Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 101 İletişime Giriş 3
ECON 101 Ekonominin Temelleri 3
CMN 111 Kültür Tarihi 3
CMN 171 Türk Dili ve Yazım Kuralları I 2
KHM 102 Hukuka Giriş 3
CMN 198 English I 3
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 2

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 108 İletişim Tarihi 3
SOC 122 Sosyoloji 3
JRN 201 Temel Gazetecilik 3
CMN 172 Türk Dili ve Yazım Kuralları II 2
CMN 199 English II 3
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 2
  Seçmeli 3

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 208 Siyaset Bilimi 3
CMN 217 İletişim Kuramları 3
JRN 205 Haber Yazımına Giriş 3
JRN 209 Temel Fotoğrafçılık 3
JRN 212 Yeni Enformasyon Teknikleri 3
  Seçmeli 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 202 İletişim Sosyolojisi 3
CMN 212 Kitle İletişim Politikaları 3
JRN 206 Röportaj Teknikleri 3
JRN 309 Basın Fotoğrafçılığı 3
  Seçmeli 3
  Seçmeli 3

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 303 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3
CMN 310 İletişim Hukuku 3
JRN 301 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri 3
JRN 306 Gazete Yayınlama Teknikleri 3
JRN 311 İç Staj I 3
  Seçmeli 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 311 Kamuoyu Araştırmaları 3
CMN 341 Kitle İletişim Araştırmaları 3
RTC 325 Radyo Televizyon Haberciliği 3
JRN 322 Gazetecilikte Tasarım Uygulamaları 3
JRN 312 İç Staj II 3
  Seçmeli 3

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 413 İletişim Etiği 3
CMN 431 Siyasal İletişim 3
JRN 401 Araştırmacı Gazetecilik 3
JRN 408 Yerel Basının Güncel Sorunları 3
  Seçmeli 3
  Seçmeli 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CMN 405 Kültürel Çalışmalar 3
CMN 444 İletişim ve Modernlik 3
JRN 440 Bölüm Projesi 3
  Seçmeli 3
  Seçmeli 3
  Seçmeli 3

Bölüm Seçmeli Dersleri Yukarı

Kod Ders adı Kredi
JRN310 Medya Ekonomi Politiği (3.0) 3
JRN409 Siyaset Gazeteciliği (3.0) 3
JRN403 Ajans Haberciliği (2.2) 3
JRN426 Spor Gazeteciliği (2.2) 3
JRN331 Tematik Yayıncılık (2.2) 3
JRN431 İnternet Gazeteciliği ve Web Tasarım (2.2) 3
JRN241 Kıbrıs Basın Tarihi (3.0) 3
JRN332 Haber Analizi (3.0) 3
JRN308 Yaratıcı Yazarlık (3.0) 3

Ortak Seçmeli Dersler

Kod Ders adı Kredi
CMN222 Çevre Sorunları (3.0) 3
CMN343 Uluslararası İletişim (3.0) 3
CMN414 Kültür ve Toplumsal Bellek (3.0) 3
CMN442 Çevre Sorunları ve Medya (2.2) 3
CMN443 Kıbrıs Tarihi (3.0) 3
CMN408 Edeb. ve Filmde Psikoloji (3.0) 3
CMN420 Fikri Haklar (3.0) 3
CMN477 Uluslararası Örgütler ve Lobicilik (3.0) 3
CMN309 English For Communication l (3.0) 3
CMN312 English For Communication ll (3.0) 3
CMN316 Sivil Top. Örgütleri ve İletişim (3.0) 3
IR399 Türk Dış Politikası (3.0) 3
TUR221 Diksiyon ve Hitabet (3.0) 3
CMN231 Siyasi tarih (3.0) 3
CMN123 Uygarlık Tarihi (3.0) 3
CMN242 Kıbrıs’ta Güncel Siyasal Sorunlar (3.0) 3
CMN243 Kültürel Antropoloji (3.0) 3
CMN431 Kültürlerarası İletişim (3.0) 3
CMN298 İngilizce lll (3.0) 3
CMN299 İngilizce lV (3.0) 3
COM191 Bilgisayar l (2.2) 3
COM192 Bilgisayar II (2.2) 3

Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER

CMN 101 – İletişime Giriş

Dersin genel amacı, iletişim kavramını tanımlamak, iletişime duyulan gereksinimi bilimsel ve toplumsal düzeyde incelemek ve iletişim kavramını tarihsel süreç içerisinde değerlendirmektir.Yukarı
ECON 111 – Ekonominin Temelleri
Bu derste Ekonomi biliminin konusu, amacı ve temel kavramlarının yanısıra temel ekonomik sorunlar, fiyat teorisi, talep teorisi, tüketici dengesi, başlıca piyasa türleri, fiyatlandırma ve mikroEkonomi politikalarına ilişkin bilgiler verilmektedir.Yukarı
CMN 111 – Kültür Tarihi
Bu derste bilim teorisi ve bilimler sosyolojisi bağlamında kültürel süreçlerin incelenmesi; sosyal tarih ile bütünleşen disiplinlerarası çalışmaların tanıtılması; demokratik açılımlı kavramların tarihsel, kültürel bellekle ilgili teorilerin ve bunların yansımalarının tartışılması amaçlanmaktadır.Yukarı
KHM 102 – Hukuka Giriş
Hukukun toplumsal işlevi, hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından farkları, hukukta yorum metodları, hukuki muhakeme, hukuk normunun niteliği, normların zaman ve mekan bakımından uygulamaları, pozitif hukuk-tabi hukuk ayrımı, hukukun bölümleri, muhtelif hukuk anlayışlarını temsil eden akımlar bu dersin konularını oluşturmaktadır.Yukarı
CMN 171 – Türk Dili ve Yazım Kuralları I
Bu ders, dilin önem ve gücünün tanıtımı, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerinin ve gelişiminin belirlenmesi, söz dizimizin tanımlanması ve dilimizdeki yanlış kullanımların saptanması amacını taşımaktadır.Yukarı
CMN 198 – İngilizce I
Başlangıç seviyesinde bir derstir. Temel amacı, öğrencileri meslek İngilizcesine hazırlamaktır. Buna uygun olarak, başlangıç seviyesindeki konuları kapsayan bir müfredat çerçevesinde yürütülmektedir.Yukarı
AİT 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Derste yakın dönem Osmanlı tarihi ile Osmanlı devletinin 19’uncu Yüzyıl ortalarından itibaren girdiği yenileşme süreci ve bu sürecin sonucundaki yıkılışı, milli mücadele tarihi, ulusal bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı ele alınıyor.Yukarı
JRN 201 – Temel Gazetecilik
Bu derste, gazetecilik mesleğiyle ilgili temel bilgiler verilmekte; gazetelerin mülkiyet yapıları ve içinde bulundukları piyasaya göre aldıkları biçim irdelenmekte ve fikir işçisi-teknik personel ayrımıyla muhabirden genel yayın müdürüne kadar yatay ve dikey ilişki zinciri içinde her personelin görev tanımı yapılarak basın işletmelerinin organizasyon yapıları incelenmektedir.Yukarı
CMN 108 – İletişim Tarihi
Derste, basının ortaya çıkışını sağlayan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel nedenlerin analizi, kitle iletişim araçlarının kritik tarihsel kavşaklarda oynadığı rollerin tanımlanması ve basın olgusunu medya olgusuna dönüştüren koşulların belirlenmesi yoluyla dünya, Avrupa ve Türk gazeteciliğinin tarihsel serüveni irdelenmektedir.Yukarı
CMN 172 – Türk Dili ve Yazım Kuralları II
Bu derste, yazılı ve sözlü anlatım özelliklerine ağırlık verilmekte ve buna ilişkin uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir.Yukarı
CMN 199 – İngilizce II
