Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 101 İletişime Giriş 3
ECON 101 Ekonominin Temelleri 3
CMN 111 Kültür Tarihi 3
KHM 102 Hukuka Giriş 3
CMN 171 Türk Dili ve Yazım Kuralları I 2
CMN 198 English I 3
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 2

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 108 İletişim Tarihi 3
SOC 122 Sosyoloji 3
PRL 201 Halkla İlişkiler ve Tanıtıma Giriş 3
CMN 172 Türk Dili ve Yazım Kuralları II 3
CMN 199 English II 2
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 3
Seçmeli 2

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 208 Siyaset Bilimi 3
CMN 217 İletişim Kuramları 3
CMN 201 Sosyal Psikoloji 3
CMN 203 İletişim Atölyesi 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 202 İletişim Sosyolojisi 3
CMN 306 Kişilerarası İletişim 3
PRL 202 İşletmeye Giriş 3
PRL 313 Grafik Tasarım 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 303 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3
CMN 310 İletişim Hukuku 3
PRL 309 Reklam Tasarımı 3
MARK 301 Pazarlama İlkeleri 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 311 Kamuoyu Araştırmaları 3
PRL 301 Pazar Araştırmaları 3
PRL 332 Reklam Uygulama 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 413 İletişim Etiği 3
CMN 431 Siyasal İletişim 3
PRL 403 Reklam ve Halkla İlişkiler Ajans İşletmeciliği 3
PRL 433 Halkla İlişkilerde Planlama ve Uygulama 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
PRL 414 Tanıtım ve Promosyon Stratejileri 3
CMN 444 İletişim ve Modernlik 3
PRL 440 Bölüm Projesi 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3

SEÇMELİ DERSLER

Bölüm Seçmeli Dersleri

Kod Ders Adı Kredi
PRL213 Grafik (2.2) 3
PRL305 İnsan Kaynakları (3.0) 3
PRL407 Sözlü İletişim ve Tartışma (3.0) 3
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler (2.2) 3
PRL214 Halkla İlişkiler Modelleri (3.0) 3
PRL231 Turizme Giriş (3.0) 3
PRL242 Turizmde Halkla İlişkiler (3.0) 3
PRL431 Reklam Filmleri Yapımı (2.2) 3
PRL441 Reklam Kampanyaları (2.2) 3
PRL442 Siyasal Kampanyalar (2.2) 3
PRL342 Tüketici Davranışları (3.0) 3
PRL343 Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar (2.2) 3
PRL432 İmaj Yönetimi (3.0) 3
PRL443 Dış Tanıtım (3.0) 3
PRL444 Kurumsal Kimlik (3.0) 3

Ortak Seçmeli Dersler

Kod Ders Adı Kredi
CMN222 Çevre Sorunları (3.0) 3
CMN343 Uluslararası İletişim (3.0) 3
CMN414 Kültür ve Toplumsal Bellek (3.0) 3
CMN442 Çevre Sorunları ve Medya (2.2) 3
CMN443 Kıbrıs Tarihi (3.0) 3
CMN408 Edeb. ve Filmde Psikoloji (3.0) 3
CMN420 Fikri Haklar (3.0) 3
CMN477 Uluslararası Örgütler ve Lobicilik (3.0) 3
CMN309 English For Communication l (3.0) 3
CMN312 English For Communication ll (3.0) 3
CMN316 Sivil Top. Örgütleri ve İletişim (3.0) 3
IR399 Türk Dış Politikası (3.0) 3
TUR221 Diksiyon ve Hitabet (3.0) 3
CMN231 Siyasi tarih (3.0) 3
CMN123 Uygarlık Tarihi (3.0) 3
CMN242 Kıbrıs’ta Güncel Siyasal Sorunlar (3.0) 3
CMN243 Kültürel Antropoloji (3.0) 3
CMN431 Kültürlerarası İletişim (3.0) 3
CMN298 English lll (3.0) 3
CMN299 English lV (3.0) 3
COM191 Bilgisayar l (2.2) 3
COM192 Bilgisayar II (2.2) 3

Ders İçerik Açıklamaları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü – Zorunlu Dersler
CMN 101 – İletişime Giriş
Dersin genel amacı, iletişim kavramını tanımlamak, iletişime duyulan gereksinimi bilimsel ve toplumsal düzeyde incelemek ve iletişim kavramını tarihsel süreç içerisinde değerlendirmektir.

