Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL101 İngilizce I 3 6
MTMK171 Genel Matematik 3 6
BTKL151 Bilgi Teknolojilerine Giriş I 3 6
SOS101 Sosyolojiye Giriş 3 6
EKON101 İktisata Giriş I 3 6
ATA101 Atatürk İlkeleri I 0 0
TUR101 Türk Dili I 0 0
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS 15 30

II. YARIYIL

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL102 İngilizce II 3 6
PSY101 Psikolojiye Giriş 3 6
BTKL152 Bilgi Teknolojilerine Giriş II 3 6
SYHZ101 Ekonomiye Giriş II 3 6
EKON102 İktisata Giriş I 3 6
ATA102 Atatürk İlkeleri II 0 0
TUR102 Türk Dili II 0 0
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS 15 30

İKİNCİ YIL

III.  Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM 201 İşletmelerde Etkin İletişim I 3 6
SYHZ 201 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları I 3 6
SYHZ 203 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I 3 6
YNTM 206 Hukuka Giriş 3 6
KAM 201 Kamu Yönetimi 3 6
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS 15 30

IV.YARIYIL

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM202 İşletmelerde Etkin İletişim II 3 6
SYHZ202 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları II 3 6
SYHZ204 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II 3 6
MTMK 281 İstatistik 3 6
SYHZ 206 Sosyal Hizmet Hukuku 3 6
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS 15 30

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
SYHZ301 Sosyal Hizmet Yönetimi 3 6
SYHZ303 Sosyal Politika ve Planlama 3 6
SYHZ305 Bireylerle Sosyal Hizmet 3 6
SYHZ307 Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet 3 6
KAM 303 Kamu Politikası 3 6
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS 15 30

VI.YARIYIL

KOD DERS ADI K ECTS
SİY 303 Türk Siyasi Yaşam 3 6
SYHZ302 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 6
SYHZ306 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 3 6
SYHZ308/a> Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet 3 6
SYHZ310 Sosyal Hizmette Etik 3 6
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS 15 30

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
SYHZ401 Sosyal Hizmet Uygulaması I 3 6
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 6
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 6
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 6
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 6
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS 15 30

VIII.YARIYIL

KOD DERS ADI K ECTS
SYHZ402 Sosyal Hizmet Uygulaması II 3 6
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 6
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 6
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 6
SYHZ402 Sosyal Hizmet Uygulaması II 3 6

TOPLAM KREDİ 120 / TOPLAM ECTS 240

DERS İÇERİKLERİ

İNGL 101 İngilizce I (3 Kredi)
Bu ders öğerncilere, özellikle sözcük hazinelerini zenginleştirme olanağı sağlayarak, okuduklarını daha iyi anlayabilme ve anladıklarını sözlü veya yazılı olarak anlatabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktır.

MTMK 171 Genel Matematik (3 Kredi)
Kümeler ve sayılar, fonksiyonlar ve grafikleri, matrisler, denklem sistemleri ve çözümleri, limit ve süreklilik, türev.

BTLK 151 Bilgi Teknolojilere Giriş I (3 Kredi)
Bu derste öncelikle bilgisayarın nasıl işlediğini ve Windows 7 işletim sistemini öğretmektedir. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve öğrencilere ileriki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kullanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.

SOSY 101 Sosyolojiye Giriş (3 Kredi)
Bu derste sosyoloji alanındaki temel teorik yaklaşımlar ele alınmaktadır.Sosyoloji teorilerinin bireye, gruba, sosyal kurumlara, sosyal tabakalara, değer ve normlara yaklaşımı ve yapı ve sistem analizi konuları üzerinde durulmaktadır.

EKON 101 İktisata Giriş I (3 Kredi)
Bu ders, genel olarak ekonominin genel ilkeleri ve ağırlıklı olarak mikroekonomi konularını kapsamaktadır. Bu bağlamda kıtlık, maliyet ve tercihler, arz ve talep, esneklik, üretici ve tüketici davranışları ile marjinal analizler, serbest (rekabetci) piyasada fiyat oluşumları ve diğer konular incelenmektedir.

İNGL 102 İngilizce II (3 Kredi)
Bu dersin temel amacı öğrenclerin daha once kazandıkları becerileri ileriye taşıyarak, özelikle İngilizce okuma ve kavrama becerlerini geliştirmektir.