CMN 198’in bir devamı olan bu dersin amacı öğrencilerin meslek İngilizcesini geliştirmek ve temel İngilizce bilgilerini artırmaktır.Yukarı
AİT 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna varan olaylar tarihi yanında Atatürk ilkelerinin felsefi temelleri, Türk çağdaşlaşmasının bu temeller üzerine kurulan anlamı ve çağdaş gelişmeler ışığında yorumlanma biçimleri bu derste üzerinde durulan konulardır.Yukarı
SOC 122 – Sosyoloji
Sosyolojinin konusu, tarihçesi, yöntemi ve araştırma teknikleri, toplumsal birlikler, sanayileşme, gelişme, modernleşme, toplumsal tabakalaşma, toplumsal değişme, toplumsal kontrol mekanizmaları ve kurumları dersin içeriğini oluşturmaktadır.Yukarı
JRN 205 – Haber Yazımına Giriş
Ders kapsamında haber yazımı ve haberciliğe ilişkin temel kavram ve yaklaşımlar ele alınarak tartışılmakta ve haber yazım kuralları ve haber dili konularında uygulama yapılmaktadır.Yukarı
JRN 209 – Temel Fotoğrafçılık
Dersin kapsamını fotoğrafçılığın başlıca aşamalarının anlaşılması, kameranın tanıtılması, fotoğraf çekme, banyo ve tab işlemlerinin öğretilmesi oluşturmaktadır.Yukarı
JRN 212 – Yeni Enformasyon Teknikleri
İletişim dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler ve bunların haberleşme dünyasında yarattığı değişimlerin, ekonomik, politik, kültürel ve sosyal alanlarla etkileşiminin anlatıldığı bu derste, sanayi toplumundan enformasyon toplumuna geçişin izleri sürülmektedir. Bu çerçevede ders boyunca uydu sistemleri, internet, digital yayıncılık ve dijital Ekonomi gibi kavramlar incelenmektedir.Yukarı
CMN 208 – Siyaset Bilimi
Bu derste siyaset biliminin temel kavramları ve temel yaklaşımları üzerinde durularak siyaset sürecinde yer alan bireyler, gruplar ve kurumların konumları irdelenmektedir.Yukarı
CMN 217 – İletişim Kuramları
Kitle iletişimini anlamaya ve anlatmaya yönelik olarak geliştirilen kuramsal yaklaşımların ele alındığı bu derste iletişim alanını çok boyutlu olarak kavramaları için öğrencilere bir bakış kazandırılmaktadır.Yukarı
JRN 206 – Röportaj Teknikleri
Ders, gazetecilikte önemli haber toplama ve yazma teknikleri arasında yer alan söyleşiyi ve yeni akım olarak ortaya çıkan renkli haber tarzını pratik çalışmalarla desteklenecek şekilde konu etmektedir.Yukarı
JRN 309 – Basın Fotoğrafçılığı
Daha önce JRN 209 dersini alarak temel fotoğrafçılık bilgileriyle donanan öğrenciler, bu derste bilgilerini Gazetecilik bağlamında derinleştirmekte; klasik fotoğraf ile basın fotoğrafı arasındaki farkları ortaya koymaktadır. Derste, uygulamaya özel bir önem verilmektedir.Yukarı
CMN 202 – İletişim Sosyolojisi
Günümüzde iletişim ya da medya çalışmaları olarak anılan çalışmaların kökeni 20’nci Yüzyıl başındaki kitle iletişim sosyolojisine ulanmaktadır. On yıllar boyunca gelişen bu alanda bir kurum olarak medya, medyada program / haber yapım / üretimi medya metinleri / ürünleri ve bunların alımlanması / tüketimi bir çok araştırmaya konu olmuştur. Bu derste bu araştırmalardan örnekler yoluyla günlük hayat, medya, kültürel üretim ve tüketim pratikleri tartışmaya açılmaktadır.Yukarı
CMN 212 – Kitle İletişim Politikaları
