Dersler

BİRİNCİ YIL

I. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SPÇ101 Spor ve Çevre 3 0 3
BES101 Beden Eğt. ve Spor Bilim. Giriş 3 0 3
YBD101 Yabancı Dil I 3 0 3
TRK101 Türkçe 2 0 2
SEÇ101 Takım Sporları I 0 2 2
STY101 Stres Yönetimi 2 0 2
UKE101 Uygulamalı Kamp Eğitimi I 1 4 5
AİK101 Atatürk İlk.İnk.Tarihi I 2 0 2
Kredi     22

II. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
AİK102 Atatürk İlk. İnk. Tarihi II 2 0 2
YBD102 Yabancı Dil II 3 0 3
SEÇ102 Bireysel Sporlar 0 2 2
ZYÖ102 Zaman Yönetimi 2 0 2
YBS102 Yaşam Boyu Spor 3 0 3
KIY102 Kurumsal İletişim Yönetimi 3 0 3
SPS102 Spor Pisikolojisi 4 0 4
Kredi     19

İKİNCİ YIL

III. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SİY201 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 3 0 3
YBD201 Yabancı Dil III 3 0 3
SEÇ201 Takım Sporları II 0 2 2
YÖİ201 Yönetimde İnsan İlişkileri 3 0 3
SPT201 Spor Teşkilatları 3 0 3
KYG201 Kinesiyolojiye Giriş 3 0 3
SEK201 Spor Ekonomisi 3 0 3
Kredi     20

IV. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
BLG202 Bilgisayar Öğrenimi 2 1 3
YBD202 Yabancı Dil IV 2 1 3
MAİ202 Mahalli İdareler 1 4 5
ATB202 Antrenman Bilgisi 3 0 3
SAÖ202 Satranç Öğretimi 1 1 2
İSG202 İş ve Sosyal Güvenlik Huk. 3 0 3
STY202 Stratejik Yönetim 3 0 3
Kredi     22

ÜÇÜNCÜ YIL

V. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SPİ301 Spor İşletmeciliği 4 0 4
DSK301 Dünya Spor Kuruluşları 3 0 3
YBG301 Yönetim Bil. Giriş 3 0 3
SSO301 Spor Sosyolojisi 3 0 3
SPT301 Spor ve Turizm 2 1 3
SYL301 Spor yönetiminde Liderlik 4 0 4
Kredi     20

VI. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SOY302 Sp. Org. ve Yönetimi 3 0 3
SPZ302 Spor Pazarlaması 3 0 3
TKY302 Sporda Toplam Kalite Yön. 3 0 3
SMB302 Saha Malzeme Bilgisi 3 0 3
SYÇ302 Sporda Yetenek Seçimi 3 0 3
SYS302 Spor Tarihi 4 0 4
SBD302 Sporda Beden Dili 2 1 3
 Kredi     22

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SME401 Spor ve Medya İlişkisi 2 1 3
YÖP401 Yönetim Psikolojisi 3 0 3
SYG401 Sp. Yönet. Güncel Konular 3 0 3
HSO401 Herkes İçin Sp. Organizasy. 1 2 3
RAN401 Rekreasyon ve Animasyon Teo. 2 1 3
Kredi     15

VIII. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SHU402 Spor Hukuku 3 0 3
İKY402 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3
HİS402 Halkla İlişkiler ve Sp.İletş. 2 1 3
SSP402 Spor Sponsorluğu 2 1 3
KSY402 Karşılaştırmalı Sp. Yönet. 3 0 3
PRJ402 Spor Yönt. Araş. ve Proje 1 2 3
Kredi     18
Toplam Kredi 158

Ders İçerikleri

I. YARIYIL

SEÇ-101 Takım Sporları (Basketbol)
Basketbol oyununa yönelik, kavramsal temellere dayalı bilgi ve beceri oluşturan alanlar ile uygulamaya aktarılmasında katkıda bulunan teknolojik bilginin öğrenimini ve öğretimini kapsar. 

