Hazırlık Sınıfı Yönergesi

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1:

 1. Bu Yönergenin amacı, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında yürütülen eğitim ve öğretimin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.
 2. Bu Yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfınd a yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2: Bu yönerge, 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 22 Kasım 2012 tarih ve 28475 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yakın Doğu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3: Bu yönergede geçen;
a) Yönerge: Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesini,
b) Yabancı Dil: Arapçayı,
c) Üniversite:  Yakın Doğu Üniversitesini,
ç) Fakülte: Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,
e) Yönetim Kurulu: Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,
f) Koordinatörlük: Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı koordinatörlüğünü,
g) Öğrenci: Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görme hakkı kazanmış gerçek kişileri,
h) Vize Sınavı: Eğitim-öğretim yılında her dört haftanın sonunda yapılan ara sınavları,
ı) Sözlü Sınav: Eğitim-öğretim yılında her sekiz haftanın sonunda en az iki kişilik bir komisyon tarafından yapılan ve öğrencilerin konuşma, anlama ve metin okuma becerilerini ölçmeye yönelik yapılan sözlü sınavları,
i) Final Sınavı: Eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavı,
j) Bütünleme Sınavı: Final sınavının ardından onu telafi amacıyla yapılan sınavı,
k) Muafiyet Sınavı: Eğitim öğretim yılı başında yapılan ve öğrencilerin başarılı oldukları takdirde birinci sınıftan eğitim-öğretime devamına olanak sağlayan sınavı,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ile İlgili Esaslar

Amaç
MADDE 4:
 Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfında verilen yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye Arapçanın temel kurallarını öğretmeyi, Arapça kelime hazinesi ve cümle bilgisini geliştirmeyi, bu dille okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi, kendini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi ve Fakültede bu dile ihtiyaç duyulan dersleri anlayabilmeyi sağlamaktır.

Öğrenci Kabul ve Kayıt
MADDE 5:
 Öğrencilerin İlahiyat Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıt işlemleri, Yakın Doğu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları gereğince her öğretim yılı başında üniversitenin ilgili biriminde yapılır.

Öğretim Süresi ve Yeterlik Ölçütleri
MADDE 6:

 1. Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğretim süresi en az iki, en fazla dört yarıyıldır.
 2. Fakülteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil yeterlikleri, Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü tarafından yapılan muafiyet sınavı ile tespit edilir. Muafiyet sınavında başarı notu, 100 tam puan üzerinden 60’tır.
 3. Muafiyet Sınavında başarılı olanlar, kabul edildikleri lisans programına başlarlar. Başarılı olamayanlar ise Arapça Hazırlık Programına devam ederler.
 4. Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler Hazırlık sınıfından muaftırlar:
  a) Son üç yıl içerisinde Arapçanın anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan YDS veya eşdeğeri sınavlarda 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almış olanlar.
  b) Son üç yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Arapça Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya eşdeğer sınavlarda en az 50 puan almış olanlar.
  c) En az son üç yılında, Arapçanın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.
 5. Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerden yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlik belgelerine sahip olanlar, söz konusu belgelerini ders kayıtlarının yapıldığı son mesai gününün bitimine kadar Fakülte idaresine ibraz etmeleri halinde hazırlık sınıfından muaf tutulurlar.

Eğitim-Öğretim Faaliyeti, Düzeyler ve Süre
MADDE 7:

 1. Zorunlu Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim gerekli işitsel ve görsel araç gereçlerle donatılmış dersliklerde yapılır.
 2. Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğretim dili Türkçe ve Arapçadır.
 3. Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim takvimi, Üniversitenin Akademik Takviminin öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak her öğretim yılı başında Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü tarafından belirlenip ilan edilir.
 4. Muafiyetlerini belgeleyemeyen ve/veya Arapça muafiyet sınavında başarılı olamayan ya da sınava girmeyen öğrenciler, Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü tarafından mevcut şubelerden birine yerleştirilirler.
 5. Zorunlu Hazırlık Sınıfında Yabancı Dil öğretimi otuz iki haftadır.
 6. Zorunlu Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim, her biri sekizer haftadan oluşan toplam dört dönemde tamamlanır. Haftalık ders saati 24 saatten az olamaz.

Ölçme Değerlendirme
MADDE 8:

 1. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayabilmek için sınav ortalamasının en az 60 (altmış) olması gerekir. Sınav ortalaması, yapılan sekiz vize ortalamasının %30’u, final veya bütünleme sınavının % 50’si, sözlü sınav ortalamalarının %10’u, Kur’ân-ı Kerîm notlarının %5’i, performans ve ödev notlarının %5’i alınmak suretiyle hesaplanır.
 2. Final veya bütünleme sınavına girebilmek için derslerin %80’ine devam etme zorunluluğu vardır.
 3. Hazırlık sınıfında okutulacak ders materyalleri, uygulanacak vize, final/bütünleme ve muafiyet sınavları Hazırlık sınıflarında ders veren/verecek olan öğretim elemanları tarafından hazırlanıp uygulanır.

Başarısızlık
MADDE 9:

 1. Devamsızlık ya da başka nedenlerden dolayı başarısız olan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılı başında yapılan muafiyet sınavında da başarılı olamazlarsa hazırlık sınıfını tekrar ederler.
 2. Hazırlık sınıfında iki kez başarısız olan öğrenciler üçüncü kez hazırlık sınıfına devam edemezler. Şayet sonraki yıllarda yapılan muafiyet sınavlarından birinde başarılı olurlarsa veya bu yönergenin 6. Maddesinin 4. Fıkrasında zikredilen belgelerden birini elde edip zamanında ibraz ederlerse lisans öğretimlerine devam edebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 10: 
Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde Yakın Doğu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 11:
 Bu Yönerge hükümleri Üniversite yönetimi onaylandığı tarihihten itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12:
Bu Yönerge hükümlerini Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü yürütür.