Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teknik Pratik Yerel Kredi AKTS Kredi Ön Koşul
MATE101 Matematik I 4 0 4 6  
KIM104 Biyolojik Bilimler İçin Kimya 3 2 4 6  
FIZ101 Genel Fizik I 3 2 4 6  
BMM101 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5  
ING101 İngilizce I 3 0 3 5  
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 2  

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teknik Pratik Yerel Kredi AKTS Kredi Ön Koşul
MATE102 Matematik II 4 0 4 6 MATE101
FİZ102 Genel Fizik II 3 2 4 6 FIZ101
MATE112 Lineer Fizik II 3 0 3 5  
İNG102 İngilizce II 3 0 3 5 İNG101
BMM102 Biyokimya 3 2 4 6 KİM104
BMM110 Medikal İngilizce 3 0 3 5  

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teknik Pratik Yerel Kredi AKTS Kredi Ön Koşul
MATE201 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6 MATE101
BMM202 Biyomateryaller 3 2 4 6 KİM104
ELG207 Elektrik Devreleri 3 2 4 6 FİZ101
BLG142 C Programlama 4 0 4 6  
İNG210 İngilizce İletişim Becerileri 3 0 3 5 İNG102
NTE Teknik Olmayan Seçmeli 3 0 3 5  

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teknik Pratik Yerel Kredi AKTS Kredi Ön Koşul
BMM210 Anatomi & Fizyoloji 4 0 4 6 BMM102
BMM250 Biyoistatistik 3 0 3 5  
ELG208 Temel Elektronik 3 2 4 6 ELG207
BMM260 Elektromanyetik Teoriler 3 0 3 5 FİZ101
BLG211 Dijital Mantık Devreleri 3 2 4 6 BLG142
NTE Teknik Olmayan Seçmeli 3 0 3 5  
BMM200 Staj I 0 0 0 6  

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teknik Pratik Yerel Kredi AKTS Kredi Ön Koşul
BMM320 Biyomekanik 3 0 3 5 BMM210
BMM310 Biyomedikal Elektronik 3 2 4 6 ELG208
BMM301 Biyomedikal Sensörler 3 2 4 6 BMM101
BMM311 Biyomedikal Enstrümentasyon I 3 2 4 6 BMM101
ELG341 Sinyal ve Sistemler 3 2 4 6 ELG208
BLG301 Mikroişlemciler 3 2 4 6 BLG211

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teknik Pratik Yerel Kredi AKTS Kredi Ön Koşul
BMM340 Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi 3 2 3 5 BLG142
BMM340 Radyoloji Fiziği 3 0 3 5 FİZ101
BMM303 Biyomedikal Görüntüleme 3 2 4 6  
BMM312 Biyomedikal Enstrümentasyon II 3 2 4 6 BMM311
BMM321 Yapay Organlar 3 2 4 6 BMM202
BMM300 Staj II 0 0 0 6  

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teknik Pratik Yerel Kredi AKTS Kredi Ön Koşul
BMM401 Enstrümental Analiz 3 2 4 6  
BMM452 Biyomedikal Sinyal İşleme 3 2 4 6  
BMM400 Bitirme Projesi I 3 0 3 12  
TE Teknik Seçmeli 3 0 3 5  
TE Teknik Seçmeli 3 0 3 5  

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Teknik Pratik Yerel Kredi AKTS Kredi Ön Koşul
BMM402 Bitirme Projesi II 3 0 2 12 BMM400
BMM435 Biyoinformatik 3 2 4 6  
TE Teknik Seçmeli 3 0 3 5  
TE Teknik Seçmeli 3 0 3 5  
TE Teknik Seçmeli 3 0 3 5  
TE Teknik Seçmeli 3 0 3 5  

DERS İÇERİKLERİ

KİM101 GENEL KİMYA (3, 2) 4
Madde: tanımı, sınıflandırılması ve özellikleri. Standart birimler. Atom ve atomik teori, moleküller ve iyonlar . Kimyasal bileşenler. Kimyasal tepkimeler ve kimyasal tepkimelerde miktar ilişkisi. Sulu çözeltilerin özellikleri ve tepkimeleri. Elektrokimyasal tepkimeler ve piller. Gazlar ve gaz kanunları. Atom modeli, electron dağılımı, periyodik tablo dizilimi ve özellikleri. Termokimya, enerji, entalpy, oluşum ve bağ enerjileri. Kovalent bağ.

MATE101 MATEMATİK I (4, 0) 4
Fonksiyonlar, limitler ve devamlılık. Türevler. Ortalama değer teoremi. Grafik çizimi. İntegraller.  Logaritmik, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri.  L’Hospital’s kuralı. İntegral teknikleri ve integrallerin uygulamaları, düzgün olmayan integrall.

