Dersler

Also available in: English

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı Saat/Kredi
ARCH113 Sanat Ve Mimarlik Tarihi (20) 2
ARCH121 Mimariye Giriş (20) 2
ARCH111 Temel Tasarim (44) 6
ARCH103 Mimari İletişim (22)3
MATH141 Matematik I (30)3
ARCH109 Yapi Bilgisi I (22)3
ENG101 İngilizce I (30)3

Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı Saat/Kredi
ARCH102 Mimari Proje  I (44) 6
ARCH112 Tasari Geometri Ve Perspektif (22)3
MATH142 Matematik II (30)3
ARCH110 Yapi Bilgisi II (22)3
ARCH115 Malzeme I (20) 2
ARCH104 Bina Bilgisi I (20) 2
ENG102  İngilizce I (30)3

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı Saat/Kredi
ARCH201 Mimari Proje II (44) 6
ARCH204 Bina Bilgisi II (20) 2
ARCH211 Yapi Bilgisi III (22)3
ARCH216 Malzeme II (22)3
ARCH214 Mimarlik Ve Sanat Tarihi II (20) 2
ARCH231 Statik   (30)3
ARCH203 Bilgisayar Destekli Tasarim I (22)3

Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı Saat/Kredi
ARCH202 Mimari Proje III (44) 6
ARCH212 Yapi Bilgisi IV (22)3
ARCH221 Yapi Fiziği I (20) 2
ARCH205 Mimarlik Ve Sanat Tarihi III (30)3
ARCH232 Mekanik (30)3
ARCH206 Bilgisayar Destekli Tasarim (22)3
ARCH200 Yaz Staji (Şantiye)

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı Saat/Kredi
ARCH303 Mimari Proje  IV (44) 6
ARCH322 Yapi Fiziği  II (22) 2
ARCH305 20. Yy. Mimarisi (20) 2
ARCH331 Yapi Statiği I (30)3
ARCH309 Şehircilik I (20) 2
ARCH307  İleri Bilgisayar Destekli Tasarim (22)3

Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı Saat/Kredi
ARCH304 Mimari Proje  V (44) 6
CE303 Ölçme Tekniği (30)3
ARCH310 Şehircilik II (22)3
ARCH332 Yapi Statiği II           (30)3
Teknik Seçmeli Ders (30)3
ARCH300 Yaz Staji ( Büro)

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı Saat/Kredi
ARCH404 Mimari Proje  Vi (44) 6
ARCH433 Yapim YönetimI (30)3
ARCH422 Yapi Fiziği III (20) 2
ARCH432                   Restorasyon Ve Koruma Teorisi      (22)3
Teknik Seçmeli  Ders (30)3

Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı Saat/Kredi
ARCH405 Mezuniyet Projesi (44) 6
ARCH401 İmar Hukuku (22)3
ARCH411 Profesyonel Pratik Ve Uygulama (32) 4
Teknik Seçmeli  Ders (30)3
Teknik Seçmeli  Ders (30)3

Teknik Seçmeli Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Saat/Kredi
ARCH314 Mimaride Renk Kavrami (22)3
ARCH406 Eski Yapilarin İyileştirilmesi (22)3
ARCH407 Kirsal Alanda Konut (22)3
ARCH408 Boyutsal Koordinasyon (22)3
ARCH409 Geleneksel Türk Evinin Oluşumu Ve Gelişimi (22)3
ARCH410 Peyzaj Tasarimi (22)3
ARCH412 Metraj Analizi (22)3
ARCH413
ARCH414 Mimari Maket Yapimi (22)3
ARCH415 Kentsel Trafik Planlamasi Ve İmar Mevzuati (22)3
ARCH416 Fiziksel Çevre (30)3
ARCH417 Estetik (30)3
ARCH418 Serbest Çizim Tekniği  Ve Mimarlik (22)3
ARCH419 Sosyal Kültürel Antropoloji Kültür Ve Yapi (30)3
ARCH420 Doğal Ve Yapay Çevrenin Resim Teknikleriyle Tasviri (30)3
ARCH421 Güneş Enerjisi (30)3
ARCH422 Anadolu’daki Klasik Eserler (30)3
ARCH423 Depreme Dayanikli Yapilar (30)3
ARCH424 Temel Sanat Eğitimi (40)3
ARCH425 Seramik Uygulamali Estetik Tasarim Ve Sunumlari (40)3
ARCH426
ARCH427
ARCH430 Topografya (22)3
ARCH434 LargeSpan Structures In Architecture (22)3
ARCH435 Tarihi Çevrelerde Yeni Yapilarin Mimari Tasarim İlkeleri (30)3
ARCH444 Bilgisayarla Sunum Teknikleri (30)3
ARCH445 Mimari Sunum Teknikleri (30)3
ARCH454 Mimarlikta Işik (40)3

