Dersler

Also available in: English

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
CHEM 101 Genel Kimya 3 2 4
ENG 101 İngilizce I 3 3
MAT 101 Matematik I 3 2 4
PGE 101 Petrol Mühendisliğine Giriş 2 2 3
PHY 101 Genel Fizik I 3 2 4
AİT   101 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi 0
TUR  100 Yabançılar için Türkce 0
Toplam Kredi 18

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
CHEM 102 Fiziki Kimya  3 2 4
ENG 102 İngilizce II 3 3
MAT 102 Matematik II 3 2 4
PHY 102 Genel Fizik  II 3 2 4
TDE 102 Teknik Çizim 2 2 3
Toplam Kredi 18

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
CS  241 Programlamaya Giriş 3 3
MAT 201 Diferansiyel Denklemler 3 2 4
ME 205 Termodinamik 3 1 3
ME 211 Mühendislik Malzemeleri 3 1 3
ECON 231 Mühendislik Ekonomisi 3 3
Toplam Kredi 16

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
CS 242 Programlama ve Prob. Çöz. 3 3
PGE 202 Petrol Jeolojisi 3 3
PGE 204 Numerik Analiz 3 1 3
PGE 224 Mukavemet 2 2 3
Teknik olmayan Seçmeli 3 1 3
Toplam Kredi 15

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
PGE 300 Yaz Stajı I 0
MAT 350 Olasılık ve İstatistik 3 3
PGE 301 Akışkanlar Mekaniği 3 3
PGE 303 Petrol Üretim Mühendisliği I 2 2 3
PGE 305 Petrol Rezervuar Mühendisliği I 4 3
PGE 307 Sondaj Mühendisliği I 3 3
Toplam Kredi 15

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
PGE 306 Petrol Rezerv. Mühendisliği II 3 1 4
PGE 308 Sondaj Mühendisliği II 2 2 4
PGE 310 Petrol İşletmeleri ve Nakli 3 1 3
PGE 312 Kuyu Günlüğü Kaydı 3 2 4
PGE 304 Petrol Üretim Mühendisliği II 3 1 4
Toplam Kredi 19

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
PGE 400 Yaz Stajı II 0
PGE 401 Bitirme Projesi I  4
PGE 403 Doğal Gaz Mühendisliği 3 3
PGE 405 Petrol Müh. Tasarımı I 3 1 3
Seçmeli (Serbest) 3
Seçmeli (Teknik) 3
Seçmeli (Teknik) 3
Toplam Kredi 19

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
PGE 402 Bitirme Projesi II  4
PGE 406 Petrol Müh. Tasarımı II 3 3
Seçmeli (Teknik) 3
Seçmeli (Teknik) 3
Seçmeli (Teknik) 3
Toplam Kredi 16
Genel Toplam Kredi:  136

Ders İçerikleri

CHEM 101 Genel Kimya (4 Kredi)
Kimya ve stokiyometri, atomlar ve atom teorileri, periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler, kimyasal bağlar, moleküler geometri,gazlar ve gaz yasaları, sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, termokimya, kimyasal denge, asit ve bazlar, termodinamik.

ENG 101 İngilizce I (3 kredi)
Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.

MAT 101 Matematik I (4 Kredi )
Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Eğri Çizimi, Asimptotlar, Integral, İntegral Hesabının Temel Teoremi, İntegralin Uygulamaları, Kutupsal Koordinatlar, Transandant Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Belirsizlik Şekilleri, L’Hopital Kuralı,Genelleştirilmiş İntegraller.

PGE 101 Petrol Mühendisliğine Giriş (3 kredi)
Bir ders petrol sanayi ile ilgili temel kavramları ile öğrencilerine tasarlanmıştır. Petrol tarihsel arka planı, kaynakları, dünya arz ve talep, kimyasal ve fiziksel özellikleri. Doğal hidrokarbon petrol arama, rezervuar türleri ve mühendislik kavramları, üretim yöntemleri, rafineri ve ulaşım giriş. Mühendislik etiği, petrol mühendisliği mesleğinde sağlık, güvenlik ve çevresel yönleri.

PHY 101 Genel Fizik I (4 kredi)
Ölçüm, vektör, kinematik, kuvvet, kütle. Newton kanunları, Newton kanunlarının uygulanması, iş ve kinetik enerji. Lineer momentum korunumu. İtme, çarpışma, dönme, eğlemsizlik momentum, tork, açısal momentum, açısal momentum korunumu, statik denge.