CMN 111 – Kültür Tarihi
Bu derste bilim teorisi ve bilimler sosyolojisi bağlamında kültürel süreçlerin incelenmesi; sosyal tarih ile bütünleşen disiplinlerarası çalışmaların tanıtılması; demokratik açılımlı kavramların tarihsel, kültürel bellekle ilgili teorilerin ve bunların yansımalarının tartışılması amaçlanmaktadır.

CMN 171 – Türk Dili ve Yazım Kuralları I
Bu ders, dilin önem ve gücünün tanıtımı, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerinin ve gelişiminin belirlenmesi, söz dizimizin tanımlanması ve dilimizdeki yanlış kullanımların saptanması amacını taşımaktadır.

CMN 198 – İngilizce I
Başlangıç seviyesinde bir derstir. Temel amacı, öğrencileri meslek İngilizcesine hazırlamaktır. Buna uygun olarak, başlangıç seviyesindeki konuları kapsayan bir müfredat çerçevesinde yürütülmektedir.

AİT 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Derste yakın dönem Osmanlı tarihi ile Osmanlı devletinin 19’uncu Yüzyıl ortalarından itibaren girdiği yenileşme süreci ve bu sürecin sonucundaki yıkılışı, milli mücadele tarihi, ulusal bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı ele alınıyor.   

KHM 102 – Hukuka Giriş
Hukukun toplumsal işlevi, hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından farkları, hukukta yorum metodları, hukuki muhakeme, hukuk normunun niteliği, normların zaman ve mekan bakımından uygulamaları, pozitif hukuk-tabi hukuk ayrımı, hukukun bölümleri, muhtelif hukuk anlayışlarını temsil eden akımlar bu dersin konularını oluşturmaktadır.

ECON 111 – Ekonominin Temelleri
Bu derste iktisat biliminin konusu, amacı ve temel kavramlarının yanısıra temel ekonomik sorunlar, fiyat teorisi, talep teorisi, tüketici dengesi, başlıca piyasa türleri, fiyatlandırma ve mikro Ekonomipolitikalarına ilişkin bilgiler verilmektedir. 

CMN 108 – İletişim Tarihi
Derste, basının ortaya çıkışını sağlayan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel nedenlerin analizi, kitle iletişim araçlarının kritik tarihsel kavşaklarda oynadığı rollerin tanımlanması ve basın olgusunu medya olgusuna dönüştüren koşulların belirlenmesi yoluyla dünya, Avrupa ve Türk gazeteciliğinin tarihsel serüveni irdelenmektedir. 

CMN 172 – Türk Dili ve Yazım Kuralları II
Bu derste, yazılı ve sözlü anlatım özelliklerine ağırlık verilmekte ve buna ilişkin uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir.

CMN 199 – İngilizce II
CMN 198’in bir devamı olan bu dersin amacı öğrencilerin meslek İngilizcesini geliştirmek ve temel İngilizce bilgilerini artırmaktır. 

AİT 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna varan olaylar tarihi yanında Atatürk ilkelerinin felsefi temelleri, Türk çağdaşlaşmasının bu temeller üzerine kurulan anlamı ve çağdaş gelişmeler ışığında yorumlanma biçimleri bu derste üzerinde durulan konulardır.

SOC 122 – Sosyoloji
Sosyolojinin konusu, tarihçesi, yöntemi ve araştırma teknikleri, toplumsal birlikler, sanayileşme, gelişme, modernleşme, toplumsal tabakalaşma, toplumsal değişme, toplumsal kontrol mekanizmaları ve kurumları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

PRL 201-Halkla İlişkiler ve Tanıtıma Giriş
Halkla İlişkiler ve Tanıtıma Giriş dersi, halkla ilişkilerin tarihsel olarak ortaya çıkışını ve geçirdiği aşamaları ve aşamalarla birlikte geçirdiği değişimleri incelemeyi amaçlamaktadır. Modern yaşam içine yerleşen halkla ilişkilerin hem özel sektörde hem de kamu sektöründeki yeri anlatılmaktadır.

CMN 201-Sosyal Psikoloji
Dersin amaçları sosyal psikolojinin temel kavramlarına giriş yapmak ve egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına değinmektir. Halkla ilişkiler kampanyalarının başarınını temel taşını oluşturan bu alan, bölüm öğrencileri açısından çok önemli sayılmaktadır.

