Dersler

Also available in: English

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Kredi A.K.T.S
MAT101 Kalkulus I 4 6
CHEM101 GENEL KİMYA I 4 6
PHY101 GENEL FİZİK I 4 6
ENG101 İNGİLİZCE I 3 5
BIOE101 BİYOMÜHENDİSLİĞE GİRİŞ 3 5
AIT100 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ 0 0
TUR101 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE 0 0
Toplam Kredi 18 32

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Kredi A.K.T.S
MAT102 Kalkulus II 4 6
PHY102 Genel Fizik II 4 6
ENG102 İngilizce II 3 5
CHEM211 Organik Kimya 4 6
BIO102 Biyoloji 3 5
Toplam Kredi 18 28

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Kredi A.K.T.S
ENG210 İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ 3 5
MAT201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4 6
BIOE201 MİKROBİYOLOJİ 3 5
BIOE203 BİYOKİMYA 4 6
BIOE205 EKONLOJİNİN PRENSİP VE UYGULAMALARI 3 5
NTE TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ 3 5
Toplam Kredi 20 32

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Kredi A.K.T.S
BIOE202 Polimer Teknolojileri 3 5
BME250 Biyoistatistik 3 5
BIOE204 Ternodinamik 3 5
CE Zorunlu Secmeli 3 5
BIOE208 Genetik 3 5
BIOE200 Staj I 3 5
Toplam Kredi 15 37

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Kredi A.K.T.S
BME202 BİYOMATERYALLER 4 6
BME320 BİYOMEKANİK 3 5
BIOE301 ISI VE KÜTLE TRANSFERİ 3 5
BIOE303 BİYOSENSÖRLER 4 6
COM142 BİLGİSAYAR PROG. GİRİŞ 4 6
NTE TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ 3 5
Toplam Kredi 18 33

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Kredi A.K.T.S
BME340 BİYOLOJİK SİST. MODELLENMESİ 3 5
BME302 BİYOLOJİK SİST. MODELLENMESİ 3 5
BME304 NANOTEKNOLOJİ 3 5
BME321 YAPAY ORGANLAR 3 5
BME306 BİYOMÜHENDİSLİK SİST. VE TASARIMI 3 5
BME300 STAJ II 0 12
Toplam Kredi 15 37

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Kredi A.K.T.S
BIOE400 BİTİRME PROJESİ I 3 12
BIOE401 ENSTRÜMENTAL ANALİZ 3 5
TE Teknik Seçmeli 3 5
TE Teknik Seçmeli 3 5
TE Teknik Seçmeli 3 5
Toplam Kredi 15 32

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Kredi A.K.T.S
BIOE402 BİTİRME PROJESİ II 3 5
BIOE435 BİYOİNFORMATİK 3 5
TE Teknik Seçmeli
TE Teknik Seçmeli
TE Teknik Seçmeli
Toplam Kredi 15 32

DERS İÇERİKLERİ

CHEM101 GENEL KİMYA (3, 2) 4
Madde: tanımı, sınıflandırılması ve özellikleri. Standart birimler. Atom ve atomik teori, moleküller ve iyonlar . Kimyasal bileşenler. Kimyasal tepkimeler ve kimyasal tepkimelerde miktar ilişkisi. Sulu çözeltilerin özellikleri ve tepkimeleri. Elektrokimyasal tepkimeler ve piller. Gazlar ve gaz kanunları. Atom modeli, electron dağılımı, periyodik tablo dizilimi ve özellikleri. Termokimya, enerji, entalpy, oluşum ve bağ enerjileri. Kovalent bağ.

MAT101 KALKULUS I (4, 0) 4
Fonksiyonlar, limitler ve devamlılık. Türevler. Ortalama değer teoremi. Grafik çizimi. İntegraller.  Logaritmik, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri.  L’Hospital’s kuralı. İntegral teknikleri ve integrallerin uygulamaları, düzgün olmayan integrall

PHY 101 FİZİK I (3, 2) 4
Ölçme, vektörler, kinematik, dinamik-Newton kanunları, Newton kanunlarının uygulanması, iş ve enerji, enerjinin korunumu, doğrusal momentumun korunumu, çarpışmalar, yuvarlanma hareketi, tork, açısal momentum, açısal momentumun korunumu, statik denge

ENG 101 İNGİLİZCE I (3, 0) 3
Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.