CHEM 102 Fiziki Kimya (4 kredi)
Bu dersin hedefleri çok temel kavramların göz önünde canlandırılması sonucunda, öğrencinin makroskopik düzey ile moleküler seviyeyi birbirine bağlamalarına yardımcı olmaktır. Dersde bahsi geçen materyallerin gelecekteki kariyerlerini, dünyayı ve günlük yaşamlarını nasıl etkileyeceklerini görebilmelerini sağlamaktır.

ENG 102 İngilizce II (3 kredi)
Öğrencilerin akademik yazım becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir, öğrencilerin konu alanlarıyla ilgili temel literatürü takip edebilmeleri için gerekli olan alt yapıyı oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlar.
Ön koşul: ENG101

MAT 102 Matematik II (4 kredi)
Sonsuz diziler ve Seriler, Uzayda vektörler, Vektör-Değerli Fonksiyonlar, Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türevler, Çok Katlı İntegraller, Vektör alanları üzerinde integrasyon.

PHY 102 Genel Fizik II (4 kredi)
Elektrik Şarj. Coulomb kuralı. Elektrik alanları. Gauss kuralı. Elektrik potansiyel. Kapasitans ve yalıtkanlar. Akım ve direnç. Ohm kuralı, elektrik iletişim, doğru akım devreleri, Kirchoff kuralı. Magnetik alanlar. Magnetik alan üretenler. Biot-Savart kuralı, Amper kuralı. Faraday’ın endüksiyon kanunu. İndüktörlerin indüktansı. Işığın prensipleri, yansıma ve kırılma, geometrik optik, düz ve küresel aynalarda şekillenme, ince camlar.

TDE 102 Teknik Çizim (3 kredi)
Teknik çizime giriş. Çizim aletlerinin tanıtımı ve kullanımı. Teknik yazı, çizgiler, çizgilerin geometrisi. Ölçekli çizim. Ölçülendirmeler. Şekillerin geometrik açılımı. Şekillerin tanıtımı, görünüşlerin çizilmesi. Üç boyutlu çizim, izometrik görünüşler, oblik görünüşler. Kesit çizimleri. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri için örnek çizimler.

CS241 Programlamaya Giriş (3 kredi)
Bilgisayar programı yapısı, Pascal programının yapısı, veri çeşitleri, sabitler, giriş ve çıkış, tam-sayılar, reel sayılar, aritmetik işlemler, kontrol yapıları, WHILE, REPEAT, CASE, GOTO, fonksiyonel işlemler, kullanıcı fonksiyonları, Prosedur çeşitleri, diziler, indeksli değişkenler, matris operasyonları, dosyalar, işaretçiler, bağımlı listeler, sıralar.

MAT 201 Diferansiyel Denklemler (4 kredi)
Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, İkinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, İkinci Mertebeden Lineer Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Birinci Mertebeden  Lineer Denklem Sistemleri

ME 205 Termodinamik (3 kredi)
Giriş ve Temel Kavramlar: Termodinamik ve Enerji, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Enerji Dönüşümleri ve Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddelerin Özelikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi, Kontrol Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi, Termodinamiğin İkinci Yasası: Isı Makinaları, Soğutma Makinaları ve Isı Pompaları, Carnot Çevrimi, Entropi ve Entropinin Artışı İlkesi, Ekserji: İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü.

ME 211 Mühendislik Malzemeleri (3 kredi)
Malzemeler ve özellikleri. Atomsal yapı ve atomlar arası bağlar, kristal yapı, kristal kusurlar, katı çözeltiler. Malzemelerin mekanik özellikleri, elastik ve plastik şekil değiştirme. Çekme, basma ve eğilme durumalrında malzeme davranışları. Sertlik ve sertlik ölçümü. Dislokasyon ve güçledirme mekanizmaları. Faz dengesi, faz diyagramı, demir – karbon sistemler, katı reaksyonlar, mikroyapılar. Seramiklerin yapı ve özellikleri. Polimer yapıları.

ECON 231 Mühendislik Ekonomisi ( 3 kredi)
Mikro ve makroekonominin temel ilkelerine giriş, ekonominin temel sorunları, hanehalkı ve firma davranışının modellenmesi, piyasa yapıları, kamu maliyesinin temelleri, makroekonominin uluslararası ilişkileri de içerecek şekilde modellenmesi.