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

ARCH113 ANAT VE MİMARLIK TARİHİ
Mimarlığın Temel Kavramları (Fonksiyon, Strüktür, Estetik)
Prehistorik Dönemde Sanat ve Mimarlık
Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Ege’de oluşmuş olan medeniyetlerde sanat ve mimarlık çalışmları
Bu medeniyetlerde yapı türleri, teknikleri, ilk köy ve kasabalar, ilk kent planları ve kuralları

ARCH121 MİMARİYE GİRİŞ
Öğrencilerin mimarlık kavramı ,kapsamı ve terminolojisi ile tanıştırılması. Tasarım eyleminin mekanın farklı ölçeklerinde ve farklı düzeylerde tartışılması. Biçim strüktür ve fonksiyonun anlam ve analizleri, mimari biçim üzerindeki fiziksel ve kültürel etkilerin tartışılması. Biçimi belirleyen düşünceler, eğilimler ve tekniklere gönderme yaparak belli gelenekler , akımlar,stiller alanında da bilgilenme.

ARCH111 TEMEL TASARIM
Yaratıcı gücü açığa çıkarıcı, estetik duyumu geliştirici bir ortamda, tasarımın temel kavram ve ilkelerini kullanarak, zihinsel ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla alıştırmalar yapma. Değişik ortamlardaki iki ve üç boyutlu organizasyonları birleştirerek mekansal kompozisyonları oluşturmak üzere görsel değerleri geliştirme.

ARCH103 MİMARİ İLETİŞİM
Teknik resim çizimlerinde kullanılan gereçler, çizim hazırlıkları, çizgi çeşitleri, geometrik çizimler, mimarlık mesleği ile ilgili çizimler, plan, kesit, görünüş çizimlerinin değişik ölçeklerde çizilmesi.

MATH141 MATEMATİK I
Bu dersin amacı öğrencilerin “Genel Matematik” ve calculus konularını daha iyi anlamalarını hedeflemektedir. Bilgisayarların “quantıtatıve” analizi için elverişli bir ortam yaratmaktadır.

ARCH109 YAPI BİLGİSİ I
Yapım Sistemleri  zemin  ve  temel  çeşitleri, temellerin  yalıtımı, duvarlar, duvar  boşlukları konularını içermektedir.

Bahar Dönemi

ARCH102 MİMARİ PROJE I
Fonksiyonel, uzaysal ve strüktürel tasarlamaya ve uygulamaya ilişkin düşünce yönteminin fonksiyonel, uzaysal ve strüktürel açıdan irdelenerek öğrenciye aktarılması.

ARCH112 TASARI GEOMETRİ VE PERSPEKTİF
Dersin İçeriği:
İzdüşümlerin çeşitli çizim yöntemleri.
Ortohographic çizimler.
Geometrik formlar (prizma, pramid, coni, cilindr) ve onların izdüşümleri.
Aksonometrik çizimleri: aksların kullanılması, açılım ve ölçüle, detayların gösterilmesi.
İki kaçışlı nokta perspektif ilkeleri: bakış noktasının seçimi, kaçış noktaları ve ekranın ayarlanması, yüksekliklerin bulunması ve ufuk çizginin tespiti

MATH142 MATEMATİK II
Limit ve süreklilik; Eğim ve uygulamaları türev; anlık değişim oranı; yüksek dereceli türevler; optimizasyon; Maksimum ve Minimum, gelir, maliyet ve kar hesaplamaları; türevirtersi; Integral kuralları; deferansiyel denklemler; finans hesapları; basit ve bileşik faiz; gerçek değer; geçerli faiz; ödeme şekli.

ARCH110 YAPI BİLGİSİ II
Bacalar, döşeme çeşitleri, merdivenler ve merdiven çeşitleri gibi yapı elemanlarının kullanılış biçim ve amaçları, inşa yöntem ve malzemeleri, detaylı bir şekilde incelenmektedir.

