Dersler

BİRİNCİ YIL

1.YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 101 İletişime Giriş 3
CMN 171 Türk Dili ve Yazım Kuralları I 2
CMN 198 English I 3
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
RTC 203 Radyo Program Yapımı 3
JRN 205 Haber Yazımına Giriş 3
Seçmeli 3

2. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN108 İletişim Tarihi 3
CMN 172 Türk Dili ve Yazım Kuralları II 2
CMN 199 English II 3
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
RTC 201 Televizyonun Temel Kavramları 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3

İKİNCİ YIL

3.YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Kredi
RTC 321 Uygulamalı Televizyon Çalışması 3
RTC 301 İç Staj 1 3
RTC 325 Radyo TV Haberciliği 3
RTC 422 Işık ve Kamera 3
Seçmeli 3
Seçmeli

4. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Kredi
RTC 205 Televizyon Program Yapımı 3
RTC 302 İç Staj 2 3
RTC 341 Senaryo Yazarlığı 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

RTC 401 Radyo TV’de Müzik
RTC 431 TV Metin Yazarlığı
RTC 243 Radyo Stüdyo Uygulamaları
RTC 410 Belgesel Film
RTC 408 Dünya Sineması

Ortak Seçmeli Dersler

COM 191 Bilgisayar 1
COM 192 Bilgisayar 2
CMN 222 Çevre Sorunları
CMN 298 İngilizce 3
CMN 243 Kültürlerarası İletişim
RTC 413 Görüntü Estetiği
CMN 443 Kıbrıs Tarihi
CMN 379 Medya İlişkileri
CMN 123 Uygarlık Tarihi
RTC 329 Türk Sineması
JRN 310 Medya Ekonomi Politiği

DERS AÇIKLAMALARI:

CMN 101 İLETİŞİME GİRİŞ: Dersin genel amacı, iletişim kavramını tanımlamak, iletişime duyulan gereksinimi bilimsel ve toplumsal düzeyde incelemek ve iletişim kavramını tarihsel süreç içerisinde değerlendirmektir

RTC 203 RADYO PROGRAM YAPIMI: Bu derste ,radyoda program yapım teknikleri, yapım aşamaları ve bu aşamalarda dikkat edilmesi gereken kurallar bütünü ve program türleri ve yayın ilkelerinin ayrıntılarıyla açıklanması üzerinde durulmaktadır.

JRN 205 – HABER YAZIMINA GİRİŞ: Ders kapsamında haber yazımı ve haberciliğe ilişkin temel kavram ve yaklaşımlar ele alınarak tartışılmakta ve haber yazım kuralları ve haber dili konularında uygulama yapılmaktadır.

CMN171 TÜRK DİLİ VE YAZIM KURALLARI I: Bu ders, dilin önem ve gücünün tanıtımı, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerinin ve gelişiminin belirlenmesi, söz dizimizin tanımlanması ve dilimizdeki yanlış kullanımların saptanması amacını taşımaktadır.

CMN 198 – İNGİLİZCE I: Başlangıç seviyesinde bir derstir. Temel amacı, öğrencileri meslek İngilizcesine hazırlamaktır. Buna uygun olarak, başlangıç seviyesindeki konuları kapsayan bir müfredat çerçevesinde yürütülmektedir.

AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ l: Derste yakın dönem Osmanlı tarihi ile Osmanlı devletinin 19’uncu Yüzyıl ortalarından itibaren girdiği yenileşme süreci ve bu sürecin sonucundaki yıkılışı, milli mücadele tarihi, ulusal bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı ele alınıyor.

CMN 108 İLETİŞİM TARİHİ: Derste, basının ortaya çıkışını sağlayan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel nedenlerin analizi, kitle iletişim araçlarının kritik tarihsel kavşaklarda oynadığı rollerin tanımlanması ve basın olgusunu medya olgusuna dönüştüren koşulların belirlenmesi yoluyla dünya, Avrupa ve Türk gazeteciliğinin tarihsel serüveni irdelenmektedir.

RTC 201 – TELEVİZYONUN TEMEL KAVRAMLARI: Televizyonun tarihsel ve teknolojik gelişiminin yanısıra, televizyon kurumlarında yer alan programların neler olabileceği; bilimsel olarak hangi dallarda incelenebilceği ve bu türlerin nasıl yapıldığı incelenmektedir.

CMN172 TÜRK DİLİ VE YAZIM KURALLARI II: Bu derste, yazılı ve sözlü anlatım özelliklerine ağırlık verilmekte ve buna ilişkin uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir.

CMN 199 – İNGİLİZCE II: CMN 198’in bir devamı olan bu dersin amacı öğrencilerin meslek İngilizcesini geliştirmek ve temel İngilizce bilgilerini artırmaktır.

AİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ll: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna varan olaylar tarihi yanında Atatürk ilkelerinin felsefi temelleri, Türk çağdaşlaşmasının bu temeller üzerine kurulan anlamı ve çağdaş gelişmeler ışığında yorumlanma biçimleri bu derste üzerinde durulan konulardır.

RTC 205 TV PROGRAM YAPIMI: Televizyon program türlerinin incelenmesi bir tv programının nasıl yapıldığı öneri bütçe, araştırma, sinopsis ve metin yazımı, çekim, kurgu, montaj ve yayın aşamaları anlatılır.

RTC 325 – RADYO – TV HABERCİLİĞİ: Radyo ve televizyonun karakteristik nitelikleri ve hitap ettiği kitlenin algı özellikleri, görsel ve işitsel medyada yayınlanmak üzere hazırlanan haberin, yazılı medyadakinden farklılaşmasına yol açmaktadır. Bu derste, radyo ve televizyon için hazırlanan haberlerin teknik ve içerik özellikleri incelenmekte ve bu bilgiler pratik çalışmalarla desteklenmektedir.

RTC 321 UYGULAMALI TV ÇALIŞMASI: Televizyonda ışık, ses, dekor kullanımının yanısıra kamera kullanımı ve kurgu, montaj yapımı aşamaları ile röportaj, makyaj ve sunuculuk konularında uygulamalı bilgi verilir.

RTC 301- İÇ STAJ I: Bölüm öğrencileri, farklı derslerde öğrendiği bütün bilgi ve becerileri iç staj ile uygulamaya koyma şansına sahip olur. İç stajin uygulama alanları, İletişim Fakültesinin sahip olduğu Yakın Doğu FM, Yakın Doğu Tv, Radyo TV Haber Merkezi, Yakın Doğu Haber Ajansı, grafik animasyon ve photoshop laboratuvarıdır. Öğrenciler belli bir program çerçevesinde, radyo tv yayıncılığının bütün aşamalarında uygulama yapar ve mesleki becerilerini geliştirir.

RTC 341 SENARYO YAZARLIĞI: Derste önce senaryo öğeleri, tema, öykü ve karakterler üzerinde duruluyor. İkinci bölümde ise, öykü yazma, geliştirme, karakter geliştirmenin yanısıra, yazılan öykülerin senaryo haline dönüştürülmesi konularına yer verilir.

RTC422 IŞIK VE KAMERA:Temel yapım-yönetim kriterlerini öğrenen öğrenciler bu derste uygulamalı eğitime tabi tutulur. Televizyonda yapım ve yönetimi destekleyen önemli unsurlardan ikisi Işık ve Kameradır. Bu derste öğrenciler, kameranın ihtiyaç duyduğu ışık seviyesi, stüdyo içi ve dışı aydınlatma yöntemleri gibi konuları, araçları doğrudan kullanarak öğrenir.

RTC 302- İÇ STAJ II: İç staj I’in devamı olan derste öğrenciler, İletişim Fakültesinin sahip olduğu uygulama olanaklarında, becerilerini daha da geliştirirler.

RTC 401 – RADYO-TV’DE MÜZİK : Bu derste, radyo ve televizyonlarda müziğin kullanımı ile ilgili genel prensipleri üzerinde duruluyor. Hangi durumda, farklı müzik türlerinin hangi ilkelere dayanarak kullanılabileceği, doğrudan müzik programları, karma programlar ve enformasyonu destekleyen müzikler, dersin kapsamı içinde yeralıyor. Ayrıca, müzikle yayın saatleri ve izleyici arasındaki ilişki de elde çalıyor.

RTC 410 – BELGESEL FİLM : Derste, belgesel film tarihi ve günümüzde televizyon belgeselciliğine varışı anlatılır, görsel örnekler derste analiz edilir. Belgesel filme ilişkin temel yapım aşamaları uygulamada öğretilir, öğrencilere gruplar halinde belgesel film çekimi ve kurgusu yaptırılır.

RTC 329 – TÜRK SİNEMASI : Bu ders kapsamı içinde Yeşilçam sinemasının doğuşunu hazırlayan koşullar ele alınır. Türkiye sinemasında sermaye ve yapısı, senaryolar, oyuncular, müziki, sinemalar, seyirciler, koltuk sayısı. “Matine” ve “Suare” sinema sosyolojisi irdelenir. Derste akımlar ve kuşaklar, dünya sinemasının Türk sineması üzerindeki etkileri ve 1980 sonrası ortaya çıkan değişimler incelenir.

RTC 408 – DÜNYA SİNEMASI : Başta Avrupa, Amerika sineması olmak üzere dünya sinemalarının önde gelen filmleri ve yönetmenleri ile ilgili değerlendirmeler, görsel ağırlıklı çalışmalarla yürütülür. Derste, tarihsel bir süreklilik içinde sinema akımları ve ekollerinin anlatılır.

RTC431 – TV METİN YAZARLIĞI: TV programlarında, sunuşlarda, tanıtımlarda kullanılacak metinlerin nasıl yazılacağı, düz, edebi ve öteki yazım yöntemleri, bu ders kapsamında öğrencilere uygulamalı olarak öğretilir.

RTC243 – RADYO STÜDYO UYGULAMALARI: Bu ders radyo programcılığının daha da ilerletilmesini hedefler. Bu amaçla stüdyoda yoğunlaşarak, farklı türlerde program uygulaması gerçekleştirilir.

CMN 222 ÇEVRE SORUNLARI: İnsan ve Çevre, uluslararası düzeyde çevere sorunları, kirlilik, atmosferik çevre, radyoaktif çevre gibi konuların ayrıntılı anlatımından sonra ilgili konular hakkında iletişim, radio televizyon yayınlaroyla nasıl ilişkilendirileceğine dair örnekler verilerek zenginleştirilecektir.

COM 191 BİLGİSAYAR I: Bilgisayar kullanımı çevresel birimlerden başlayarak bilgisayarın çalışma mantığı ve Windows kullanımıyla devam eder. Microsoft Office programına geçiş yapılarak Word, Excel ve Power Point, uygulamalı olarak öğretilmektedir. Word programında öğrencilere word’ün yazı yazmadaki tüm yönleri (formatları) uygulamalı olarak öğretilmektedir. Bu program öğrencilerin tüm projelerinde ve ödev hazırlamalarında kullanılmaktadır.

COM 192 BİLGİSAYAR II: Excel programında öğrencilere grafik ve tablolama öğretilerek daha rasyonel araştırma ve sonuç elde etmeleri sağlanmakla beraber, toplanan ham bilgileri nasıl işleyecekleri ve bunu grafiksel olarak nasıl yorumlayabilecekleri uygulamalı olarak öğretilmektedir. Power Point programında ise, öğrencilerin bir topluluk karşısında nasıl etkili ve etkileşimli sunum yapacakları uygulamalı olarak öğretilmektedir.

CMN 299 İNGİLİZCE III : Lower-Intermediate seviyesinde tamamıyle pratik konuşmaya dayalı (alışveriş yapma, Lokantada yemek siparişi v.s.) günlük konuşma becerilerini öğretmeyi amaçlayan gramer destekli bir derstir.

JRN 310 – MEDYA EKONOMİ POLİTİĞİ: Bu ders medyanın yapısına yönelik bir dizi sorgulamayı içermektedir: Medya kuruluşlarının sahiplik yapısı nedir? Bu yapı, modern dünyanın piyasacı tarzıyla uyumlanmadan hareket eder mi? Bu koşullarda, medya içerikleri hangi amaçlar doğrultusunda, ne şekilde oluşur? Bu içerikler, yurttaşların iletişim özgürlüğü bakımından tehlike yaratmaz mı?

CMN 243-KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM: Küreselleşme son dönemlerde sosyal bilimler literatüründe sıklıkla kullanılan ancak belirsizliklerle dolu kavramlardan biridir. Kültürlerarası iletişim son dönemlerde yaşanan toplumsal değişim ve dönuşümleri dünyanın değişen niteliğini anlamlı kılmaya yönelik bir kavram olarak kullanılmaktadır. Küreselleşme sadece siyasal ve ekonomik alanları değil aynı zamanda kültürel alan da etkileyen bir süreçtir. Bu derste küreselleşmenin kültür üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılacaktır.

CMN 379- MEDYA İLİŞKİLERİ: Öğrencilere,dünyadaki örnekleri aracılığı ile medya ilişkileri hakkında bilgiler verip, medya-iş dünyası-siyaset bağlantısını anlatmayı hedefler.

CMN 443- KIBRIS TARİHİ: Kıbrıs tarihi devirlerinden itibaren burada kurulan devletler ve krallıklar hakkında bilgi verilerek adanın Lusignan ,Venedik, Osmanlı ve İngiliz idaresindeki sosyal kültürel siyasi ve ekonomik durumunu incelemektedir.

CMN 123-KARŞILAŞTIRMALI UYGARLIK TARİHİ: Terim ve Kavramlar: Uygarlık, Medeniyet, Medenî, Kültür; Üretici Güçler-Üretim İlişkileri. Nedensellik. Determinizm.

Ekoller: Annales, Frankfurt, Marxçı… Zihniyet Tarihi, Gündelik Hayatın Tarihi. İklim Tarihi. Demografi. Beşerî Coğrafya. İnanç Sistemleri. Teknik-Yaratıcılık.

Uygarlık Türleri: Bitkisel Uygarlıklar, Hayvansal Uygarlıklar.
Uygarlıklar nasıl ve neden yıkılırlar ve kurulurlar?