Toplumsal, ekonomik ve siyasal çevrenin bir ülkedeki kitle iletişim politikasını belirlediği gerçeğinden hareketle, derste bugüne kadar ortaya çıkan kitle iletişim sistemleri ve bunlar arasındaki farklar ele alınmakta; medya alanındaki düzenlemeler incelenmektedir.Yukarı
JRN 301 – Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
Bu dersin içeriğini haber kaynakları, kaynak-haberci ilişkileri ve haber yazımının temel ilkeleri oluşturmaktadır. Bu içerik, haberciliğin uluslararası ilkeleri, haber yazımında dil kullanımı, başlıkların seçimi, spot yazımı ve arabaşlık seçimi gibi konularla derinleştirlmektedir.Yukarı
JRN 306 – Gazete Yayınlama Teknikleri
Bu derste baskı tekniklerinin tarihsel gelişimi ve temel özellikleri üzerinde durulmakta; masaüstü yayıncılık kavramı, baskı öncesi hazırlıklar ve masaüstü yayıncılık programlarının uygulamalı olarak tanıtılmasını içeren bir çerçevede ele alınmaktadır. Dijital ortamda fotoğraf editörlüğü ve mizanpaj teknikleri dersin kapsamına dahildir.Yukarı
CMN 303 – Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretildiği bu derste, veri toplama ve analiz yapma konusunda gerekli bilgiler aktarılmakta ve bu bilgilerin pekiştirilmesine yönelik uygulamalara yer verilmektedir.Yukarı
CMN 310 – İletişim Hukuku
Bu ders öncelikle, iletişim hukukunun tarihsel gelişimini, iletişim özgürlüğünün demokrasilerdeki önemini ele almaktadır. Derste iletişimle ilgili anayasa, yasa ve yönetmeliklerde yeralan hükümler ele alınıp incelenmekte, Kitle iletişim araçlarının toplum yaşamındaki etkisinin giderek artmasının yarattığı hukuki sorunlar tartışılmakta ve iletişim özgürlüğününü tehdit eden yeni sorunlara vurgu yapılmaktadır.Yukarı
JRN 311 – İç Staj I
İç staj, gazetecilik eğitiminin pratik yönelimlerle desteklenmesi gereğinden hareketle, öğrencilerin tamamen uygulama yapmalarına imkan sağlamak üzere konulmuştur. Öğrenciler stajlarını, İletişim Kompleksi’nin barındırdığı tüm teknik olanakları kullanarak tamamlamakta ve stajları boyunca, Yakın Haber gazetesi, Yakın Doğu FM,Yakın Doğu Tv ve Yakın Doğu Haber Ajansı’ın üretim sürecine bizzat katılmaktadırlar.Yukarı
JRN 322 – Gazetecilikte Tasarım Uygulamaları
Derste, baskı öncesi hazırlıklar ve baskı süreci uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte; başlıklar, spotlar, haberler, fotoğraflar seçilmekte, sıralanmakta ve yerleştirilmektedir. Ders boyunca çeşitli gazeteler yayınlanmaktadır.Yukarı
CMN 311 – Kamuoyu Araştırmaları
Kamuoyu kavramının tarihsel gelişimi ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili temel ilkelerin öğretildiği derste, örneklem seçimi, soru formu oluşturma ve alan çalışmaları incelenir, örnek araştırmalar planlanır, uygulanır ve sonuçlandırılır.Yukarı
CMN 341 – Kitle İletişim Araştırmaları
Bu derste sosyal yaşamın vazgeçilmez unsuru olarak kitle iletişiminin, hangi açılardan ve hangi yöntemlerle araştırma konusu yapılacağı öğretilmektedir. Bu çerçevede, kitle iletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi üzerinde durulmakta ve farklı yaklaşımlar ele alınmaktadır. İzleyici, içerik, üretim ve kuruma ilişkin araştırmalarla yöntemler derste yoğun şekilde incelenmektedir.Yukarı
RTC 325 – Radyo TV Haberciliği