CMN 203-İletişim Atölyesi
Bu derste, halkla ilişkiler çalışmalarını sürdürürken, medyaya ulaşmak ve kamuoyu yaratmak için hazırlanması gerekli olan basın bildirisi, basın bülteni gibi çalışmalar, örnekler üzerinden anlatılmaktadır. Her konu uygulamalı çalışmalarla desteklenmektedir.

CMN 202 – İletişim Sosyolojisi
Günümüzde iletişim ya da medya çalışmaları olarak anılan çalışmaların kökeni 20’nci Yüzyıl başındaki kitle iletişim sosyolojisine ulanmaktadır. On yıllar boyunca gelişen bu alanda bir kurum olarak medya, medyada program / haber yapım / üretimi medya metinleri / ürünleri ve bunların alımlanması / tüketimi bir çok araştırmaya konu olmuştur. Bu derste bu araştırmalardan örnekler yoluyla günlük hayat, medya, kültürel üretim ve tüketim pratikleri tartışmaya açılmaktadır.  

CMN 306-Kişilerarası İletişim
Kitle İletişimi yanında kişilerarasında gerçekleşen iletişim de toplumsal yaşamda önemli bir yer tutar. Etkili iletişim, sadece insanlarla yüzyüze iletişim kurmayı gerektiren meslek mensuplarının değil, herkesin ihtiyacıdır. Bu derste, etkili iletişim yöntemleri, iletişimsizliğin sebepleri ve giderilme yolları, algılama süreci, kişinin kendini sunumu, beden dili ve empati gibi konular ele alınmaktadır.

CMN 208- Siyaset Bilimi
Bu derste siyaset biliminin temel kavramları ve temel yaklaşımları üzerinde durularak siyaset sürecinde yer alan bireyler, gruplar ve kurumların konumları irdelenmektedir. 

CMN 217 – İletişim Kuramları
Kitle iletişimini anlamaya ve anlatmaya yönelik olarak geliştirilen kuramsal yaklaşımların ele alındığı bu derste iletişim alanını çok boyutlu olarak kavramaları için öğrencilere bir bakış kazandırılmaktadır.

PRL 313-Grafik Tasarım
Bu derste, grafik tasarlanırken dikkate alınması gereken unsurlar ve bunlarla ilgili teorik perspektif (ışık, yansıma, renk kullanımı, estetik, vb.) anlatımının ardından  uygulamalı grafik tasarımları yapğılmaktadır.  Bu tasarımların bazıları el çizimi olarak, bazıları ise bilgisayar ortamında uygulanmaktadır.

PRL 202-İşletmeye Giriş
İşletme biliminin doğuşu, gelişimi, bugünkü konumu,  işletme bilimi ile ilgili temel kavramlar, işletme biliminin ilgili olduğu diğer disiplinlerle ilişkileri incelenmektedir. Bu temel çerçeçevenin çizilmesinin ardından işletmeciliğin temel taşını oluşturan yönetim işlevleri anlatılmaktadır.

CMN 303 – Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretildiği bu derste, veri toplama ve analiz yapma konusunda gerekli bilgiler aktarılmakta ve bu bilgilerin pekiştirilmesine yönelik uygulamalara yer verilmektedir. 

CMN 310 – İletişim Hukuku
Bu ders öncelikle, iletişim hukukunun tarihsel gelişimini, iletişim özgürlüğünün demokrasilerdeki önemini ele almaktadır. Derste iletişimle ilgili anayasa, yasa ve yönetmeliklerde yeralan hükümler ele alınıp incelenmekte, Kitle iletişim araçlarının toplum yaşamındaki etkisinin giderek artmasının yarattığı hukuki sorunlar tartışılmakta ve iletişim özgürlüğününü tehdit eden yeni sorunlara vurgu yapılmaktadır.

PRL 309-Reklam Tasarım
Kitle iletişim araçlarının ekonomik temelini oluşturan reklamların etkili kılınabilmesi ile  ilgili teorik (renk kullanımları, yazı karakterleri, ses ayarları,  izlenme, dinlenme veya okunma oranları vb. unsurlarla ilgili gerekli) çerçeve kurulduktan sonra, grup çalışmaları bazında öğrencilerin reklam tasarlamaları istenmektedir. Bu uygulamalar kimi zaman radyo, televizyon veya yazılı basını kapsayacak şekilde düzenlenmektedir.

