Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN101 İletişime Giriş 3
VCMD102 Temel Sanat Eğitimi 3
CMN 171 Türk Dili ve Yazım Kuralları I 2
CMN 198 English I 3
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
KHM 102 Hukuka Giriş 3
VCMD103 Bilgisayar Tasarımına Giriş 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN108 İletişim Tarihi 3
SOC 122 Sosyoloji 3
CMN 172 Türk Dili ve Yazım Kuralları II 2
CMN 199 English II 3
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
VCMD101 Temel Tasarım 3
VCMD108 Sanatın Temel Kavramları 3

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 208 Siyaset Bilimi 3
CMN 217 İletişim Kuramları 3
JRN 209 Temel Fotoğrafçılık 3
VCMD201 Grafik Tasarım 1 3
VCMD221 Sanata Giriş 3
VCMD222 İllüstrasyon 1 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 202 İletişim Sosyolojisi 3
RTC 244 Sinematografi 3
VCMD209 Foto-Garfik 3
VCMD202 Grafik Tasarım II 3
VCMD203 Sanat Tarihi 3
VCMD223 İllüstrasyon II 3

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
VCMD 405 Tipografi 3
RTC 241 Kurgu 3
RTC 321 Uygulamalı Televizyon Çalışması 3
VCMD301 Grafik animasyon I 3
VCMD303 Sanat İncelemeleri 3
VCMD311 Yayın Tasarımı 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 311 Kamuoyu Araştırmaları 3
RTC 432 Kısa Film Yapımı 3
JRN 308 Yaratıcı Yazarlık 3
VCMD302 Grafik Animasyon II 3
VCMD322 Web Tasarımı 3
Seçmeli 3

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 413 İletişim Etiği 3
VCMD332 Yaratıcı Atölye 3
VCMD407 İnternet Yayıncılığı 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
RTC 403 Yazılı Görsel Kültür İncelemeleri 3
CMN 405 Kültürel Çalışmalar 3
VCMD 440 Bölüm Projesi 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

VCMD 403 3D Animasyon
VCMD 410 Grafik Atölye
VCMD 412 Portfolyo
VCMD 226 Kentsel Grafik

DERSLERİN AÇIKLAMALARI:

Zorunlu Dersler:

CMN 101 – İLETİŞİME GİRİŞ: Dersin genel amacı, iletişim kavramını tanımlamak, iletişime duyulan gereksinimi bilimsel ve toplumsal düzeyde incelemek ve iletişim kavramını tarihsel süreç içerisinde değerlendirmektir.

VCMD 102 – TEMEL SANAT EĞİTİMİ: Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.

CMN 171 – TÜRK  DİLİ VE YAZIM KURALLARI I: Bu ders, dilin önem ve gücünün tanıtımı, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerinin ve gelişiminin belirlenmesi, söz dizimizin tanımlanması ve dilimizdeki yanlış kullanımların saptanması amacını taşımaktadır.

CMN 198 – İNGİLİZCE I:  Başlangıç seviyesinde bir derstir. Temel amacı, öğrencileri meslek İngilizcesine hazırlamaktır. Buna uygun olarak, başlangıç seviyesindeki konuları kapsayan bir müfredat çerçevesinde yürütülmektedir.

AİT 101 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I: Derste yakın dönem Osmanlı tarihi ile Osmanlı devletinin 19’uncu Yüzyıl ortalarından itibaren girdiği yenileşme süreci ve bu sürecin sonucundaki yıkılışı, milli mücadele tarihi, ulusal bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı ele alınıyor.

KHM 102 – HUKUKA GİRİŞ: Hukukun toplumsal işlevi, hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından farkları, hukukta yorum metodları, hukuki muhakeme, hukuk normunun niteliği, normların zaman ve mekan bakımından uygulamaları, pozitif hukuk-tabi hukuk ayrımı, hukukun bölümleri, muhtelif hukuk anlayışlarını temsil eden akımlar bu dersin konularını oluşturmaktadır.