CS 242 Proglamlama ve Problem Çözme (3 kredi)
Bilgisayar programı yapısı. C programlama dili, C programlama dilinin elemanları, tip ve tip dönüşümleri, ifadeler ve operatörler, giriş-çıkış fonksiyonları, kontrol akışı, fonksiyonlar ve fonksiyon yapımı, kütüphane fonksiyonları, diziler ve matrisler, işaretçiler, işaretçi işlemleri, dinamik bellek. Bit operasyonları. Yapılar, dosyalar ve dosya işlemleri. Diğer programlama dilleri ile bağıntı.

PGE 202 Petrol Jeolojisi (3 kredi)
Bu dersin amaçları öğrenciye: 1) petrol ve doğal gazın kaynak kayaçlarda oluşumu, rezervuar kayaçlara göçü ve değişik tipdeki kapanlarda birikerek ekonomik rezervler oluşturması konularında gerekli jeolojik kavramları ve 2) petrol ve doğal gaz aramalarında ve işletilmesinde gerekli jeolojik yöntem ve teknikleri öğretmektir. Bu ders petrol ve doğal gazın kaynak kayaçlarda oluşumu, rezervuar kayaçlara göçü ve değişik kapanlarda yeraltında depolanması konularındaki temel kavramları kapsamaktadır.

PGE 204 Nümerik Analiz (3 kredi)
Tahminler ve hatalar. Doğruluk ve hassasiyet. Numerik türev. Denklemlerin kökleri, parentezleme metodları ve açık metodlar, non-lineer denklemler. Lineer matematiksel denklem sistemleri. Verilen noktalara grafik çizimi, interpolasyon. Numerik integral. Diferansiyel denklemler.

PGE 224 Mukavemet (3 kredi)
Statiğin ilkeleri, kuvvet vektörü, rijit cismin dengesi, düzlemde kuvvetler, ağırlık merkezi, bağlar ve bağ kuvvetleri, kafes sistemler, kablolar, kesit tesirleri,gerilme, şekil değiştirme, normal kuvvet, eylemsizlik momenti ,kesme kuvveti ,burulma, basit eğilme.

PGE 300 Yaz Stajı I
Staj dört hafta (20 iş günü) en az Lisans için gereklerini yerine getirmek zorunludur derecesi.Ilk uygulama ikinci yıl sonra sondaj çalışmaları olmak tercih edilir. Eğitim staj kılavuzun içeriğine dayanır.

MAT 350 Olasılık ve İstatik Yöntemler (3 kredi)
Olasılık ve Olasılık dağılımları, Binom, Logaritmik, Normal,  Poisson, Tahmin ve Hipotez testi,  t-test, z-testi, Varyans analizi (ANOVA), Korelasyon ve Regresyon, Linear regresyon, Petrol  mühendisliği ve jeolojide  örnekleme ve jeolojik datalardaki değişkenlik, Data toplama ve sunum şekilleri, Örnek vs. Popülasyon kavramları, Data toplama teknikleri  ,diyagramlar ve grafikler,  Dataların Değerlendirilmesi, z Tarifsel istatistik, Analitik ve analitik olmayan ortalamalar, standart sapma, varyans, standart hata, güvenilirlik aralığı vb.

PGE 301 Akışkanlar Mekaniği (3 kredi)
Akışkan özellikleri. Viskosite Akışkanların statiği, Düzlem ve Eğrisel Yüzeylere gelen Hidrostatik Basınç Kuvvetleri. Yüzeyde olan ve Batan Objelerin Stabilitesi Akışkanlar Kinematiği, Akışkanların Temel Akım Denklemleri. Sürekli, Enerji ve Momentum Prensipleri. Açık Kanal ve Kapalı Boru Akımları. Potansiyel Akım Teorisi.

PGE 303 Petrol Üretim Mühendisliği I (3 kredi)
Üretim mühendisliğinin temel ilkeleri ve üretim sisteminin temel bileşenleri; Yapay kaldırma yöntemleri; Rezervuar akış performansı: gözenekli ortamda akışkan akışı, verimlilik indeksi ve kullanım alanları, Fetkovitch yöntemi ve gelecekteki rezervuar performasının tahmini; Borulardaki akışın temel prensipleri, borularda çok fazlı akış ve çok fazlı akış sırasında oluşan basınç düşümü hesap yöntemleri; Kuyubaşı ve choke performans tahmin yöntemleri; Farklı kuyu geometrileri için optimum tübing dizaynı.

