Dersler

Also available in: English

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kod Ders Adı Kredi ECTS Ön koşul
KİM101 Genel Kimya 4 6
İNG 101 Ingiizce I 3 5
MATE 101 Matematik I 4 6
MAK 101 Teknik Resim I 3 5
FİZ 101 Genel Fizik I 4 6
OTO 100 Oryentasyon 0 3
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 0 1
TOPLAM 18 32

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı Kredi ECTS Ön koşul
BIL 132 Bilgisayara Giriş ve Programlama 3 6
İNG 102 Ingiizce II 3 6 İNG 101
MATE 102 Matematik II 4 6 MATE 101
MAK 102 Teknik Resim II 3 5 MAK101
FİZ 102 Genel Fizik II 4 6 FİZ101
TOPLAM 17 29

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kod Ders Adı Kredi ECTS Ön koşul
MATE 201 Diferansiyel Denklemler 4 6 MAT102
MAK 211 Mühendislik Malzemeleri 4 4 KİM 101
MAK 203 Statik 4 5 FIZ 101
MAK 205 Termodinamik 4 5 KİM101
İNG210 İngilizce İletişim Teknikleri 3 6 İNG102
TOS Teknik Olmayan Seçmeli 3 5
TOPLAM 22 31

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı Kredi ECTS Ön koşul
ELE 205 Temel Elektrik ve Elektronik 3 5 FİZ 102
MATE 212 Makina Müh. için Matematik 3 6 MATE 201
MAK 210 Üretim Teknikleri I 3 5 MAK 211
MAK204 Dinamik 3 5 MAK 203
MAK 206 Termodinamik II 4 6 MAK 205
MAK 208 Mukavemet I 4 6 MAK 203
OTO 200 Atölye Stajı (2 hafta) 0 1

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kod Ders Adı Kredi ECTS Ön koşul
MAK 301 Akışkanlar Mekaniği 4 6 MATE 201
MAK 303 Makina Tasarımı I 4 6 MAK 208
OTO 305 Otomotiv Mühendisliğine Giriş 3 5
MAK 311 Üretim Teknikleri II 3 5 MAK 210 / MAK 211
MAK 313 Isı Transferi 4 5 MATE 201
TOPLAM 18 27

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı Kredi ECTS Ön koşul
MATE 301 Nümerik Analiz 3 6 MATE 201 / MATE 212
MAK 302 Makina Teorisi I 4 5 MAK 204
MAK 304 Makina Tasarımı II 4 6 MAK 303
MAK 308 Kontrol Sistemleri 3 5 MATE 201
OTO 306 Araç Parça Tasarımı 3 5 MAK 303
OTO 300 Endüstri Stajı (6 hafta) 0 3
TOPLAM 17 30

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kod Ders Adı Kredi ECTS Ön koşul
OTO 401 Araç Dinamiği 3 5 MAK 204
MAK 405 Mekanik Sistemlerin Deneysel Analizi 3 6 4. Sınıf öğrencisi olmak
MAK 421 İçten Yanmalı Motorlar 3 5 MAK 206
TS Teknik Seçmeli Ders 3 5
TS Teknik Seçmeli Ders 3 5
TOPLAM 18 31

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı Kredi ECTS Ön koşul
OTO 404 Araç Üretim İşlemleri ve Sistemleri 3 5 MAK 210 / MAK 311
OTO 400 Mezuniyet Projesi 4 12 Son Dönem 1.80
TS Teknik Seçmeli Ders 3 5
TS Teknik Seçmeli Ders 3 5
KS Kısıtlı Seçmeli Ders 3 6

DERSLERİN İÇERİĞİ VE ÖN KOŞULLARI

OTO 100 Oryentasyon (kredisiz) (1 ECTS) Ototmotiv mühendisliğinin tanımlanması ve çalışma alanları ile ilgili söyleşiler. Bölüm ve bölüm laboratuvarlarının tanıtılması. Çalışma alanları ile ilgili olarak çeşitli endüstriyel tesislerin ziyareti.

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (kredisiz) (1 ECTS ) I. Dünya Harbi, Mondros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin açılışı, iç ayaklanmalar ve alınan tedbirler, Sevr Anlaşması, I. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışı, Atatürk’ün ekonomi politikasının esasları, Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilânı, Laiklik kavramı ve önemi, Halifeliğin kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin kapatılması ve önemi.

