Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolji

Also available in: English

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolji Laboratuarı
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği 20 Temmuz 2010 yılından bu yana hizmet vermektedir. Enfeksiyon Hastalıkları misyonunda toplum sağlığı da göz önünde bulundurularak ortaya çıkabilecek salgın hastalıklar ile ilgili olarak sürekli olarak gözlem yapılmakta , bulaşıcı hastalıkları olan hastalar gerektiği şekilde tetkik ve tedavi edilmektedir. Poliklinik düzeyinde yapılan muayenelerde hastalarımızın dijital ortamda tüm kayıtları tutulmaktadır, poliklinik hizmeti İç Hastalıları Anabilim Dalı polikliniğinde verilmektedir. Enfeksiyon hastalıkları hekimi tarafından yatırılarak takibi yapılacak olan vakalar tek kişilik odalarda takip edilmektedir. Ayrıca hastanemiz bünyesinde yatırılarak takip edilen gerek servis gerekse yoğun bakım ünitelerinde , gereken vakalarda Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından izolasyon önlemleri uygulanmaktadır. Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi kuruluş ile birlikte çalışmalarına başlamış ve görev , yetki ve sorumluluklarının bilincinde hastane enfeksiyonlarının gelişimini önlemeye yönelik çalışmalarında bugüne kadar başarılı hizmetler vermişlerdir. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinden oluşan Enfeksiyon Kontrol Ekibi günlük yapılan servis ve mikrobiyoloji laboratuarı vizitleri ile hastanenin bakteri florasını takip ederek sürveyans çalışmalarını yaparlar. Antibiyotik kontrol komitesi tarafından kısıtlı antibiyogram bildirimi sonuçlarına göre hastanemizde kullanılacak antibiyotikler sürekli olarak takip edilir ve gerekli düzenlemeler yapılır. Enfeksiyon kontrol komitesi tarafından düzenli olarak verilen hizmet içi eğitimler ile hastane enfeksiyonlarının gelişmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.Klinik Mikrobiyoloji laboratuarında uygulanan kültür antibiyogram,mikroskobik incelemeler, serolojik tetkikler, Elisa testleri, IFA testleri, sperm analizleri, PCR, tuberküloz kültürü gibi rutin tetkiklerde hizmet verilmektedir. Kullanılan tam otomatize sistemler sürekli olarak kontrol edilmekte ve kalibrasyonları yapılmaktadır.