PGE 305 Petrol Rezervuar Mühendisliği I (3 kredi)
Hidrokarbon gözenek hacmi ve kurtarma faktörü tahmini. Petrol yataklarının sınıflandırılması. Çözüm gaz sürücü, su sürücü, gaz kap sürücü, drenaj ve malzeme dengesi yaklaşımla birlikte sürücü rezervuarlar için rezervuar performans tahmini. Su akını teorisi. Su ve gaz yağı üreten formasyonlarda Coning. Çatlaklı rezervuar karakterizasyonu.

PGE 307 Sondaj Mühendisliği I (3 kredi)
Ders öğrencilere sondajı yapılan bir kuyuda karşılaşılan sorunların çözümü için kullanılan sondaj mühendisliği temel ilkeleri, kavramları ve modellerinin vermektedir. Önemli kavramlar temel bilimsel ilkelerle geliştirilmekte ve örneklerle açıklanmaktadır. Mühendislik bilimi seviyesi kursun süresince yavaşça ilerlemektedir. Sondaj işlemi ve operasyonu prosedürünün ana sistemleri verilmektedir. Sondaj akışkanı kontrolü, pompa operasyonu ve matkap seçimi gibi konularda önerilerin yapılması için sondaj maliyeti denklemleri ve analizleri türetilmektedir.

PGE 306 Petrol Rezervuar Mühendisliği  (4 kredi)
Hidrokarbon gözenek hacmi ve kurtarma faktörü tahmini. Petrol yataklarının sınıflandırılması. Çözüm gaz sürücü, su sürücü, gaz kap sürücü, drenaj ve malzeme dengesi yaklaşımla birlikte sürücü rezervuarlar için rezervuar performans tahmini. Su akını teorisi. Su ve gaz yağı üreten formasyonlarda Coning. Çatlaklı rezervuar karakterizasyonu.

PGE 308 Sondaj Mühendisliği II (4 kredi)
Yönlü sondaj (Teğet, ROC ve Minimum Eğrilik Yöntemleri). Matkap dize tasarım (çekme üzerinde bükme, Lubinski en gerilmeler, marj çekme ve basınç, nötr noktasının nötr noktası).Gövde tasarımı (iki eksenli, üç eksenli). Gövde ayarı (burkulma ve iyi kafa yükler).

PGE 310 Petrol İşletmeleri ve Nakli (3 kredi)
Petrol ve doğalgaz mühendisliği programı petrolün ve doğalğazın bulunması çıkarılması ve üretimi konularında eğitim yapar.

PGE 312 Kuyu Günlüğü Kaydı (4 kredi)
Tortul kayaların gözeneklilik, geçirgenlik ve litolojik özelliklerinin kulu logları (spontan potansiyel, rezistivite, nötron, gamma, sonik, gravite ve termal loglar) kullanılarak incelenmesini ve yorumlanmasını öğretmek, kuyuloglarını yorumlayarak tortul istiflerin petrol, doğalgaz ve tatlı/tuzlu su ve jeotermal potansiyellerini irdelemektir.

PGE 304 Petrol Üretim Mühendisliği II (4 kredi)
Yapay kaldırma yöntemleri. Ekipman ve yapay kaldırma yöntemler uygulanabilir. Yapay asansör sistemleri için boru alımı eğrileri hazırlanması. Elektrikli dalgıç, hidrolik, jet, kiriş ve dalgıç pompaları asansör tasarımı. Gaz kuyularının boşaltım  pompalanması.

PGE 400 Yaz Stajı II
Staj dört hafta (20 iş günü) en az Lisans için gereklerini yerine getirmek zorunludur derecesi. İkinci uygulama lisans eğitiminin üçüncü yılından sonra üretim ve / veya rezervuar mühendisliği içindir. Eğitim staj kılavuzun içeriğine dayanır.

PGE 401 Bitirme Projesi I (4 kredi
Bu ders Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin lisans öğreniminde elde ettikleri bilgileri kullanarak, kapsamlı bir tasarım deneyimi kazanmalarına yönelik, uygun bir projenin seçiminden tamamlanmasına kadar tüm aşamaları içeren bir uygulamayı içerir. Bu ders kapsamında bir petrol/doğal gaz veya jeotermal bir sistemin veya bu konularla ilgili bir sürecin tasarımı ucu-açık projeler kapsamında ele alınır, kişisel veya öğrenciler arasında oluşturulan takımlar yardımıyla problem çözülmeye çalışılır.

