapi üzerine de yoğunlaşmaktadır. Otonom sinir sistemi, santral sinir sistemi, kardiyovasküler sistem ve renal sistem farmakolojileri, psikofarmakoloji, farmakogenetik, kemoterapötik ilaçların farmakolojisi ve immünofarmakoloji ağırlık verilen konulardır. Öğrencilerin belli konuları daha iyi anlayabilmelerini sağlamak amacıyla geleneksel olarak kullanılan canlı hayvan deneyleri yerine bilgisayar simülasyonlarından da yararlanılmaktadır. Bununla birlikte, ilaçların santral sinir sistemi üzerindeki etkilerini göstermek için bazı deneysel hayvan demonstrasyonları halen kullanılmaktadır. Ayrıca, 4. yıl öğrencilerine “Kişisel İlaç (K-İlaç) Listeleri”nin Hazırlanması ve Kişiye Özgü Tedavi” hakkında kısa bir staj yaptırılmaktadır.

Departmanımız çeşitli farmakoloji dallarında, özellikle moleküler farmakoloji, klinik farmakoloji ve tedavinin yanısıra toksikoloji konularında master ve doktora eğitimi vermektedir.

Programımızın başlıca amacı tıp öğrencilerinin ve bilim insanlarının temel biyolojik ve fiziksel bilimlerde yeterli bilgi ile donanmaları ve ilaç etkisi ve farmakokinetik alanlarında bilimsel araştırmaları başlatabilmeleri ve yürütebilmeleri için çağdaş araştırma gereç ve yöntemlerini uygulama konusunda beceri kazanmalarıdır. Söz konusu bilimsel alanlar, ilaçların canlılar üzerindeki etkileri ile ilaç dağılımı, biyoyararlanım, metabolik süreçler, atılım ve bu süreçlerin kinetiği dahil olmak üzere biyomedikal sistemlerin ilaçlar üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Farmakoloji modellerini uygulayarak, hastalık modellerinin patofizyolojik mekanizmalarının aydınlığa kavuşturulmasını da amaçlyoruz.
Bugün itibariyle, departmanımızda hem eğitimi hem de hazırlıkları süren bilimsel araştırmaları sürdürmek üzere tam gün statülü iki akademisyen çalışmaktadır. Aynı zamanda, Türkiye’nin tanınmış üniversitelerinin akademisyenleri de eğitim programımıza katkıda bulunmaktadır.