Üroloji

Also available in: English

Üroloji Anabilim Dalı

Üroloji, böbrek fonksiyonunu ve hastanın yaşam kalitesini bozan idrar yolları hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen Anabilim Dalı’dır. Ürolojik hastalıkların tedavisi büyük oranda cerrahi uygulamaları gerektirmektedir.

Günümüzde ürolojik cerrahi uygulamalarda “minimal invazif cerrahi” olarak adlandırılan yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin amacı kozmetik avantajı yanında operasyon sonrası hasta yakınmalarını azaltmak, komplikasyon oranlarını düşürmek ve hastane kalış sürelerini kısaltarak hastaların daha kısa sürede işlerine ve normal yaşantılarına dönebilmelerini sağlamaktır.

Minimal invazif cerrahi ürolojik ameliyatların büyük çoğunluğunda rutin uygulamalar halini almıştır. Genel olarak endoskopik ve laparoskopik uygulamalardan ibarettir.

Minimal invazif cerrahi uygulamaları için gerekli olan hemen hemen tüm alet ve enstrümanlar hastanemizde mevcut olup bu işlemleri başarı ile yapabilecek deneyime sahip kadromuz da hastanemiz bünyesinde görev yapmaktadır. Bu uygulamaların en sık kullanıldığı hastalıklar ise üriner sistem taş hastalıkları ve ürolojik kanserlerdir.

İdrar yolları taş hastalığı tedavisinde, taşın bileşimi, bulunduğu yer, hasta özellikleri, uygulanacak yönteme uygun cihaz ve ekipman varlığı ile doktor deneyimi önemlidir.

Hastanemizde böbrek taşlarının tedavisi “perkütan nefrolitotomi” olarak adlandırılan kapalı ameliyat yöntemi ve vücut dışı şok dalga (ESWL – extracorporeal shockwave lithotripsy) tedavileri ile başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Kapalı ameliyat yöntemi 1 cm’lik bir cilt kesisinden böbreğe girilip taşların parçalara ayrılarak böbrekten çıkarılması prensibine, şok dalga tedavisi ise vücut dışından elde edilen enerjinin taşın üzerine odaklanarak uygulanması esasına dayanır.

Ayrıca bazı böbrek taşlarının tedavisinde uygulanan ve Retrograd Intrarenal Cerrahi olarak adlandırılan yöntem, minimal invazif cerrahinin bir türüdür. Bu yöntem, idrar yolundan bükülebilir (flexible) üreteroskop ile retrograd (aşağıdan yukarı doğru) girilip, böbrekteki taşa ulaşarak, taşın kırılması veya kırılan parçaların çıkarılması ya da spontan düşmeye bırakılması şeklinde uygulanmaktadır. Bu uygulamalar için gereken tüm teknik donanım hastanemizde mevcuttur.

Minimal invazif uygulamalardan bir diğeri olan laparoskopi yine üroloji pratiğinde geniş yer bulmakta ve hastanemizde açık ameliyatlara alternatif bir yöntem olarak yapılmaktadır. Kansere bağlı olmayan ya da böbrek tümörü nedeniyle alınması gereken böbreklerin çıkarılmasında (nefrektomi), böbrek çıkımı (üretero-pelvik bileşke) darlıklarının düzeltilmesinde ve bazı böbrek taşlarının tedavisinde, parsiyel nefrektomi gereken durumlarda, ayrıca bazı üreter ve mesane hastalıklarının tedavisinde de uygulanmaktadır.

Laparoskopik operasyonların gerçekleşmesi için gereken alt yapı hastanemizde bulunmaktadır.

Ürolojik kanserlerin tedavisinde uygulanan ameliyatlar keza hastanemiz bünyesinde ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Bu ameliyatlar radikal cerrahi olarak adlandırılır ve radikal sistektomi, prostatektomi, nefrektomi, nefroüreterektomi ve orşiektomiden ibarettir. Orşiektomi dışındakiler major ve uzun süren ameliyatlardır ve özellikle radikal sistektomi ameliyat süresi 5-6 saat kadardır. Bu ameliyatların tümü üroloji ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kansere bağlı olmayan prostat büyümesi tanısı, medikal ve cerrahi tedavisi başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Tüm dünyada “altın standart” olarak kabul edilen kapalı prostat ameliyatı (TURP-Trans-urethral Resection of Prostate) daha güvenli ve etkili tedavi olanağına sunan, bipolar enerji sağlayan cihazlarımızla uygulanmaktadır (Bipolar TURP).

Minimal invazif ve radikal cerrahiler yanında açık operasyon gerektiren ürolojik hastalıklar da (retroperitoneal fibrozis, retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu, retroperitoneal tümörler, transüretero-üreterostomi, mesane augmentasyonu, vs) hastanemiz bünyesinde tedavi edilmektedir.

Yine ürolojinin ilgilendiği hastalıklardan erkek faktörlü infertilite (kısırlık) tanı ve tedavisi, tüp bebek uygulamalarında sperm elde etme yöntemleri üroloji ekibi tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Özellikle kadınların büyük bir grubunu ilgilendiren idrar kaçırma sorunu tanısında ürodinamik uygulamalar ve bu tür hastalıkların tedavileri güncel cerrahi teknikler kullanılarak deneyimli ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tüm branşlarında olduğu gibi Üroloji Anabilim Dalı’nda da yüksek kalitede tanı ve tedavi hizmetleri vermektedir. Hastalıkların tanı ve tedavisinde modern teknoloji ile donatılmış üniteler, deneyimli uzman ve teknik personel sayesinde yüksek başarı sağlanmaktadır.

Ürolojik hastalıkların tanısında en çok yararlanılan muayene yöntemi radyolojidir. Hastanemiz Radyoloji Anabilim Dalı’nda bu amaca hizmet edecek Magnetic Rezonans Imaging (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrasonografi ve konvansiyonel radyolojinin tüm uygulamaları, modern, dijital cihazlarla yapılmaktadır. Ayrıca ürolojik böbrek hastalıklarının tanı ve izleminde, böbrek fonksiyonlarını saptamada kullanılan Renal Sintigrafi, ürolojik kanserlerin evrelemesinde kullanılan Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi ve PET CT, Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda yapılmakta ve hastalıkların tanı ve izleminde önemli katkı sağlamaktadır.

Teknoloji harikası cihazlarla donatılmış Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Laboratuvarı da, immunolojik, genetik, tüm modern uygulamalar ile ürolojiye olduğu gibi tüm diğer anabilim dallarına destek vermektedir.

Ürolojik hastalıkların tedavisinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ileri teknik donanıma sahip ameliyathane, enstrümanlar, cihazlar, deneyimli kadro ve modern ürolojik uygulamalar ile hizmet vermektedir.