FİZ101 GENEL FİZİK I (3, 2) 4
Ölçme, vektörler, kinematik, dinamik-Newton kanunları, Newton kanunlarının uygulanması, iş ve enerji, enerjinin korunumu, doğrusal momentumun korunumu, çarpışmalar, yuvarlanma hareketi, tork, açısal momentum, açısal momentumun korunumu, statik denge

İNG101 İNGİLİZCE I (3, 0) 3
Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.

MATE102 MATEMATİK II (4, 0) 4
Düzlem ve kutupsal (polar) koordinat sistemi, kutupsal koordinatlarda alan hesapları, eğrilerin uzunluğu. Birden fazla değişkenlerin limitleri, devamlılık, ve türevleri.  Lagrange çarpanları. Çift integral hesaplamaları ve uygulamaları.  Çizgi integrali, Green teoremi. Diziler, sonsuz seriler, güç serileri, Taylor teoremi. Kompleks sayılar.

FİZ102 GENEL FİZİK II (3, 2) 4
Elektrik Yük. Coulomb kuralı. Elektrik alanları. Gauss kuralı. Elektrik potansiyel. Kapasitans ve yalıtkanlar.  Akım ve direnç. Ohm kuralı, elektrik iletişim, doğru akım devreleri, Kirchoff kuralı. Magnetik alanlar. Magnetik alan üretenler.  Biot-Savart kuralı, Amper kuralı.  Faraday’ın endüksiyon kanunu. İndüktörlerin indüktansı.  Işığın prensipleri, yansıma ve kırılma, geometrik optik, düz ve sferik aynalarda şekillenme, ince camlar.

İNG102 İNGİLİZCE II (3, 0) 3
Bu ders ENG101 in devamıdır ve burada öğrenci özerklik, araştırma ve sentez yapabilme becerilerine daha çok önem verilmektedir. ENG102 dersinde bilgiyi analiz ve sentez yapabilme, yazılı bilgiyi değerlendirebilme gibi konulara yer verilmektedir. Dersin başında, ders sonuna kadar becerileri pekleştirmek için yazılım dökümantasyonuna yer verilecektir. Öğrenciler makale hazırlamayı öğreneceklerdir: 1. Tam dökümantasyonu ile birlikte bir akademik makale 2. Ders boyunca  mevcut literature tarama ihtiva eden (analiz ve sentez becerilerini gösteren ve dökümantasyon ihtiva eden) bir proje raporu hazırlanacaktır. Kopyeyi önlemek için bölgesel konular ve araştırmayı özelleştirme yöntemleri tavsiye edilecektir. Ders hocaları her aman öğrenciler ile sıkı iletişim halinde olup onları yönlendireceklerdir.

BLG141 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (3, 2) 4
Algoritma ve Akış Şemaları, Bilgisayar programı yapısı. Programlama dilleri, C programlama dilinin elemanları, tip ve tip dönüşümleri, ifadeler ve operatörler, giriş-çıkış fonksiyonları, kontrol akışı, fonksiyonlar ve fonksiyon yapımı, kütüphane fonksiyonları, diziler ve matrisler, işaretçiler, işaretçi işlemleri, dinamik bellek. Bit operasyonları. Yapılar, dosyalar ve dosya işlemleri. Diğer programlama dilleri ile bağıntı.

AIT 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKLAB TARİHİ (2, 0) 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele için ilk adım, kongreler yoluyla teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Savaşının yönetimini ele alması. Sevr Antlaşması. Sakarya Zaferi’ne kadar siyasi olaylar. Sakarya Savaşı’na kadar askeri gelişmeler. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması. Türk İnkılâbının stra tejisi. Siyasal alanda yapılan inkılaplar: Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi. Hukuk alanında yapılan inkılâplar. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar. İktisâdi alanda yapılan inkılâplar. Çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar. Sosyal ve toplumsal alanda yapılan inkılâplar. Atatürk dönemi Türk dış politikası. 1923-1932 yılları Arası Türk dış politikası. 1932-1938 yılları arasında Türk dış politikası. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık, Devletçilik. Laiklik, İnkılâpçılık.

