Yönetim Bilişim Sistemleri

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL101 İngilizce I 3 4
MTMK171 İşletme ve İktisat için Matematik I 3 6
BTKL 151 Bilgi Teknolojilerine Giriş I 3 6
YNTM101 İşletmeye Giriş 3 6
EKON101 İktisata Giriş I 3 6
ATA 101 Atatürk İlkeleri I 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

 II. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL102 İngilizce II 3 4
MTMK172 İşletme ve İktisat için Matematik II 3 6
BTKL 152 Bilgi Teknolojilerine Giriş II 3 6
YNTM102 İşletme Yönetimi 3 6
EKON102 İktisata Giriş I 3 6
ATA 102 Atatürk İlkeleri II 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

İKİNCİ YIL

III.  Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM201 İşletmelerde Etkin İletişim I 3 4
MTMK281 İstatistik I 3 6
MHSB201 Finansal Muhasebe I 3 6
YNTM206 Hukuka Giriş 3 6
EKON201 Mikro iktisat 3 6
TUR 101 Türk Dili I 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

IV. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM202 İşletmelerde Etkin İletişim II 3 4
MTMK282 İstatistik II 3 6
MHSB 202 Finansal Muhasebe II 3 6
YNTM207 İşletme Hukuku 3 6
EKON202 Makro iktisat 3 6
TUR 102 Türk Dili II 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
PAZL303 Pazarlama İlkeleri 3 6
YBS301 Bilgi Sistemleri Yönetimi 3 6
FNSY301 Finansal Yönetimi I 3 6
YNTM310 Örgütsel Davranış 3 6
EKON306 Para ve Bankacılık 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

VI. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM308 Yöneylem Araştırması 3 6
YBS302 Finansal Analiz ve Karar Verme 3 6
FNSY 302 Finansal Yönetimi II 3 6
YBS303 Yönetim Bilişim Sistemleri için Proje Yönetimi 3 6
YNTM307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
YBS 401 e-İşletme Yönetimi 3 6
YBS 421 Sistem Analiz ve Tasarımı 3 6
YBS4XX Alan Seçmeli 3 6
YBS4XX Alan Seçmeli 3 6
YBS4XX Alan Seçmeli 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

VIII. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
YBS 422 Teknoloji Yönetiminde Liserlik ve Yaratıcılık 3 6
YBS 400 Bitirme Projesi 3 6
YBS4XX Alan Seçmeli 3 6
YBS4XX Alan Seçmeli 3 6
YBS4XX Alan Seçmeli 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

TOPLAM KREDİ 120 / TOPLAM ECTS   240

Ders İçerikleri

İNGL 101 İngilizce I (3-0) 3: Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 171 İşletme ve İktisat için Matematik I (3-0) 3: Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Denklemler Sistemi ve Üssel-Logaritmik Fonksiyonlar.

BTKL 151 Bilgi Teknolojilere Giriş I (3-0) 3: Bilgi Teknolojilere Giriş dersi olan BTKL 151 öncelikle bilgisayarın nasıl işlediğini ve Windows 7 işletim sistemini öğretmektedir. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve öğrencilere ileriki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.

YNTM 101 İşletmeye Giriş (3-0) 3: Bu ders, işletme bilimine ait temel kavramları, işletmelerin kuruluşunu, işletme çeşitlerini, işletmelerde yönetim olgusunu, yönetimin işlevlerini, pazarlama yönetimini, üretim ve finans ile insan kaynakları yönetimini irdelemektedir.

EKON 101 İktisata Giriş I (3-0) 3: İktisada giriş dersinin amacı; toplumsal bilim olarak iktisat kavramının incelenmesi ve ekonominin işleyişini,derinliğini ve gücünü öğrencilerle tanıştırmaktır. Derste temel mikroiktisadi konular irdelenerek öğrencilerin iktisat ile ilgili temel kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramaları sağlanmaktadır. Ekonominin kapsamı, temel ekonomik problemler, kıtlık, arz-talep ve piyasa dengesi, esneklik, üretim süreci ve kar maksimizasyonu, tüketici tercihleri, kısa ve uzun dönem maliyetler ve çıktı kararları bu derste incelenecek temel konuları oluşturmaktadır.