VCMD 103 – BİLGİSAYAR TASARIMINA GİRİŞ: Görsel sanat ve tasarım  konusunda yaratıcı düşünceyi ortaya çıkartmak, desteklemek, geliştirmek için kullanılabilecek tasarım programlarını temel düzeyde öğretilmektedir. Teorik bilgilerin uygulama yöntemleri ile desteklenerek tasarım konusunda uygulamaları yapılmaktadır.

CMN 108 – İLETİŞİM TARİHİ: Derste, basının ortaya çıkışını sağlayan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel nedenlerin analizi, kitle iletişim araçlarının kritik tarihsel kavşaklarda oynadığı rollerin tanımlanması ve basın olgusunu medya olgusuna dönüştüren koşulların belirlenmesi yoluyla dünya, Avrupa ve Türk gazeteciliğinin tarihsel serüveni irdelenmektedir.

SOC 122 – SOSYOLOJİ: Sosyolojinin konusu, tarihçesi, yöntemi ve araştırma teknikleri, toplumsal birlikler, sanayileşme, gelişme, modernleşme, toplumsal tabakalaşma, toplumsal değişme, toplumsal kontrol mekanizmaları ve kurumları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

CMN 172 – TÜRK  DİLİ VE YAZIM KURALLARI II: Bu derste, yazılı ve sözlü anlatım özelliklerine ağırlık verilmekte ve buna ilişkin uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir.

CMN 199 – İNGİLİZCE II: CMN 198’in bir devamı olan bu dersin amacı öğrencilerin meslek İngilizcesini geliştirmek için temel İngilizce bilgilerini artırmaktır.

AİT 102 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  II: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna varan olaylar tarihi yanında Atatürk ilkelerinin felsefi temelleri, Türk çağdaşlaşmasının bu temeller üzerine kurulan anlamı ve çağdaş gelişmeler ışığında yorumlanma biçimleri bu derste üzerinde durulan konulardır.

VCMD 101 – TEMEL TASARIM: Bu derste, bir ürünü ortaya koymaya yönelik düşsel ya da uygulamalı çalışmalar sürecinde teknolojiyi kullanarak ürünün gerçekleştirilmesine yönelik temel tasarım aşamaları, yaklaşımları, fonksiyonları anlatılacaktır.

VCMD 108SANATIN TEMEL KAVRAMLARI: Dersin genel amacı, öğrencinin de bire bir katılımıyla geçmişten günümüze sanata aracılık eden teknik ve malzemelerin, sosyolojik, ekonomik ve politik gelişmelerle nasıl değiştiği ve geliştiği üzerine bilgi aktarımının, görsellerle de zenginleştirerek, sağlanmasıdır.

CMN 208SİYASET BİLİMİ: Bu derste siyaset biliminin temel kavramları ve temel yaklaşımları üzerinde durularak siyaset sürecinde yer alan bireyler, gruplar ve kurumların konumları irdelenmektedir.

CMN 217 – İLETİŞİM KURAMLARI : Kitle iletişimini anlamaya ve anlatmaya yönelik olarak geliştirilen kuramsal yaklaşımların ele alındığı bu derste iletişim alanını çok boyutlu olarak kavramaları için öğrencilere bir bakış kazandırılmaktadır.

JRN 209 – TEMEL FOTOĞRAFÇILIK: Fotoğrafçılığın temel kavramları; fotoğraf makinesinin parçaları ve işlevleri; fotoğrafçılıkta kullanılan diğer ekipmanların özellikleri ve kullanım alanları; objektif türleri, filmler, filtreler, çekim teknikleri; fotoğrafta çerçeveleme, estetik, kompozisyon, foto muhabirliği kavramı, basında fotoğrafçılık uygulamaları, karanlık oda teknikleri bu ders kapsamında ele alınacaktır.

VCMD 201 – GRAFİK TASARIM I: Bu derste, grafik tasarlanırken dikkate alınması gereken unsurlar ve bunlarla ilgili teorik perspektif (ışık, yansıma, renk kullanımı, estetik, vb.) anlatımının ardından  uygulamalı grafik tasarımları yapılmaktadır.  Bu tasarımların bazıları el çizimi olarak, bazıları ise bilgisayar ortamında uygulanmaktadır.