ARCH115 MALZEME I
Maddenin yapısal, atomik özellikleri, kristal amorf, moleküler ve koloidal yapılar. Yapı malzemelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, mekanik özellikleri, gerilim deformasyon diyagramları, malzemenin akustik, ısıl, optik ve elektrokimyasal özellikleri.

ARCH104 BİNA BİLGİSİ I
Bina bilgisi ve mimari tasarımın amacı, mekansal işlev, insan boyut ve eylemleri, insan eşya ve çevre ilişkileri, kullanıcı gereksinimleri, konut örneğinde mekansal analiz, mekan programı
İşlevseksel bağlantı ve diyagramlarının çıkarılması, mekan tasarımlarının çözümlenmesi, örnek inceleme ve araştırma geliştirme çalışmalarının yapılmasıyla temel mimari tasarım bilgilerinin verilmesi.

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

ARCH201 MİMARİ PROJE II
Binanın kentsel fonksiyonlarla ve yakın çevresindeki iskan alanları ile ilişkisinin irdelenmesi, fonksiyon ve konstrüksiyonu göz önüne alarak yığma ve ahşap karkas yapı sistemlerini araştırma, inceleme aşamalarından sonra tasarımında uygulayabilmesi (eskiz çalışmaları, değişik ölçeklerde ön proje ve uygulama projesi çizimi ve detaylandırma).

ARCH204 BİNA BİLGİSİ II
Bina planlama, programlama, tasarlama ve kullanım evrelerinin açıklanması. Eğitim, sağlık, konaklama, yönetim, kültür, ticaret, dinlenme, eğlenme gibi bina tipolojisine bağlı, mekan tasarımı ve örneklerinin, mekansal analiz, mekan programı, işlevsel bağlantı ve diyagramlarının çıkarılması, mekan tasarımlarının yapılması, örnek inceleme ve araştırma geliştirme çalışmalarının yapılması.

ARCH211 YAPI BİLGİSİ III
Ahşap çatı sistemlerine (oturtma ,asma, karma, kırma) ve detaylarına giriş. Malzemelerine, eğimlerine ve konstrüksiyon sistemlerine göre çatı tipleri. Sınıf uygulamaları, çizim, araştırma, ev ödevleri ve maket yapımı ile bilgilerin pekiştirilmesi.

ARCH216 MALZEME II
Standartlaşma ,kalite kontrol ve modüler koordinasyon.Bağlayıcı yapı malzemeleri, doğal taşlar ve agragalar, suni taş yapı malzemeleri, pişmiş toprak yapı malzemesi , cam yapı malzemesi, metal yapı malzemeleri, ahşap yapı malzemeleri, bitüm ve katran esaslı yapı malzemeleri, plastik yapı malzemeleri , boya ve sıvı kaplama yapı malzemeleri.

ARCH214 MİMARLIK VE SANAT TARİHİ II
Roma sanat ve Mimarlığı, Bina Tipleri
Erken Hristiyanlık, Bizans, Romanesk, Gotik Sanat ve Mimarlığı
İslam Sanat ve Mimarlığı (Emevi, Abbasi, Safavi,..)
Selçuklu, Anadolu Selçukluları Sanat ve Mimarlığı

ARCH231 STATİK
Düzlemsel denge denklemleri. Basit taşıyıcı  sistemler  ve  düzlemsel    kafes sistemleri. Kiriş  ve  kablolardaki  içsel  kuvvetler. Ağırlık  merkezleri  ve atalet momentleri

ARCH203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
Bilgisayara giriş ve bilgisayar üzerinde Autocad çizim programının sırasıyla öğretilmesi.

Bahar Dönemi

ARCH202 MİMARİ PROJE III
Karmaşık, çoklu fonksiyonlar, mevcut yapılı çevre, sosyal faktörler, insançevre, formfonksiyon ilişkisi  

ARCH212 YAPI BİLGİSİ IV
Ders kapsamında, temelden çatıya kadar iki katlı bir konut projesinin uygulama projesi olarak hazırlanması, ince yapı detaylarının üretilmesi.

