Araştırma Alanları

Ortopedik rehabilitasyon: Kas-iskelet sistemine ait tüm yaralanama ve sakatlıkların ardından tanıya özel değerlendirme programları, ısı-ışık ve elektroterapi modaliteleri, masaj, manipulasyon ve mobilizasyon teknikleri, haslalığa yönelik uygun egzersiz progamları, nörofizyolojik tedavi yaklaşımları, fonksiyonların yeniden kazanılmasına yönelik aktivite programları uygulama, hasta ve aile eğitimi verme.

Nörolojik rehabilitasyon: Sinir sistemine ait serebrovaskülar olaylar, multiple skleroz, parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları, periferik nöropatiler, motornöron hastalıkları, kas hastalıklarını içeren tüm patolojilerin ardından tanıya özel değerlendirme programları, Bobath, Brunnstrom, Johnstone teknikleri doğrultusunda nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, denge ve koordinasyon bozukluğuna yönelik yaklaşımlar, kas tonusunu düzenlemeye yönelik yaklaşımları uygulama, hasta ve aile eğitimi verme.

Nöroşirürjide fizyoterapi: Disk patolojileri, konjenital veya sonradan gelişen medulla spinalis patolojileri, kafa travmaları, intrakranial veya spinal tümör, beyin arter anomalileri, vertebral kolon kapanma ve gelişim defektleri gibi patolojilerin sebep olduğu bulgulara yönelik olarak Bobath, Brunnstrom, Johnstone, Proprioseptif nöromüsküler fasilitasyon gibi nörofizyolojik tedavi yaklaşımları, kas tonusunun düzenlenmesine yönelik yaklaşımlar, pozisyonlama teknikleri, koordinasyon bozukluklarına yönelik tedavi uygulamaları, nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, manipulasyon ve mobilizasyon teknikleri, stabilizasyon egzersizleri, koruyucu rehabilitasyon uygulama.

Kardiyopulmoner rehabilitasyon: Kardiyopulmoner hastalık risk faktörlerine sahip bireyler (ileri yaş, obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi, diabetes mellitus, sigara kullanımı, sedanter yaşaö, menapoz), stabil angina pektoris, miyokard infarktüsü, revaskülerizasyon uygulamaları, diğer kardiyak hastalıklar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bronşial astma, kistik fibrosis, intertisyal akciğer hastalıkları, bronşiektazi, göğüs duvarı hastalıkları, diğer akciğer hastalıkları, nöromüsküler hastalıklar, kanser ve geriatrik kişiler ve akciğer, kalp ve abdominal cerrahi uygulanan kişilere uygun değerlendirme yöntemleri kullanılarak değerlendirme yapılıp buna yönelik olarak gevşeme teknikleri, alt ve üst ekstremite egzersiz eğitimi, endurans, kuvvet ve esnekliğin artırılmasını sağlayan egzersiz eğitimi, bronşial drenaj teknikleri, solunum egzersizleri, günlük yaşam aktiviteleri sırasında enerji koruma teknikleri uygulamaları ve hasta ve aile eğitimi verme.

Pediatrik rehabilitasyon: Serebral paralizi, mental motor retardasyon, brakial pleksus yaralanmaları, meningomyelosel, tortikollis, genetik ve metabolik bozukluklara bağlı nörolojik problemi olan çocuklar uygun değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilerek nörogelişimsel tedavi yaklaşımları uygulamaları ve aile eğitimi verme.

İş ve uğraşı tedavisi: Hemipleji, el ve üst ekstremite yaralanmaları, serebral paralizi, mental motor retardasyon, down sendromu, rett sendromu, romatizmal hastalıklar, brakial pleksus yaralanmaları, kas hastalığına sahip hastalar duyu-algı-motor değerlendirme ve eğitim, kognitif değerlendirme ve eğitim, günlük yaşam aktiviteleri değerlendirmesi ve eğitimi, el ve üst ektremite fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesi ve ince beceriler, koordinasyon ve endurans geliştirici aktivite eğitim programları verme, ev ziyaretleri ve çevresel mimari düzenlemeler sağlama.

Kas hastalıkları ve rehabilitasyonu: Duchenne (DMD), Becker (BMD), Fasioskapulohumeral (FSH), Limb-Girdle (LG), Konjenital (CMD), Spinal Musküler Atrofiler (SMA), Herediter Motor Sensori Nöropatiler (HMSN) ve diğer nöromusküler hastalıklar grubunda tanısı olan çocuklar değerlendirilerek terapatik egzersiz uygulamaları, koruyucu/destekleyici ortezleme yöntemlerinin planlanması, rekreasyonel ve sosyal birlikteliklere yönelik çalışmalar yapılması ve düzenli aile eğitim toplantıları yapma.

