Genel Cerrahi

Also available in: English

Anabilim dalımız 1 Haziran 2010′ da önce Dr. K. Koray Baş ve sonrasında Dr. Hasan Besim’ in katılımlarıyla kurulmuştur. 2011 yılı Şubat ayında yarı zamanlı görevle Dr. Koral Çağman ekibimize katılmıştır. Nisan 2012 TUS döneminde genel cerrahi uzmanlık eğitimi amacıyla asistan alınması planlanmaktadır.

Dr. Hasan Besim profesör, Dr. K. Koray Baş yardımcı doçent kadrosunda, Dr. Koral Çağman ise yarı zamanlı cerrahi kadrosuyla görev yapmaktadırlar. Aynı zamanda Prof.Dr. Hasan Besim ve Yrd. Doç.Dr. Koray Baş Yakın Doğu Tıp Dergisinde (NEMJ) editörlük görevlerini sürdürmektedirler.
Anabilim dalımız toplumun ve sağlık çalışanlarının sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma ve sık görülen hastalıklarla ilgili konularda bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla ile düzenli olarak yerel TV kanallarında, basın organlarında bilgilendirici çalışmalar yapmakta ve sağlık personelleri için hizmet içi eğitimler düzenlemektedir.

Anabilim dalımız poliklinik ve lokal müdehale ünitesi, girişimsel cerrahi endoskopi ünitesi, ameliyathane, günübirlik cerrahi, yataklı servis, yoğun bakım ve acil cerrahi birimi olarak 7 gün / 24 saat hastalarına hizmet vermektedir.

Poliklinik ve Lokal Müdehale Ünitesi
Polikliniğimizde ayda yaklaşık 400 hasta muayenesi yapılmaktadır. Uygun bir değerlendirme için her hastamıza ilk muaeyene için yarım saat, konrol muayeneleri için ise 15 dakikalık süreler ayrılmaktadır. Ameliyathane şartlarında dizayn edilmiş lokal müdehale odamızda, lokal anestezi altında yapılabilecek her türlü cerrahi müdehale ve operasyonlar steril şartlar sağlanarak başarıyla yapılmaktadır. Ünitemizde, bir hasta danışmanımız, bir hemşiremiz ve bir cerrahi teknisyenimiz hastalarımıza yardımcı olmaktadır.

Cerrahi Endoskopi Ünitesi
Girişimsel cerrahi endoskopi ünitemizde; yüksek çözünürlüklü video fleksible endoskoplarımız ile her türlü tanısal özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi, kolonoskopi, rektoskopi gibi işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca girişimsel endoskopik işlemler olarak tanımlanan; endoskopi sırasında saptanan şüpheli alanlardan biyopsilerin alınması, poliplerin çıkartılması, mide – bağırsak kanamalarında olduğu gibi kanama odaklarının ameliyatsız olarak durdurulması, reflü (gastro özofagial reflü) hastalarında wire-less (kablosuz iletişim) teknolojisizle yemek borusu alt uç asid ölçümlerinin (Ph-metri) yapılması, yemek borusu darlıklarının balon ile açılması işlemleri gibi bir çok ileri endoskopik işlemler başarıyla yapılmaktadır. Endoskopi işlemlerimizin tamamı, sedasyon anestezisi altında yapılmaktadır. Bu sayede hastalarımız işlem sırasında hiçbir ağrı yada rahatsızlık hissetmemektedir. Ağız yoluyla beslenme problemi olan, başta nöroloji yada beyin cerrahisi gibi kronik hastalığı olan hastaların mide yada ince bağırsak yoluyla beslenebilmeleri için bu organlara dışarıdan beslenme tüpü takılması işlemleri (PEG – Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) yatak başında Safra yollarının taş veya çamurla tıkanması yada tümöral problemlerinin tanınması ve tedavisinde kullanılan girişimsel endoskopik işlemlerden bir diğeri olan ERCP işlemi (endoskopik retrograd kolanjiyo-pankreatikografi) ameliyathane şartlarında başarıyla uygulanmaktadır. Bu işlemin cerrahi ekibince ameliyathane şartlarında uygulanması bu tekniğin başarılı olamadığı hastaların zaman kaybedilmeden gerekli cerrahi müdehalelerinin aynı seansta yapılabilmesine olanak tanımaktadır.