ARCH221 YAPI FİZİĞİ I
Enerji Kaynakları
Çevre
Güneşin Yapısı ve Güneş Enerjisi
Isı Transferi
Thermal Konfor
Pasif ve Aktif Sistemler

ARCH205 MİMARLIK VE SANAT TARİHİ III
Rönesans Sanat ve Mimarlığı, Teknolojik ve Kültürel Gelişmeleri
Barok, Rokoko Sanat ve Mimarlığı
Aydınlanma Çağı Sanat ve Mimarlığı
Eklektisizm, Romantizm, Historisizm, Neoklasizm, Gerçekçilik, Endüstrileşme
Osmanlı Erken, Klasik, Geç Dönem Sanat ve Mimarlığı

ARCH232 MEKANİK
Düzlemsel denge  denklemleri, basit kirişlerde  kesme  kuvveti, moment  ve normal kuvvet diyagramlarının çizilmesi. Mohr’s çemberi. Eksantrik yüklü çubuklar.

ARCH206 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
“Autocad” programının iki boyutlu tüm komutlarının öğretilmesi, mimari plan, kesit ve görünüşlerin bilgisayar laboratuvarlarında   uygulamalı çizilmesi.

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

ARCH303 MİMARİ PROJE IV
Arazinin topografik yapısı, iklimsel özellikler, bölgenin çevre yapılaşmasının analizleri. Geleneksel ve çağdaş örnek mimarilerin analizleri.
Probleme dayalı konseptlerin oluşumu.
Modern yapı sistemlerinin analizi ve projeye uyarlanması.
Projenin sunum ve anlatım teknikleri çerçevesinde takdimi.

ARCH322 YAPI FİZİĞİ II
Isı transferi, enerji korunumu,kompozit malzemeler,ısı yalıtım malzemeleri, TS825 Isı yalıtım yönetmeliği,ısı kayıp kazanç hesapları, psikrometrik diyagram, yoğuşma denetimi, diğer konfor hususları; akustik konfor ve ışık.

ARCH305 20. YY. MİMARİSİ
20.yy Mimarlığının Kaynakları (19.yy)
İlk Modernler
Uluslararası Üslup, Bauhaus, Pürizm, Ekspresyonizm
High Tech (İleri Teknoloji), Organik Mimarlık
Postmodernizm, Dekonstrüktivizm
Yenimodernler..

ARCH331 YAPI STATİĞİ I

ARCH309 ŞEHİRCİLİK I
Kent Tanımı ve Kent Kuramları                                                   
Nüfus Ölçütüne Göre Kent Tanımı 
Yerleşmenin İdari Statüsüne Göre Kent Tanımı
Fonksiyonlara Göre Kent Tanımı
Sosyolojik Ölçütlere Göre Kent Tanımı
Kentleşmenin Tanımı – Kentleşme Politikaları                                       
Kentleşme Tanımı
Kentleşmenin Nitelikleri
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşme
Kentleşme Sorunları
Kentleşme Politikaları                       
Kentlerin Tarihçesi                                                                   
Tarih Öncesi Yerleşmeler
Antik Dönem Yerleşmeleri
Ortaçağ Kentleri
Rönesans Kentleri
Barok Dönemi Kentleri
Sanayileşmenin Etkileri ve Yeniçağ Kentleri
Bahçe Kent Fikri ve Yeni Kentler
Modern Sonrası ( PostModern) Kentler
Kent Planlaması
Mimarlıkta ve Şehircilikte Plan
Kentlerde arazi kullanımı
Kentlerde Bölgeler
Konut bölgeleri ve planlama
Trafik ve planlama
Merkez Alanlar ve Ticaret Alanları ve planlama
Sanayi Bölgeleri ve planlama

ARCH307 İLERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
“Autocad” programının üç boyutlu tüm komutlarının öğretilmesi, binaların üç boyutlu, aksonometrik ve perspektif olarak bilgisayarlaboratuvarlarında uygulamalı çizilmesi.

Bahar Dönemi

ARCH304 MİMARİ PROJE V
Taşıyıcı sistem  ve  fonksiyonel  kompleks  çözümleri  hedefleyen  mimari tasarım ve bina planlaması.

CE303 ÖLÇME TEKNİĞİ
Topoğrafya mühendisliğine giriş. Ölçme tekniklerinin ana prensipleri, yatay ve dikey ölçümler ve açı ölçümü. Ölçümlerdeki hatalar. Liverman işlemleri, kesitlerlerin ve topografik haritaların üretilmesi çalışmaları . Topak kazı ve dolgu işlerinin hesaplanması. Takometri. Açık ve kapalı poligonlar. Azimut ve kordinat hesaplamaları.