KİM 101 Genel Kimya (4 kredi) (6 ECTS)
Metrik sistem. Atom teorisi ve stoichiometry ye giriş. Maddenin fiziksel ve yapısal özellikleri. Elementler arası periyodik ilişki ve periyodik Tablo. Gaz hali. Kimyasal termodinamik. Enerji ve entalpi. Elektrik kimyası. Kimyasal bağlar.

İNG 101 İngilizce I (3 kredi) (6 ECTS)
Tematik bir yöntemle okuma, yazma, ve konuşma becerileri geliştirilecektir, konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyle öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma ortamı sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hihayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, ve gazetecilik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

MATE 101 Matematik I (4 kredi) (6 ECTS)
Fonksiyonlar, limitler ve devamlılık. Türevler. Ortalama değer teoremi. Grafik çizimi. İntegraller. Logaritmik, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri. L’Hospital’s kuralı. İntegral teknikleri ve integrallerin uygulamaları, düzgün olmayan integraller.

MAK 101 Teknik Resim I (3 kredi) (5 ECTS)
Bilgisayar destekli tasarıma giriş. Teknik resimin prensipleri, çizim aşamaları, çizgi çeşitleri, izometrik ve oblik görünüşler, görünüşlerin yerleştirilmesi, grup ve imalat resimleri, kesit görünüş çizimleri, toleranslar ve ölçülendirme.

FİZ 101 Genel Pizik I (4 kredi) (6 ECTS)
Ölçüm, vektör, kinematik, kuvvet, kütle. Newton kanunları, Newton kanunlarının uygulanması, iş ve kinetik enerji. Lineer momentum korunumu. İtme, çarpışma, dönme, eğlemsizlik momentumu, tork, açısal momentum, açısal momentum korunumu, statik denge.

İNG 102 İngilizce II (3 kredi) (6 ECTS)
Bu ders ENG101 in devamıdır ve burada öğrenci özerklik, araştırma ve sentez yapabilme becerilerine daha çok önem verilmektedir. ENG102 dersinde bilgiyi analiz ve sentez yapabilme, yazılı bilgiyi değerlendirebilme gibi konulara yer verilmektedir. Dersin başında, ders sonuna kadar becerileri pekleştirmek için yazılım dökümantasyonuna yer verilecektir. Öğrenciler makale hazırlamayı öğreneceklerdir: 1. Tam dökümantasyonu ile birlikte bir akademik makale 2. Ders boyunca mevcut literature tarama ihtiva eden (analiz ve sentez becerilerini gösteren ve dökümantasyon ihtiva eden) bir proje raporu hazırlanacaktır. Kopyeyi önlemek için bölgesel konular ve araştırmayı özelleştirme yöntemleri tavsiye edilecektir. Ders hocaları her aman öğrenciler ile sıkı iletişim halinde olup onları yönlendireceklerdir.

MATE 102 Matematik II (4 kredi) (6 ECTS)
Düzlem ve kutupsal (polar) koordinat sistemi, kutupsal koordinatlarda alan hesapları, eğrilerin uzunluğu. Birden fazla değişkenlerin limitleri, devamlılık ve türevleri. Lagrange çarpanları. Çift integral hesaplamaları ve uygulamaları. Çizgi integrali, Green teoremi. Diziler, sonsuz seriler, güç serileri, Taylor teoremi. Kompleks sayılar.
Ön koşul: MATE 101

MAK 102 Teknik Resim II (3 kredi) (5 ECTS)
Bilgisayar destekli tasarım uygulamaları. Vida dişleri ve dişli bağlantı elemanları, kilitleme ve tespit elemanları, kamalar ve kama yuvaları, unilateral ve bilateral toleranslar, tolerans uygulamaları, dişliler, yaylar ve yay hesaplamaları, kaynak tipleri ve simgeleri, yataklar.
Ön koşul: MAK 101

FİZ 102 Genel Pizik II (4 kredi) (6 ECTS)
Elektrik Şarj. Coulomb kuralı. Elektrik alanları. Gauss kuralı. Elektrik potansiyel. Kapasitans ve yalıtkanlar. Akım ve direnç. Ohm kuralı, elektrik iletişim, doğru akım devreleri, Kirchoff kuralı. Magnetik alanlar. Magnetik alan üretenler. Biot-Savart kuralı, Amper kuralı. Faraday’ın endüksiyon kanunu. İndüktörlerin indüktansı. Işığın prensipleri, yansıma ve kırılma, geometrik optik, düz ve küresel aynalarda şekillenme, ince camlar.
Ön koşul: FİZ 101

BİL 132 Bilgisayara Giriş ve Programlama (3 kredi) (6 ECTS)
Temel bilgilere giriş, bilgisayar donanımının ve programın kuruluşu. Bilgisayar dili kavramı ve verilerin bilgisayarda tasviri, sayısal, real, ve karakter veri çeşitleri. Algoritmalar ve akış şemaları. Pascal programlama dilindeki özellikler ve temel program yapısı. Input/output komutları. Kontrol ve döngü yapıları. Dizinler. Modüler programlama yapısı: Prosedürler ve fonksiyonlar.