MATE 102 MATEMATİK II (3, 2) 4
Diziler, sonsuz seriler, güç serileri, Taylor teoremi. Düzlem ve kutupsal (polar) koordinat sistemi, kutupsal koordinatlarda alan hesapları, eğrilerin uzunluğu. Birden fazla değişkenlerin limitleri, devamlılık, ve türevleri. Çok değişkenli fonksiyonların türevi. Yüksek mertebeden kısmi türevler. Türevde zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi. İki değişkenli fonksiyonların Taylor Açılımı. Lagrange çarpanları. Çift integral hesaplamaları ve uygulamaları. Katlı integraller ve uygulamaları. Üçlü integral, silindirik ve küresel koordinat sistemi. Çizgi integrali, Green teoremi. Kompleks sayılar.
Önşart:
MATE101

FIZ 102 GENEL FİZİK II (3, 2) 4
Elektromanyetizma. Elektrik alanı. Gauss yasası. Elektrik potansiyeli. Kondansatör ve dielektrikler. Akım ve direnç. Devreler. Manyetik alan. Ampere yasası. Faraday yasası ve endüksiyon, Elektromanyetik dalgalar. Geometrik optik. Girişim. Kırılma. Işık ve Kauntum fiziği. Dalga ve parçacıklar. Nükleer fiziğe giriş.
Önşart: FIZ101

MATE 112 DOĞRUSAL CEBİR (3, 0) 3
Doğrusal denklem sistemleri: Elemanter satır ve sütun işlemleri, eşelon hali, Gauss eliminasyon metodu. Matrisler: Elemanter matrisler, ters çevrilebilir matrisler, simetrik matrisler, kuadratik formlar. Determinantlar, eşlenik ve ters matrisler, Cramer kuralı. Vektor uzayları, Doğrusal bağımsızlaık, taban ve boyut, Euclid uzayı. Doğrusal dönüşümler, matrislerle gösterimleri, taban değiştirme. İç çarpım uzayları, Cauchy-Schwartz eşitsizliği, Gram-Schmidt ortogonalizasyonu. Özdeğerler ve özvektörler, karakteristik polinomlar, Cayley-Hamilton teoremi, köşegenleştirme, Jordan formunun temel fikri.
Önşart: MATE101

ING 102 İNGİLİZCE–II (3, 0) 3
Öğrencilere teknik, endüstriyel ve bilimsel açıdan gerekli olan günlük konuşma İngilizcesini temel düzeyde kullanmaları sağlanır. Eğitim sürecinde öğrenilerin İngilizce dilini günlük hayatta kullanma becerilerini geliştirme, mühendislik alanında kullanabilecekleri genel İngilizce dil bilgisi, kelimehaznesi ve okuma-anlama ve anlatabilme becerisini kazanmaları sağlanır. Konuşulan İngilizce temelden başlanarak ileriye götürülmektedir. Öğrenciler kendi alanlarında ihtiyaç duyacakları bilgiye kavuşarak özel konular, tanıdıkları yerler ve etkinlikler hakkında konuşabilmeye başlarlar. Öğrenciler bir proje hazırlayarak İngilizce sunum ve konuşma tekniklerine hakim olmaları sağlanır.
Önşart:ING101

MATE201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4, 0) 4
Birinci dereceden diferansiyel denklemler, değişkenlerin ayrımı, tam denklemler ve integral faktörü, doğrusal ve homojen denklemler. Özel birinci dereceden denklemler; Bernoulli denklemleri. Sabit katsayılı yüksek dereceden homojen denklemler. Homojen olmayan doğrusal denklemler; parametrelerin değişimi, operatör metodu. Diferansiyel denklemlerin kuvvet serileri metodu ile çözümü. Laplace transformları. Doğrusal diferansiyel denklem sistemleri.

İNG210 İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ (3, 0) 3
Öğrencilerin alanları ile ilgili ingilizce metinler üzerinden okuma ve anlama becerilerini geliştirmek alanları ile ilgili kelime haznelerini güçlendirmek,
Konuşma: kazanılan ingilizce düzeyleri ile konuşma becerilerini geliştirmek, akademik sunum yapabilmek, iş görüşmesinde mülakatlarda ingilizce iletişim kurabilmek , bir diyalog yapabilmek, bir konudaki bilgi ve düşüncelerini sözlü aktarabilme becerilerini kazandırmak,
Yazma: iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları Rapor Yazma, C.V yazma, Başvuru Formu doldurma, Niyet Mektubu yazma gibi becerilenin kazandırılması.
Önkoşul: ING102

BMM101 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (3, 0) 3
Biyomedikal mühendisliği nedir, biyomedikal mühendisliğinin gelişimi ve tarihçesi. Biyomedikal mühendisliğinin konuları ve çalışma alanları. Biyomedikal mühendisliği ile ilgili araştırma. Tıp, mühendislik ve biyolojik yaklaşımlarının bilim ve teknolojinin problemlerini çözmek üzere nasıl kombine edildiği üzerinde durulması. Biyomedikal mühendislikte etik kavramı ve son gelişmeler.

BMM203 BİYOKİMYA (3, 2) 4
Amino Asitler, Peptitler, proteinler, 1,2,3,4 yapılar/enzimler, enzim kinetiği inhibisyon/Nükleik Asidler: Nükleotidler: DNA, RNA, Replikasyon Transkripsiyon ve Translasyon/ Metabolizma: Karbohidratlar, Glikoliz, Sitrik asid Çevrimi, Elektron Nakli ve Oksidatif Fosforilasyon; Lipid Metabolizması: Azot Metabolizması/Fotosentez.

BME110 MEDİKAL İNGİLİZCE (3, 0) 3
Biyomedikal öğrencilerinin, tıp ve biyomedikal alnında gerekli terminolojiyi anlayabilmeleri ve bu konuda yeterli ingilizce eğitime sahip olmaları için gerekli konuları kapsayan derstir.

ELG207 ELEKTRİK DEVRELERİ (3, 0) 3
Tanımlar.Kirkchoff’un kanunları, devre parçaları, basit devrevreler. Güç kaynakları. Lineerlik ve superpozisyon teoremi. Thevenin ve Norton devreleri. Birinci derece ve ikinci derece devreler. Süzgeçler ve rezonant devreler. Temel ölçüm teknikleri.

MATE 201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER(3, 0) 3
Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Belirsiz katsayılar metodu. Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar. Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi, Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi. Periyodik fonksiyonlar, trigonometrik seriler, Fourier serileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri.
Önşart: MATE102

ELG 207 ELEKTRİK DEVRELERİ (3, 0) 3
Tanımlar. Kirchoff’un kanunları, devre parçaları, basit devreler. Güç kaynakları. Lineerlik ve superpozisyon teoremi. Thevenin ve Norton devreleri. Birinci derece ve ikinci derece devreler. Süzgeçler ve rezonant devreler. Temel ölçüm teknikleri.
Önşart: FIZ102

BLG 211 MANTIKSAL DEVRE TASARIMI (3, 2) 4
Sayı sistemlerine ve kodlamaya giriş. Boolean cebiri ve mantıksal kapılar. Sviç fonksiyonlarının basitleştirilmesi. Bileşik mantık tasarımı. Programlanabilir mantık devreleri ile birleşimsel devre tasarımı. Mantıksal cebir. Karnaugh haritası. Seçici ve dağıtıcı bloklar. Toplarlar. Sıralı devreler ve onların tasarımı. Programlanabilir mantık ile sıralı devre tasarımı. Sürgüler ve flip-floplar. Sayaçlar. Kaydıran yazmaç.
Önşart:BLG121

İNG210 İNGİLİZCE İLETİŞİM (3, 0) 3
Öğrencilerin alanları ile ilgili ingilizce metinler üzerinden okuma ve anlama becerilerini geliştirmek alanları ile ilgili kelime haznelerini güçlendirmek,
Konuşma: kazanılan ingilizce düzeyleri ile konuşma becerilerini geliştirmek, akademik sunum yapabilmek, iş görüşmesinde mülakatlarda ingilizce iletişim kurabilmek , bir diyalog yapabilmek, bir konudaki bilgi ve düşüncelerini sözlü aktarabilme becerilerini kazandırmak,
Yazma: iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları Rapor Yazma, C.V yazma, Başvuru Formu doldurma, Niyet Mektubu yazma gibi becerilenin kazandırılması.
Önkoşul: ING102

ELG 208 TEMEL ELEKTRONİK (3, 2) 4
Yarı-iletkenler. P-N kesişim diyotları, denklik modelleri, diyot devreleri, şalter devreleri, doğrultucu, düz akım (DC) güç kaynakları, Zener diyotları. Çift kutuplu (bipolar) kesişim transistörleri, geniş-dalga modeli. DC transistör devre analizi ve bias yapmak. Ortak-emitör, ortak-kollektör, ve ortak-baz konfigürasyonları. JFET operasyonu ve bias yapılması.
Önşart: ELG207

BLG301 MİKROİŞLEMCİLER (3, 2) 4
Mikrobilgisayarlar ve asembli dili. Mikroişlemci yapıları ve mikrobilgisayar sistemleri. Arabirim sistemleri. Intel mikroişlemcilerin yapıları. Genel komutlar. Programların işlevleri ve izlenimi. Hafızaların organizasyonu ve adresleme. Asembli dilinde program işlevleri. Asembli ve komut yükleyicilerin genel yapılanması. Temel komutlar ve programlama örnekleri. Komut listeleri ve programlama metodları. Ortak komutlar. Servis komutları ve fonksiyonlar. Durdurulabilen ve durdurulamayan servis komutları. Vektör tabloları. Adresleme ve kontrol. Kontrol arabirimlerine erişim. Klavye servisleri. Ekran servisleri. Yüksek kapasiteli kayıt cihazları.
Önşart: BLG254

BLG360 SİNYAL VE SİSTEMLER (3, 0) 3
Sürekli ve diskrit-zaman sinyal ve sistemlerin öellikleri. Temel sinyal değiştirme. Dijital sinyaller ve örnekleme. Zaman domeni analizi. Lineer zaman-değişimsiz sistemler. Fark denklemleri. Lineer zaman-değişimsiz sistemlerin blok diagramı. Gürültü. Darbe tepkisi (response), geçiş fonksiyonu. Konvolüsyon, Frekans alanı analizi, Fourier seriri ve transformu. Laplace transformu. Interpolasyon metodları, Süzgeçler. Sinyallerin orthogonal genişlemesi. Z-dönüşüm. Ters z- dönüşümü, s dönüşümünü z- dönüşümüne yansıtmak.
Önşart: ELG208

BMM260 ELEKTROMANYETİK TEORİLER (3, 0) 3
Vektör Analizi, Statik Alan, Coulomb Yasası, Gauss Yasası ve Uygulamaları, Elektrik Potansiyeli, Statik Elektrik Alanı Etkisinde İletken ve Dielektrik Maddeler, Elektrik Akı Yoğunluğu, Elektrostatikte Sınır Koşulları, Sığa ve Sığaçlar, Elektrostatik Kuvvet ve Enerji, Poisson ve Laplace Eşitlikleri ve Tekillik Kuramı, Görüntü Metodu ile Elektrostatik Problemlerinin Çözümü, Elektrostatik Sınır Değer Problemlerinin Kartezyen Koordinat Sistemlerinde Çözümü, Durağan elektrik Akımı, Ohm Yasası, EMK Kavramı, Kirchhoff Gerilim ve Akım Yasaları, Durağan akım için Sınır Koşulları, Direnç Hesaplamaları, Statik Manyetik Alan Postulatları, Vektör Manyetik Potansiyel, Biot-Savart Yasası ve Uygulamaları, Manyetik Alan Kuvveti, Göreceli Manyetik Geçirgenlik ve Manyetik Maddeler, Rebüktans ve Nonmanyetik Devrelerde Kullanımı.

BMM310 BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK (3, 0) 3
PN joksiyonu. BJT, JFET ve MOSFET transistörlerin modelleri ve çalışma prensipleri. Kuvvetlendirici devreleri. Gürültü analizi. Transistör anahtarlama devreleri, Güç kaynakları. İşlemsel kuvvetlendirciler. İşlemsel kuvvetlendirici kullanılarak yükseltici ve aktif süzgeç tasarımı. İşlemsel kuvvetlendirici fonksiyon devreleri, Osilatör devreleri. Enstrümantasyon yükselticiler. Elektronik simülatör kullanımı.

BMM311 BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON I (3, 2) 4
Biyopotansiyel sinyaller, elektrokardiyogramlarve elektrik şok, hastane cihazları transdüserleri ve eleman bazında tamir, bakım, biyopotansiyel yükselteçler, elektrokardiyografi ve ünite bazında tamir, elektrocencephalograh ve filtreleme, defibrilatör, kalp pili, tansiyon ve kan basınç ölçümü, klinik laboratuvar ekipmanları, röntgen cihazları, ultrasonik cihazlar.

BMM350 RADYOLOJİ FİZİĞİ (3, 0) 3
Atomun yapısı, nükleer yapı, çekirdek fiziğinin temel kavramları, nükleer bozunum ve radyoaktivite, doğal ve yapay radyasyon kaynakları, alfa bozunumu, x-ışınları, x-ışınları üretimi, annilasyon radyasyonu, radyoaktif seviyelerin dönüşümü, Auger elektronları, nükleer reaksiyonlar ve hızlandırıcılar. Radyasyonla maddenin etkileşimi, tesir kesitleri, etkileşime olasılıkları yüzey yoğunluğu birimleri, çoklu etkileşimlerde ve yüklü parçacıkların madde ile etkileşiminde enerji kaybı mekanizmaları, fotonun madde ile etkileşimi ve enerji kaybı mekanizmaları, nötron etkilşim mekanizmaları, yüklü parçacıkların madde ile etkileşimi.

BMM303 BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜLEME (3, 2) 4
Diskrit-zaman sinyaller ve sistemler. Diskrit-zaman sistemlerin gerçekleştirilmesi. Diskrit Fourier transformu. FIR ve IRR süzgeçler. Limit sayıkları. Süzgeç sentezi, Bilateral transform, Window yapma. Görüntü işleme teknikleri. Görüntü tanıma. Gürültü hassasiyeti ve değerlendirme. Kenar tanımı.

BMM312 BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON II (3, 2) 4
İleri Biyopotansiyel sinyaller, elektrokardiyogramlarve elektrik şok, hastane cihazları transdüserleri ve eleman bazında tamir, bakım, biyopotansiyel yükselteçler, elektrokardiyografi ve ünite bazında tamir, elektrocencephalograh ve filtreleme, defibrilatör, kalp pili, tansiyon ve kan basınç ölçümü, klinik laboratuvar ekipmanları, röntgen cihazları, ultrasonik cihazlar.

BMM321 YAPAY ORGANLAR (3, 0) 3
Yapay organlara giriş; doku madde etkileşimi; yapay organ tasarımının ( biyomimetiğin) temel prensipleri; yapay kalp; yapay böbrek; yapay göa; yapay kulak; yapay burun; yapay deri; yapay organ sanayisinin gelişi.

BMM340 BİYOLOJİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ (3, 0) 3
Biyolojik sistemlerin modellme teorileri; modelleme algoritmaları; modelleme de kullanılan yazılımlar. Gerçek problem uygulama projeleri.

BMM435 BİYOİNFORMATİK (3, 0) 3
Verinin bilgisayar teknolojileri ve ileri teknoloji cihazlarla hızla artması insan genomu üzerine yapılan çalışmaları hızlandırdı. Bu derstte DNA, RNA, protein gibi biyolojik verilerin nasıl analiz edildiği, dizin analizi, fonksiyonel etkileri, tıp uygulamaları, hastaklıklarda erken tanı üzerine çalışmalar hakkında bilgilendirme, public veri tabanları öğretilmektedir.

BMM401 ENSTRÜMENTAL ANALİZ ( 3, 1) 3
Spektroskopik teknik; UV-Vis spectroskopi tekniği, FTIR spektroskopi tekniği; C13-NMR, H1-NMR teknikleri ; Kütle spektroskopisi; Kolorimetreik teknmik; potansiyometrik teknik.

BMM200 Staj I (0, 30) 0
Bir kurumda yapılan staj için süre 30 işgünüdür. Ana amaç bir şirketin gerçek hayattaki işleyişini gözlemlemek ve Biyomediakl mühendislik alanında sorulan sorulara cevap vermektir. Öğrenciden stajda edindiği tecrübeleri özetleyen yazılı bir staj raporu istenmektedir.

BMM300 Staj II (0, 30) 0
Bir kurumda yapılacak staj süresi 30 işgünü olup biyolojik üretim sistemlerinin ve üretiminin gözlemlenmesini kapsar. Ana amaç bir şirketin gerçek hayattaki işleyişini gözlemlemek ve Biyomühendislik alanında sorulan sorulara cevap vermektir. Öğrenciden stajda edindiği tecrübeleri özetleyen yazılı bir staj raporu istenmektedir.

BMM250 BİYOİSTATİSTİK (3, 0)3
Olasılığın tanımı.  Olaylar.  Permütasyonlar ve kombinasyonlar.  Koşullu olasılık ve Bayes kuralı.  Rassal değişken ve fonksiyonları.  Kesikli ve sürekli dağılımlar.  Birim, kütle, veri çözümlemeleri, merkezi eğilim ölçüleri. Biyoistatistik uygulamalar ile çözüm üretme teknikleri.

BMM320 BİYOMEKANİK (3, 0) 3
Mühendislik biyomekanik sisteminin, hücreye, sirkülasyaon sistemine, kardiyovaskülar sistem biyomekaniği; hemodinamik; okülar sistem biyomekaniği; insan kas-iskelet sistemine uygulanması, kemik ve kasların yapıları, çalışmaları. Biyomekanik sistemlerin teorileri ve modelleme yaklaşımları.

BMM202 BİYOMALZEMELER (3, 0) 3
Biyolojik malzemeler: İmplant materyallerin nasıl karakterize olacağı; Biyouyumluk; Metal, Kompozit, Polimer/Biyopolimer ve seramik biyomalzemelerin karakterize olması ve uygulama alanları: İmplant cihazlarda biyomalzeme; Yapay Organlarda biyomalzeme; Biyoteknolojide kullanımları.

BMM303 BİYOMEDİKAL SENSÖRLER (3, 2) 4
Biyoloji ve kimyasal tanıtım ve sinyal çevirme bloklarından oluşan biyosensörler hakkında bilgi verilir. Tabaka kalınlığı, kırılım indeksi, elektrik yükü gibi fizikokimyasal parametrelerin değişimine neden olan ve hormon, DNA parçacıkları ve glikoproteinlerin tanımında kullanılan biyoaffinite ajanlar ve analit enzim sistemleri, mikro organizmalar, bitkisel ve hayvansal doku parçalarından oluşan ve molekül değişimini algılayan biyokatalik ajanlar inceleniyor. Direk ölçme yapan elektro kimyevi ve mekanin dedektörler ve dolaylı ölçme yapan ligand, aptamer ve peptitörlerden oluşan sensörler incelenir.

BMM400 MEZUNİYET PROJESİ I (1, 5) 3
Öğrenci ve Öğretim Üyesi arasında kararlaştırılır, mezuniyet projesi lisans derecesini alan oyrenciler icin verilir. Projenin amacı aşağıdakilerden biri olabilir: Biyomedikal mühendisliği ve biyoteknoloji alanında farklı mühendislik problemlerini çözmek için yeni bilimsel metodların uygulanması, farklı yazılımların geliştirilmesi, farklı mühendislik problemlerinin modelleme ve simülasyonu, doku mühendisliği, yapay organlar, gen mühendisliği, biolojik prosesler ve üretimi alanlarında yeni araştırmaların analizi.

BMM402 MEZUNİYET PROJESİ II (1, 5) 3
Öğrenci ve Öğretim Üyesi arasında kararlaştırılır, mezuniyet projesi lisans derecesini alan oyrenciler icin verilir. Projenin amacı aşağıdakilerden biri olabilir: Biyomediakl Mühendisliği, Biyoteknoloji alanında farklı mühendislik problemlerini çözmek için yeni bilimsel metodların uygulanması, farklı yazılımların geliştirilmesi, farklı mühendislik problemlerinin modelleme ve simülasyonu, doku mühendisliği, yapay organlar, gen mühendisliği, biolojik prosesler ve üretimi alanlarında yeni araştırmaların analizi.

TEKNİK SEÇMELİ DERS LİSTESİ

BMM448 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE MİKRO VE NANOTEKNOLOJİ (3, 0) 3
Nano bilim ve nano teknoloji malzeme bilimi ile beraber biyokimya, elektrik mühendisliği ve daha pek çok disiplini kuşatan geniş, disiplinlerarası alanlar içerir. This will be a survey course introducing some of the fundamental principles behind nanotechnology and nanomaterials, as well as applications of nanotechnology. Nanoteknoloji ve nanoyapıların yanı sıra, nanoteknoloji uygulamalarının arkasındaki temel ilkelerinden bazılarını tanıtan bir ders olacaktır. The role of solid state physics and chemistry in nanotech will be emphasized. Nanoteknoloji katı hal fiziği ve kimyasal rolü üzerinde durulacaktır. Nanoscale tools such as surface probe and atomic force microscopy, nanolithography, and special topics such as molecular electronics will also be covered. Bu tür yüzey probu ve atomik kuvvet mikroskobu, nanolitografi ve moleküler elektronik gibi özel konular gibi Nanoseviye araçları da ele alınacaktır.

BMM401 BİYOFİZİK (3, 0)3
Biyolojik yapı ve fonksiyon analizinde mikroskopik ve sub-mikroskopik yöntemler; tıbbi görüntüleme teknikleri; radyasyon fiziği; membranların moleküler organizasyonu ve dinamiği; yaşam prosesinin termodinamik temelleri; sinir sisteminin biyofiziği ve sinir iletkenliği kavramlarını öğrenmek.

BMM411 BİYOSİSTEMLER (3, 0)3
Biyoprosesin ve biyosistemlerin tanımı, biyolojik materyallerin özellikleri, biyoproses kinetiği, biyoreaktörlerin temel ilkeleri, biyoproseslerin modellenmesi, biyoproseslerdeki taşınım olayları, sterilazsyon, biyoproseslerin tasarımı, biyoproses atıklarının değerlendirlimesi.

BMM412 EKSPERT SİSTEMLER (3, 0)3
Ekspert sistemlerin tanımı: Uygulamaları, Sinirsel ağ prensipleri. Hatayı azaltarak eğitmek. Geri yayılım algoritması. Olasılık ve sinirsel ağlar. Optimizasyon ve kısıntılar. Geribesleme ve tekrarlayan ağlar. Genetik algoritmalar.

BMM414 DOKU MÜHENDİSLİĞİ (3, 0)3
Ekstrasellular matriks analogları; ekstrasellular matriks, destek maşlzemesi olarak sentetik polimerler ve doğal polimerler, hücre fonksiyonlarının düzenlenmes, hücre yapılaşması, hücre/biyomateryal etkileşimi, hücresel hareketler ve metabolizma, doku geliştirilmesi, doku yenilenmesi, kontrollü ilaç salımı, doku mühendisliği yaklaşımları, biyohibrid organlar terapisi,.

BMM416 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ (3, 0) 3
Genetik Mühendisliğinin tanımı, tarihçesi ve temel ilkeleri. Genetik materyalin bakteri, virüs ve ökaryotik hücrelerden izolasyonu. Restriksiyon endonukleaz enzim kesimi, restriksiyon haritalarının yapımı, kesilen fragantlerin bağanması (DNA ligaz enzimleri) ve genetik mühendisliğinde kullanılan diğer enzim özellikleri, Doğal ve yapay transformasyon teknikleri (elektroporasyon, protoplast transformasyonu, mikroenjeksiyon, mikroprojektil bombardıman).

BMM418 GÖRÜNTÜ İŞLENİMİ (3,0)3
Sayısal görüntünün esasları, görüntü modelleri. Pixel, Görüntü geometri, Görüntü çevrilmeleri. Diskrit Fourier transformu. Görüntü netleştirme ve restore etme. Görüntü sıkıştırma. Görüntü segmente etmek, Görüntü işleme ve tanımlama.

BMM415 ELEKTRO MANYETİK DALGALAR VE BİYOPROSESLER (3,0)3
Elektro manyetik dalgaların (EMD) klasfikasyonu. Elektrik ve manyetik alanlar. Radyasyonlar. EMD’ın tıpta uygulaması. EMD’ın biyoloji istemleri etkisi. EMD’ın hücre,beyin ve kan yapısına etkisi. EMD’ın insanların nevrosisteme ve pskolojik düzene etkisi

EKON431 MÜHENDİSLER İÇİN EKONOMİ (3, 0)3
Dersin mühendislik açısından önemi ve getirileri. Ekonominin temel kavramları (ekonomi, para, faiz, enflasyon, devaluasyon, arz, talep, döviz, ulusal para, fiyat, piyasa fiyatı,vs). Mühendislik ekonomisinin hedefleri, Mühendislik ekonomisinde alternatiflerin oluşturulması, Hiç yapmama alternatifi, İhtiyacın mevcut sistemin organizasyonu ile karşılanması, Teknik yönden mümkün alternatifler, Ekonomik yönden mümkün alternatifler, Nakit akış hesapları , Temel kayvramlar( ekonomik analiz süresi, fiziksel ömür, iskonto oranı), Peşin değerin gelecek değeri Nakit akış hesapları, Peşin değerin üniform değeri , Uniform değerin gelecek değeri, Doğrusal artan değerin peşin değeri , Maliyetler, Yatırım bedeli, işletme maliyeti, Bakım maliyeti, Yenileme maliyeti, Maliyet hesaplanması, Faydalar, Doğrudan hesaplanabilen faydalar, Alternat ifin maliyeti, Önlenen zararlar , Maliyet paylaşımı, Fayda-maliyet analizleri, Peşin değer kıyaslamaları Gelecek değer kıyaslamaları, Uniform değer kıyaslamaları, F-M ve F/M kıyaslamaları, Fayda-maliyet analizleri, İç verimlilik oranı kıyaslamaları, geri ödeme süresi kıyaslamaları.

YON402 MÜHENDİSLER İÇİN YÖNETİM (3, 0)3
Yönetimin prensipleri. Fonksiyonlar ve manejerler. Organizasyon ve çevre. Pazarlama yönetimi. Üretim yönetimi. Personel yönetimi. Yönetimsel kontrol. Hesap tutmak ve finans raporları. Gelir gider hesaplamaları ve genel kontrol.

BLG416 BİLGİSAYAR AĞLARI (3, 0)3
Ağ topolojileri, paket göndermek, anahtarlama yöntemleri, LAN topolojileri, arabirimler, çoklayıcılar, köprüler. WAN ve yönlendirme, kablosuz ağ yapıları. Client/server işlevsellikleri, internetworking, ağ mimarileri ve protokoller, IP protokol adreslemeleri, enkapsülasyon, fragmantasyon ve paket oluşumları. Hatalı bildirim mekanizmaları, TCP, kodlama ve mesaj güvenlik kodlaması, uygulamalar.
Önşart: BLG322

BLG420 SİNİR AĞLARI (3, 0)3
Sinirsel ağ prensipleri. Hatayı azaltarak eğitmek. Geri yayılım algoritması. Olasılık ve sinirsel ağlar. Optimizasyon ve kısıntılar. Geribesleme ve tekrarlayan ağlar. Genetik algoritmalar.

BLG451 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ (3, 0) 3
Problem öçzme metodları, buluşsal tarama, oyun oynama, bilgi yakalama, bilgi preseztasyonu, mantıksal sonuç çıkarmak, planlama, bilinmezlik altında sorgulama, karar teorisi, ekspert sistemler ve uygulamaları, Prolog/LISP programlama, öğrenme, ve tabii lisan kavramı