ARCH310 ŞEHİRCİLİK II
Bölgenin tarihsel alt yapısı.
Çevre ve alt yapı koşulları.
Arazinin topografik yapısının incelenmesi.
Şehrin straktural yapısı.
Funksionel alanların dağılımı.
Oto ve yaya yollarını oluşturulması.
Konut, yerleşim merkezi ve dinlenme alanlarının tasarım ve detaylandırılması.

ARCH332 YAPI STATİĞİ II
Döşeme, kolon ve kiriş betonarme hesap  metodları. Betonarmenin  genel davranışı. Yapı çerçevelerinin statik analizi.

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

ARCH404 MİMARİ PROJE VI
Verilen proje konusuna uygun olarak, çevre analizleri yaparak yapıalack tasarımın çevre verileri göz önünde tutularak yapılması, taşıyıcı sistem problemlerinin çözülmesi, kompleks binaların3 boyutlu olarak algılatılmasının sağlanması..

ARCH433 YAPIM YÖNETİMİ
Bina organizasyonu, yapım yönetimi, iş programları ve çizelgeleri, kalite sistemi, kalite kontrlou, toplam kalite, toplam kalite kontrolu, toplam kalite yönetimi gibi konuları kapsar

ARCH422 YAPI FİZİĞİ III
Temiz ve kirli su tesisatları, binalarda bölgeleme hesapları, atık su sistemleri, ısınma, kazan daireleri ve kazan boyutlarının tesbiti, uygun ısıtma sisteminin seçimi, yangında korunma ve kaçış yollarının tasarlanması, bu konudaki mevzuatlar, asansör hesapları ve uygun asansör seçimi

ARCH432 RESTORASYON VE KORUMA TEORİSİ

Bahar Dönemi

ARCH405 MEZUNİYET PROJESİ
Dört yıl boyunca alınan mimarlık eğitimi , proje ve teorik derslerinin sentezinin yapılması.

ARCH401 İMAR HUKUKU
Mimarlığı direk etkileyen yasa ve yönetmenlikler.

ARCH411 PROFESYONEL PRATİK VE UYGULAMA
İmar mevzuatının tekrarı, ön proje çizimi, ücret hesaplamaları, uygulama projesi ve detay çizimi, genel ve özel teknikşartnameler ile özel idari şartname  hazırlığı, mukavele, ihale dosyası hazırlama ve hakediş raporlarının hazırlanması

Teknik Seçmeli Dersler

ARCH314 Mimaride Renk Kavramı (22)3
Renklerin psikolojik etkisi.
Eş renkler ve zıt renkler.
Temel renk teorisi.
Renk birleşimleri ve içerikleri.
Dekoratif desenler, dekoratif tasarımlar, mozik cam pencereleri.
Mimari tasarım içeriği şeklinde renkler.
Geçişsiz renk ilişkileri.
Renk düzeneği ve oranları.
Renk uyumu.
Düzenler; monoton, monokromatik, parallel(benzer), tamamlayıcı.
Uyumsuz renklerin özel etkileri.

ARCH406 ESKİ YAPILARIN İYİLEŞTİRİLMESİ (22)3 
Tarihi yapılardaki taşıyıcı sistemlerin analizi. Geleneksel konut mimarisi üzerinde     bu    hususların    irdelenmesi. Mekanik   ve   optik    ölçüm teknikleriyle uygulamalı röleve çalışmaları, grafiksel  ve  yazılı  sunuşlar. Restitüsyon   çalışmalarının     araştırma    ve   restorasyon    projesiyle desteklenmesi.

ARCH407  KIRSAL ALANDA KONUT(22)3
Kırsal alandaki yerleşim yerlerinin tarihçesi ve gelişimi. Kırsal alanda kullanılan yapı malzemeleri, yapım teknikleri ve çevrenin; sosyal, kültürel, iklimsel uyumunun irdelenmesi. Yukarıda belirtilen kavramların örnek bölge veya bölgelerle seminerler şeklinde sunulması.