OTO 200 Atölye Stajı (Kredisiz) (1 ECTS)
Otomotiv Bölümü ögrencilerinin 2. yıl sonunda yapması gereken bir staj olup herhangi bir makina atölyesinde 10 gün talaşlı ve talaşsız şekil verme usullerinin görülmesi tezgahların kullanılması, ve staj sonunda bir rapor hazırlanıp bölüme sunulmasını kapsamaktadır.

MATE 201 Diferansiyel Denklemler (4 kredi) (6 ECTS)
Adi ve kısmi diferansiyel denklemeler. Açık çözüm yöntemleri. Birinci dereceden diferansiyel denklemeler, ayrılabilir ve homojen diferansiyel denklemler. Lineer adi diferansiyel denklemeler. Bernoulli diferansiyel denklemleri. Cauchy- diferansiyel denklemleri. Yüksek dereceli diferansiyel denklemler.  Laplace transformları. Diferansiyel denklemlerin seri metodu ile çözümlerine giriş. Lineer diferansiyel denklem sistemleri.
Ön koşul: MATE 102

MAK 203 Statik (4 kredi) (5 ECTS)
Kuvvet ve denge. Ağırlık merkezleri. Kafes kiriş sistemleri, çerçeve ve makinaların incelenmesi. Rijit sistemlerin dengesi. Sürtünme. Atalet Momentleri. Virtüel iş ilkesi.
Ön koşul: FİZ 101

MAK 204 Dinamik (3 kredi)(5 ECTS)
Parçacık ve parçacık sistemlerinin kinematik ve kinetiği. Rijit cisimlerin düzlemsel kinematik ve kinetiği. Newton’un ikinci kanunu. İş-enerji ve impuls-momentum yöntemleri.
Ön koşul: MAK 203

MAK 205 Termodinamik I (4 kredi)(5 ECTS)
Temel kavramlar ve tanımlar. Ölçülebilir termodinamik özellikler. Kapalı ve açık sistemler. Faz diyagramları ve hal denklemleri. İş ve ısı. Kütlenin korunumu. Termodinamiğin 1. kanunu, iç enerji ve entalpi. Termodinamiğin 2. kanunu, Entropi.
Ön koşul: KİM 101

ELE 205 Temel Elektrik ve Elektronik (3 kredi) (5 ECTS)
Giriş. Temel tanımlar ve elektrik devreleri. Elektronik cihazlar ve devreler, diyot ve transistör devreleri, güç kaynakları. Dijital devreler ve sistemler, hafıza ve mikroişlemci kavramları. Güç kaynakları ve güç elektroniği, güç kontrol devreleri.
Ön koşul: FİZ 102

MAK 206 Termodinamik II (4 kredi) (6 ECTS)
Enerji, tersinmezlik ve serbestiyet. Termodinamik güç, buhar ve soğutma çevrimleri.Termodinamik özellik bağıntıları. Gaz karışımlarının termodinamiği.  
Ön koşul: MAK 205

MAK 208 Mukavemet I (4 kredi)(6 ECTS)
Tanım. Ilkeler. Bölümleme. Gerilme hali ve gerilme tansörü. şekil değiştirme. Lineer elastisite. Hook kanunları. Yorulma. Plastisite, mukavemet hipotezleri. Çubuklarda kesit tesirleri ve diyagramları. Normal kuvvet, statikçe belirsiz problemler. Kesme, perçin hesabı. Burulma, dairesel kesitler, dairesel olmayan kesitler, açık ve kapalı tüpler. Atalet momentleri. Düz ve eğik eğilme.
Ön koşul: MAK 203

İNG 210 İngilizce İletişim Teknikleri (3 kredi) (6 ECTS)
Bu ders, öğrencilerin İngilizce dilbilgisi ve özellikle okuduğunu anlama, yazma ve konuşma yetilerini geliştirmek ve onlara daha kapsamlı bir akademik bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. Amaç ingilizce düzeyi ve akademik dil becerileri kazandırma yanında, kültürler ve uluslar arası konularda öğrencilerin kavrama becerilerini ve eleştirel düşünme yetilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Ön koşul: ENG 102