PSKL 101 Psikolojiye Giriş (3 Kredi)
Psikolojinin gelişimi, temel kavramları, konusu ve amacı. Psikolojik gelişim, davranış, algılama, duygu, heyecan ve güdülenme. Öğrenme ilkeleri ve kişilik kuramları. Sosyal psikoloji. Sosyal hizmette psikolojinin önemi.

BTLK 152 Bilgi Teknolojilere Giriş II (3 Kredi)
Windows, Windows Komutları, pencere komutları çalışma, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Power-Point, Microsoft Excel ve Microsoft Power-Point Proje hazırlanması. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve Öğrencilere ileriki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kullanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.

SYHZ 101 Sosyal Hizmette Giriş (3 Kredi)
Sosyal hizmetin tanımı, temel kavram ve unsurları. Sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları. Dünyada ve Türkiye’de profesyonel sosyal hizmetin tarihsel gelişimi. Profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanları ve işlevsel özelliği; sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları ve mesleki kimliği.

EKON 102 Ekonomiye Giriş II (3 Kredi)
Bu derste, milli gelirin tanımı; hesaplama yöntemleri; tüketim ve yatırım fonksiyonları; enflasyon ve enflasyon hesapları; para ve mali politikalar; istihdam ve büyüme problemleri; toplam arz ve talep modeli; gelişme politikaları ve trendler gibi konular üzerinde durulmaktadır.

ATA 101/ATA 102 Atatürk İlkeleri I/II (0 Kredi)
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk ilkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenmektedir.

TUR 101/TUR 102 Türk Dili I/II (0 Kredi)
Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçenin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.

YNTM 201 Etkili İletişim I (3 Kredi)
Bu derste, literatür tarama, seminer hazırlama, kaynak gösterme, rapor hazırlama ve etkili bir sunumu gerçekleştirme konusu uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

SYHZ 201 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları I (3 Kredi)
Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özellikleri ele alınır. Genelci sosyal hizmet uygulamasının bilgi temeli, eklektik bilgi temeli, sosyal hizmet kuramlarının analizi üzerinde durulur. Bu ders, öğrencilere sosyal politika ve planlama konularında temel nitelikte bilgi vermek üzere tasarlanmıştır.

SYHZ 203 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I
Bu derste, bireyin içinde yaşadığı, aileler, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde, insanının biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar ile bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemlerine ilişkin kuramlar ve sorunlar ele alınmaktadır.

YNTM 206 Hukuka Giriş (3 Kredi)
Bu ders, hukuk alanına giriş yaparak, öğrencilere genel bir hukuk nosyonu kazandırmayı amaçlamaktadır. Hukukun niteliği ve sistemleri, hukukun gelişimi, mahkemelerin yapıları ve çalışmaları, tüzel kişilik ve “kapasite” kavramları, Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları, şirketler hukuku vb. Konular, dersin kapsamına girmektedir.

KAM 201 Kamu Yönetimi (3 Kredi)
Bu dersin amacı öğrencilerin kamu yönetiminin temel kavramları ile tanışmasını sağlamaktır. Öncelikle kamu yönetiminin iki temel kavramı, yönetim ve örgüt kavramları bir örgütün işlerliği çerçevesinde irdelenecek ve daha sonra kamu kapsamında değerlendirilecektir. Bu analiz yapılırken yönetim ve örgüt arasındaki karşılıklı bağımlılık vurgulanacak ve bu bağımlılık ilişkisinin kamu yönetimine özgü özellikleri ana hatları ile tartışılacaktır. Tartışmaların bir bölümünde Türk Kamu Yönetiminin örgütlenmesi ve işleyişine de yer verilecektir.

YNTM 202 İşletmelerde Etkin İletişim II (3 Kredi)
Tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma; resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetileri; bilgi verici ve ikna edici sunumlar; tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özellikleri; tepegöz, poster ve Powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı.

SYHZ 202 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları II (3 Kredi)
Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özellikleri ele alınır. Genelci soysal hizmet uygulamasının bilgi temeli, eklektik bilgi temeli, sosyal hizmet kuramlarının analizi üzerinde durulur. Bu ders, öğrencilere sosyal politika ve planlama konularında temel nitelikte bilgi vermek üzere tasarlanmıştır.

SYHZ 204 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II (3 Kredi)
Bu derste, bireyin içinde yaşadığı, aileler, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde, insanının biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar ile genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerine ilişkin kuramlar ve sorunlar ele alınmaktadır.