ARCH408 BOYUTSAL KOORDİNASYON (22)3
Dersin amacı yapı elemanlarında standartlaşmanın önemini vurgulamak, bununla beraber “Boyutsal Koordinasyon” disiplininin yapı üretimindeki önemini ve endüstrileşmeye olan katkısını anlatmaktır. Ayni zamanda, çeşitli örneklerle ve  projelerle modüler tasarım ilkeleri uygulamalı anlatılmakta ve bu kavramlar çerçevesinde yapı elemanlarının detaylandırılması konusunda öğrenciye farklı bakış açıları kazandırılmaktadır.

ARCH409 GELENEKSEL TÜRK EVİNİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ (22)3
Türk yaşam kültüründe evin oluşumu, biçimlenmesi ve gelişimi. Tipik karakteristiklere sahip XIX. Yüzyıl Geleneksel Türk Evi kavramı. Türk Evi’nde plan, fonksiyon, cephe oluşumları, malzeme, yapım teknikleri ve süsleme. Yöresel özellikler. Türk Evi’nin çağdaş yaşamla birlikte irdelenip değerlendirilmesi.

ARCH410 PEYZAJ TASARIMI (22)3 
Doğal  ve yapay  peyzaj  yapı  malzemelerinin  kullanımı   ve  dış  mekan tasarımı.

ARCH412 METRAJ ANALİZİ (22)3 
Ders  binalardaki, kazı, temeller, tuğla   duvarlar, zemin   kaplamaları, kolonkiriş, döşeme, çatı iç ve dış  bitiş işleri, kalıp  hesapları, kapı  ve pencerelerin hesaplanması ve birim fiyat analizlerini kapsamaktadır.

ARCH414 MİMARİ MAKET YAPIMI (22)3 
Mimaride Üç boyutlu iletişimin önemi. Farklı ölçeklerdeki 2 boyutlu çizimlerin üçüncü boyuta aktarılması, maket yapımında kullanılan teknik aletler, malzemeler ve teknik hususlar. Maket stüdyosunda, çeşitli mimari tasarım ve detayların uygulamaları.

ARCH415 KENTSEL TRAFİK PLANLAMASI VE İMAR MEVZUATI (22)3
Dersin amacı, imar mevzuatını anlama ve çeşitli uygulamalar ile kentsel trafik planlaması ve arazi parsellemelerinin prensiplerinin öğretilmesidir. Öğrencilere, bina yönetmeliklerini ve planlama ilkelerini, yalnızca binalara bağlı kalarak  değil, parselasyon düzenlemelerini de gözeterek aktarmaktır.

ARCH416 FİZİKSEL ÇEVRE (30)3
Bu kursun amacı, yerleşim bölgelerinin kentleşmesinde inşaat endüstrisinde ve mimarlık tasarımlarında çevresel etmenlerle ilgili genel bir bakış açısı geliştirmektedir. Çevresel değişkenler ve buna bağlı olarak yeni servis sistemlerinin gelişimi konusu da bu dersin temel içeriğidir.

ARCH417 ESTETİK (30)3
Dersin ana kavramlarını teorik, kritik ve semiyolojik okuma oluşturur. Terminolojik açıklama ve esas teoriler anlatılmaktadır. Antik Yunan Felsefesinden günümüzün sanat anlayışına kadar tüm sanatsal eğilimler gözden geçirilmektedir. Ders, ayrıca görsel  malzemelerle ve örneklerle  desteklenmektedir.

ARCH418 SERBEST ÇİZİM TEKNİĞİ VE MİMARLIK  (30)3
Kıbrıs’ın tarihsel değeri olan bölgelerinde, seçilmiş binalar ve çevrelerine ilişkin serbest el çizimlerinin yapılması; kontur, kör kontur, referans çizgilerinin belirlenmesi, ton ve renk bilgisinin yanısıra, gölgenin bina cephesi ve obje üzerine nasıl düştüğünün birebir çizim yolu ile irdelenmesi ve bu sayede öğrenciye ölçek, oran, ritm ve denge kavramlarının kazandırılmasıdır. Derse destek olması amacıyla; öğrencilerden her ders için, mimarlık tarihine damgasını vurmuş, önemli bir yapıtı serbest el çizmeleri ve bunun yanında yapı ve mimarı hakkında bilgi toplamaları istenecektir. Ders saatleri içinde, toplanan bilgilerin ışığında, mimarın görüş ve tavırları, çalışma yöntemleri, binanın biçimi, formu, malzemesi, renkdoku ilişkisi ve mimarlık kültürüne katkısı, sohbet ortamı içinde konuşulup, tartışılacaktır. Ele alınabilecek mimarlar ve yapıtları arasında ; Antoni Gaudi – Sagrada Familia, Frank Lloyd Wright – Fallingwater House, Le Corbusier – Ronchamp Kilisesi, Jorn Utzon – Sydney Opera House, I.M.Pei – Louvre Piramidi, Frank O. Gehry – Gugenheim Müzesi, Norman Foster – Millennium Tower sayılabilir.