Ameliyathane Uygulamaları
Genel Cerrahi ameliyatları için özel olarak dizayn edilmiş odamızda güncel teknolojik cihaz ve cerrahi ekipmanlar ile ameliyatlarımız yapılmaktadır. Hertürlü klasik genel cerrahi ameliyatlarının yanısıra, güncel uygulamalar olan; laparoskopik cerrahi (key-hole surgery) yöntemi ile milimetrik deliklerden özel aletlerle safra kesesi alınması, kasık fıtığı, göbek deliği fıtığı, ameliyat sonrası gelişen fıtıklar gibi fıtık (hernia) onarımı ameliyatları ile reflü hastalarında uygulanan anti-reflü ameliyatları başarıyla uygulanabilmektedir. Klasik açık ameliyatlarla kıyaslandığında, bu minimal invazif laparoskopik yöntemler ile hastanın ameliyat sonrası ağrısı azalmakta, yara yeri problemleri engellenmekte ve hastanede yatış süresi kısalmaktadır.

Karaciğer, safra yolları, pankreas, kalın bağırsak ve rektum gibi özellikli organlar ile her türlü karın içi organların ileri kanser ameliyatları bu konuda yurtdışı eğitimi almış tecrübeli ekibimizce başarıyla gerçekleştirilmektedir. Uygun olan karaciğer kitleleri radyoloji departmanı işbirliği ile radyofrekans ablasyon (RFA) tedavisi ile ameliyat gerektirmeden yakılarak tedavi edilebilmektedir. Meme, tiroid, paratiroid ve böbrek üstü bezi gibi endokrin organların ameliyatları güncel yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Bunlar arasında; sentinal lenf nodu (bekçi lenf nodu) biyopsisi, meme kanserlerinde uygun hastalarda meme dokusunun küçük bir kısmını alarak meme bütünlüğünü ve şeklini devam ettiren meme koruyucu cerrahi, ele gelemeyecek kadar küçük şüpheli kitlelerde mammografi yada ultrason eşliğinde tel ile işaretlemeli meme biyopsileri (stereotaktik meme biyopsisi) sayılabilir.

Kanser nedeniyle kemoterapi alması gereken hastalarda bir süre sonra bu ilaçlara bağlı olarak kollardaki damar yapıları bozulmakta olup, bu hastalarımız için ultrason ve anjiyo cihazı altında kemoterapi portu kolaylıkla yerleştirilebilmekte, bu sayede hastalarımızın kol damarları kemoterapi ilaçlarının tesirinden korunmuş olmaktadır. İşlem lokal anestezi altında yaklaşık 30 dakikada uygulanmaktadır.
Uyguladığımız bir başka güncel cerrahi yaklaşım ise diyaliz tedavisi gören böbrek yetmezliği hastalarımız içindir. Bu hastalarımızın diyaliz makinasına bağlanmaları için gerekli olan Arterio-Venöz Fistül (vasculer access) açılması işlemi, doppler ultrason eşliğinde damarsal haritalama (vasculer mapping) yöntemiyle damarlarının tam lokalizasyonları ve çapları belirlendikten sonra yapılmaktadır. Bu sayede fistül ameliyatının başarısı ve kullanım süresi arttırılmaktadır. Yine daha önce yapılmış ancak yeterli düzeyde çalışmayan fistüller için, gerektiğinde sentetik yada doğal damar yamalar da kullanarak aynı bölgede revizyonlar yapılmakta ve bu sayede o fistül çalışır hale getirilebilmektedir. Bu revizyon işlemleri ile diyaliz hastalarının doğal damarlarını kullanım süresi uzatılmakta ve kalıcı kateter ihtiyaçları giderilmektedir.

Organ nakli cerrahisinin ülkemizdeki yasal dayanakları sağlandıktan sonra başlatılabilmesi için başta böbrek nakli işlemlerini yapmak üzere altyapımız ve organ nakli ekibimiz süratle hazırlanmaktadır.

Günübirlik Cerrahi Uygulamaları
Özellikle laparoskopik cerrahi işlemlerin yaygınlaşması ile hastanede kalış süreleri kısalmıştır. Hastanede kalış süresinin kısalmasının bir çok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle hastaların enfeksiyon başta olmak üzere bir çok ameliyat sonrası problemin yaşanma riski azalmaktadır. Ayrıca hastane maliyetleri azalmakta, bu sayede ulusal ekonomiye büyük katkı sağlanmaktadır. Bu sebeplerle, günümüzde uygun hastaların ameliyatları yapıldıktan sonra tedavileri ve takipleri düzenlenerek aynı gün içinde taburculukları yapılabilmektedir. Bu hastaların kontrolleri takip eden günlerde polikliniğimizde yapılmaktadır.