Radyo ve televizyonun karakteristik nitelikleri ve hitap ettiği kitlenin algı özellikleri, görsel ve işitsel medyada yayınlanmak üzere hazırlanan haberin, yazılı medyadakinden farklılaşmasına yol açmaktadır. Bu derste, radyo ve televizyon için hazırlanan haberlerin teknik ve içerik özellikleri incelenmekte ve bu bilgiler pratik çalışmalarla desteklenmektedir.Yukarı
JRN 312 – İç Staj II
Teorik eğitimin pratik çalışmalarla pekiştirilmesi amacıyla İç Staj I’in devamı olarak yürütülmektedir. İç Staj I’de fakültenin gazete, radyo, televizyon ve haber ajansının çalışmalarına planlı olarak dahil edilen öğrenciler, İç Staj II’de yine bir plan çerçevesinde süreçte aktif bir konum edinmektedirler.Yukarı
JRN 401 – Araştırmacı Gazetecilik
Araştırmacı gazetecilik kavramının gelişimini ve örneklerini içeren derste araştırma haberlerinin üretilmesinde kullanılan yöntemler ve kaynaklar üzerinde durulmakta ve karşılaşılabilecek engellerle bunların aşılma yolları dünyadan örneklerle aktarılmaktadır.Yukarı
JRN 408 – Yerel Basının Güncel Sorunları
Bu derste, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren medya kuruluşları tanıtılmakta, bu kuruluşların özgün yapısal ve güncel sorunları irdelenmekte ve bu sorunların kamuoyunun biçimlenmesinde yol açtığı komplikasyonlar incelenmektedir.
Yukarı
CMN 413 – İletişim Etiği
Kitle iletişim araçlarının yazılı ve sözlü ahlak kurallarını ve ahlak kurallarına riayeti gözeten basın konseyi, basın ombudsmanı, basın şeref konseyi türü oluşumları tanıtan derste, günümüzde medya ile gazetecilerin meslek etiğine yaklaşımı, medya kuruluşlarının içinde yer aldıkları sistemin türettiği yapısal etik sorunlar bağlamında değerlendirilmektedir.Yukarı
CMN 419 – İletişim ve Kadın
Bu derste, kadın hareketlerinin tarihsel gelişimi, feminist teoriler, toplumsal cinsiyetçilik, medyada kadının temsiliyeti; farklı feminist teorilerin bu konulardaki görüşleri, belirledikleri stratejiler ve karşılaştıkları zorluklar anlatılmaktadır.Yukarı
CMN 405 – Kültürel Çalışmalar
Bu ders, toplumsal yapı ile günlük yaşamdaki anlam üretimi arasındaki ilişkiler üzerinde durmaktadır. Genel olarak kültür, sınıf, cinsiyet ve ırk temelindeki eşitsizliklerin doğallaştırıldığı ve ekonomik, siyasi öğelerle olan ilişkilerinin gözden uzak tutulduğu yaşam alanlarını kendine inceleme konusu yapan kültürel çalışmalar, sözkonusu eşitsizlikleri ve onların algılanış biçimlerini ebedi ve zorunlu süreçler olarak görmez. Bunları toplumsal ilişkilerin bütünü içinde anlamaya ve tanımlamaya çalışır.Yukarı
CMN 444 – İletişim ve Modernlik
Günümüzde gittikçe çeşitlenen iletişim araçları aslında modernlikle birlikte doğmuştur. Dolayısıyla matbaanın icadından bu yana iletişim, ancak modern kurumlar ve pratiklerle birlikte değerlendirilecek bir konudur. Bu ders, tarihsel olarak iletişim-modernlik bağlantısını işlemekte, iletişimi ve kültürü modern düşünceyle, modern ekonomik ve politik kurum ve pratiklerle bağlantısı içinde değerlendirmektedir.Yukarı
JRN 440 – Bölüm Projesi
Öğrencilerin bölümleriyle ilgili projeleri planlayıp uyguladıkları ders, öğrencinin yönelimi doğrultusunda akademik çalışmalar ya da mezuniyet sonrası iş ortamına hazırlanmayı öngören uygulamalar ekseninde yürütülmektedir.Yukarı