BES-101 Beden Eğitimi ve Spor Birimlerine Giriş
Spor bilimlerinin ortaya çıkış, tarihsel gelişimi, felsefik temelleri ve bunlara bağlı olarak değişen meslek anlayışları gibi konuların öğrenimi ve öğretimini kapsar.

YBD-101 Yabancı Dil I
İngilizce dil bilgisi ve imla kuralları ve kompozisyon yazılımını kapsar.

TRK-101 Türkçe
Türkçe dil bilgisi ve imla kuralları ve kompozisyon yazılımını kapsar.

STY-101 Stres Yönetimi
Yönetimi stress unsurları, stresle başa çıkma yöntemleri,peformans ve stress yöntemlernde eğzersiz ve farklı yaklaşımların öğretimini kapsar.

SPÇ-101 Spor ve Çevre
Sosyal bir olgu olarak sporun çevre imkanları içerisinde oluşumu ail eve sporun-okul-iş ve çevresinin toplumsal kitle iletişimi,spora yönelmenin kitle iletişim araçlarının boyutlarını kapsar.

UKE-101 Uygulamalı Kamp Eğitimi
Rekreasyon çalışmalarında kampçılık bilgi ve becerilerinin öğretimi ilkeleri yöntemleri ve uygulamalarını kapsar.

AİK – 101  ATATÜRK İLK. İNK TARİH. I
Dünya Savaşı öncesi ve sonrası gelişmeler, işgaller ve bunlara karşı geliştirilen milli kuvvetleri ile mukavemet  doğu – batı cepheleri savaşiar. Büyük taaruz – antlaşmalar – halifeliğin kaldırılması.

II.YARIYIL

AİK-102 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti kuruluş sürecindeki Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi gelişimi ve Atatürkçü düşünce ve felsefelerin öğrenimi ve öğretimini kapsar.

YBD-102 Yabancı Dil II
İngilizce dil bilgisi, imla kurallarının ve spor terimlerinin ingilizcesinin öğrenimini ve öğretimini kapsar.

SEÇ-102 Bireysel Sporlar
( Yüzme , Tenis , Masa Tenisi, Güreş, Step – Aerobik, Dağcılık,Kayak, Orientring, Atletizim. )
İlgili branşlara yönelik , Spor bilimlerinin kavramsal temellerine dayalı bilgi ve becerileri  oluşturan alanlar ile uygulamaya aktarılmasında katkıda bulunan teknolojik bilginin öğrenimini ve öğretimini kapsamaktadır.

ZYÖ-102 Zaman Yönetimi
Zaman ve enerjiyi olumlu kullanma becerisini geliştirmek. Zamnı akılcı kullanarak daha elverişli daha verimli sonuçları elde edilmesini sağlamak.

YBS-102 Yaşam Boyu Spor
Sporun  fiziksel ve zihinsel boyutu yanısıra psikososyal yanına yönelik olarak saha içi uygulamaları kapsar.

KİY-102  Kuramsal İletişim Yönetimi
Kurum ve kuruluşlarda iletişim yöntemlerini kapsar.

SPS-102 Spor Psikolojisi
Performans sporlarının misabaka içerisindeki tutum ve davranışlarını inceler. 

III. YARIYIL

SİY-201 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım
Spor hekimliği kavramı, anatomik bölgelere göre spor sakatlıkları, doping, hijyen ve sporcularda ilk yardım uygulamalarını kapsar.

YBD-201 Yabancı Dil III
İmla kuralları öğreniminin spor terminalojisinde kullanımının öğrenimini  ve öğretimini kapsar.

SEÇ-201 Takim Sporları  
( Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol )
İlgili takım sporlarına yönelik, kavramsal temellere dayalı bilgi ve becerileri oluşturan alanlar ile uygulamaya aktarılmasında katkıda bulunan teknolojik bilginin  öğrenimini  ve  öğretimini kapsamaktadır.

YÖİ-201 Yönetimde İnsan İlişkleri
Kurum ve kuruluşlarda yönetim yöntemleri ile çevre ve personel ilişkilerini kapsar.

SPT-201 Spor Teşkilatları
Ulusal ve uluslararası spor kuruluşlarının temel yapı ve fonksiyonlarını inceler.

KYG-201 Kinesiyolojiye giriş
İnsan organizmasındaki yapıları ve bu yapıların eksen ve düzlemlerine ilişkin genel kavramları kapsar.

SEK-201 Spor Ekonomisi
Miko-Makra Ekonomi ayırımı, Ekonomik temel kavramlar, Üretim faktörler, Ekonomik birimler, Talep,Arz,mal ve hizmet piyasaları  ile ilgili bilgileri kapsar.

IV. YARIYIL

BLG-202 Bilgisayar Öğrenimi
Sportif verime yönelik temel motorik(kuvvet,sürat, dayanıklılık,hareketlilik,beceri) özelliklerin geliştirilmesi konularını ele alır.

YBD-202 Yabancı Dil IV
Dil bilgisi öğreniminin,pratik konuşma diline öğretimini kapsar.

MAİ-202 Mahalli İdareler
Mahalli Yönetimlerin hizmet sundukları çevredeki halkın refah düzeyine en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla; tüm sosyal tabakadaki kişilere; okullarda, spor kulüplerinde, iş yerlerinde hastahanelerde, huzurevlerinde, hapishanelerde v.b kapalı açık tesislerde spor hizmetinin nasıl sunulucağının anlatımı, dersin amacını oluşturmaktadır.

ATB-202 Antrenman Bilgisi
Sportif verime yönelik temel motorik (kuvvet,sürat,dayanıklılık,hareketlilik,beceri) özelliklerin geliştirilmesi konularını ele alır.

SAÖ-202 Satranç  Öğrenimi
Tanımı, tarihi gelişini spor dalının temel keknik ve taktik anlayışları uygulama örnekleri.

İSG-202 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin iş ve sosyal güvenlik konusunda kanun ve yönetmelik leri içerir.

STY-202 Stratejik Yönetim
Personel yönetiminde kurumun stratejik alanlarını kapsar.

V. YARIYIL

SPİ-301 Spor İşletmeciliği
Spor faaliyetlerini organize eden ve yürüten kurum ve kuruluşların yönetim süreçlerine ilişkin kavramları kapsar.

DSK-301 Dünya Spor Kuruluşları
Uluslararası spor organizasyonlarını içeren dünya spor kuruluşlarının tarihsel, politik ve felsefi ilişkileri inceler.

YBG-301 Yönetim Bilimlerine Giriş
Öğretim fonksiyonları ve bunları ilişlin araçların uygulanmasına yönelik konular incelenir.

SS0-301 Spor Sosyolojisi
Spor yapan ve pasif sporu yaşayan insanların bilinç durumlarını, gelişimlerini, motivasyonlarını, normlarını ve toplumsal önemini içerir.

SPT-301 Spor Ve Turizm
Turizm ürünü alan spor Turizme etkileyen sosyo ekonomik faktör ile sporun turizme katkıları  ile spor turizmin geliştirmesini kapsar.

SYL-301 Spor Yönetiminde Liderlik
Spor Yönetimine ilişkin yöneticilerin ilgi grublarının sevk ve idaresinde kullanılan yönetsel ilişkilerinin başarı normlarını liderlik ölçümleri içerisinde sürdürebilme normlarını inceler.

SYG-401 Spor Yönetimde Güncel Konular
Ülke ve ülkelerarası platformda spor yöneticiliğinde postmodel yönetimlerin şekillendirilmeleri ve uluslararası ilişkilerde dialogun sağlanacak bilinçlendirilmesi konuların incelenerek “Spor Yönetiminde” çağdaşlaşmanın temel ilkeleri üzerinde durularak, sporda güncel alaylarını incelemek bu alanın konularını kapsar.