MAK 210 Üretim Teknikleri I (3 kredi) (5 ECTS)
Temel üretim prosesleri, malzeme yapıları ve malzee özellikleri, Demir ve demir dışı metallerin üretimi. Metal dökümüne ait esaslar, kalıp tipleri. Kalıp ve maça tasarımı. Ergitme fırınları. Toz metalurjisi. Kaynak, oksijen gaz kaynağı, kesme, elektrik ark kaynağı.
Ön koşul: MAK 211

MAK 211 Mühendislik Malzemeleri (4 kredi) (4 ECTS)
Malzemeler ve özellikleri. Atomsal yapı ve atomlar arası bağlar, kristal yapı, kristal kusurlar, katı çözeltiler. Malzemelerin mekanik özellikleri, elastik ve plastik şekil değiştirme. Çekme, basma ve eğilme durumalrında malzeme davranışları. Sertlik ve sertlik ölçümü. Dislokasyon ve güçledirme mekanizmaları. Faz dengesi, faz diyagramı, demir – karbon sistemler, katı reaksyonlar, mikroyapılar. Seramiklerin yapı ve özellikleri. Polimer yapıları.
Ön koşul: KİM 101

MATE 212 Makina Mühendisleri için Matematik (3 kredi) (6 ECTS)
Matris işlemleri, 2D ve 3D Vektörler, Eigenvalue, Eigenvektor, Fourier Serileri, Kısmi Diferansiyel Denklemeler, Uygulamalı olasılık ve statistik hesapları.
Ön koşul: MATE 201

OTO 300 Endüstri Stajı (Kredisiz) (3 ECTS)
Otomotiv bölümü ögrencilerinin 3. eğitim yılı sonunda yapmaları gereken toplam 30 günlük stajdır. Ögrenciler, stajın 20 iş gününü, otomotiv sanayii ile ilgili herhangi bir üretim kuruluşunda, üretim teknikleri, fabrika organizasyon, üretim maliyeti, sevk ve idare, kalite kontrol bölümlerinde, 10 iş gününü ise yetkili bir teknik serviste çalışarak geçirirler. Staj sonunda öğrenciler bir staj raporu hazırlar.

MATE 301 Nümerik Analiz (3 kredi)(6  ECTS)
Tahminler ve hatalar. Doğruluk ve hassasiyet. Numerik türev. Denklemlerin kökleri, parentezleme metodları ve açık metodlar, non-lineer denklemler. Lineer matematiksel denklem sistemleri. Verilen noktalara grafik çizimi, interpolasyon. Numerik integral. Diferansiyel denklemler.
Ön koşul:  MATE205 / MATE 212

MAK 301 Akışkanlar Mekaniği (4 kredi) (6 ECTS)
Akışkanlar ve özellikleri. Hidrostatik. Akışkanlar kinematiği. Akışkanlar dinamiği. Laminer akımda temel prensipler (kütlenin korunumu, momentumun korunumu ve enerjinin korunumu). İntegral ve diferansiyel formulasyonları ve uygulamaları. Basınç ve debi ölçme metotları. Sınır tabaka teorisine giriş ve basit uygulamaları
Ön koşul: MATE 201

MAK 302 Makina Teorisi I (4 kredi) (5 ECTS)
Mekanizmalara giriş: temel kavramlar, harket kabiliyeti, mekanizmaların temel tipleri. Bağlantı elemanlarının konum, hız ve ivme analizleri. kam mekanizmaları. Dişli uygulamaları. Mekanizmaların statik ve dinamik kuvvet analizleri.
Ön koşul: MAK 204

MAK 303 Makina Tasarımı I (4 kredi) (6 ECTS)
Makina mühendisliği tasarımına giriş. Kuvvet analizi, malzeme bilgisi, deformasyon ve kararsızlık. Gerilme analizi ve yığılması. Makina elemanlarının mukavemeti, statik ve dinamik yükler altındaki yetmezlik kriterleri. Dişli bağlantı parçaları, perçin ve kaynak bağlantıları, yaylar.
Ön koşul: MAK 208

MAK 304 Makina Tasarımı II (4 kredi) (6 ECTS)
Sürtünme ve yağlama teorisi, kaymalı ve rulmanlı yataklar. Dişli kinematiği ve tasarımı. Dişli çeşitleri. Miller ve parçaları, kama, pim, kavrama ve debriyajlar, kayışlar, zincirler, tork dönüştürücüleri. Bir mekanik parçayı ve cihazı içeren tasarım projesi, teknik çizimler, maliyet analizi.
Ön koşul: MAK 303

OTO 305 Otomotiv Mühendisliğine Giriş (3 kredi) (5 ECTS)
Otomotiv mühendisliğine giriş. Bir aracın parça tanımlarınının yapılması. Motor, şanzıman, parçaları. Dümen ve süspansiyon sistemi, frenler, tekerler ve araç gövdesi. Araç performans hesapları: çekiş, hız ve ivmelenme, debriyaj dinamiği, frenler ve yakıt tüketimi. Araç üretimi ve malzeme seçimi: alternatif araç kavramaları: Otomotiv endüstrisi ve çevre duyarlılığı. Araç test prensipleri.

OTO 306 Araç Parça Tasarımı (3 kredi) (5 ECTS)
Şasi ve güç iletim sistemi parçalarının mekanik tasarımı. Şanzıman, araç sürüş performans verileri, araç tasarımı standartları. Aracın maruz kaldığı yükler ve motor performans hesaplamaları. Uydu dişliler: hız grafikleri, döndürme momenti hesaplamaları. Dişli şanzıman, manuel şanzıman, otomatik şanzıman mekanik tasarımları, şanzıman grubunun alt parçaları. Krank mili, debriyaj ve bağlantı elemanı. Şasi parçalarını tasarımı: tekerler, fren sistemi, süspansiyon ve dümen sistemi. Öğrenciler bir tasarım projesi tamamlayacaklardır.

MAK 308 Kontrol Sistemleri (3 kredi) (5 ECTS) Otomatik kontrola giriş. Dinamik sistemlerin matematiksel modellemesi. Laplace dönüşüm yöntemini kullanarak tepki analizi bulma. Transfer fonksiyonları ve blok sistemler. Geribesleme kontrol sistemleri. Hareketlendirici ve devre örnekleri. Kontrol kanunları.
Ön koşul: MATE 205

MAK 311 Üretim Teknikleri II (3 kredi) (5 ECTS)
Metallere plastik şekil verme, sıcak ve soğuk işleme, sertleştirme ve and yeniden kristallendirme. Deformasyon işlemlerine ait teknoloji. Dövme ve presle şekillendirme, ektrüzyon ve haddeleme. Boru üretimi. Sac işleme. Temel atölye elemanları, metal kesme, torna, matkap ve delme makinaları, freze, ve kesme elemanaları; bieyiciler, planya ve taşlama tezgahı.
Ön koşul: MAK 210

MAK 313 Isı transferi I (4 kredi) (5 ECTS)
Temel tanıtım ve kavramlar. Kararlı rejimde bir boyutlu ısı iletimi. Kararsız rejimde ısı iletimi. Taşınımla ısı transferinin prensipleri. Zorlanmış taşınımla ısı transferinde ampirik ve pratik bağıntılar. Doğal taşınımla ısı transferi..
Ön koşul: MATE 201

OTO 400 Bitirme Projesi (4 kredi)(12 ECTS)
Uygulama ve senteze yönelik tasarım veya araştırma projeleri verilir. Fiziksel prototiplerin üretildiği projeler özellikle teşvik edilir. Öğrenciler tek başlarına veya gruplar halinde çalışırlar. Başarı notu dönem içerisinde sergilenen performans, dönem sonunda teslim edilen rapor ve verilen sunuma göre danışman ve bitirme projesi jüri üyeleri tarafından verilir.
Ön koşul: (4. sınıf öğrencisi olmak)

OTO 401 Araç Dinamiği (3 kredi) (5 ECTS)
Araçlarda sürüş ve tutuş. Araç hareketinin boy ekseni, yanal ve dik yönlerde incelenmesi. Tekerlerin statik ve dinamik özelliklelerinin incelenmesi. Araç sürüş kararlılığı, tutuş performansı üzerinde tasarım değişkenlerinin etkisi. Kararlı ve kararsız araç tutuşu. Araç dümen sistemi. Kayma açısı ve dümen etkisi. Az ve aşırı yönlendirme, dört çekişli araçların sürüş özellikleri. Yalpa merkezi yaklaşımı. Matematiksel araç modelleri, matematiksel yol modelleri. Sürüş karakteristiğinin istatistiksel olarak ifade edilmesi. Sürüş kalitesinin değerlendirilmesi. Süspansiyon sitemlerinin sınıflandırılması ve analizi: Pasif ve aktif süspansiyon sitemleri.

OTO 403 Araç Gövde Tasarımı (3 kredi)(5 ECTS)
Araç gövde tasarımı ve malzeme seçimi. Araç geliştirme şartları ve iş planlaması. Bükme, burulma ve periyodik yüklemelere karşı tasarım. Tasarım felsefesi ve ergonomi. Çarpma testleri, kaza analizi ve kaza benzetimleri. Aktif ve pasif güvenlik istemleri. Topoloji, malzeme seçimleri, parçalı kemer malzemeler, paketleme ve üretim sınır koşulları. CATIA yazılımı üç boyutlu modelleme, teknik çizimlerin üretilmesi ve sonlu elemanlar analizinde kullanılacaktır. Öğrenciler bir tasarım projesi tamamlayacaklardır.
Ön koşul: OTO 306

OTO 404 Araç Üretim İşlemleri ve Sistemleri (3 kredi)(5 ECTS)
Araç üretim sistemlerine genel bir bakış. Otomotiv endüstrisinde seri üretim, değişik üretim sistemlerinin analizi. Araç gövde üretimi. Preshane. Boya atölyesi ve kaplama. Montaj atölyesi: kabin, şasi ve motor. Parça üretim sistemleri: elektrik ve elektronik sistemler, şanzıman. Fabrika içi üretim, üretimin yan sanayiye verilmesi, lojistik, üretim sisteminin optimize edilmesi.
Ön koşul: .MAK 210 & MAK 311

MAK 405 Mekanik Sistemlerin Deneysel Analizi (3 kredi) (6 ECTS)
Deney yapma gereksinimi. Deneysel yöntem. Genel ölçüm sistemleri. Rapor yazma. Hata analizleri. Belirsizlik. Frequency Dağılımı. Beklenen değer ve standart sapma. Deneysel sonuçların sunumu. Verilerin grafiksel sunumu. Eğri uydurma (curve fitting) ve lineer regresyon. Doğrusal olmayan ilişkiler. Boyut analizi. Laboratuvar deneyleri.
Ön koşul: (4. sınıf öğrencisi olmak)

ME 421 İçten Yanmalı Motorlar (3 kredi) (5 ECTS)
Motorların tarihçesi. Termik kuvvet makinaları ve motorlar. Dört zamanlı ve iki zamanlı benzin ve diesel motorların çalışmaları ve genel yapıları. Teorik motor çevrimleri. Motorların ön hesapları ve motor seçimi. Motor yakıtları. Motorlarda yanma ve vuruntu.
Ön koşul: MAK 206

YÖN 402 Mühendisler İçin Yönetim (3 kredi)(6 ECTS)
Yönetimin prensipleri. Fonksiyonlar ve manejerler. Organizasyon ve çevre. Pazarlama yönetimi. Üretim yönetimi. Personel yönetimi. Yönetimsel kontrol. Hesap tutmak ve finans raporları. Gelir-gider hesaplamaları ve genel kontrol.
EKON 431 Mühendisler İçin Ekonomi (3 kredi)(6 ECTS)
Mühendislikte karar vermenin elkonomik olarak analizi. Fiyat kavramı. Ekonomik çevre. Fiyat ve istek bağıntıları. Rekabet. Yap veya satın al çalışmaları. Para-zaman bağıntısının prensipleri ve uygulamaları. Değer kaybetmek. Para ve bankacılık. Fiyat değişikliği ve enflasyon. İş yeri ve şirket finansı

Otomotiv Mühendisliği DERS İÇERİKLERİ (Teknik Seçmeliler (OTO))OTO 411 Otomotiv Güç İletim Sistemleri (3 kredi)(5 ECTS)
Değişken dönme momenti çeviricileri, hidrostatik transmisyon, hidrodinamik dönme momenti çeviricileri. Güç iletim sistemi modelleri: tahrik elemanları, iki hızlı iletim modeli, hidrolik ağlar. Güç iletim yönetimi: Vites değiştirme kontrol sistemleri, zamanlama.
Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak

OTO 421 Yakıt Hücreleri (3 kredi)(5 ECTS)
Yakıt hücresi termodinamiği ve elektrokimya prensipleri. Verimlilik ve açık devre voltajı. Yakıt hücresi voltaj kayıpları. Yakıt atlaması ve içsel akımlar. Yakıt hücresi tipleri. Fosforik asit, katı oksit, Erimiş karbonat, polimer elektrolit, alkali yakıt hücreleri. Yakıt hücresi yakıtları. Araçlarda yakıt depolama. Yakıt hücresi modellemesi. Üretim teknikleri ve malzeme. Yakıt hücreli araç simülasyonu.
Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak

OTO 422 İçten Yanmalı Motor Tasarımı (3 kredi)(5 ECTS)
Motor karakteristik haritası. Motor geliştirme süreçleri. Motor tipleri ve balansı. Silindir bloğu ve silindir kafası tasarımı. Motor rulman tasarımı. Conta ve sızdırmazlık halkalarının tasarımı. Pistonlar ve bilezikler. Krank şaftı ve kam mili. Krank şaftı ve subap mekanizması tasarımı.
Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak

OTO 431 Araç Elektronik Sistemleri (3 kredi)(5 ECTS)
Akü, ateşleme sistemleri. Marş motoru ve ve alternatörler. Işık ve sinyal sistemleri. Korna, cam sileceği cihazlar, uyarı sistemleri ve göstergeler. Elektronik kontrol ünitelerinin temelleri: blok diyagram, tasarım aşamaları. Mikro işlemciler, anahtarlama transistorları, elektronik sistemler arasında haberleşme protokolleri. CAN-bus sistemi. Elektronik iletim sistemleri.
Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak

OTO 432 Araç Algılayıcıları ve Ölçüm Sistemleri (3 kredi) (5 ECTS)
Bilgisayar destekli ölçüm sistemleri. A/D ve D/A dönüşümleri. İvmelenme ve fren sistemi yardımcıları: doğrusal ve açısal pozisyon hız ve ivme ölçümü. Motor değişkenlerini ölçen algılayıcılar. Problem ve tehlike uyarı sistemleri. Diğer araçlara ve engellere olan mesafeleri ölçen algılayıcılar ve uyarıcalar. Trafikte sürüşe yardımcı algılayıcılar.
Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak

OTO 452 Elektrik ve Hibrit Araçlar (3 kredi)(5 ECTS)
Elektrikli araç tipleri: akü ve akü modellemesi. Alternatif enerji kaynakları ve depolanması: fotovoltaik, volan, kapasitor. Hidrojen kaynakları ve depolanması. Elektrik makineleri ve kontrol sistemleri. Fırçalı DC motorları. Fırçasız elektrik motorları. Motor soğutma sisteminin verimliliği, büyüklüğü ve ağırlığı. Melez araçlar için elektrik makineleri. Elektrikli araçların şasi ve gövde tasarımı. Çevre etkileri.
Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak

Otomotiv Mühendisliği DERS İÇERİKLERİ (Teknik Seçmeliler (ELE)) ELE 435 Mekatronik (3 kredi)(5 ECTS)
Mekatronik ve ölçme sistemlerine giriş. Algılayıcılar: Algılayıcılar, performas terminolojisi, örnek algılayıcılar, algılayıcı seçimi. Sinyal durumlandırması: Sinyal durumlandırması, Analog sinyal işlenmesi için işlemsel yükseltici, koruma, filtreleme, sayısal devreler ve sistemler. Ölçme sistemleri: Ölçme sistemleri tasarlama, veri gösterme sistemleri, ölçme sistemleri, test ve kalibrasyon. Mekanik ve Elektrik hareketlendirme sistemleri. Temel sistem modelleri: Matematiksel modeller, Mekanik, Elektriksel, Akışkan ve Isı sistemleri yapma elemanları. Basit mekanik sistemlerin elektrik elemanları ile simüle edilmesi. Mekatroniks ve tasarlama: Tasarlama, Mekanizmalar, örnek tasarımlar.
Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak

Otomotiv Mühendisliği DERS İÇERİKLERİ (Teknik Seçmeliler (MAK)) MAK 403 Makina Teorisi II (3 kredi) (5 ECTS)
Titreşime giriş ve kavramlar. Bir dereceli bağımsız sistemlerin başlangıç tahriklerinin cevabı, ahenkli, periodik ve periyodik olmayan tahriklerin bağımsız bir dereceli sistemler için cevabı, iki ve birçok gağımsız dereceli sistemler, titreşim kontrolü, milin (şaftın) kritik hızı, rotor balansı.
Ön koşul: MAK 204 / MATE 201

