Hemşirelik Bölümü

Also available in: English

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün çekirdeğini sırası ile; Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1973-1990 yıllarında ortaokul sonrası 2 yıllık, ‘Hasta Bakıcılık ve Ebelik Okulu”, 1985-1989 yılları arasında mevcut yasa altında lise sonrası 3 yıllık eğitimle ‘Hasta Bakıcılık ve Ebelik Okulu” 1990 yılında değiştirilmiş adıyla “Hemşirelik ve Ebelik Okulu”, 1994 yılında ise lise sonrası 2 yıllık önlisans eğitimi ile ‘Hemşirelik Meslek Yüksekokulu’ oluşturmuştur.

KKTC Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu eğitimini, Sağlık Bakanlığı ve YDÜ arasında 2004 yılında imzalanan protokol çerçevesinde YDÜ’nin fiziksel, sosyal ve kültürel desteğinden yararlanarak 2006 yılına kadar sürdürmüştür. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında yapılan ek bir protokolle, YÖDAK’ın yaptığı merkezi sınavla ilk lisans öğrencileri alınmıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ise, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak dört yıllık lisans ve yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Ayrıca 2007-2008 eğitim- öğretim yılında daha önce önlisanstan mezun olan hemşirelere dikey geçişle lisans eğitimi imkanı sağlanmıştır.

Misyon
Birey aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerini geliştirmede, bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemleri kullanarak temel Hemşirelik eğitimini ve hizmetlerini geliştirmek ve yürütmektir.

Vizyon
Öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir Hemşirelik eğitimi kurumu olmaktır.
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Süresi: 4 Yıl

Amaçlar ve Hedefler
Eğitim ve öğretim etkinlikleri aracılığı ile öğrenciler; 3 temel amaca yönelik yetiştirilmektedir.

 • Bilimsel anlayış kazanmış ve bilgilerini mesleki alanda beceriye dönüştürebilen KKTC , Türkiye ve üçüncü ülkelerdeki sağlık kuruluşlarında kapsamlı ve çağdaş Hemşirelik hizmeti verecek yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip hemşireler yetiştirmek.
 • Hemşirelik alanında bilimsel çerçevede araştırma ve inceleme yapabilecek yeterliliğe sahip insan gücünü yetiştirmek.
 • Yüksek Okulun gelişmesini, toplumla eşgüdümünü sağlayabilecek toplum sağlığını koruma, geliştirme ve yükseltme bilince sahip ülkedeki kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışacak hemşireler yetiştirmek.

* Öğrenci uygulamalarının hümanistik eğitim tekniği ile gerçekleştirilmesi,* Öğrenci sayısına göre eğitim- öğretim için gerekli malzemeler ve bilgisayarın temin edilmesi,* Öğrenci sayısına göre alanında uzman eğitici sayısının artırılması,* Yeterli ders dökümanlarıyla desteklenmiş teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesi,* Eğitici kadrosunun akademik gelişiminin desteklenmesi,* Hemşireliğe ilişkin kitap ve süreli yayınların artırılması,* Eğitim ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi konusunda desteklenmesi,* Başarılı eğiticilerin ödüllendirilmesi,* Öğretim elemanlarının gelişimi açısından bilimsel faaliyetlere katılım konusunda desteklenmesi,* Öğretim elemanlarının bilimsel gelişimlerini takip açısından kriterlerin konması,* Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesi açısından ilgili sektörlerle işbirliğinin yapılması ve sürdürülmesi,* Toplumun sağlık düzeyine göre ihtiyaçlarını belirleme ve karşılamaya yönelik çalışmaların yapılması,* Okul hastane ve sektörlerarası işbirliğinin artırılması,* Uluslararası destekli ve sektörler arası işbirliği ile projelerin geliştirilmesi.

Bölümün Güçlü Yönleri

 • KKTC’de lisans düzeyinde Hemşirelik eğitimi veren ilk eğitim kurumu olması,
 • KKTC’de tanınmış bir üniversite bünyesinde olması,
 • Hemşirelik mesleği tercihinin yüksek olması,
 • Meslek örgütü ile işbirliği içinde olması,
 • Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde olması,
 • Yüksek lisans ve doktora programının başlatılması,
 • Eğitim araç-gereçlerinin ve donanımlı laboratuvarın olması,
 • Türkiyede’ki Hemşirelik okulları ile işbirliği içinde olması,
 • Mezunların kamu ya da özel kurumlarda hemen istihdam olanağının olması,