Mimarlık Fakültesi

Also available in: English, العربية

Mimarlık Fakültesi

Bilimsel, akademik ve fiziksel yapısı yanısıra, mimarlık mesleğinin evrensel ölçüleriyle, eğitim öğretim faaliyetlerimizi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da¸18 yıldan beri başarılı mezunlar vererek sürdürmekteyiz.

Fakültemizde Lisans eğitimini sürdüren üç bölüm bulunmaktadır. Bunlar; Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümleridir. Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerimizde ayrı ayrı hem Türkçe hem de İngilizce Lisans programları mevcut ve YÖK onaylıdır. Fakültemizde Mimarlık ve Peyjaz Bölümlerine TC. vatandaşlarından ÖSYM Yerleştirme sınavlarıyla, KKTC ve diğer ülke vatandaşları için ise YDÜ’nün kendi yaptığı sınavla öğrenci kabul edilmektedir. İçMimarlık Bölümüne ise yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. Ayrıca her üç bölümümüze de Yatay/Dikey veya Transfer geçişle öğrenciler de kayıt yaptırabilmektedirler.

Onsekiz yıldır dünyanın değişik ülkelerine üçbine yakın başarılı öğrenci mezun ettiğimiz bölümlerimizden; Mimarlık Bölümünün Master ve Doktora programları YÖDAK ve YÖK onaylıdır. Aynı şekilde İç Mimarlık Bölümünün Master ve Doktora programları da YÖDAK ve YÖK onaylıdır. Peyzaj bölümünün her iki programına YÖK onayı çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca; Uluslararası akreditasyon kuruluşlarına üyelik çalışmalarız da sürmektedir.

Görsel sanatlar içinde yer alan, mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarının eğitim sürecinde çeşitli aktiviteler, sergiler, kentler ve ülkeler arası geziler düzenlemekte ve bu seyahatler yoluyla öğrencilerimizin görgü, bilgi ve kültürlerini; meslekî bilgiler yanında geliştirici programlar olarak uygulamaktayız. Bunlarda amaç; öğrencilerimizin görerek, yaşayarak, araştırarak, karşılaştırarak mimari eğitimi, katılımlı ve aktif olarak almalarını sağlamaktır. Fakültemiz bölüm ve programları ayrı birer akademik birim olmalarına rağmen; ilk iki yıldaki temel eğitimin entegrasyonu ile disiplinler arası ilişki sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir. Bu yönü ile güçlü ve deneyimli öğretim kadromuzla yürüttüğümüz fakültemiz programları; öğrencilerin kaynaşmasına ve bilgilerini biribirine aktararak katılımcı bir eğitim sistemi uygulanmasına yardımcı olmaktadır. Bu durum aynı zamanda öğrencilerimizin gelecekte ihtiyaç duyulacak işbirliklerinin temellerini kurmaya ortam da hazırlamaktadır.

Öncelikle amacımız; mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında tasarlayıcı, uygulayıcı ve yapıcı meslek insanlarını kendi alanlarında yasal sürede ve koşullarda başarı sağlayacak bilgilerle donatmaktadır. Bu bilgilerle donanmış mezunlarımızın profesyonel yaşamlarında; akademisyen, öğretim üyesi, mesleki alanında serbest mimarlık, şantiyelerde yönetici veya proje müdürü olarak yetkili konuma yükseldiklerini ve hattâ siyasette de başarılı olduklarını görmekten mutlu oluyoruz.

YDÜ’nün çatısı altında sahip olduğumuz mekan ve donanım olanaklarıyla; bilim, tasarım ve sanatın gelişimini ve değişimini takip ederek, öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Bu açıdan dünyada olup bitenleri izleyerek; eğitim programlarımızı ve planlarımızı güncelleştirmekteyiz. Ayrıca eğitimde “Mimarlık, Planlama, Tasarım” temel alanında Avrupa Birliği standartlarına uyum sağlamaktayız. Pek çok ülkede mezunlarımızın mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı yapıtlarında imzalarının bulunmasından da gurur duymaktayız.

Kuruluş
Mimarlık Fakültesi içerisinde “Mimarlık Bölümü” olarak yer almaktadır. Bölüm, Eğitim programı amacına uygun olarak iki aşamada planlanmıştır. İlk aşamada sekiz yarı yıllık Lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Bu programda yer alan bilim ve sanat disiplinleri, mimarlık mesleğini profesyonel olarak yürütebilecek tüm bilgiler kuramsal olarak verilmekte, atölye ve stajlarla da uygulamaları yapılmaktadır. Bu eğitim sonucunda kişiler “Mimar” olarak diploma almaktadırlar. Lisans düzeyinde, çağdaş Yapı sektörünün istediği bina tasarımı Yapabilen konuları yorumlayan ve uygulamayı yönlendirerek yönetebilen meslek adamını yetiştirmeyi amaçlayan bir program uygulanmaktadır. İkinci aşama eğitim programı, Yakın Doğu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü içerisinde Mimarlık Ana Bilim dalı tarafından yürütülmektedir. Enstitü Lisansüstü eğitim veren, uzmanlığa ve akademik çalışmalara zemin hazırlayan bilim ve sanat disiplinlerini içermektedir. Bu program dört yarı yılı kapsayacak şekilde yüksek lisans (master), sekiz yarı yılı kapsayan doktora eğitimine göre planlanmıştır. Lisans üstü program tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak yürütülmektedir.Eğitim çalışmalarını bir “tez”le sonuçlandıran öğrenciler “Yüksek Mimar” ve “Dr. Mimar” ünvanları almaktadırlar. Yüksek Lisans programında, yapı sektöründe belirli konularda uzmanlık isteyen iş gücünü Karşılamak ve ayrıca Akademik eğitimin gereksinim duyduğu bilim ve sanat adamının alt yapısını oluşturmak amaçlanmıştır. Bunun yanında edinilen bilginin insanlık yararına yayınlanmasını sağlamak amaçlar arasında yer almaktadır.

Misyon
Meslek etik değerlere bağlı eğitilmiş, meslek bilgisi ile donatılmış, alanında toplum gereksinimini karşılayan hizmet sektörü için öğretim yapmak ve bilim-sanat alanında araştırma geliştirme olanaklarını sürdürebilmek misyonumuzdur.

Vizyon
Mimarlık ve İç Mimarlık alanında gelenekten kaynaklanarak uluslararası gelişmeleri bilim ve sanat felsefesi süzgecinden geçirerek günceli yakalamak ve onu ileri götürecek çalışmaları organize ederek hayata geçirmektir.