MAT102 KALKULUS II (4, 0) 4
Düzlem ve kutupsal (polar) koordinat sistemi, kutupsal koordinatlarda alan hesapları, eğrilerin uzunluğu. Birden fazla değişkenlerin limitleri, devamlılık, ve türevleri.  Lagrange çarpanları. Çift integral hesaplamaları ve uygulamaları.  Çizgi integrali, Green teoremi. Diziler, sonsuz seriler, güç serileri, Taylor teoremi. Kompleks sayılar.

PHY 102 FİZİK II (3, 2) 4
Elektrik Yük. Coulomb kuralı. Elektrik alanları. Gauss kuralı. Elektrik potansiyel. Kapasitans ve yalıtkanlar.  Akım ve direnç. Ohm kuralı, elektrik iletişim, doğru akım devreleri, Kirchoff kuralı. Magnetik alanlar. Magnetik alan üretenler.  Biot-Savart kuralı, Amper kuralı.  Faraday’ın endüksiyon kanunu. İndüktörlerin indüktansı.  Işığın prensipleri, yansıma ve kırılma, geometrik optik, düz ve sferik aynalarda şekillenme, ince camlar.

ENG 102 İNGİLİZCE II (3, 0) 3
Öğrencilerin akademik yazım becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir, öğrencilerin konu alanlarıyla ilgili temel literatürü takip edebilmeleri için gerekli olan alt yapıyı oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlar.
Ön koşul: ENG101

COM 142 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (3, 2) 4
Bilgisayar programı yapısı.  Pascal programının yapısı, veri çeşitleri, sabitler, giriş ve çıkış, tam-sayılar, reel sayılar.  Aritmetik işlemler. Kontrol yapıları, WHILE, REPEAT, CASE, GOTO, fonksiyonel işlemler, kullanıcı fonksiyonları.  Prosedur çeşitleri, diziler, indeksli değişkenler.  Matris operasyonları. Dosyalar, işaretçiler, bağımlı listeler, sıralar

MAT201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4, 0) 4
Birinci dereceden diferansiyel denklemler, değişkenlerin ayrımı, tam denklemler ve integral faktörü, doğrusal ve homojen denklemler. Özel birinci dereceden denklemler; Bernoulli denklemleri. Sabit katsayılı yüksek dereceden homojen denklemler. Homojen olmayan doğrusal denklemler; parametrelerin değişimi, operatör metodu. Diferansiyel denklemlerin kuvvet serileri metodu ile çözümü. Laplace transformları. Doğrusal diferansiyel denklem sistemleri.

ENG 210 İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ (3, 0) 3
Bu ders, öğrencilerin İngilizce dilbilgisi ve özellikle okuduğunu anlama, yazma ve konuşma yetilerini geliştirmek ve onlara daha kapsamlı bir akademik bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. Amaç ingilizce düzeyi ve akademik dil becerileri kazandırma yanında, kültürler ve uluslar arası konularda öğrencilerin kavrama becerilerini ve eleştirel düşünme yetilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Ön koşul: ENG 102

BIOE 101 BİYOMÜHENDİSLİĞE GİRİŞ (3, 0) 3
Biyomühendisliği nedir, biyomühendisliğinin gelişimi ve tarihçesi. Biyo mühendisliğinin konuları ve çalışma alanları. Biyomühendisliği ile ilgili araştırma. Mühendislik ve biyolojik yaklaşımlarının bilim ve teknolojinin problemlerini çözmek üzere nasıl kombine edildiği üzerinde durulması. Biyomühendislikte etik kavramı ve son gelişmeler.

CHEM102 ORGANİK KİMYA (3, 2) 4
Bileşiklerin Yapı ve Özellikleri, alkanlar, Alkenler, Alkinler, Aromatik bileşikler, Alkil Halojenürler, ve Reaksiyonları, Alkoller, fenoller, Eterler, Aldehidler, ketonlar, Karboksilli asidler, Azotlu Bileşikler.

BIOE 102 BİYOLOJİ (3, 0) 3
Bilim ve bilimsel yöntem: Canlı ve Cansız Yapıların karşılaştırılması: Enerji metabolizması, Enzimler, Hücre bölünmesi, Döllenme ve embriyoloji. Bitkilerde tohum oluşumu ve gelişimi; Hayvanlarda gelişim olayları; Canlıların sınıflandırma esasları: Bitkilerin ve Hayvanların sınıflandırılması; Bitki Dokuları: Hayvan Dokuları: Bitki Fizyolojisi: Hayvan Fizyolojisi: Organ sistemleri: Kimyasal haberleşme: hayvanlarda davranış : Bitkilerde davranış.