PGE 403 Doğal Gaz Mühendisliği (3 kredi)
Doğal gaz özellikleri, hidrat oluşumu. Gaz rezervlerinin tahmini. Gaz de test. Gaz teslim tahmini. Gaz akışı ölçümü. Doğal gaz teslim. Doğal gaz iletim, toplama sistemlerinin tasarımı. Doğal gazın işlenmesi ve işlem alanı. Kompresör beygir gücü ihtiyacı.

PGE 405  Petrol Mühendisliği Tasarımı I (3 Kredi)
Tasarım metodolojisi, tasarım problemi tablolar ve özellikleri formülasyonu, alternatif çözümleri dikkate, fizibilite, düşünceler geliştirilmesi ve kullanımı. Mühendislik projelerinin açık uçlu problems.Project mühendislik ve yönetim ile öğrenci yaratıcılığın gelişimi. Sondaj projeleri tasarımı.

PGE 402 Bitirme Projesi II (4 kredi
Bu ders Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin lisans öğreniminde elde ettikleri bilgileri kullanarak, kapsamlı bir tasarım deneyimi kazanmalarına yönelik, uygun bir projenin seçiminden tamamlanmasına kadar tüm aşamaları içeren bir uygulamayı içerir. Bu ders kapsamında bir petrol/doğal gaz veya jeotermal bir sistemin veya bu konularla ilgili bir sürecin tasarımı ucu-açık projeler kapsamında ele alınır, kişisel veya öğrenciler arasında oluşturulan takımlar yardımıyla problem çözülmeye çalışılır.

PGE 406  Petrol Mühendisliği Tasarımı II (3 kredi)
Tasarım metodolojisi geliştirilmesi ve kullanımı, tasarım problemi tablo ve özellikleri, alternatif çözümleri dikkate, fizibilite hususlar formülasyonu. Açık uçlu problemleri kullanarak öğrenci yaratıcılığın gelişimi. Mühendislik projelerinin proje mühendisliği ve yönetimi. Petrol, doğal gaz veya jeotermal rezervuar üretim sistemlerinin tasarımı. Rezervuar kalkınma stratejilerinin tasarımı.

TEKNİK SEÇMELİLER :
PGE 407 Karakterizasyonu (3 kredi)
Geleneksel ve olası geliştirilmiş yöntemler ile petrol rezervuar heterojenliği tanımı. Temel istatistiksel kavramlar ve yöntemlerle gözden geçirilmesi. İstatistiksel yöntemlerle Rezervuar Kaya ve Akışkanlık özelliklerini değerlendirme. Ölçek büyütme ve Simülatörü verisi hazırlama. Petrol Rezervuar Karakterizasyonunda ortaya çıkacak olan yöntemler. Petrol endüstrisi ile ilgili vaka çalışmaları.


Bu modül inşaat, analiz ve matematiksel ve istatistiksel modeller yorumlanması ile ilgilidir ve jeofizik sinyal analizi için bir giriştir. Genel olarak, matematik, fen ve mühendislik üst lisans öğrencilerinin ilgi malzeme sağlamak için tasarlanmıştır.

PGE 409 İşlem Kontrol ve Enstrümantasyonu (3 kredi)
İşlem ölçümüne giriş, Basınç Ölçümü, Seviye Ölçümü, Sıcaklık Ölçümü, Akış Ölçüm, Kontrol Vanaları, Süreç Hususlar, Ölçüm sinyalleri aktarımı, Temel Kontrol Kavramlar, Karmaşık Kontrol Sistemleri, Bilgisayar Kontrol Sistemleri, Ağlar

PGE 410 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği  Özel Konuları: Kaynaktan itibaren Son Kullanıcıya Gaz Yakıtları (3 kredi)
Propanın kimyasal ve fiziksel özellikleri, bütan ve propan-bütan karışımları, otomotiv ve enerji sektöründe LPG’nin endüstriyel kullanımı, endüstri kuruluşlarında kalite ve kalite kontrolu, güvenlik. Laboratuvar testleri, standartları kavramlar, belirsizlik ve kalite ölçümü. Endüstriden gelen konuk konuşmacılar ve sanayi bölgelerine ziyaret.

PGE 411 Petrol Özelliği Değerleme (3 kredi)
Rezervlerinin tahmini. Üretim hızı optimizasyonu. Ekonomik sınırlar içinde yağ kurtarımını maksimize etmek. Petrol gaz alanlarının arama ve geliştirmesi için gerekli yatırım. Geliştirilmiş geri kazanım işlemleri için gerekli yatırım. Maliyet Çalışması. Vergi, fiyat ve amortisman. Kar analizi.