VCMD 221 – SANATA GİRİŞ: Bu dersin amacı sanat hakkında genel bilgi ve dünyanın farklı bölgelerindeki asırlar boyu süregelen gelişmeleri, sosyal, politik ve entelektüel kültürlerin ürettiği sanatsal çalışmaları göstermektir.Sanat tarihi hakkında ilk yolculuğunu yapan öğrenciler bu sayede görsel ve sözel yeteneklerini geliştirip değerlendirerek bilgilerini organize ederler. Öğrenciler yaratici yeteneklerini, kesin gözlemlerini, doğru anlatım ve kritik yargılama yeteneklerini arttırırlar.  Bu ders sanatsal üretim ve algılama konusundaki teorik ve pratik yaklaşımların öğrenciler tarafından ileri düzeyde algılanmasını sağlayacak temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.

VCMD 222İLLÜSTRASYON I: İçerisinde bulunduğumuz bilgi çağında, bilgiyi en hızlı ve etkili biçimde kitlelere ulaştırmak amacıyla grafik tasarımın önemli bir dalı olan illüstrasyonlara, istenen mesajı betimleyici, yorumlayıcı ve belgeleyici bir rol düşmektedir. Buradan hareketle ders kapsamında teknolojinin sağladığı imkanlarla dijital, konu anlatımlı resimleme uygulamaları ortaya konmaktadır.

CMN 202 – İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ: Günümüzde iletişim ya da medya çalışmaları olarak anılan çalışmaların kökeni 20’nci Yüzyıl başındaki kitle iletişim sosyolojisine ulanmaktadır. On yıllar boyunca gelişen bu alanda bir kurum olarak medya, medyada program / haber yapım / üretimi medya metinleri / ürünleri ve bunların alımlanması / tüketimi bir çok araştırmaya konu olmuştur. Bu derste bu araştırmalardan örnekler yoluyla günlük hayat, medya, kültürel üretim ve tüketim pratikleri tartışmaya açılmaktadır.

RTC 244 – SİNEMATOGRAFİ: Bu derste bir filmin fikir aşamasından başlayarak nasıl ortaya çıktığı, aygıtın özellikleri, filmi var eden görüntü ve ses unsurlarının nasıl düzenlendiği ele alınmakta, filmin anlamının yaratılışımda sinemaya özgü imkanların nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi verilmektedir.

VCMD 209 – FOTO GRAFİK: Bu ders kapsamında, görsel tasarımda önemli bir rol oynayan fotoğrafa (tasarımın içeriğine göre) verilen efect veya renk denemeleri ile farklı bir boyut kazandırmak  hedeflenmektedir. Projede, öğrencilerin kendi çektikleri fotoğraflar kullanılarak atölye dersleri yürütülmektedir.

VCMD 202 – GRAFİK TASARIM II: Bu ders kapsamında, tasarımın temel ilkeleri esas alınarak afiş ve kitap kapağı tasarımı işlenmekte; öğrencinin grafik ürünleri tanıması, yazı ve görsel öğeleri kullanarak, hedef kitleye yönelik, direkt mesaj veren ve çarpıcı tasarımlar yapmaları hedeflenmektedir. Ders, grafik tasarım tarihi ile ilgili konu anlatımları ve  Photoshop, CorelDraw programları ile desteklenmektedir.

VCMD 203 – SANAT TARİHİ: Bu giriş dersi, farklı dönem ve kültürler tarafından ortaya konan sanat üretimine genel bir bakışı amaçlamaktadır.  Ders yapısal olarak kronolojikten çok tematiktir, bu yüzden öğrenciler sanat eserlerindeki genel düşünce ve temaları, estetik değişimleri ve hataları belirli dönem ve kültür çerçevesinde karşılaştırarak değerlendirirler.Ders aynı zamanda öğrencilere sanat tarihinin basit terminolojik terimlerini, önemli noktalarını ve sanat tarihi hakkındaki basit soruları sanatsal çalışmaların başlangıcı şeklinde tanıtmaktadır. Bu gibi sanatsal sorular, değisen kültür değerleri içerisindeki estetik eserlerin politika, din ve bilimsel fikirler ışığı altındaki etkilerinin analizini içermektedir.

VCMD 223 – İLLÜSTRASYON II: İçerisinde bulunduğumuz bilgi çağında, bilgiyi en hızlı ve etkili biçimde kitlelere ulaştırmak amacıyla grafik tasarımın önemli bir dalı olan illüstrasyonlara, istenen mesajı betimleyici, yorumlayıcı ve belgeleyici bir rol düşmektedir. . Buradan hareketle ders kapsamında teknolojinin sağladığı imkanlarla dijital, konu anlatımlı resimleme uygulamaları ortaya konmaktadır.

VCMD 410 – TİPOGRAFİ: Tipografinin genel tanımı ile birlikte incelenen çağdaş tipografistlerin yapıtları-afişleri-font tasarımlarının analiz edilmesinin ardından dijital ortamda özgün-yaratıcı bir font dizgisi tasarlanacak. Tasarlanan fontun tanıtım afişi yapılacak.  Dersin amacı; Tasarımın en önemli iletişim elemanlarından olan tipografinin önemini vurgulamak ve kullanım yöntemlerini geliştirmektir.

RTC 241KURGU:  Dersin amacı, öğrencileri kurgu aracılığıyla görüntü estetiği konusunda bilgilendirmek ve kurgunun amaçlarını uygulamalı olarak göstermektir. Öğrencilere teorik olarak, kurgu ile ilgili kısaca bilgilendirmeden sonra genellikle uygulamalı eğitim verilecektir. Dersin kapsadığı konular arasında; kurgu nedir; kurgunun önemi; kurgu yapılış amacı nedir; kurgu türleri (drama, belgesel, tv programı, reklam, klip vb.); görüntü ve ses senkronizasyonu; geçiş türleri ve etkileri yer almaktadır.

RTC 321 – UYGULAMALI TELEVİZYON ÇALIŞMASI:  Televizyonun tarihsel ve teknolojik gelişiminin yanısıra, televizyon kurumlarında yer alan programların neler olabileceği; bilimsel olarak hangi dallarda incelenebilceği ve bu türlerin nasıl yapıldığı incelenmektedir.

VCMD 301 – GRAFİK ANİMASYON I:  Bu ders kapsamında, üç boyutlu grafik ve animasyon teknikleri, genel kavramları ve kullanılan programlar hakkında bilgi verilerek, anime edilmiş görüntü yaratılması; değişik uygulamalarda yaratıcılık becerilerinin kazandırılması konusunda ön bilgiler verilecek ve uygulamalar yapılacaktır. Öğrenciler, daha sonra belirlenen projelerini gruplar halinde çeşitli aşamalardan geçirerek gerçekleştireceklerdir.

VCMD 303 – SANAT İNCELEMELERİ:  Öğrencinin, önceki dönemlerde almış olduğu sanat dersleri temel dayanak olarak alınacak ve bu bilgiler ışığındaPlastik Sanatlar alanında geçmişten günümüze kadar ulaşmış sanat eserleri incelenecek. Özellikle çağdaş uygulamaların kitle iletişimindeki etkileri üzerinde durulacak ve öğrencilere araştırma konusu verilecektir.

VCMD 311 – YAYIN TASARIMI:  Öğrencinin dergi, gazete, kitap gibi süreli ve süresiz yayınların planlanması dahilinde sayfa düzeni içerisinde karakter kullanımı, görüntü kurgulama ve tipografi tüm yönleriyle ele alınır. Bu konular çerçevesinde verilen projeler, AdobeIndesign programı ile desteklenir. Herhangi bir matbaaya gidilip, bir ürünün tasarımından baskı aşamasına kadar olan süreç, uygulamalı olarak izlenir.