BIOE 206 POLİMER TEKNOLOJİLERİ (3, 0) 3
Polimer Tanımı: Sınıflandırma: Hammadde Kaynakları, Polimerlerin Yapısal, Mekanik, Isıl, elektriksel, Optik ve Kimyasal Özellikleri, Molekül Ağırlığı Kavramı, ve Tayin Yöntemleri, İşleme Teknikleri.

BIOE 203 BİYOKİMYA (3, 2) 4
Amino Asitler, Peptitler, proteinler, 1,2,3,4 yapılar/enzimler, enzim kinetiği inhibisyon/Nükleik Asidler: Nükleotidler: DNA, RNA, Replikasyon Transkripsiyon ve Translasyon/ Metabolizma: Karbohidratlar, Glikoliz, Sitrik asid Çevrimi, Elektron Nakli ve Oksidatif Fosforilasyon; Lipid Metabolizması: Azot Metabolizması/Fotosentez.

BIOE 201 MİKROBİYOLOJİ (3, 0) 3
Mikroorganizmalar ve Mikrobiyoloji; Mikrobiyolojide kullanılan diğer araç ve cihazlar, Mikrobiyolojinin gelişimi; Hicre Bilgisi; Prokaryotik ve Ökaryotik hücreler/ Mikroorganizmaların sınıflandırılması / Bakteriler, Mayalar, Virüsler, Funguslar, Mikroorganizmaların enzimleri ve metabolitleri; Mikroorganizmalarda temel metabolik olaylar; boyama yöntemler; Örnek alma yöntemleri; mikrobiyolojik tanı yöntemleri.

BME 321 YAPAY ORGANLAR (3, 0) 3
Yapay organlara giriş; doku madde etkileşimi; yapay organ tasarımının ( biyomimetiğin) temel prensipleri; yapay kalp; yapay böbrek; yapay göa; yapay kulak; yapay burun; yapay deri; yapay organ sanayisinin gelişi.

BME 340 BİYOLOJİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ (3, 0) 3
Biyolojik sistemlerin modellme teorileri; modelleme algoritmaları; modelleme de kullanılan yazılımlar. Gerçek problem uygulama projeleri.

BME 435 BİYOİNFORMATİK (3, 0) 3
Verinin bilgisayar teknolojileri ve ileri teknoloji cihazlarla hızla artması insan genomu üzerine yapılan çalışmaları hızlandırdı. Bu derstte DNA, RNA, protein gibi biyolojik verilerin nasıl analiz edildiği, dizin analizi, fonksiyonel etkileri, tıp uygulamaları, hastaklıklarda erken tanı üzerine çalışmalar hakkında bilgilendirme, public veri tabanları öğretilmektedir.

BME 401 ENSTRÜMENTAL ANALİZ ( 3, 1) 3
Spektroskopik teknik; UV-Vis spectroskopi tekniği, FTIR spektroskopi tekniği; C13-NMR, H1-NMR teknikleri ; Kütle spektroskopisi; Kolorimetreik teknmik; potansiyometrik teknik.

BIOE 301 ISI VE KÜTLE TRANSFERİ (3, 0) 3
Temel kavramlar ve tanımlar. Ölçülebilir termodinamik özellikler. Kapalı ve açık sistemler. Faz diyagramları ve hal denklemleri. İş ve ısı. Kütlenin korunumu. Termodinamiğin 1. kanunu, iç enerji ve entalpi. Termodinamiğin 2. kanunu, Entropi
Isı ve kütle geçişi ile ilgili temel kavramlar ve kanunlar. Isı ve kütle geçişi arasındaki benzerlik.  Isı ve kütle yayılımı. Karışımlar için süreklilik ve enerji denklemleri. Çok-boyutlu ve zamana bağlı sistemler. Türbülanslı akışta momentum, ısı ve kütle geçişi

BIOE 200 Staj I
Bir kurumda yapılan staj için süre 30 İşgünüdür. Ana amaç bir şirketin gerçek hayattaki işleyişini gözlemlemek ve Biyomühendislik alanında sorulan sorulara cevap vermektir. Öğrenciden stajda edindiği tecrübeleri özetleyen yazılı bir staj raporu istenmektedir.

BIOE 300 Staj II
Bir kurumda yapılacak staj süresi 30 işgünü olup biyolojik üretim sistemlerinin ve üretiminin gözlemlenmesini kapsar. Ana amaç bir şirketin gerçek hayattaki işleyişini gözlemlemek ve Biyomühendislik alanında sorulan sorulara cevap vermektir. Öğrenciden stajda edindiği tecrübeleri özetleyen yazılı bir staj raporu istenmektedir.