PGE 412Rezervuar Kaya ve Akışkan Özellikleri (3 kredi)
Sıvı nüfuz kayaların temel özellikleri; gözeneklilik, geçirgenlik, doygunluk ve elektriksel özellikleri; birden fazla sıvı satürasyonu ile gözenekli ortam özellikleri, ıslanma, kılcallık ve göreli geçirgenlik. Hidrokarbon gaz ve sıvı sistemlerinin PVT ilişkileri. Hidrokarbonlar ve su oluşumunun  rezervuar sıvı özellikleri

PGE 413 Küreselleşme ve Petrol Siyaseti (3 kredi)
Küresel enerji talebi arttıkça, ulusların petrol ve gaz kaynaklarına olan talebleri de vatandaşlarının onlara daha fazla bağımlı büyümeleri yüzünden çok önemli bir hale gelmiştir. Bu bağımlılık küreselleşmenin bir sonucu olarak, paydaşlar ve karmaşık sözleşme çerçevelerindeki artışın altını çizerek daha güçlü bir uluslararası petrol endüstrisi yol açmıştır.

PGE 414 Coğrafi sistem içinde Taşımacılık Olayları (3 kredi)
Sıvı akış problemlerine kütle, ısı ve momentum dengesi uygulamaları. Kabuk dengeleri. Newtonian olmayan sıvılar. Gözenekli ortamların taşımacılığı.

PGE 415 Boru Hattı Taşıma Sistemleri (3 kredi)
Boru hatlarının önemi: altyapı unsuru olarak boru hatları,  Diğer ulaşım sistemleri ile boru hatlarının ekonomik karşılaştırması, boru hatlarının güvenliği, ulaşım görevleri ve boru hatlarının boyutlandırılması, boru karlılık soruşturması. Planlama ve boru hatları tasarımı: doğru yolu, boru hatları, istasyonları ve boru hattı projeleri yürütülmesi. Basınç kayıpları, akış oranları, enerji talebi ve basınç dalgalanma hesapları, boru mukavemet hesapları: boru hatları hesaplanması. Hat boruları ve bağlantı parçaları: hat borusu malzemeleri, hat boruları, bağlantı parçaları, hat borusu test ve muayene imalatı. İnşaat ve montaj işleri ve boru hatlarının korozyona karşı korunması.

PGE 416 Petrol Mühendisliği İşlemleri Çevre Kontrolü (3 kredi)
Petrol mühendisliğinde çevre kontrol ilkeleri. Sondaj ve üretim faaliyetlerinin etkisi. Petrol atıklarının çevre ulaşımı. Çevre koruma için planlama. Atık tedavi yöntemleri. Kirletilmiş alanların iyileştirmesi.

PGE 417 Petrol ve Rafineri Süreçleri (3 kredi)
Bu derste kaynak kullanımı için çağdaş yaklaşımları vurgulanır ve posa dönüşümündeki teknolojik gelişmeler geniş kapsamlı olarak sağlanır. Ağır yağlar, bitüm, ve diğer yüksek kükürtlü hammadde ve arıtma için state-of-the-art mühendislik yöntemleri gösterilmektedir.

PGE 418 Petrol Taşıma ve Depolama (3 kredi)
Denizden Ulaştırma, Petrol Döküntüleri, Depolama Tesisleri, Petrol Boru Hatları, Dünya Petrol Transit denetim noktaları, Deniz Tankerleri ve Dubalar, Süper tankerler, petrol tankerleri, Dubalar, LPG ve LNG taşıması için deniz taşıtları, Sıvı Petrol Ürünleri için yerüstü Tank Depolama, Saklama tankları, Tank Farm.

PGE 419 İş ve işçi Sağlığı, Güvenliği ve Risk Yönetimi (3 kredi)
Bu ders: iş ve işçi sağlığı ve Güvenliği  kavramlarını ve paydaşanları, mühendislik gelişmeleri için risk değerlendirmesi, Tehlike tanımlama ve korunma yöntemleri, İş Sürekliliği Planlaması (BCP) ve petrol ve gaz sektöründe sağlık ve güvenlik yönetimi ile ilgili temel geliştirir.

PGE 420 Proje Yönetimi (3 kredi)
Bu ders: planlama, zamanlama, kaynak tahsisi kontrol ve performans ölçümü faaliyetleri ile petrol ve gaz mühendislik projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli liderlik özelliklerini de ekleyerek gerekli temelleri geliştirir.