ARCH419 SOSYAL KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ KÜLTÜR VE YAPI  (30)3
SosyalAntropoloji, kültürel sistemleri oluşturan kurum ve değişkenler arasındaki ilişkileri, karşılıklı etki ve etkileşimleri, sosyal bilimler arasındaki bağlantı ve bunlar arasındaki ilişkileri araştırır. Sosyal  Antropolojinin ilgi alanında olan, sosyalkültürel kurum ve bunlar arasındaki ilişkilerin kültürel boyutu, kültürel değişim ve değişmeye etki eden faktörlerin, kültürel sistem içinde yeri, kurum ve değişkenlerin kültürel sistemin, oluşturulmasına, değişmesine ve varlığına nasıl müsaade ettiği veya etmediği olgularını, sosyalantropolojinin kendine özgü yaklaşımları ile kültür ve yapısı dersinde olarak ele alınıp incelenecektir.

ARCH420 DOĞAL VE YAPAY ÇEVRENİN RESİM TEKNİKLERİYLE TASFİRİ (30)3
Bu dersin amacı öğrencinin, görsel algılama yeteneğinin geliştirme vasıtası olan değişik resim tekniklerinin temel kavramlarıyla tanışması ve çizim çalışmaları yaparak farklı materyalleri kullanmayı öğrenmesidir.
Objeleri çizgi, açıkkoyu ve renk aracıyla görüntülenmesidir. (geometrik biçimler, mobilya eşyaları, ev gereçleri, iç ve dış mekan, insan figürü vb)

ARCH421 GÜNEŞ ENERJİSİ (30)3
Bu ders güneş enerjisi ve mimaride enerji kullanımı hakkında bilgi vermekte ve aşağıdaki konulara bir adrestir: Güneş, güneş sabiti ve spektrum dağılımı, güneşdünya astronomik ilişkisi, güneş deklinasyon açısı, saat açısı, ışın ve kollektör arasındaki açılar, tracking yüzeyler için açılar, güneş zamanının hesaplanması, dünya atmosferinin etkisi, güneş pilleri, paranometre, ısı transferi, termal konfor, pasif ve aktif sistemler (güneş ile ısıtma ve soğutma, çift cam uygulanması, sera sistemi, güneş ile su ısıtma, yüzme havuzu ısıtıcıları, trombe duvar), pasif güneş tasarımı (doğrudan kazançlı pasif güneş sistemleri, kütle depolayıcı duvar ve gölgeleme, enerji etkin tasarım, iklimsel parametreler, tasarım parametreleri). Bu ders aynı zamanda bina kazançları ve kayıplarını da içermektedir.

ARCH422 ANADOLUDAKİ KLASİK ESERLER (30)3
Klasik dönemde Anadolu’daki mimari gelişmeler. Yunan ve roma uygarlıklarına Anadolunun katkısı. Yapım Teknikleri vebina tiplerindeki gelenekler. Batı Asya ve güney kıyı boylarındaki gelişmeler.

ARCH423 DEPREME DAYANIKLI YAPILAR (30)3
Depremin nedenleri, özellikleri, ölçülmesi, kayıtlar, şiddet ve magnitud. Depreme yönelik tasarım esasları ve yaklaşık yöntemler. Basit binalarda uygulamalar. Deprem spektrumları. Yerel ve uluslararası depreme yönelik şartnameler. Taşıyıcı sistemler. Kullanılan malzemelerin özellikleri.

ARCH 424  TEMEL SANAT EĞİTİMİ  (4 0)3
Amaç görsel algılamanın ve algılama sonucunda kişinin yaratıcılığının geliştirilmesi ve sanatsal öğelerle kişinin özgün tasarımlarını oluşturabilmesi. İki ve üç boyutlu tasarım sorunları, çizgi ve yüzeysel hacim ve kütle arasındaki ilişki, uzay, yapı ve malzeme, tasarımdaki temel ilkelerin incelenmesi dersin içeriği olarak belirlenmiştir. Öğretme yönteminde araştırma, gözlem ve örnek olay yöntemleri kullanılarak uygulamalı eğitim yapılmaktadır. Değerlendirme % 30 Araştırma % 70 Uygulama olarak belirlenmiştir.