ATA 101 Atatürk İlkeleri I (2-0) 0: İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

TUR 101 Türk Dili I (2-0) 0: Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.

İNGL 102 İngilizce II (3-0) 3: Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 172 İşletme ve İktisat için Matematik II (3-0) 3: Matrisler, Determinantlar, Limit, Türev, İntegral ve Uygulamaları.

BTKL 152 Bilgi Teknolojilere Giriş II (3-0 ) 3: Windows, Windows Komutları, pencere komutları çalışma, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel ve Microsoft Power Point Proje hazırlanması. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve Öğrencilere ilerki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.

YNTM 102 İşletme Yönetimi (3-0) 3: Bu dersin amacı, işletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri dönemlerdeki derslere hazırlık yapmaktır. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar aktarılır. Tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim modelleri tartışılarak çağdaş yönetim yaklaşımları gösterilir. İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konur. Yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol) aktarılır.

EKON 102 İktisata Giriş II (3-0) 3: İktisada giriş II dersinin amacı; arz ve talep, enflasyon gibi, iktisat ile ilgili temel kavramları, iktisadi olgular ve bunlar arasındaki sistematik ilişkileri, günümüz ekonomi ve politik ilişkilerine kaynaklık eden ve yön veren temel iktisadi okulların bakış açılarını öğrencilere iletmektir. Makroiktisada giriş, ulusal üretim ve milli gelir ölçümü, işsizlik, enflasyon, uzun dönem büyüme, toplam harcama ve denge çıktı düzeyi, para arzı ve federal rezerv sistemi, para telebi ve denge faiz oranı, mal ve para piyasalarında toplam talep, toplam arz ve denge fiyat seviyesi, makroiktisatta emek piyasasI bu derste incelenecek temel konu başlıklarıdır.

ATA 102 Atatürk İlkeleri II (2-0) 0: İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

TUR 102 Türk Dili II (2-0) 0: Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.

YNTM 201 İşletmelerde Etkin İletişim I (3-0) 3: Genel Olarak İletişim; Yazılı İletişim; Yazışma İlkeleri ve Kuralları; Resmi Yazılar; Resmi Yazı Çeşitleri; Özel Yazılar; Özel Yazı Çeşitleri; Evrak Hizmetleri; Postalama Şekilleri.

MTMK 281 İstatistik I (3-0) 3: Temel Kavramlar ve Seriler, Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık uzayları. Olasılık hesapları. Rasgele değişkenler ve rasgele değişkelerin birinden bağımsızlığı. Dağılım fonksiyonları ve özellikleri. Beklenen değer, varyans, kitle momentleri, örneklem momentleri, örneklem momentlerinin yakınsama özellikleri. Kovaryans. Korelasyon. Beklenen değerlere ilişkin özellikler.

MHSB 201 Finansal Muhbasebe I (3-0) 3: Temel kavramlar ve muhasebe ilkeleri, muhasebe eşitliği, hesap grupları ve hesapların sınıflandırılması, kullanılan defterler, envanter defterinin hazırlanması, açılış bilançosu’nun oluşturulması, dönem içi yevmiye ve defteri kebir kayıtları, katma değer vergisi ve muhasebe kaydı, genel geçici mizanın hazırlanması, dönem sonu ayarlama kayıtları, dönem sonu kesin mizanın hazırlanması, kapanış kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması konularını içeren bir derstir.