MAK 418 Soğutma Tekniği (3 kredi)(5 ECTS)
Soğutma çevrimleri. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi çeşitleri ve pratik uygulamaları. Soğutucu akışkanlar. Soğutucu akışkanların termodinamik ve fiziksel özellikleri. Soğutma kompresörleri. Soğutma makinalarında kullanılan diğer elamanlar.
Ön koşul: MAK 206

MAK 423 Isı Değiştirgeçleri Tasarımı (3 kredi) (5 ECTS)
Isı değiştiricilerinin sınıflandırılması ve tasarım yöntemleri. Isı değiştiricilerinin akış şekilleri. Toplam ısı geçiş katsayısının bulunuşu. Isı geçiş bağıntıları. Kirlilik faktörü, basınç düşüşü. Gövde-boru tip ısı değiştiricilerin hesabı. Kompakt ısı değiştiricileri.
Ön koşul: MAK 313

MAK 426 Sonlu Eleman Yöntemine Giriş (3 kredi)(5 ECTS)
Gerilme ve genleşme analizi. Genleşme-deplasman denklemleri. Düzlemsel elastik problemler. Sonlu elemanlar yöntemine giriş. Bir ve iki boyutlu sonlu elemanlar metodu tekniği. Koordinat transferi, matris bütünleme ve çözüm teknikleri. Üç boyutlu sonlu elemanlar metoduna giriş. Bir ve iki boyutlu problemler ile ilgili projeler.
Ön koşul: MAK 208, MATE 301

MAK 429 Bilgisayar Destekli Tasarım (3 kredi) (5 ECTS)
CAD sistemlerine genel bakış. CAD/CAM donanım ve yazılımları. Geometrik modelleme. Yüzeylerin ve katıların tipleri ve matematiksel temsil yöntemleri. İki ve üç boyutlu grafik gösterim yöntemleri. Geometrik dönüşüm. Sanal gerçeklik. Etkileşimli araçlar. Grafiksel yardım. Bilgisayar animasyonu. Mekanik montaj. Etkileşimli bilgisayar programlaması. Tasarım uygulamaları. Geometrik toleranslar. Kütlesel özelliklerin hesaplanması. Sonlu elemanlar metodu ve analizleri. CAD/CAM sistemlerini bütünleşik kullanımı. G-kodları ve üretime hazırlık.
Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak

MAK 443 Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (3 kredi)(5 ECTS)
Akışkanlar mekaniğinin temel denklemlerinin sayısal olarak çözülmesi. Sayısal yöntemlerin temelleri. Sonlu-hacim yöntemi. Sınır koşulları. Türbülans, ısı transferi modellemeleri. Çok fazlı akış ve reaksiyonlu akışlara giriş.
Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak

MAK 451 İleri Mukavemet (3 kredi)(5 ECTS)
Elastisitenin temelleri. Yetmezlik teorileri. Kirişlerde sismetrik olmayan eğilme. Dairesel olmayan uzun prizmaların burulması. Elastik stabilite ve kolonlarda burkulma. Enerji methodları, limit analizleri, kiriş-kolon, termal ve artık gerilmeler.
Ön koşul: MAK 206

MAK 453 Malzeme Mühendisliği (3 kredi)(5 ECTS)
Mühendislik malzemeleri ve özellikleri. Malzeme seçimi ve malzeme geliştirme. Isıl işlemler ve örnekler. İleri malzemeler. Gevrek malzemeler ile tasarımlar. Weibull analizi. Malzeme seçimi diyagramları.
Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak

MAK 454 Isıl İşlem (3 kredi)(5 ECTS)
Mühendislik malzemelerinde Malzeme Yapısı↔Üretim Yöntemi↔Malzeme Özellikleri ilişkisi. Demir bazlı alaşımlarda faz dönüşümleri. Çeliklere su verilmesi ve sertleştirilmesi. Sertleşebilirlik tayini. Çeliklerde temperleme, yüzey sertleştirme. Dökme demirlerin ısıl işlemi. Demir dışı alaşımların ısıl işlemi. Seramik ve camlarda ısıl işlemler. Talaşlı işlenebilir seramikler.
Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak

MAK 472 Kalite Kontrol (3 kredi)(5 ECTS)
Kalite ve kalite artırıcı yöntemler. Kalite kontrol ve teknikleri. Ölçüm. Toleranslar. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü. Hata alalizi. Kalibrasyon. Kalite güvence sistemleri: ISO 9000 standartları. Kalite kontrolda statistik. Örnekleme teknikleri. Kontrol tabloları.
Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak