Dersler

Also available in: English

BİRİNCİ YIL

Dersin Kodu Dersin Adı I.yy II.yy Kr Ön Koşul
TRY-141 Yazarlık I 8 8 8  
TRY-143 Dramaturji Kuramları I 2 2 4  
TRG-146 Dramatik Tasarım 3 3 3  
TRG-121 Tiyatro Tarihi I 2 2 3  
TEM-101 Sanat Tarihi 2 2 3  
TRG-123 Klasik Dön.Oy.İnc. 2 2 3  
İNG-103 İngilizce 2 2 2  
TD-103 Türk Dili 2 2 2  
AİT-103 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 2  
Toplam Kredi 25 25 30  

İKİNCİ YIL

Dersin Kodu Dersin Adı I.yy II.yy Kr Ön Koşul
TRY-241 Yazarlık II 8 8 8 TRY-141
TRY-243 Dramaturji Kuramları II 4 4 4 TRY-143
TRG-221 Tiyatro Tarihi II 2 2 3 TRG-121
TRG-223 Rönesans Dön.Oy.İnc. 2 2 3
TRG-245 Dramaturji 2 2 3  
TEM-233 Mitoloji 2 2
Toplam Kredi 20 18 23

ÜÇÜNCÜ YIL

Dersin Kodu Dersin Adı I.yy II.yy Kr Ön Koşul
TRY-341 Yazarlık III 8 8 8 TRY-241
TRY-342 Dramaturji Uygulamaları I 4 4 8 TRY-243
TRY-345 Eleştiri Yöntemleri I 4 4 8  
TRG-322 Türk Tiyatrosu Tarihi 2 2 3  
TRG-323 Romantizm Dön.Oy.İnc. 2 2 3  
TST-330 Sahne ve Kostüm Tasarımı 2 2 3
Toplam Kredi 22 22 33

DÖRDÜNCÜ YIL

Dersin Kodu Dersin Adı I.yy II.yy Kr Ön Koşul
TRY-441 Yazarlık IV 8 8 8 TRY-341
TRY-443 Dramaturji Uygulamaları II 4 4 8 TRY-342
TRY-445 Eleştiri Yöntemleri II 4 4 6 TRY-345
TRG-421 Modern Tiyatro Tarihi 2 2 2  
TRG-423 Modern Sonrası Oy.İnc. 2 2 3
TRG-413 Türk Tiyatrosu Metinleri 4 4 3
TRO-401 Uygulamalı Sahne 8 8 8  
Toplam Kredi 32 32 40
Toplam Kredi 126

Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı Ders İçerikleri


Yazarlık I-II-III-IV
Sanatın ve gerçek yaşamın arasındaki estetik farkın ayırtından yola çıkılarak oyun konusu oluşturmadaki yaratıcı düşüncenin harekete geçmesi dersin temel noktasını oluşturur. Buradan hareketle bir Tiyatro oyununu oluşturan dramatik öğelerin (olay dizisi- karakter- çatışma- düğüm/çözüm vs.) öğrenilmesi ve örnek oyun yazımı gerçekleştirilir. Dramatik türler arasında yer alan senaryo, radyo oyunu ve reklam metni gibi farklı yazım türlerinin örneklerine de bu ders kapsamı içinde yer verilir.


Dramaturji
Tiyatronun çözümleme,irdeleme ve yorumlama odağını oluşturan dramaturji bilminin ele alındığı bu derste,tiyatronun asal türleri hakkında bilgi verir. Yazarlık Anasanat Dalı ile ortak derstir. .


Dramaturji Kuramları I-II
Tiyatronun çözümleme, irdeleme ve yorumlama odağını oluşturan dramaturji bilminin ele alındığı bu derste, tiyatronun asal türleri hakkında bilgi verilir. Tiyatro oyununu oluşturan kuramsal öğelerin (olay dizisi/karakter yapılanması/ çatışma/ serim/ gelişme/ çözüm/ düğüm…) birimsel olarak ele alınarak kavramsal karşılıkları üzerinde durulur. Bir Tiyatro oyununun yapısal özelliğinden hareketle model oyunlar üzerinde örneklemelere ve dramaturjik çözümlemelere gidilir.


Dramatik Tasarım
Bir Tiyatro oyunu oluştururken tasarlanacak olan estetik öğelerin ( tema-önerme-durum-aksiyon planı-olay dizisi-çatışma-yargı-karakter oluşumu…) göz önünde tutularak,tümününkuramsal olarak aktarılmasını ve dramatik tasarım uygulamalarını kapsayan bu ders oyun
yazmanın teknik ve estetik yöntemini içerir.


Tiyatro Tarihi I-II
İlk çağlardan günümüze dek tiyatronun tarihsel gelişimine dayandırılan bu derste Tiyatro kuramını oluşturan düşünürlerin, uygulamacıların, kuramcıların bilgisi ışığında Antik Çağ, Ortaçağ, Renaissance dönemlerinden hareketle dünya tiyatrosunun bugünkü yapısına kadar tiyatronun tarihi aktarılır. Oyunculuk Anasanat Dalı ile ortak dersdir.


Modern Tiyatro Tarihi
Bugünkü çağdaş Tiyatro anlayışına kadar olan günümüz dünyasındaki tiyatrolar incelenir. Oyunculuk Anasanat Dalı ile ortak derstir.

Sanat Toplumbilimi
Bu derste toplumsal bir olgu olarak sanatın tarihsel, sosyolojik ve sınıfsal özellikleri irdelenir.


Sanat Tarihi
Başlangıcından bu yana mimarlık, resim, heykel, süsleme gibi plastik sanatların da görüldüğü bir derstir.

Psikoloji
Psikoloji biliminden tiyatroda karakter yorumlama ve içerik oluşturma bakımından yararlanılmasına dayalı temel bilgiler veren kuramsal bir derstir. Oyunculuk Anasanat Dalı ile ortak dersdir.


Türk Tiyatro Tarihi
Türk Tiyatro Tarihi’nin ‘Geleneksel Türk Tiyatrosu’ ile başlayan tarihsel seyri, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi ile devam ederek Cumhuriyet dönemine ve oradan da günümüze kadar ulaşmış son şekliyle ele alınır. Oyunculuk Anasanat Dalı ile ortak dersdir.


Mitoloji
Tiyatro oyunlarında başvurulan mitolojik göndermelerin anlaşılabilmesi için çeşitli kültürlerin mitolojileri aktarılır. Bu ders sanatın soyutlama özelliğinin de temelini oluşturur Oyunculuk Anasanat Dalı ile ortak dersdir.


Dramaturji Uygulamaları I-II
Dramaturji yöntemlerinden yola çıkılarak kolaj, uyarlama gibi oyun yazımına da hizmet edecek uygulamalar yapılır.


Eleştiri Yöntemleri I-II
Eleştiri kuramlarının ışığı altında basılmış eleştiri örneklerinin incelenmesine; gazete ve dergi eleştirileri yazımına yer verilir


Sahne ve Kostüm Tasarımı
Sahne ve kostüm tasarımı dersi, oyuncu adaylarına, Tiyatro dekoru ve kostümünün tarihsel ve coğrafi serüvenini,antik çağdan günümüze dönemin genel stil ve kostüm özelliklerini, sahne değiştirme biçimlerinden pano yapımına sahne tekniğini, genel hatlarıyla ışığı, oyunun sahneye konma sürecinde hangi evrelerden (teorik ve uygulamalı olarak)geçtiğini tanıtacak bir derstir. Oyunculuk Anasanat Dalı ile ortak dersdir.


Uygulamalı Sahne
Seçilecek bir oyun projesi kapsamında oyunculuk ve yazarlık ana sanat dalı öğrencilerinin aktif görev alması sağlanarak edindikleri bilgileri uygulamaya geçirmeleri beklenir. Masa başı çalışmasından sahne üzerine dek bir oyun ortaya çıkarmayı amaçlayan bu uygulamalı dersin sonucunda öğrenciler seyirci ile buluşur. Oyunculuk Anasanat Dalı ile ortak dersdir.