YNTM 206 Hukuka Giriş (3-0) 3: Toplum Yaşamı; Sosyal Düzen Kuralları; Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kurallarının Karşılaştırması; Hukuk Kuralının Analizi – Yaptırım – Hukukun Anlamı; Gelenek Hukuku; Hukuk Kaynağı Olarak Kanunlar; Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi; Tüzükler ve Yönetmelikler; Çeşitli Hukuk Sistemleri; Kanunlaştırma Hareketleri; Yargısal İçtihatlar; Bilimsel İçtihatlar; Hukukun Özel Hukuk – Kamu Hukuku Ayrımı; Özel Hukukun Bölümleri; Kamu Hukukunun Bölümleri.

EKON 201 Mikroiktisat (3-0) 3: Ders Ekonomiye Giriş I dersini temel alır ve mikroekonominin üç ana başlığı altında sınıflanacak konuları ele alır: Tüketim teorisi, Üretim Teorisi, Bilgi ve Belirsizlik. Bu ders, öğrencileri talep, arz, denge fiyatı, tüketici fayda maksimizasyonu, üretici kar maksimizasyonu ve refah ekonomisi gibi konular hakkında bilgilendirecektir. Bu kapsamda, ögrenciler, firmaların faktör ve mal piyasalarındaki üretim kararlarını, bununla birlikte tüketicilerin belirli bir bütçe altında nasıl fayda maksimizasyonu sagladiklarini öğreneceklerdir. Rekabet, piyasa gücü, kamu malları, dışsallık ve etkinlik gibi konularda detayli bilgi verilmesi planlanmaktadır.

YNTM 202 İşletmelerde Etkin İletişim II (3-0) 3: Tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma; resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetileri; bilgi verici ve ikna edici sunumlar; tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özellikleri; tepegöz, poster ve Powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı.

MHSB 202 Finansal Muhbasebe II (3-0) 3: Aktif hesaplar, dönen varlıkların kaydedilmesi, duran varlıkların kaydedilmesi, amartisman yöntemleri, stok değerleme yöntemleri, varlıkların elden çıkarılmasının kaydedilmesi ve maddi olmayan duran varlıklarla ilgili kayıtlar, pasif hesaplar, kısa vadeli yabancı kaynakların kaydedilmesi, uzun vadeli yabancı kaynakların kaydedilmesi, öz kaynakların kaydedilmesi, gelir, gider ve maliyet hesapları ve bu hesapların kaydedilmesi konularını içeren bir derstir.
Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları (Borçlar), Özkaynaklar, Gelir Tablosu ve Satışlar Maliyeti Tablosu Hesapları, Gelir Heapları, Gider Hesapları, Maliyet Hesapları, Menkul Varlıklarla ilgili İşlemler, Nakit Akım Tablosu, Finansal Analiz.

EKON 202 Makroiktisat (3-0) 3: Bu dersin ana amacı, öğrencilere modern makroekonomik politika geliştirme adına bir ekonominin uzun dönem performansını etkileyecek temel konseptler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders temel Keynesyen makroekonomi araçlarından IS-LM ve toplam-arz toplam talep gibi konseptleri kapsamaktadir. Derste toplam gelir, büyüme teorileri, para ve maliye politikaları, ödemeler dengesi, döviz kurları, uluslararası parasal rejimler, işsizlik, enflasyon, istikrar politikaları üzerinde durulacaktır.Ayrıca bu ders, maliye politikası ve para politikası konularini ve ulusal ve dinamik uluslararası ekonomi sorunları ile ilgilenecektir.

MTMK 282 İstatistik II (3-0) 3: Örnekleme kavramı, istatistik, örneklem istatisklerinin dağılımları, parametre tahmini. Tahmin edicilerin bulunma yöntemleri, en küçük kareler, momentler ve en çok olabilirlik yöntemi. Tahmin edicilerde aranan özellikler. Yeterlilik, tutarlılık, etkinlik, yansızlık. Düzgün en iyi yansız tahmin ediciler. Hipotez testleri. Testlerin bulunma yöntemleri, hata olasılıkları ve testlerin gücü ve güç fonksiyonu.