BME 250 BİYOİSTATİSTİK
Olasılığın tanımı.  Olaylar.  Permütasyonlar ve kombinasyonlar.  Koşullu olasılık ve Bayes kuralı.  Rassal değişken ve fonksiyonları.  Kesikli ve sürekli dağılımlar.  Birim, kütle, veri çözümlemeleri, merkezi eğilim ölçüleri. Biyoistatistik uygulamalar ile çözüm üretme teknikleri.

BME 320 BİYOMEKANİK
Mühendislik biyomekanik sisteminin, hücreye, sirkülasyaon sistemine, kardiyovaskülar sistem biyomekaniği; hemodinamik; okülar sistem biyomekaniği; insan kas-iskelet sistemine uygulanması, kemik ve kasların yapıları, çalışmaları. Biyomekanik sistemlerin teorileri ve modelleme yaklaşımları.

BME 202 BİYOMALZEMELER
Biyolojik malzemeler: İmplant materyallerin nasıl karakterize olacağı; Biyouyumluk; Metal, Kompozit, Polimer/Biyopolimer ve seramik biyomalzemelerin karakterize olması ve uygulama alanları: İmplant cihazlarda biyomalzeme; Yapay Organlarda biyomalzeme; Biyoteknolojide kullanımları.

BIOE 306 BİYOMÜHENDİSLİKTE SİSTEM VE TASARIM (3, 0) 3
Biyomühendislikte tasarıma giriş; Biyoenstrümantasyon, biyomalzeme, biyoteknoloji ve ilgili alanlardaki başlıca konulara uygulanan tasarım ve mühendislik analiz yöntemleri; Teknolojik ihtiyaçlar; Tasarım yöntem ve bilimi; Örnekleme teoremi; A/D dönüşümü, Yönetim Regülasyonu, Klasik sistem ve kontrol teorileri/linear ve linear olmayan proseslerin incelnmesi; Biyolojik kontrol sistemlerinin özellikleri; kontrol çevrimlerinin etkileşimi.

BIOE 208 GENETİK (3, 0) 3
Genetiğe giriş ve tarihçesi, genetiğin kromozom teorisi, eşeyli üreyen organizmalarda yaşam çevrimi, genotip ve fenotip kavramları, Mendel kalıtımı, bir genin allelleri arasındaki etkileşimler, eşey tayini ve şeye bağlı kalıtım, sitoplazmik kalıtım, rekombinasyon, ökaryotlarda bağlantı ve genetik haritalama, mutasyon: kromozom sayısında değişmeler, kromozom yapısı değişimleri, mutasyon: genin yapısında meydana gelen değişimler, kantitatif genetik.

BIOE 303 BİYOSENSÖRLER (2, 2) 4
Biyoloji ve kimyasal tanıtım ve sinyal çevirme bloklarından oluşan biyosensörler hakkında bilgi verilir. Tabaka kalınlığı, kırılım indeksi, elektrik yükü gibi fizikokimyasal parametrelerin değişimine neden olan ve hormon, DNA parçacıkları ve glikoproteinlerin tanımında kullanılan biyoaffinite ajanlar ve analit enzim sistemleri, mikro organizmalar, bitkisel ve hayvansal doku parçalarından oluşan ve molekül değişimini algılayan biyokatalik ajanlar inceleniyor. Direk ölçme yapan elektro kimyevi ve mekanin dedektörler ve dolaylı ölçme yapan ligand, aptamer ve peptitörlerden oluşan sensörler incelenir.

BIOE 205 EKOLOJİNİN PRENSİP VE UYGULAMALARI (3, 0) 3
Ekolojiye giriş, karada ve suda yaşam, sıcaklık ve su ilişkileri, enerji-besin ve sosyal ilişkiler, nüfüs ekolojisi: Genetik ve doğal seleksiyon, dağıtım ve bolluğu, populasyon dinamiği ve büyüme, hayat hikayeleri, etkileşimleri: rekabet , sömürü, mutualizm, Topluluklar ve ekosistemler: türlerinin bolluğu ve çeşitliliği, besin ağları, birincil üretim ve enerji akışı, besin döngüsü ve kalıcılık.