CMN 311 – KAMUOYU ARAŞTIRMALARI:  Kamuoyu kavramının tarihsel gelişimi ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili temel ilkelerin öğretildiği derste, örneklem seçimi, soru formu oluşturma ve alan çalışmaları incelenir, örnek araştırmalar planlanır, uygulanır ve sonuçlandırılır.

RTC 432 – KISA FİLM YAPIMI:  Bu derste kısa film olgusu, öncelikle kuramsal çerçevede incelenir. Kısa film türleri anlatılır, treatment yazılır ve öğrencilere kısa filmin her aşamasını içeren uygulama yaptırılır.

JRN 308 – YARATICI YAZARLIK:  Öğrencilerin yazma eylemindeki yaratıcılıklarını ve yazımın farklı formatlarını öğrenmelerini amaçlayan bu derste, haber, köşe yazısı, makale, mektup, dilekçe, basın bülteni, reklam metni, röportaj gibi yazım teknikleri yaratıcı bir yaklaşımla kaleme alınmaktadır.

VCMD 302 – GRAFİK ANİMASYON II: Tarihsel süreçte animasyonun, üretimi hakkında senaryo aşamasından, üretilmesine kadar olan süreçle ilgili kavramlar uygulamalı çalışmalarla öğrencilere aktarılacak. Tarihsel süreçte animasyonun üretim teknikleri hakkında örnekler incelenip animasyonun temel kavramları ile ilgili uygulamalar yapmılacak ve dönem projesi olarak kısa bir animasyon denemesi uygulanacak.

VCMD 322 – WEB TASARIM: Temel tasarım ve web tasarım ilkeleri üstünde durularak, web programlama dilleri kullanarak, aktif web sayfaları oluşturma, veritabanına dayalı site yönetimi, web sitesi tasarımı ve mimarisi, web site ve sayfa yapıları, HTML dili, HTML kodları, bu kodların özellikleri, web editörü kullanımı, sayfalarda renk kullanma, yazı karakteri ve punto kullanımı, veri iletişim ve etkileşim protokolleri, web tasarımın işlevsel boyutu ve ilkeleri bu ders kapsamında anlatılacaktır. Ayrıca, ağ ve güvenlik sorunları üzerinde durulacaktır.

CMN 413 – İLETİŞİM ETİĞİ:  Kitle iletişim araçlarının yazılı ve sözlü ahlak kurallarını ve ahlak kurallarına riayeti gözeten basın konseyi, basın ombudsmanı, basın şeref konseyi türü oluşumları tanıtan derste, günümüzde medya ile gazetecilerin meslek etiğine yaklaşımı, medya kuruluşlarının içinde yer aldıkları sistemin türettiği yapısal etik sorunlar bağlamında değerlendirilmektedir.

VCMD 332 – YARATICI ATÖLYE: Görsel iletişim tasarım yöntemleri ve tekniklerini kullanarak, öğrencinin sanatsal ve kavramsal çalışmalar üretmesi, bu çalışmanın kuramsal altyapısını oluşturup süreçleri sınıf arkadaşlarıyla paylaşması hedeflenmektedir. Öğrenci, seçtiği konu üzerinden her ders sunum yaparak eleştiri alacak ve kullanacağı farklı malzemelerle üç boyutlu olarak tasarladığı projesini finalde sergileyecektir.

VCMD 407İNTERNET YAYINCILIĞI: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler paralelinde değişen alternatif medya yapısı ve internet yayıncılığına ait temel kavramlar öğretilecek. Bunun yanısıra, yeni medyaya ait temel kavramların öğrenilmesi, yayıncılık mecrası olarak internetin etkilerinin araştırılması, elektronik yayıncılık alanındaki tasarım sorunlarına estetik ve doğru çözüm önerilerinin getirilebilmesi hedeflenmektedir.

RTC 403YAZILI GÖRSEL KÜLTÜR İNCELEMELERİ: Çağdaş görsel kültür imgelerin ve sosyo-kültürel olguların bir arada tartışıldığı, bunların teorik ve buna bağlı olarak disiplinler arası tartışma ortamında incelendiği, aynı zamanda imgelerde görsel kültürün ve sosyo-kültürel olguların etkileri konusunda durum tespitinin yapılması dersin en genel amacını oluşturmaktadır.

CMN 405 – KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR: Bu ders, toplumsal yapı ile günlük yaşamdaki anlam üretimi arasındaki ilişkiler üzerinde durmaktadır. Genel olarak kültür, sınıf, cinsiyet ve ırk temelindeki eşitsizliklerin doğallaştırıldığı ve ekonomik, siyasi öğelerle olan ilişkilerinin gözden uzak tutulduğu yaşam alanlarını kendine inceleme konusu yapan kültürel çalışmalar, sözkonusu eşitsizlikleri ve onların algılanış biçimlerini ebedi ve zorunlu süreçler olarak görmez. Bunları toplumsal ilişkilerin bütünü içinde anlamaya ve tanımlamaya çalışır.

VCMD 440 – BÖLÜM PROJESİ: Lisans eğitiminin son döneminde yer alan bölüm projesi dersi ile öğrenci ilgi ve beceri alanını belirleyerek bu alanda uygulamalı ve kuramsal olarak çalışacak. Öğrencinin araştırma yaparken bilimsel yöntemleri kullanması ve elde ettiği bilimsel verileri görsel yaratı ortamına taşıyabilmesi amaçlanmaktadır. Yayın grafiği, multimedya-web tasarımı, animasyon, illüstrasyon gibi grafik tasarım alanlarından birini seçen öğrenci, bu alanlara uygun proje geliştirerek araştırma yapar ve rapor hazırlayacak. Hazırlanan bilimsel rapor ışığında projesini uygulayacak ve sunacak.

Seçmeli Dersler:

CMN 321 – STÜDYO FOTOĞRAFÇILIĞI: Profesyonel stüdyo ortamında istenilen anlatımı elde etmek için gerekli olan etkili      ışıklandırma tekniklerini ve nasıl kullanılacaklarını öğrenmek. Ders kapsamında profesyonel stüdyo  ve ışık ortamında modellerin fotoğraflanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

CMN 333 – REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI: İmgeler dünyasının anlaşılması ve tüketim kültürü içinde yer alan her ürüne ait tanıtım fotoğraflarının nasıl gerçekleştirildiğinin öğrenilmesi. Ders kapsamında iç ve dış mekânda, doğal ve suni ışık şartları altında profesyonel stüdyo ve ışık ortamında çeşitli ürünlerin, modellerin ve mekanların tanıtımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

CMN 299 – İNGİLİZCE III : Lower-Intermediate seviyesinde tamamıyle pratik konuşmaya dayalı (alışveriş yapma, Lokantada yemek siparişi v.s.) günlük konuşma becerilerini öğretmeyi amaçlayan gramer destekli bir derstir.

COM 191 – BİLGİSAYAR I: Bilgisayar kullanımı çevresel birimlerden başlayarak bilgisayarın çalışma mantığı ve Windows kullanımıyla devam eder. Microsoft Office programına geçiş yapılarak Word, Excel ve Power Point, uygulamalı olarak öğretilmektedir. Word programında öğrencilere word’ün yazı yazmadaki tüm yönleri (formatları) uygulamalı olarak öğretilmektedir. Bu program öğrencilerin tüm projelerinde ve ödev hazırlamalarında kullanılmaktadır.

COM 192 – BİLGİSAYAR II:  Excel programında öğrencilere grafik ve tablolama öğretilerek daha rasyonel araştırma ve sonuç elde etmeleri sağlanmakla beraber, toplanan ham bilgileri nasıl işleyecekleri ve bunu grafiksel olarak nasıl yorumlayabilecekleri uygulamalı olarak öğretilmektedir. Power Point programında ise, öğrencilerin bir topluluk karşısında nasıl etkili ve etkileşimli sunum yapacakları uygulamalı olarak öğretilmektedir.

VCMD 403 – 3D ANİMASYON:  Reklamcılık, sinema, televizyon, eğitim, çoklu ortam tasarımı gibi pek çok alanda yoğun olarak kullanılan 3 boyutlu tasarım programlarını öğretmek ve öğrencilere 3 boyutlu düşünme yeteneğini kazandırmak amaçlanmaktadır.Dünyada yapılmış 3 boyutlu animasyonların izlenerek bir değerlendirmesini yapılacak ve Maya isimli 3 boyutlu tasarım programının en önemli konularından modelleme, ışık, kaplama, render gibi konuları ele alınarak proje uygulamalı işlenecektir.

VCMD 410 – GRAFİK ATÖLYE: Görsel İletişim tasarımı alanında yapılmış birçok olumlu örnek üzerinden analiz yapılmakta ve bu analizler ışığında her öğrencinin web tasarımı, yayın tasarımı, animasyon, illüstrasyon gibi dallardan seçtiği proje konusu uygulamalı ve kuramsal olarak hayata geçirilmektedir. Proje konuları gerçek kurum-kuruluş veya derneklerden seçilmektedir.

VCMD 412 – PORTFOLYO:  Bu ders kapsamında, öğrencinin mezun olduktan sonra tanışacağı iş hayatına yönelik, kendini anlatan, işlerini tanıtan, örneklerle desteklenen dosyanın tasarlanması ele alınır. Dönem başından itibaren bilgisayar ortamında hazırlanan tasarım, dönem sonunda üç boyutlu şekliyle (dijital baskı, cd, v.b) sunulur.

CMN 222 – ÇEVRE SORUNLARI: İnsan ve Çevre, uluslararası düzeyde çevere sorunları, kirlilik, atmosferik çevre, radyoaktif çevre gibi konuların ayrıntılı anlatımından sonra ilgili konular hakkında iletişim, radio televizyon yayınlaroyla nasıl ilişkilendirileceğine dair örnekler verilerek zenginleştirilecektir.

RTC 329 – TÜRK SİNEMASI : Bu ders kapsamı içinde Türk Sinemasının doğuşunu hazırlayan koşullar ele alınır. Sinemanın Türkiye’de yayğınlaşması ile birlikte, Türk toplumsal yaşamında sinemanın etkilerinin irdelenmesi hedeflenmektedir.Sinema sanatının Türk toplumunun sosyo- kültürel gelişimine tanıklığını ve katkılarını tartışmaya açmak amaçlanmaktadır. Ayrıca ;dünya sinemasının, Türk sineması üzerindeki etkileri ve 1980 sonrası ortaya çıkan değişimler incelenir.

CMN 123 – KARŞILAŞTIRMALI UYGARLIK TARİHİ:  Terim ve Kavramlar: Uygarlık, Medeniyet, Medenî, Kültür; Üretici Güçler-Üretim İlişkileri. Nedensellik. Determinizm.

Ekoller: Annales, Frankfurt, Marxçı… Zihniyet Tarihi, Gündelik Hayatın Tarihi. İklim Tarihi. Demografi. Beşerî Coğrafya. İnanç Sistemleri. Teknik-Yaratıcılık.
Uygarlık Türleri: Bitkisel Uygarlıklar, Hayvansal Uygarlıklar.
Uygarlıklar nasıl ve neden yıkılırlar ve kurulurlar?

CMN 415 – MEDYA OKUR-YAZARLIĞI: Amacı, medyada verilen mesajlarla yayın organlarının siyasi ve economik ilişkilerini çözümlemek ve bunun bilincine. ulaşılacak toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirecek bireylerin yetiştirilmesi.

CMN 443 – KIBRIS TARİHİ: Kıbrıs tarihi devirlerinden itibaren burada kurulan devletler ve krallıklar hakkında bilgi verilerek adanın Lusignan, Venedik, Osmanlı ve İngiliz idaresindeki sosyal kültürel siyasi ve ekonomik durumunu incelemektedir.

RTC 341 – SENARYO YAZARLIĞI: Derste önce senaryo öğeleri, tema, öykü ve karakterler üzerinde duruluyor. İkinci bölümde ise, öykü yazma, geliştirme, karakter geliştirmenin yanısıra, yazılan öykülerin senaryo haline dönüştürülmesi konularına yer verilir.