Cerrahi Yataklı Servisi
Hastanemiz uluslararası standartlar ve Joint Comission International (JCI) akreditasyon kriterleri göz önünde bulundurularak ve çağdaş hastanecilik konseptine uygun olarak tasarlanmıştır. Cerrahi hastalarımıza ayrılmış 20 odalı servisimizde 7 gün 24 saat hemşire ve sağlık personeli hizmeti verilmektedir. Odalarımız 12 m2’lik olup, WC, duş, lavabo, TV, merkezi klima, internet donanımına sahiptir ve refakatçilerin de rahatlıkla kalabileceği şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca ek donanım ve konfora sahip VIP odalarımız da hizmettedir. Hastalarımızın sağlık durumlarına ve geçirdikleri cerrahi müdehalelerine uygun olan beslenme rejimleri uzman diyetisyen kadromuzla birlikte ayarlanmaktadır.

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
Oniki hasta kapasiteli tam teşekküllü yoğun bakım ünitesi ve iki izolasyon odası ile ihtiyacı olan cerrahi hastalarına hizmet verilmektedir. Yoğun bakımımızda yatak başında röntgen çekimleri, ultrason / doppler çalışmaları, hemofiltrasyon ve diyaliz işlemleri, girişimsel endoskopik işlemler gibi birçok uygulama yapılabilmekte, bu yolla hastaları mobilize etmeden bir çok tanı ve tedavi imkanı hasta yatağında iken sağlanmaktadır. İzolasyon odalarımızda, dışarısı ile temas tamamen kesilmiş olup, enfeksiyon açısından riskli hastalarımız bu yolla diğer yoğun bakım hastalarından ayrılarak tedavi edilebilmektedir. Yoğun bakım hastasının tedavisi multi-disipliner bir yaklaşım gerektirdiği için, bu birimde başta anestezi ve reanimasyon kliniği olmak üzere ilgili tüm branşlar hizmet vermektedirler.

Acil Servis Birimi
Hertürlü acil cerrahi hastasına mümkün olan en kısa sürede müdehale edebilmek için 7 gün 24 saat acil genel cerrahi hizmeti verilmektedir. Radyoloji bölümü tarafından günün her saatinde temel ve ileri görüntüleme hizmeti verilmekte ve biyokimya laboratuvarlarımızda her tür tetkik yapılabilmektedir. Acil kan ve kan ürünü ihtiyacı olan hastalarımız için kan bankası hizmetleri aralıksız olarak verilmektedir. Acil müdehale gerektiren hastalarımız için acil ünitemizin içinde hazır halde tutulan ameliyathane ve reanimasyon odalarımız mevcuttur.

Eğitim Faaliyetleri
Anabilim dalımız eğitim programında haftada iki gün olmak üzere seminer ve makale saatleri ile patoloji ve radyoloji ve onkoloji anabilim dalları ile ortaklaşa düzenlenen vaka tartışma konseyleri ve mortalite-morbidite toplantıları düzenlemektedir. Bunların yanında, tıp fakültemiz öğrencileri ile üniversitemiz diş hekimliği öğrencilerinin genel cerrahi temel eğitim ve klinik uygulamaları dersleri verilmektedir. Hastanemiz ve diğer sağlık merkezleri sağlık personellerine de hizmet içi eğitimleri kapsamında genel cerrahideki güncel gelişmeler ve uygulamalar hakkında bilgilendirici eğitim programları düzenlenmektedir.

Bilimsel Araştırma ve Akademik Faliyetler
2010-2011 döneminde, anabilim dalımız tarafından yapılan yada çalışmaya katkı konulan 5 adet SCI (Science Citation Index) kapsamında dergide, 2 adet SCI-Expanded kapsamında dergide, 1 adet uluslararası hakemli dergide, 2 adet ulusal hakemli dergide olmak üzere toplam 10 makalemiz kabul görmüş ve yayımlanmıştır. Ek olarak çeşitli uluslararası ve ulusal dergiler tarafından birçok çalışmamız değerlendirilmekte ve editörial onay aşamasında bulunmaktadır. Bir uluslararası ve bir ulusal olmak üzere 2 adet bildiride katkımız olmuş ve bu çalışmalar yayımlanmıştır. Bunların yanında 3 adet YDÜ Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Etik Kurulu tarafından onaylanmış olan prospektif klinik çalışmalarımız sürmektedir.