BIOE 204 TERMODİNAMİK (3, 0) 3
Giriş ve temel büyüklükler; termodinamiğin sıfırıncı ve birinci kanunu, iş ve ısı kavramları, saf malzemelerin termodinamik özellikleri ve hal denklemleri, termodinamiğin ikinci yasa ve entropisi; İdeal gaza uygulanan prossesler, genelleştirilmiş hal özellikleri, denge kriteri, fugasite, aktivite kavramları, karışımlar ve termodinamiksel kavramlar, Gibbs serbest enerjisi ve Gibbs Duhem Denklemi, Çok Bileşenli sistemler.

BIOE 400 MEZUNİYET PROJESİ I
Öğrenci ve Öğretim Üyesi arasında kararlaştırılır, mezuniyet projesi lisans derecesini alan oyrenciler icin verilir. Projenin amacı aşağıdakilerden biri olabilir: Biyoteknoloji alanında farklı mühendislik problemlerini çözmek için yeni bilimsel metodların uygulanması, farklı yazılımların geliştirilmesi, farklı mühendislik problemlerinin modelleme ve simülasyonu, doku mühendisliği, yapay organlar, gen mühendisliği, biolojik prosesler ve üretimi alanlarında yeni araştırmaların analizi.

BIOE 402 MEZUNİYET PROJESİ II
Öğrenci ve Öğretim Üyesi arasında kararlaştırılır, mezuniyet projesi lisans derecesini alan oyrenciler icin verilir. Projenin amacı aşağıdakilerden biri olabilir: Biyoteknoloji alanında farklı mühendislik problemlerini çözmek için yeni bilimsel metodların uygulanması, farklı yazılımların geliştirilmesi, farklı mühendislik problemlerinin modelleme ve simülasyonu, doku mühendisliği, yapay organlar, gen mühendisliği, biolojik prosesler ve üretimi alanlarında yeni araştırmaların analizi.

BIOE 304 NANOTEKNOLOJİ (3, 0) 3
Nano bilim ve nano teknoloji malzeme bilimi ile beraber biyokimya, elektrik mühendisliği ve daha pek çok disiplini kuşatan geniş, disiplinlerarası alanlar içerir. This will be a survey course introducing some of the fundamental principles behind nanotechnology and nanomaterials, as well as applications of nanotechnology. Nanoteknoloji ve nanoyapıların yanı sıra, nanoteknoloji uygulamalarının arkasındaki temel ilkelerinden bazılarını tanıtan bir ders olacaktır. The role of solid state physics and chemistry in nanotech will be emphasized. Nanoteknoloji katı hal fiziği ve kimyasal rolü üzerinde durulacaktır. Nanoscale tools such as surface probe and atomic force microscopy, nanolithography, and special topics such as molecular electronics will also be covered. Bu tür yüzey probu ve atomik kuvvet mikroskobu, nanolitografi ve moleküler elektronik gibi özel konular gibi Nanoseviye araçları da ele alınacaktır.

AIT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ (2, 0)2
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün Ekonomi Politikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.
TEKNİK SEÇMELİ DERS LİSTESİ

BIOE 401 BİYOFİZİK (3, 0)3
Biyolojik yapı ve fonksiyon analizinde mikroskopik ve sub-mikroskopik yöntemler; tıbbi görüntüleme teknikleri; radyasyon fiziği; membranların moleküler organizasyonu ve dinamiği; yaşam prosesinin termodinamik temelleri; sinir sisteminin biyofiziği ve sinir iletkenliği kavramlarını öğrenmek.

BIOE 411 BİYOSİSTEMLER (3, 0)3
Biyoprosesin ve biyosistemlerin tanımı, biyolojik materyallerin özellikleri, biyoproses kinetiği, biyoreaktörlerin temel ilkeleri, biyoproseslerin modellenmesi, biyoproseslerdeki taşınım olayları, sterilazsyon, biyoproseslerin tasarımı, biyoproses atıklarının değerlendirlimesi.

BIOE 412 EKSPERT SİSTEMLER (3, 0)3
Ekspert sistemlerin tanımı: Uygulamaları, Sinirsel ağ prensipleri. Hatayı azaltarak eğitmek. Geri yayılım algoritması. Olasılık ve sinirsel ağlar. Optimizasyon ve kısıntılar. Geribesleme ve tekrarlayan ağlar. Genetik algoritmalar.