YNTM 207 İşletme Hukuku (3-0) 3: Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Rekabet Hukuku, Tüketici Hukuku.

PAZL 303 Pazarlama İlkerleri (3-0)3: Pazarlamanın önemi işletmelerce benimsenmesine karşın, ana kavramların anlaşılması ve uygulamada görülen zorlukların aşılması için pazarlama ilke ve işlevlerinin temelde daha iyi kavranması gerekiyor. Pazarlama İlkeleri derslerindeki amaç öğrencilerin gerçek yaşamda değerli bulacakları kavram ve uygulamaları en yalın bir şekilde sunabilmektir.

YBS 301 Yönetim Bilişim Sistemleri ve İlkeleri: Bilgisayar algoritmaları, işletim sistemleri, bilgisayar mimarileri, yapay zeka gibi temel konuların ayrıntılı olarak incelenmesi. Mevcut ticari ürünlerden etkin biçimde yararlanmak amacıyla donanım ve yazılım işlemlerinin öğretilmesi. Teknoloji eğilimleri ve sınırları, ekonomi, standartlaşma, fikri haklar, devlet politikaları ve endüstriyel kuruluşlar. Protokoller, güvenlik sistemleri ve ağ konularına odaklanma.

EKON 306 Para ve Bankacılık (3-0) 3: Para ve Bankacılık dersinin amacı, para ve bankacılık sektöründe yer alan temel kavramların değerlendirilmesini ve bu kavramlar arasında var olan ilişkilerin anlaşılmasına yönelik temel bilgilerin verilmesinidir. Para, Banka ve finansal kuruluşlarla ilgili konularda teorik ve analitik bilgilerin yanısıra piyasadaki etkileşimlerine yönelik pratik analizler de yer alacaktır. Derste incelenecek temel konu başlıklarını para teorisi, para politikası, faiz teorileri, maliye politikası, Keynesian Cross Model analizi, ISLM modeli ve uygulamaları, uzun vade para ve mal piyasaları dengesi olarak sıralayabiliriz.

YNTM 310 Örgütsel Davranış (3-0) 3: İnsanın örgütlerde bireysel ve grup içi davranışları, bireyin özellikleri, davranışları, örgütte oynadığı roller, grup oluşumları ve grup davranışları, bireysel öğrenme ve özendirme kuramları, liderlik yaklaşımları, bireysel ve grupsal karar alma yöntemleri, gücün kazanılması ve kullanılması, bireyler arası iletişim ve çatışma yöntemi ile çatışmaları çözüm yolları.

FNSY 301 Finansal Yönetim I (3-1 ) 3: Dersin ana yapısı Finansal Yönetim ve Finansal Analiz’e giriş şeklinde planlanmıştır. İsletmelerde finansal amaç, finans fonksiyonunun tanımı, mali tablolar, fon akım tablosu analizleri, oran analizleri, paranın zaman değeri kavramı ve bileşik faiz formülleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, tahvil ve hisse senetlerinin tanımı ve işleyişi ve yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri konularına değinilmektedir.

YBS 302 Finansal Analiz Ve Karar Verme: İmalat ve hizmet firmalarında faaliyet planlama, denetim ve yönetime ilişkin kavramlar. Faaliyet stratejisi, süreç seçim kararları, üretim planlaması ve denetimi, kapasite planlaması, kalite yönetimi ve doğrusal programlama, kestirim ve karar kuramı gibi gelişmiş çözümlemeli karar verme tekniklerinin uygulanması.

YBS 303 Yönetim Bilişim Sisyemleri için proje: Yönetimi Ekonomik ve verimlilik odaklı kaynak dağılımı modellerinin tasarımı. MIS tekniklerinin yardımı ile katma değer ve maliyet bilinci yaratan bilgi sistemlerinin kurulması.