MARK 301-Pazarlama İlkeleri
Küreselleşen dünyada işletmeler arası rekabetin çoğalmasıyla ortaya çıkan durum pazarlamaya duyulan gereksinimi artırmaktadır. Bugünün koşullarında, işletmelerin rakiplerine kıyasla rekabet avantajlarını ortaya koyabilmesi,  ürünün veya hizmetin doğuşu ile başlayan pazarlamadan geçmektedir. Bu derste pazarlama ile ilgili kavramların ardından sektörün ve işletmenin konumunu anlayabilmek için gereklşi analizler  üzerinde durulmaktadır.

PRL 311-Motivasyon Sosyolojisi
Bu ders, öğrencilere güdüleme ve diğer ikna yöntemlerine ilişkin temel kavramları ve geliştirilen kuramsal yaklaşımları aktarmayı amaçlamaktadır. İkna yöntemleri tarihsel bir perspektiften sunulacak ve özellikle günümüzdeki tekniklerin üzerinde örneklerle durulacaktır.

CMN 311 – Kamuoyu Araştırmaları
Kamuoyu kavramının tarihsel gelişimi ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili temel ilkelerin öğretildiği derste, örneklem seçimi, soru formu oluşturma ve alan çalışmaları incelenir, örnek araştırmalar planlanır, uygulanır ve sonuçlandırılır.

PRL 302-Pazar Araştırmaları
İşletmedeki pazarlama işlevlerinin daha etkin yürütülebilmesi için gerekli olan pazar araştırmalarının önemi, araştırma aşamaları, kullanılan yöntemler ve yorumlama tekniklerinin incelendiği bu ders öğrencilerin daha sonraki dönemlerde alacağı uygulamalı derslerdeki araştırma aşamalarının teorik çerçevesini hazırlamaktadır.

PRL 332-Reklam Uygulamaları
Reklamcılık alanındaki temel uygulama esasları ve mecralar temelindeki uygulama olanakları değerlendirilir. Derste, reklam kampanyasının aşamaları ve temel prensipleri ele alınarak kampanya stratejisinin belirlenmesi ve mecralarla hedef kitle gruplarının belirlenmesi esasında reklam kampanyası projeleri hazırlanmaktadır.

PRL 344-Motivasyon Kuramları
Bu ders, siyasal iletişim, güdüleyici iletişim, propaganda ve tanıtım başlıklarını irdelemektedir.. Bu sayede, etkili kampanyalar düzenleyebilmek için gerekli olan motivasyonel faktörler öğrencilere alanla ilgili katkı sağlamaktadır.

CMN 413 – İletişim Etiği
Kitle iletişim araçlarının yazılı ve sözlü ahlak kurallarını ve ahlak kurallarına riayeti gözeten basın konseyi, basın ombudsmanı, basın şeref konseyi türü oluşumları tanıtan derste, günümüzde medya ile gazetecilerin meslek etiğine yaklaşımı, medya kuruluşlarının içinde yer aldıkları sistemin türettiği yapısal etik sorunlar bağlamında değerlendirilmektedir. 

PRL 403-Reklam ve Halkla İlişkiler Ajans İşletmeciliği
Halkla ilişkiler ve reklam ajanslarının iş akışı, iş bölümü ve örgütlenme biçimleri ele alınarak, müşteri ilişkileri ve mecralarla ilişkiler değerlendirilmektedir. Sektörün özellikleri esas alınarak işletme bilgisine dayalı reklam ve halkla ilişkiler ajansı işletmeciliği işlevleri ve ilgili diğer konular ele alınmaktadır.

PRL 433-Halkla İlişkilerde Planlama Uygulama
Bu ders, bölüm projesine hazırlık olarak değerlendirilmektedir. Halkla ilişkiler sürecini oluşturan araştırma, planlama, uygulama ve denetleme ile ilgili teorik çerçevenin kurulmasının ardından oluşturulan öğrenci grupları, seçtikleri konu doğrultusunda, halkla ilişkilerin dört basamaklı sürecini tüm detayları ile  pratik hayatta uygulamaktadırlar.

CMN 444-İletişim ve Modernlik
Günümüzde gittikçe çeşitlenen iletişim araçları aslında modernlikle birlikte doğmuştur. Dolayısıyla matbaanın icadından bu yana iletişim, ancak modern kurumlar ve pratiklerle birlikte değerlendirilecek bir konudur. Bu ders, tarihsel olarak iletişim-modernlik bağlantısını işlemekte, iletişimi ve kültürü modern düşünceyle, modern ekonomik ve politik kurum ve pratiklerle bağlantısı içinde değerlendirmektedir.

PRL 414-Tanıtım ve Promosyon Stratejileri
Kıyasıya rekabetin yaşandığı piyasalarda, işletmelerin birbirlerinden farklı olan yönlerinin ortaya çıkarma çabalarının yanında, imaj yaratma, marka yaratma, daha fazla piyasa payı, satış oranlarını yükseltme gibi kaygılarını, bir nebze azaltmalarının yolu pazarlama iletişiminden geçmektedir. Bu derste, ilk önce pazarlama iletişiminin tüm unsurları incelenmekte ardından ise işletme yapısına, faaliyet alanına, büyüklüğüne, vb. diğer unsurlara göre işletmenin kullanması gereken bütünleşik pazarlama karması oluşturulmaktadır.

PRL 440-Bölüm Projesi
Bu dersteki esas hedef, mezuniyet durumuna gelmiş bir öğrencinin piyasa koşulları ile karşı karşıya kaldığı zaman kendine olan güvenin sağlamaktır. Mezuniyet projesi olarak adlandıırlan bu ders, dört yıl boyunca öğretilen teorik bilgi birikiminin, pratik olarak uyuglama alanı bulmasını amaçlamaktadır.  

Bölüm Seçmeli Dersleri

PRL 213-Grafik
Grafik ile ilgili temel kavramların incelendiği bu ders, bu alanla ilgilenen öğrencilerin Grafik Tasarımı dersini almadan önce ön hazırlık yapmalarını amaçlamaktadır.

PRL 305-İnsan Kaynakları
Bu derste, insan kaynaklarının tarihsel gelişimi, bu alanın ilgili olduğu alanlarla olan ilişkisi, hedefleri incelenmektedir. İşletme içerisinde insan kaynaklarının işlevleri olarak sayılan, iş tanımları, iş analizleri, personel bulma ve seçme teknikleri, personel eğitim teknikleri ve kariyer geliştirme, performans değerlendirmesi, ücret yönetimi gibi spesifik konular irdelenmektedir.  

PRL 407-Sözlü İletişim ve Tartışma
Modern kapitalist toplumsal örgütlenme içinde yurttaşların elinden alınan, anlamsızlaştırılan, politikadaki etkisi yok edilen konuşmanın dönüşümü açıklanmaktadır. Bu açıklamalar kavramsal anahtarlardan yararlanarak yapılmaktadır. Bunlar yapılırken, sözün niteliksel değişimi, sözün anlamını arayışı ve sözün politikleşmesi gibi konular üzerinde durulmaktadır.

PRL 203-Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
Modern anlamda halkla ilişkilerin çıkışı ve gelişmesinde önemli bir yer teşkil eden kamu sektörünün, halkla ilişkilerden ne şekillerde yararlandığını içinde bulunulan ortamdaki araştırmalarla ortaya koymaktadır.

PRL 214-Halkla İlişkiler Modelleri
Halkla İlişkiler Modelleri dersinin kapsamını, kitle iletişim çalışmaları üzerine sistematik araştırmaların yapılmaya başlandığı 1950’lerden  ortalarından günümüze kadar geliştirilmeye çalışılan çeşitli modeller oluşturmaktadır. Yeni fikirlerin, kuramların açıklanmasında, araştırma bulgularını organize etmede ve sorular yöneltmede süreğen bir faaliyet olarak model oluşturmanın faydalarının altını çizmektedir.  

PRL 231-Turizme Giriş
Turizm ile ilgili temel kavramların incelendiği bu derste, son yıllarda turizm sektöründe olan talep değişimleri, nedenleri ve bu sektörde yer alan işletmelerden beklenen değişim gereksinimleri incelenmektedir. Dersi alan öğrencilerle, uygulama alanlarına yapılan ziyaretler, teorik çerçevenin pratik hayattaki uygulamalarını gözlemlemeye imkân tanımaktadır. 

PRL 242-Turizmde Halkla İlişkiler
Hem turizm hem de halkla ilişkiler, yükselen trende sahip olan iki sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkla ilişkiler öğrencilerinin ilerideki muhtemel iş alanları içerisinde turizm sektörü, önemli bir yer teşkil etmektedir. Turizme Giriş dersinin uzantısı olarak devam eden bu ders, spesifik olarak turizm sektöründe halkla ilişkililerin yeri, gelişimi ve pratik uygulama alanlarını incelemektedir. Bunun yanında, halkla ilişkilerin turizm sektöründe, konumlanması ve uygulama alanları sorgulanmaktadır.   

PRL 431-Reklâm Filmleri Yapımı
Bu derste, görsel kitle iletişim araçlarında kullanılan reklâm filmlerinin, amaçları, hedef kitleye etkili ulaşabilme yolları, hedef kitleyi harekete geçirme kapasiteleri ile ilgili teorik çerçeveyi kurduktan sonra, reklâm filmleri hazırlamayı amaçlamaktadır.

PRL 441-Reklâm Kampanyaları
Bu derste, öğrenciler reklam kampanyaları ile ilgili süreç hakkında bilgilendirilmekte, ardından reklam kampanyası hazırlatılmaktadır. Kampanya öncesi öğrencilerin bilgilendirildikleri konular şunlardır: müşteri beklentilerini belirlenmesi, kampanya amacının belirlenmesi, hedef kitle tespiti, reklam mecrasının seçimi ve bütçe belirlenmesi, kampanya süresinin belirlenmesin, kampanyayı diğer reklam kampanyalarından farklılaştıran unsurların belirlenmesi, vb.  Kitle iletişim araçlarında gönüllü işletme bulunduğu takdirde ödev olarak hazırlanan reklam kampanyaları uygulanmaya geçirilebilmektedir.

PRL 442-Siyasal Kampanyalar
Siyasal rekabetin zorlu yapısı, yöneten ve yönetilen arasındaki ilişki kurma biçimlerinin sürekli değişimini gerekli kılıyor. Siyasal mecralarda başarılı olmak isteyen aktörler, seçmenine daha etkili ulaşabileceği iletişim yolları bulmaya çalışmaktadır. Bu derste, siyasal kampanyaların tasarlanması ve uygulanması toplumsal ve siyasal dinamikleri göz önünde bulundurarak, pazarlama unsurlarının işlevselliğinden de yararlanarak yapılmaktadır.

PRL 342-Tüketici Davranışları
Motivasyon faktörleri, güdüleme, ikna gibi kavramların ön plana çıktığı bu derste, tüketici davranışların yönlendirilmesi ve istenilen yönde hareketinin sağlanabilmesinin yolları aranmaktadır. Tüketici davranışlarını etkileyen, ekonomik, politik, sosyolojik ve psikolojik faktörler incelenmektedir.

PRL 343-Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar
Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar dersi, günümüzde yaygın olarak kullanılan hakla ilişkiler uygulama metodlarını örnekler vererek birlikte öğrencilere anlatmayı ve tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde öğrenciler, daha önceden hazırlanmış ve uygulanmış bir halkla ilişkiler kampanyalarını inceleyerek değerlendirmektedirler.

PRL432-İmaj Yönetimi
Bu derste amaç, pazarlama iletişimi kavramlarının tümü bir bütünlük içerisinde düşünülerek, bu çerçevede, imaj oluşumu, imaj ve gerçeklik arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin yönetimi konusunda bir perspektif kazanımı sağlamaktır.

PRL 443-Dış Tanıtım
Kişi, kurum ve kuruluşların uluslararası alanlarda temsiliyeti, bu temsiliyetin etkili kılınmasının yolları anlatılmaktadır. Dış tanıtımla ilgili çalışmalar, örnekler üzerinde uygulamalar ile destekenmektedir.

PRL444-Kurumsal Kimlik
Bu derste, kurum kimliği oluşturmanın günümüzdeki öneminin yanında, potansiyel müşterilere ulaşma, marka oluşturma, satış oranlarını yükseltme ile olan ilişkisi irdelenmektedir.Temel çerçevenin oluşturulmasının ardından kurum kimliğinin nasıl oluşturulacağı öğretilmektedir.

CMN419-İletişim ve Kadın
Bu derste, kadın hareketlerinin tarihsel gelişimi,  feminist teoriler, toplumsal cinsiyetcilik, medyada kadının temsiliyeti, farklı feminist teorilerin bu konulardaki görüşleri ve belirledikleri stratejiler ve karşılaştıkları zorluklar anlatılmaktadır.