Kadın sağlığı: Gebeler ve doğum sonrası dönemdeki kadınlar ile üriner inkontinans, fekal inkontinans, genital organ prolapsusları, premenstural sendromlar ve diğer jinekolojik problemler, baş ağrısı, fibromiyalji, konstipasyon, insomnia (uykusuzluk problemi), raynoud sendromu gibi otonom sinir sistemi veya konnektif doku hastalıkları, mastektomi veya başka bir nedene bağlı olarak gelişen lenfödem, selülit (lipodistrofi) problemi olan hastalar değerlendirilerek fizyoterapi programına alınmaktadır. Gebelik ve doğumla ilgili bilgilendirme,
gebelikte egzersiz ve doğum eğitimi (solunum egzersizleri ve gevşeme teknikleri), doğum sonrası fizyoterapi uygulamaları, gebelik ve doğum sonrası dönemde karşılaşılabilecek problemlere yönelik fizyoterapi yaklaşımları, inkontinans ve prolapsus şikayetlerinde pelvik taban kaslarının egzersiz, elektrik stimulasyonu ve davranış tedavisi yöntemleri ile reedukasyonu, başağrısı, fibromyalji, raynoud sendromu, konstipasyon, insomnia gibi otonomik sinir sistemi veya konnektif dokuyu ilgilendiren hastalıklarda konnektif doku manipulasyonu (KDM), masaj, mobilizasyon, egzersiz, sıcaklık ajanları, gevşeme teknikleri ve çeşitli elektroterapi uygulamaları, lenfödemi olan kişilerde lenf drenaj masajı, eksternal pnömatik intermitant kompresyon, egzersiz, bandaj uygulamaları ile cilt bakımı ile ilgili bilgilendirme, selüliti olan kişilerde lenf drenajı, klasik masaj, KDM, endormoloji tekniği ve egzersiz yaklaşımları uygulamarı.

Protez rehabilitasyonu: Tüm alt ve üst ekstremite konjenital ve edinsel amputeler protez açısından değerlendirilerek geçici ve erken protez uygulamaları, myoelektrik protez uygulamaları, preoperatif-postoperatif, preprostetik-prostetik ve postprostetik tedavi yaklaşımları, protez ve güdüğe yönelik bakım ve hijyen prensiplerini öğretmek, 
güdükte ödemi önleyici, kontraktürleri giderici ve kas kuvvetini artırıcı yönde egzersiz, bandaj, elektroterapi ve manuel terapi gibi fizyoterapi uygulamaları, 
alt ekstremite amputelerinde amputenin fonksiyonel olarak protezini kullanabilmesine yönelik denge, ağırlık aktarma egzersizleri, ambulasyon aktiviteleri ve yürüyüş eğitimi, 
alt ve üst ekstremite amputelerine günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, 
hastanın protezini verimli şekilde kullanabilmesi için gerekli önerileri kapsamaktadır.

Ortez rehabilitasyonu: Hastanın güvenliğini arttırmak, zayıf yapıları pozisyonlamak, desteklemek, korumak ve gerektiğinde immobilize etmek, ağrıyı azaltmak, deformiteyi önlemek ve düzeltmek, fonksiyona yardımcı olmak, hastayı cerrahiye hazırlamak, cerrahi sonrası yapılan düzeltmenin korunmasını sağlamak, enerji tüketimini azaltmak gibi nedenlerle hastalarının tedavisinde orteze gereksinim duyulduğu durumlarda hastayı orteze hazırlamak amacı ile gerekli değerlendirmeler sonucunda hastaya özel ortez yapımı, ortez kullanım ve bakım bilgileri verme, ortez ile birlikte ve ortez dışında yapması gereken egzersizler hastaya öğretme, hastaya özel ev programı ve öneriler verme, hastalar ortezin kullanım süresi ve aşamalı bırakma yöntemleri konusunda bilgilendirme, hastalara denge, ve yürüme eğitimi verme ve gerekli durumlarda ortezleri üzerinde gerekli modifikasyonlar yapma.

Sporcu sağlığı ve rehabilitasyon: Sporcuların sezon öncesi, sezon sırasında ve sezon sonundaki değerlendirilmeleri, konservatif, preoperatif – postoperatif tedavileri, sporcularda değişik yaş ve cins gruplarında fiziksel uygunluk düzeyini belirlemek için testler ve eğitim programları verme, spor yapmak isteyenlere genel sağlığı koruyucu, kas iskelet sistemini yaranmalardan koruyucu değerlendirmeler ve eğitim verme, kolumna vertebralis, temporamandibular ve ekstremite eklemlerine ve yumuşak dokulara mobilizasyon ve manipulasyon yöntemleri uygulanmaktadır.

Mesleki rehabilitasyon: Çalışma yaşına gelmiş fakat henüz ekonomik bağımsızlığı olmayan engelli ve / veya sağlıklı kişiler, kas iskelet sisteminde oluşan herhangi bir nedenle iş yapmayı engelleyen durumda olan kişiler, iş yerlerinde çalışan fakat kas iskelet sisteminde yaralanma riski olanlar değerlendirilerek mesleki rehabilitasyon programına alınmaktadır. Bu uygulamalar; mevcut iş kollarının analizi ve ergonomik değerlendirmeler, kişilerin çalışma kapasitelerinin manuel ve bilgisayarlı ortamda değerlendirilmesi, işin gerektirdikleri ile çalışma kapasitesi ve isteklerinin uyumlandırılarak uygun kurs seçiminin yapılması, kişilerin yetersizlikleri ve çalışma kapasitelerini arttırmaya yönelik tedavi / iş simulasyon ve eğitim programlarının uygulanması, çalışma sırasında fiziksel uygunluk ve verimliliği arttırmak için ergonomik eğitim verme, işteki başarıyı arttıracak kendine yardım araçlarının belirlenmesi ve eğitimi, işe yerleştirilen kişilerin çalışma kapasitelerinin ve ergonomik değerlendirmelerinin yeniden yapılarak izlenmesi ve işverene çözüm önerilerinde bulunulması.