Bölüm Seçmeli Dersleri
Yukarı
JRN 241 – Kıbrıs Türk Basın Tarihi
Kıbrıs Türk toplumunun sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel tarihinin belirleyiciliği ışığında Kıbrıs Türk basınının günümüze kadar geçirdiği aşamaları konu edinen ders, dünya basın tarihiyle dönemsel karşılaştırmalar yapılarak derinleştirilmektedir.Yukarı
JRN 308 – Yaratıcı Yazarlık
Öğrencilerin yazma eylemindeki yaratıcılıklarını ve yazımın farklı formatlarını öğrenmelerini amaçlayan bu derste, haber, köşe yazısı, makale, mektup, dilekçe, basın bülteni, reklam metni, röportaj gibi yazım teknikleri yaratıcı bir yaklaşımla kaleme alınmaktadır.Yukarı
JRN 310 – Medya Ekonomi Politiği
Bu ders medyanın yapısına yönelik bir dizi sorgulamayı içermektedir: Medya kuruluşlarının sahiplik yapısı nedir? Bu yapı, modern dünyanın piyasacı tarzıyla uyumlanmadan hareket eder mi? Bu koşullarda, medya içerikleri hangi amaçlar doğrultusunda, ne şekilde oluşur? Bu içerikler, yurttaşların iletişim özgürlüğü bakımından tehlike yaratmaz mı?Yukarı
JRN 331 – Tematik Yayıncılık
Genel bir eğilim olarak tüm dünyada önem kazanmaya başlayan daraltılmış belirli bir hedef kitleye yönelik yayıncılık hakkında bilgilerin aktarıldığı bu derste, ihtisas yayıncılığının çerçevesi, ilkeleri ve önemi üzerinde durulmaktadır.Yukarı
JRN 332 – Haber Analizi
Bir haberin görünenden başka anlam ve amacının olabildiği gerçeğinden hareketle, bu derste medyada yer bulan haber içeriklerinin analizi yapılmakta ve böylelikle medyanın işlev ve etkinliğine dair daha derinlikli algıların gelişmesine olanak sağlanmaktadır.Yukarı
JRN 403 – Ajans Haberciliği
Medyaya içerik takviyesi sağlamak amacıyla faaliyet gösteren haber ajanslarının yapılarını, ilkelerini ve çalışma yöntemlerini belirleyerek işe koyulan derste, ajans haberciliğinin teknik çerçevesi hakkında bilgiler verilmekte ve buna yönelik pratik çalışmalar yürütülmektedir.Yukarı
JRN 409 – Siyaset Gazeteciliği
Siyasal yaşam, medya için en önemli ve en yaygın haber öğeleri arasında yer almaktadır. Bu bakımdan, bir ihtisas alanı olarak siyasal gazeteciliğin kavranması ve irdelenmesi gerekmektedir. Bu dersin amacı siyasal içeriklerin gazetelerdeki konumunu değerlendirmek ve siyaset-Gazetecilik ilişkisini her yönüyle irdelemektir.Yukarı
JRN 426 – Spor Gazeteciliği
Basında spor sayfalarının kullanılmasıyla ilgili tarihi, kronolojik bilgilerin aktarıldığı ve günümüzde yayınlanan spor gazete ve dergilerinin yapılarıyla özelliklerinin incelendiği bu derste esas olarak spor muhabirliği ve spor yazarlığının pratik mesleki bilgileriyle ilkeleri üzerinde çalışılmaktadır.
Yukarı