YNTM 308 Yöneylem Araştırması (3-0) 3: Yöneylem araştırması ile ilgili teknikleri, uygulamalar ve doğrusal programlama ve modellemeler incelenmektedir. Ayrıca, kıt kaynakların çeşitli işlem ve faaliyetlerde etkin ve verimli kullanma teknik ve yöntemleri ile karar vermede, bilimsel yaklaşımlar öğretilmektedir.

FNSY 302 Finansal Yönetim II (3-0) 3: Ders “Finansal Yönetim I” (FIN 301) dersinin devamıdır. Bu ders aracılığı ile finansal planlama çerçevesinde pro-forma finansal tabloların oluşturulması, başabaş noktası analizleri, riskli projelerin değerlendirme konularına yer verilecektir. Ayrıca, şirketlerin yatırım ve finansman kararlarında kullandıkları sermaye bütçeleme teknikleri çerçevesinde risk ve getiri arasındaki ilişki, sermaye yapısı ve oluşumu, sermaye maliyeti ve firma değerlendirmesi incelenmektedir. Son olarak da işletmelerde uzun vadeli finansman kaynakları ve maliyetleri konuları ile kısa vadeli finansal planlama ve nakit bütçesi yöntemleri konularına değinilmektedir.

YNTM 307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3-0) 3: Bilim ve bilimsel bilginin tartışılması; bilimsel araştırma tasarımı, bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırma sorusu ve evrenin tespiti; veri toplama teknikleri; deney, mülakat, gözlem, soru cetvelleri, ikincil kaynaklar, soru türleri ve soruların ölçeklenmesi, ölçek türleri, örneklem teknikleri; araştırmada güvenilirlik ve geçerlilik, yazım kuralları.

YBS401 Elektronik Ticarete Giriş. Elektronik ticaret teknolojileri: istemci ve hizmet sunucu taraflı ağ programlama. Veritabanı teknolojileri. İnternet güvenliği. Ödeme sistemleri. Elektronik hizmetler. Ağ reklamcılığı ve yayıncılığı. Elektronik ticaret hizmeti kurma.

YBS421 Sistem Analiz ve Tasarımı: Sistem analiz ve tasarımına giriş. Planlama, analiz, tasarım, uygulama, sistem işletmesi ve destek aşamalarının ayrıntılı incelenmesi. Yapılandırılmış analiz ve nesneye yönelik analize odaklanma.

YBS422 Teknoloji Yönetiminde Liderlik ve Yaratıcılık: Yenilikçi insanların belirlenmesi, yönlendirilmesi ve verimi yüksek teknoloji ekipleri içerisinde örgütlenmesi. Proje liderleri ve yöneticileri için liderlik sergileme ve teknik kapasitesi yüksek insanların yönetimi. Yetenekli, teknik fikirli insanların saptanması, doğru iş için istihdam edilmesi, etkili liderlik yöntemleri ile eğitilmesi ve yönetilmesi.

YBS400 Bitirme Projesi. Bölüm Sonu Final projesi: Bitirme durumundaki Öğrencilere verilecek olan final Projesi günün koşullarına gore hazırlanacak ve Bilişim Yönetim Sistemleri öngörüsü ile çalışılacaktır Bu projede öğrenciler herhangi bir firma/Kurum/Kamu sistemini inceleyip Yönetim Bilişim sistemleri doğrultusunda bir proje var edeceklerdir.

Seçmeli DersleR

YBS 311 Sistem Analizi ve Tasarımı (3-0)3: Sistem Paradigmasındaki değişim, genel sistem kuramı, sistem yaklaşımı, sistem analizi,sistem tasarımı, sistemik problemler, sistemlerin modellenmesi, Sistem analizi ve tasarım süreci, Sistem analizi çalışmasının temel aşamaları. Sistem mühendisliği,Dinamik Sistemlerin Yapısı ve davranışı, Sistem Hayat Döngüsü (sistem ömür çevrimi), Sistem analizi çalışmasında kullanılan yöntem ve araçlar. Sistem analizi uygulamalarından örnekler