BME 414 DOKU MÜHENDİSLİĞİ (3, 0)3
Ekstrasellular matriks analogları; ekstrasellular matriks, destek maşlzemesi olarak sentetik polimerler ve doğal polimerler, hücre fonksiyonlarının düzenlenmes, hücre yapılaşması, hücre/biyomateryal etkileşimi, hücresel hareketler ve metabolizma, doku geliştirilmesi, doku yenilenmesi, kontrollü ilaç salımı, doku mühendisliği yaklaşımları, biyohibrid organlar terapisi,.

BIOE 416 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ (3, 0) 3
Genetik Mühendisliğinin tanımı, tarihçesi ve temel ilkeleri. Genetik materyalin bakteri, virüs ve ökaryotik hücrelerden izolasyonu. Restriksiyon endonukleaz enzim kesimi, restriksiyon haritalarının yapımı, kesilen fragantlerin bağanması (DNA ligaz enzimleri) ve genetik mühendisliğinde kullanılan diğer enzim özellikleri, Doğal ve yapay transformasyon teknikleri (elektroporasyon, protoplast transformasyonu, mikroenjeksiyon, mikroprojektil bombardıman).

BIOE 418 GÖRÜNTÜ İŞLENİMİ (3,0)3
Sayısal görüntünün esasları, görüntü modelleri. Pixel, Görüntü geometri, Görüntü çevrilmeleri. Diskrit Fourier transformu. Görüntü netleştirme ve restore etme. Görüntü sıkıştırma. Görüntü segmente etmek, Görüntü işleme ve tanımlama.

BIOE 413 YAPAY SİNİR AĞLARI (3,0)3
Giriş, Yapay sinir ağları (YPA) katmanları, ağların sınıflandırılması, mimarisi ve yapay elemanları. Perceptron, ADALINE, MAPLINE, YPA’nın nın tanıtılması. Radial tabanlı fonksiyonlar modeli. genel regresyon modeli.

BIOE 415 ELEKTRO MANYETİK DALGALAR VE BİYOPROSESLER (3,0)3
Elektro manyetik dalgaların (EMD) klasfikasyonu. Elektrik ve manyetik alanlar. Radyasyonlar. EMD’ın tıpta uygulaması. EMD’ın biyoloji istemleri etkisi. EMD’ın hücre,beyin ve kan yapısına etkisi. EMD’ın insanların nevrosisteme ve pskolojik düzene etkisi
ZORUNLU SEÇMELİ DERS LİSTESİ

BIOE 232 ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİ (3, 0) 3
Kirleticilerin ana sınıfları, ekosistemlerde kirleticilerin kaderi, organizma içindeki kirleticilerin kaderi; biyoakümülasyon, biyotransformasyon, detoksifikasyon, biyodegradasyon; Kirleticilerin deniz canlılara etkileri, bioassay ve biomarkerler; Kirleticilerin aktivitesini etkileyen faktörler:, izleme ve biyolojik izleme , hava kirleticileri, kimyasalların kaderine etki eden faktörler küresel çevre sorunları.

BIOE 230 ENZİMOLOJİ (3, 0) 3
Enzim biyolojisi, enzim kimyası, enzimlerin arıtılmasında laboratuvar ve endüstride kullanılan teknikler, enzim reaksiyonlarının kinetiği: hızlı denge ve kararlı hal (denge) kinetiği, tersinir ve tersinemez inaktivasyon kinetikleri, enzimatik kataliz mekanizmaları, enzim aktivitesini düzenleyen mekanizmalar ,alosterik enzimler, enzimlerin endüstriyel kullanımı, enzim immobilizasyonu ve stabilizasyonu.

BIOE 231 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ(3, 0)3
Gıda biyoteknolojisi temel kavramlarına giriş. biyoteknolojik önemi olan mikroorganizmalar: özellikleri, Fermantasyon teknolojisi; fermente gıdaların üretimi, turşu ve zeytin, et ürünleri, alkollü içecekler, ekmek mayası.Tek hücre proteini üretimi, tek hücreli yağ ve mikroorganizmalardan gıda maddeleri üretimi. Gıda endüstrisinde enzimlerin kullanımı, enzimler ve mikroorganizmalar için temel immobilizasyon teknikleri. Bağışıklık bilimi ve genetikte temel kavramlar: imünolojik ve genetik gıda analizleri, r-DNA teknolojisi, ve tarım ve gıda endüstrisinde uygulamaları. Genetiği değiştirilmiş organizmaların tespiti ve konunun yasal, biyogüvenlik ve etik yönleri ile ele alınması. Bitki hücre ve doku kültürü, biyoteknolojinin gıda güvenliği için uygulanması.