Türk Dili
Genel olarak Türkçenin yapısı, ses , yapı ve cümle bilgisi üzerinde uygulamalı inceleme. Türkçeyi kurallara uygun olarak konuşmak ve yazmak. Türk dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanmak.Dil, dil aileleri, dilin diğer bilimlerle ilişkisi, yazım kuralları öğretilir. Oyunculuk Anasanat Dalı ile ortak dersdir.


Yabancı Dil
Bu dersin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil kullanımı konularındaki yabancı dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini sağlamaktır. Derste ayrıca öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli uygulamalara yer verilmektedir.Öğrencilerin dili deneme-yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Oyunculuk Anasanat Dalı ile ortak dersdir.


Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması. Oyunculuk Anasanat Dalı ile ortak dersdir.


Klasik Dönem Oyun İncelemesi:
Antik Dönem tragedyalarının dramaturjik olarak incelendiği bu ders kuramsal ve uygulamalı olarak iki aşamada yürütülmektedir. Antik dönemin siyasal – toplumsal- kültürel yapısı göz önünde tutularak Antik çağ sanatının düşünsel yapısı incelenir. Euripides, Aiskhylos, Sofokles gibi yazarlarının önemli yapıtlarından yola çıkılarak tragedyalar biçimsel ve içeriksel olarak çözümlenir. Ayrıca Latin örnekleri olan Plautus ve Terentius’un komedyaları da ele alınmaktadır.


Rönesans Dönemi Oyun İncelemesi:
Rönesans Dönemi tiyatrosunun siyasal- toplumsal ve kültürel ortamı göz önünde tutularak W.illiam Shakespeare’in oyunlarının dramaturjik açıdan incelenmesinin yapıldığı bu ders Tiyatro tarihine damgasını vuran ve Elizabeth Dönemi diye anılan süreci de kapsamaktadır. Kral Lear, Hamlet, Macbeth, Othello, III. Richard, Corealanus, IV. Henry gibi klasikleşmiş örneklere yer verilir.


Romantizm Dönemi Oyun İncelemesi:
Romantik Tiyatro sanat anlayışından yola çıkılarak Gorthe’nin Dr.Faustus ve Schiller’in Haydutlar adlı oyunlarının dönemin siyasal- düşünsel yapısına, kültürel ortama ve yazarın sanat anlayışına bağlı olarak incelenmesi. Bu ders kapsamında romantizmi takip eden gerçekçi sanat anlayışı da ele alınarak modern dram örnekleri üzerinden oyun çözümlemelerine gidilir.İncelenecek oyun örnekleri; Anton Çehov ‘Martı’, Eugene O’Neill ‘Yağ’, Henrik İbsen ‘ BirHalk Düşmanı’, Bernard Shaw ‘Jan Dark’, J. Steinbeck ‘Fareler ve İnsanlar’, Max Frisch‘Andorra’, Arthur Miller ‘Cadı Kazanı’, Peter Shaffer ‘Amadeus’, George Tabori ‘AnneminCesareti’ …


Modern Sonrası Oyun İncelemesi:
Birinci dönemde epik Tiyatro kuramı ve bu kuramın uygulayıcısı olan Bertolt Brecht’in tiyatrosu incelenerek Brecht’in oyun örnekleri üzerinde dramaturjik çalışmalar sürdürülür. ‘Carrar Ana’nın Silahları’, ‘Arturo Ui’nin Önlenemez Yükselişi’, ‘Sezuan’ın İyi İnsanı’, ‘Galileo Galilei’ incelenecek epik oyunlardan örneklerdir. İkinci dönem ise modern sonrası oyun örneklerini kapsamaktadır. Absürd Tiyatro’nun kuramsal ve düşünsel yapısı irdelendikten sonra absürd oyun örneklerine geçilir. Yine bu dönem postmodern oyun uygulamalarına da yer verilmektedir.

tercih robotu