YBS 312 Yönetim Destek Sistemleri (3-0) 3: Bu ders şu konuları içermektedir: Rasyonel karar verme ve uygun bilgi desteği, karar destek sistemlerinin (KDS) bileşenleri: veri, bilgi, veri tabanları, veri tabanı yönetim sistemleri, bilgi tabanları, veri ambarları, kural/model tabanları, uzman sistem mekanizmaları ve belirsizlik faktörleri, sistem dinamikleri ve benzetişim, grup KDS, yönetici bilgi sistemleri, kullanıcı arayüz bileşenleri, KDS tasarımı, uygulaması ve değerlendirmesi.

YBS 313 Veritabanı Sistemleri ve Fiziksel Tasarım (3-0)3: Veritabanı sistemlerine giriş. Nesne-ilişki modellemesi. İlişkisel model. Veri tanımlaması ve sorgulama dilleri. Normal formlar ve veritabanı tasarımı. Fiziksel tasarım ve erişim stratejileri. Güvenlik, bütünlük ve güvenilirlik. Veritabanı tasarımı ve gerçekleme projesi.

YBS 314 İş Zekası ve Raporlama (3-0)3: İş zekâsı, var olan iş performansını anlamak ve bilgiye dayalı iş kararları almak için tüm organizasyon çapında iş verilerinin analizidir. Ham veriyi iş kararları alabilecek şekilde raporlanabilir, anlamlı hale getiren, analize yardımcı olan yazılım süreçlerinin tamamını içerir. Veri Ambarı Tasarlamak, Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS), SQL Server Analiz Servisleri ve İş Zekâsı, Veri Ambarı ve OLAP kavramı, OLAP Veritabanlarının Hazırlanması, OLAP Mimarisi ve Yapılar, Servisler, Çok Boyutlu Analiz Projesi Oluşturma, OLAP Küpleri ve Boyutlarla Çalışma, Dimension ve Küp Dataları Oluşturmak, MDX(Multi Dimansional eXpression) ile OLAP Verilerini Sorgulamak, Veri Madenciliğine Giriş, SQL Server Reporting Services ile Raporlama

YBS 315 Web Uygulaması ve Geliştirmesi (3-0) 3: Bu ders öğretimin tasarlanması ve temin edilmesini için gerekli olan araçları (öğrenciler, öğretmenler ve içerik arasındaki etkileşimi sağlayan uygulama yazılımları gibi) tanımlayıp, bunları açıklamayı amaçlar. Ayrıca, yeni internet teknolojileri ile ilgili öğretici ve öğrenme araçlarını bulma amaçlanır. Bu araçların özgün bir öğrenme ortamını desteklemek için hangi yollarla iletişim ve işbirliği sağlayabilecekleri de çalışılacaktır. Sunum programları, web araçları, birbirinden bağımsız web servisi sağlayıcılarının uygulamalarını bir araya getirerek yeni bir uygulama oluşturma, sanal gerçeklik, web yazarlığı, online topluluk gibi araçların öğrenme ortamında nasıl kullanılacağı işlenecek konular arasındadır.

YBS 410 Yönetim Bilişim Fonksiyonu ve Teknoloji Yenilik Yönetimi (3-0) 3: Ders kapsamında; “Yenilik Yaratma Çevresi”, “Yenilik Türleri”, “Yenilik Yaratma Süreci”, “Yaratıcı Düşünme Teknikleri; Beyin Fırtınası, Yanal Düşünme, İkili Çağrıştırma, Morfolojik Analiz, La Salle Matrisleri, Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ)”, “Araştırma ve Geliştirme” ile “Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ve Desteklenmesi” konuları ayrıntıları ile birlikte irdelenecektir.

YBS 411 Proje Yönetimi (3-0)3: İş hayatının hızla gelişen ortamında projelerin uygun araç ve teknikler kullanılarak yönetilmesi ve bu sayede zaman ve maliyetlerin istenilen kalite kriterlerine uygun olarak yönetilmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır.