Lisans

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
MİK 101   Mikrobiyoloji-Parazitoloji Z 2 2 3
Amaç ve Hedefler
Dersin amacı; Mikroorganizmaların yapıları, bakteriler, mantarlar, viruslar ve parazitlerin neden olduğu önemli enfeksiyon hastalıkları, aşılar ve serumlar konusunda bilgi sahibi olmaları ve önemli enfeksiyon hastalıklarının etkenlerini, temel özelliklerini ve tedavilerini öğretmektir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BIK 103   Biyokimya Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Dersin amacı öğrenciye; Protein biyokimyası, proteinlerin sindirimi ve metabolizması, Karbonhidrat biyokimyası, karbonhidratların sindirimi ve metabolizması, Lipid biyokimyası, lipidlerin sindirimi ve metabolizması, Hormon biyokimyası, Vitaminler ve koenzimler, Metabolizma ile ilgili hastalıklar  ve biyokimyasal test sonuçlarının değerlendirilmesini öğretmektir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HIS 103   Histoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Dersin amacı öğrenciyi; Hücre ve insanda bulunan temel dokular hakkında bilgilendirmek ve bu sırada çeşitli boyama ve laboratuvar yöntemleriyle, ışık ve elektron mikroskobu düzeyinde yapısını ortaya koymaktır.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ANA 107 Anatomi Z 3 3 4
Amaç ve Hedefler
Bu derste, insan anatomisinin,vücut sistemlerine ve fonksiyonlarına ilişkili olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.Bu amaca uygun olarak dersin öğrenim hedefleri şunlardır. Bu dersten başarılı olan öğrenciden tüm sistemlere ait yapıların morfolojisini tanımlayabilecek komşuluklarını söyleyebilecek, organların fonksiyonlarını tanımlayabilecek, klinik çalışma sırasında anatomik yapıları saptayabilecek düzeyde bilgi kazanmış olması beklenir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 121 Hemşireliğe Giriş Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Hemşirelik eğitimine yeni başlayan öğrencilerin meslekle ilgili kavramlarla buluşmalarını sağlamak ve tartışmalar aracılığı ile onlarda hassasiyet başlatmak bu dersin temel amacıdır.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 129 Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Bu ders, insan davranışlarını ve davranışı etkileyen etmenlere yönelik kavramsal bilgileri, iletişim alanındaki ilke, kavram ve süreçleri, Hemşirelik mesleğinde iletişimin yeri ve önemini incelemeyi, bu bilgilerin mesleki, sosyal yaşamda kullanılmasını amaçlar.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ING 123 Speaking and Presentation Skills I Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı başlangıç seviyesindeki öğrencilere İngilizce sözcüklerle birlikte temel dilbilgisi kurallarını öğretmek ve öğrendikleri dili kullanmalarını sağlamaktır.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
TKD 103 Türk Dili Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı,  bir anadilin insan, toplum ve kültür, hayatındaki yerini, yabancı dil öğreniminde sağlayacağı kolaylıkları ve başka dillerdeki eserlerin Türkçeye başarıyla aktarabilmesindeki önemini anlatmayı amaçlar. Öğrenciler bu derste, Türkçeyi doğru ve düzgün kullanabilmeyi ve Türk dilini anlayabilme, takip edebilme ve yazma yeteneği kazanır.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 106 Hemşirelik Esasları Z 8 16 12
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencinin hemşireliğin temel felsefesini ve sağlık sistemi içinde hemşirenin rolünü ve  öğrenci hemşire olarak kendi rolünü kavramasına yardımcı   olmaktır. ÖğrenciyeHemşirelik bakımında temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu derste öğrenciden Hemşirelik esasları konu alanına özgü bilgi, beceri ve tutumları kazanması beklenmektedir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BES 115 Beslenme İlkeleri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Öğrenci; Karbonhidrat, protein, lipit, vitamin ve minerallerin insan baslenmesindeki önemi, kimyasal yapıları, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, ve aşırı alım durumu. Bu dersi tamamlayan öğrenci besin ögelerinin beslenme ve sağlık açısından önemini kavrayacak ve besinleri besin ögesi içeriği yönünden değerlendirebilecektir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
FZY 106 Fizyoloji Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Bu dersin sonunda öğrenci; Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem) öğrenecek, bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini kavrayacak, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanımlayacak ve canlılığı sürdüren çeşitli özellik ve mekanizmaları açıklayabilecektir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ING 124 Speaking and Presentation Skills II Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı başlangıç seviyesindeki öğrencilere İngilizce sözcüklerle birlikte temel dilbilgisi kurallarını öğretmek ve öğrendikleri dili kullanmalarını sağlamaktır.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin sonunda öğrenci; anlatım bozukluklarını tanıyacak, yazılı ve sözlü anlatım becerisini geliştirecektir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 205 İç Hastalıkları Hemşireliği Z 6 16 10
Amaç ve Hedefler
Bu derste kazandığı teorik bilgilerle diğer derslerde kazanmış olduğu bilgileri sentez edebilme, İç hastalıkları ile ilgili kavram ve ilkeleri bilme, Hemşirelik bakımını gerektiren durumlarda problem çözme becerisini etkili bir şekilde kullanabilme, Hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak görebilme yeteneğini kazanmasıdır.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
FAR 223 Hemşireliğe Özel Farmakoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Öğrenci bu derste, Farmakoloji ve toksikolojide temel kavramlarla tanışır. İlaçların hangi mekanizmaları etkileyerek biyolojik cevapları değiştirdiklerini değerlendirir. Organ sistemlerinde etkili ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerini ve bu ilaçların yan etkilerini değerlendirir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PAT 227 Patoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı Patolojideki  temel kavramları öğretmektir. Hastalıkların etiyolojisini ve gelişme mekanizmalarını anlamak, patolojinin kullandığı yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ING 223 Academic Writing Skills II Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu ders öğrencilere konuşma,yazma,okuma ve dinlemeyi uygulama ile birleştirerek ingilizce gramer ve kelimelerle ilgili bilgiler sağlar.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin sonunda öğrenci Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi ile ilgili kavramları , Osmanlı Yenileşme sürecini, Yeni Osmanlılar, I. ve II. Meşrutiyet Dönemilerini,buna paralel olarak Avrupada yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi Ve Fransız İhtilali gibi) ve I. Dünya Savaşı ve savaş sonunda Osmanlı Devletinin Paylaşılmasını, Mondros Mütarekesi Sonrası gelişmeleri, Düzenlenen Kongrelerin Mili Mücadeledeki yeri ve Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini ve Milli Cepheleri, Sonrasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşmasını,  Milli Mücadelede takip edilen Dış Politikayı ve son olarak  Lozan Barış Antlaşmasını açıklayıp  yorumlayabilecektir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 224 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Z 6 16 10
Amaç ve Hedefler
Bu ders, koruyucu sağlık hizmetleri anlayışı doğrultusunda cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve Hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırır.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 208 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin sonunda öğrenci, Bulaşıcı hastalıklara genel özelliklerine ilişkin bilgileri tanımlar. Bulaşıcı hastalıkların bulaşma yollarına ilişkin bilgileri tanımlar. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerini kavrar. Bulaşıcı hastalıklardan erken tanıya ilişkin bilgileri kavrar. Bulaşıcı hastalıklardaki Hemşirelik bakımı bilgisini kavrar.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PSİ 204 Psikoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin sonunda öğrenci psikolojiye ilişkin temel kavramları, bilimin tarihçesini, alt alanlarını ve bu alanlara ilişkin temel bilgileri, psikoloji araştırmalarında hangi tür yöntemlerin kullanıldığını açıklayabilecek ve tartışabilecektir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ING 224 Academic Writing Skills II Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu ders öğrencilere konuşma,yazma,okuma ve dinlemeyi uygulama ile birleştirerek ingilizce gramer ve kelimelerle ilgili bilgiler sağlar.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin sonunda öğrenci Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi ile ilgili kavramları, Osmanlı Yenileşme sürecini, Yeni Osmanlılar, I. ve II. Meşrutiyet Dönemilerini,buna paralel olarak Avrupada yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi Ve Fransız İhtilali gibi) ve I. Dünya Savaşı ve savaş sonunda Osmanlı Devletinin Paylaşılmasını, Mondros Mütarekesi Sonrası gelişmeleri, Düzenlenen Kongrelerin Mili Mücadeledeki yeri ve Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini ve Milli Cepheleri, Sonrasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşmasını,  Milli Mücadelede takip edilen Dış Politikayı ve son olarak  Lozan Barış Antlaşmasını açıklayıp  yorumlayabilecektir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 311 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Z 6 16 10