ARCH425 SERAMİK UYGULAMALI ESTETİK TASARIM ve SUNUMLARI  (40)3
Seramik temel malzemesi çamurun şekillendirilerek  insan, nesne ve mekan ilişkisinin göz önünde bulundurulması. Bunun yanısıra; ergonomik ve fonksiyonel bir objenin soyut bir forma taşınarak mekan içerisindeki sunumunun, yapılmış olan örnekleri ile irdelenmesi.

ARCH426    GELENEKSEL YAPI TİPLERİ VE YENİDEN KULLANIM POTANSİYELLERİ (30)
Mimari mirasımızın önemli bir kısmını oluşturan Osmanlı dönemine ait anıtsal boyuttaki cami, medrese, kervansaray, sübyan mektebi, imaret hamam, darüşşifa vb. farklı fonksiyonlar yüklenmiş yapı tiplerinin kronolojik bir sırada mekansal özelliklerinin ve yapım tekniklerinin görsel malzemeyle desteklenerek anlatımı/Ülkemizde yapılan iyi ve kötü restorasyon uygulamaları sonucunda bu tür yapı tiplerine kazandırılan yeni işlev uyarlamalarının görsel  malzeme ile öğrenciye aktarılarak, bunların ders kapsamında tartışılması/Geleneksel yapı tiplerinden eski işlevlerini yitirenlerin yeniden değerlendirilmesinde, mekansal özellikene dayalı çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Osmanlı Dönemine ait,1/100 ölçekte güvenilir rölövelerine ulaşılabilen  anıtsal boyuttaki yapılar üzerinde yeni işlev olasılıklarının uyarlanmasına yönelik eskiz çalışmaları yapılması.

ARCH430 TOPOGRAFYA (22)3
ARCH 434  GENİŞ AÇIKLIKLI KONSTRÜKTİF SİSTEMLERİ (22)3
Geniş açıklıklı konstrüktif sistemler hakkında genel bilgi. Geometrik formaların  (kemer, tonoz, kubbe) konstrüktif analizi. Kabuk tipleri. Asma germe sistemlerinde parabolik ve giberbolik formların analizi. Makas, uzay kafes ve uzay kafes kirişlerin analizi. Katlanmış plak sistemleri. Mevcut sistemlerin özelliklerinin karşılaştırılmalı analizi dersin kapsamını oluşturmaktadır.

STAJLAR
ARCH200  ŞANTİYE STAJI 
Dört yıllık mimarlık eğitiminin sonunda lisans derececesinin verilebilmesi için, dördüncü yarıyılın sonunda, (yaz döneminde) mimarlık bölümü öğrencileri, 6 hafta boyunca profosyonel mimar denetiminde şantiyelerde çalışarak (gözetim yaparak) eğitim görmek zorundadır  Amaç, akademik süreçte elde edilen teorik bilgilerin ve çizilen tasarımların, inşaatta çeşitli aşamalarını ve buna bağlı profosyenel uygulmalarını realitede görmek  ve anlamaktır. Öğrenci, bir sonraki dönemin başında büroda yapmış olduğu çalışmaları bir dosya halinde staj değerlendirme komitesine teslim eder.

ARCH300  BÜRO STAJI
Dört yıllık mimarlık eğitiminin sonunda lisans derecesinin verilebilmesi için, altıncı yarıyılın sonunda, (yaz döneminde) mimarlık bölümü  öğrencileri, 6 hafta boyunca profsyonel mimari bürolarda çalışarak eğitim görmek zorundadır. Amaç, akademik süreçte elde edilen bilgilerin  profesyenelce tasarım uygulamalarını görmek, bu esnada müşteri ile olan ilişkiler, yasal evrakların hazırlanması, ve yapıdaki denetimle ilgili kurumlarla olan ilişkiler konusunda öğrenciye tecrübe kazandırmaktır. Öğrenci, bir sonraki dönemin başında büroda yapmış olduğu çalışmaları bir dosya halinde staj değerlendirme komitesine teslim eder.