Amaç ve Hedefler
Bu dersi alan öğrenciden; gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde kadının/ fetüsün/yenidoğanın izlem ve bakımını yapabilme, kadının yaşam evrelerine göre sağlık sorunlarını belirleyebilme ve sorunlarını çözümlemede sağlık bakım planı geliştirebilme   bilgi ve becerisini kazanması amaçlanmıştır.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 329   Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencinin hemşireliğin tarihsel gelişimini kavramasını, hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, etik kavramlar konusunda bilgi edinmesini ve etik  karar verebilme becerisini kazanmasını sağlamaktır. Bu derste öğrenciden hemşireliğin tarihsel gelişimini ve hemşirelikle  ilgili etik ve yasal konuları kavraması beklenmektedir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 301 Biyoistatistik Z 2 2 3
Amaç ve Hedefler
Bu dersin sonunda öğrenci, Temel İstatistiksel kavramları bilir, Veriye uygun tanımlayıcı istatistikleri hesaplar, Uygun tablo ve grafikleri oluşturur, Temel kuramsal dağılışları ve örneklem dağılışını, standart hata ve güven aralıkları kavramlarını bilir, Uygun hipotez testini seçer, uygular ve yorumlar, Korelasyon ve basit doğrusal regresyon çözümlemesi yöntemlerini bilir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
SOS 301 Sosyoloji ve Sağlık Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin sonunda öğrenci, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarını; günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, birey ve toplum etkileşimini, grup, organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşmayı; güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki Ekonomive iş hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal kurumları anlar, kendi yaşam deneyimini konumlandırır ve yorumlar.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ING 323 Occupational English I Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu ders öğrencilere konuşma, yazma,okuma ve dinlemeyi uygulama ile birleştirerek ingilizce gramer ve kelimelerle ilgili mesleki bilgiler sağlar.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 320 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Z 6 16 10
Amaç ve Hedefler
Öğrencilere 0-18 yaş grubuna yönelik normal büyüme ve gelişme, sağlığı koruma ve sağlıktan sapma  durumlarına ilişkin bilgi vermek ve ilgili alanlardaki uygulamalarla beceri kazandırmak. Öğrencinin 0-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik normal büyüme ve gelişme ve sağlıktan sapma durumlarına ilişkin bilgi ve ilgili alanlarda uygulama becerisi kazanması beklenir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 328 Afetlerde Hemşirelik Bakımı ve İlk Yardım Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu ders doğal afetlerde veya savaş anında ilk yardım felakete uğrayan, ani hastalanan veya herhangi bir kazaya maruz kalan bireylerin hayatını kurtarmak, sakatlığını önlemek ya da sınırlandırmak amacıyla zamanında ve yerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve beceriler kazandırır. Bu dersi alan ögrenciden ilk yardım ve afetlerde Hemşirelik uygulamalarına ilişkin bilgiyi, hemşireliğin temel prensiplerini de göz önünde bulundurarak ilk yardım bilgilerini acil durumlarda uygulayabilme becerisini kazanmış olması beklenir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ING 323 Occupational English I Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı öğrencilerin ingilizce yazabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 415 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Z 6 16 10
Amaç ve Hedefler
Bu  ders,  ruh  sağlığının  korunması,  geliştirilmesi,  iyileştirilmesine  yönelik kuramsal bilgileri, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin temel ilke, kavram, işlev ve sürecini, ruh sağlığını etkileyen etmenleri ve bunlara yönelik yapılması gereken Hemşirelik müdahalelerini sağlığı koruma, sürdürme, geliştirme kavramları doğrultusunda uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlar.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 418 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrenciye toplumdaki çeşitli grupların sağlık düzeylerini, hastalıklarını, etken, insan, çevre arasındaki etkileşimin neden ve sonuç ilişkilerini araştırmaya ve toplum sağlığını koruyucu ve geliştirici önlemleri planlamaya yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.Dersin Hedefleri: Epidemiyoloji biliminin günümüzdeki yeri ve önemini kavrama, Toplumlardaki sağlık sorunlarını belirleme ve çözümlemedeki temel kurallara epidemiyolojik çalışmalarla ulaşılabileceğini benimseme.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 409 Hemşirelikte Öğretim Z 3 4 4
Amaç ve Hedefler
Öğrenme ve eğitim sürecini ve ögelerini analiz etme, Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlara yönelik hedefler yazma, Eğitim ve öğretim aktiviteleri ile içerik hazırlamayı ilişkilendirme, Sağlıkta ya da hastalıktaki eğitici rolünün farkına varma, Çalışan eğitimi ve kendi gelişiminin gerekliliğini kabul etme, Eğitim ve öğrenmenin değerlendirilmesi için yöntemler geliştirme, Hemşirelikte eğitim ve öğrenmeyi etkileyen değişkenleri analiz etme.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ING 423 Translation Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu derste öğrenciler karşılaştırmalı dilbilgisi esasına dayalı İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çeviri yapabilme programını kapsamaktadır.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 420 Halk Sağlığı Hemşireliği Z 6 16 10
Amaç ve Hedefler
Bu ders, bireyin, ailenin ve toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastanın evde bakımı ve topluma yeniden kazandırılması ile sağlığı etkileyen olumsuz durumların düzeltilmesi için gerekli Hemşirelik hizmetleri sürecini temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde inceler ve uygulamaya geçirilmesini sağlar.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 422 Nursing and Leadership Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Profesyonel Hemşirelik uygulamalarında liderlik rolünü tartışma Liderlik sürecini ve ilkelerini tanımlama. Hemşire liderlerin rol ve işlevlerini tanımlama. Kişisel liderlik stilini tanımlama. Olumlu sonuçlar ve etkilik  açısından transformasyonel ve transaksiyonel liderlik tekniklerini değerlendirme. Hem izleyenler hem de lider için liderlik fırsatları oluşturabilecek stratejileri araştırma Etkili bir liderlik ve izleyicilik için gerekli kişisel tutumları geliştirme. Bireysel güçlü ve zayıf yönlerini araştırma. Güç kavramını hemşirelikte liderliğe uygulama. Hemşirelikte liderlik davranışı ile sosyal ve çevresel faktörleri ilişkilendirme. Kadın liderliğinin sorunlarını analizi etme. Kendini tanımlayan bir positioning paragrafı yazma. Türkiye’de Hemşirelik mesleğinin gelişmesi için  gerekli hemşirelikte liderlik alanlarını belirleme.  Liderlik için gerekli yolları geliştirme. Saglık politikalarında hemşirelikte liderliğin rolünü tartışma. Öğrenci kulüplerinde bir lider ya da izleyen olarak faaliyet gösterme.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 406 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Z 3 4 4
Amaç ve Hedefler
Sağlık bakımında etkili olan yönetim ilkelerini tanımlama, Yönetim uygulamaları üzerinde etkili olanHemşirelik rollerini ve mevcut eğilimleri belirleme, Sağlık bakım sunum sistemlerinde yönetim ve liderlikle ilgili etik ve yasal  konuları analiz etme, Değişim teorilerini yönetimsel sorun/konulara uygulama, Pazarlama, amaç belirleme, stratejik planlama süreci gibi örgütsel elementleri geleceğin planlaması için kullanma, Uygulamalarda, pazarlamada, koçlukta, verimlilikte, disiplin sürecinde, karar vermede, bütçeleme sürecinde, işe eleman alımında ve yerleştirmede, program planlamalarında Hemşirelik yönetiminin işlevleinin belirleme.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 424 Hemşirelikte Araştırma Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Bu dersin sonunda öğrenci, Hemşirelikte araştırmanın önemini kavrar, Araştırma problemi oluşturmağa ilişkin temel kavramları, Araştırma tasarımına ilişkin kavramları ilke ve yöntemleri, Araştırma yöntemlerini nerelerde kullanacağına ilişkin bilgileri tanımlar.