MTMK 281 İstatistik (3 Kredi)
İstatistik kavramı, yönetsel kararların alınmasında istatistiğin yeri, temel kavramlar ve betimleyici istatistikler, olasılık teorisi ve şans değişkenleri, tanımlayıcı örnek istatistikleri ve parametreler, bazı özel olasılık dağılımları, örnekleme teorisine giriş ve temel örnekleme yöntemleri, istatistiksel yorumlama, tahminleme yöntemleri, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon analizi incelenmektedir.

SYHZ 206 Sosyal Hizmet Hukuku (3 Kredi)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuatı, çocuk hukuku, medeni hukuk, dernek ve vakıflara ait sosyal hukuk kuralları ele alınır.

SYHZ 301 Sosyal Hizmet Yönetimi:
Bu ders, öğrencilere sosyal hizmet örgütlerinin işleyişi konusunda bilgi sağlamak ve etkili bir sosyal hizmet yönetimi için gerekli ne olduğu hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin sosyal hizmet alanındaki yönetim konularını hakkıyla kavramaları beklenmektedir. Dersin içeriğinde örgüt ve yönetim kavramı ve kuramları, sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve türleri, yönetim ilkeleri ve boyutları, örgütsel çatışma ve örgütsel değişme, çağdaş yönetim anlayışının sosyal hizmete uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı gibi konular yer almaktadır.

SYHZ 303 Sosyal Politika ve Planlama (3 Kredi)
Bu derste, sosyal politika ve sosyal planlama kavramları; sosyal politika ve sosyal planlamanın temel işlevleri ve sosyal hizmet ile ilişkisi; sosyal politikanın uygulama alanları; kalkınma süreci ve yaklaşımı; sosyal politika ve sosyal planlamanın kalkınma ile ilişkisi; gibi konular işlenmektedir.

SYHZ 305 Bireylerle Sosyal Hizmet (3 Kredi)
Bu derste, bireyi tanıma, mesleki ilişki kurma, çok boyutlu değerlendirme bireylerle çalışmada mikro düzey beceriler, farklı psiko-sosyal özelliklere sahip müracaatçılarla görüşmede temel prensipler, görüşme teknikleri, çalışmayı kayıt altına alma işlenmekte ve örnek vakalarla incelenmektedir.

SYHZ 307 Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet (3 Kredi)
Değişen toplum yapısı içinde aile, yakın dönem aile politikaları, program ve projeler, aile içi şiddet, eş ve çocuk istismarı, boşanma oranları, evi terk, ailede kayıp, ailede sosyal hizmet müdahalesi, tedavi ve rehabilitasyon.

KAM 303 Kamu Politikası (3 Kredi)
Kamu politikaları oluşturma süreci; bu süreçte iktidarın, siyasi partilerin, aydınların ve sivil toplum örgütlerinin rolü, merkezi otorite ile yerel yönetimler arasındaki iliişkiler vs.

SİY 303 Türk Siyasi Yaşam (3 Kredi)
Bu derste öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki siyasal yapı ile siyasal partiler incelenecektir. Bunun ardından, 1923’ten 1946 yılına kadar olan süreç içerisinde Türk siyasal yapısındaki gelişmelere değinilecektir. 1946’dan günümüze Türkiye’deki siyasal gelişmeler incelendikten sonra, özellikle 1980’den sonra siyasal yaşamda karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

SYHZ 304 Toplumla Sosyal Hizmet (3 Kredi)
Bu derste, genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde makro düzeyde toplum odaklı planlı değişim süreci tüm boyutlarıyla ele alınır. Bu kapsamda toplum, küçük toplum gibi temel kavramlar üzerinde durulur. “Toplum planlaması”, “toplum kalkınması”, “toplum organizasyonu” gibi makro düzeyde sosyal hizmet uygulamaları her yönüyle geniş bir perspektifte incelenir.

SYHZ 302 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntem ve Teknikleri (3 Kredi)
Sosyal hizmet araştırmalarında amaca uygun ölçme ve ölçme araçları, veri toplama teknikleri ve örnekleme. Nicel araştırma tasarımları. Nitel araştırma tasarımları. Nicel ve nitel araştırmalarda verileri işleme ve çözümleme, veri işleme ve çözümlemede bilgisayar kullanımı. Araştırma raporunun yazımı. Sosyal hizmet uygulamasının ihtiyaçları ile araştırma tasarımları arasındaki ilişki (ihtiyaçları belirleme, değerlendirme araştırmaları, müdahale araştırmaları vb.). Sosyal hizmet araştırmalarını değerlendirme ve uygulamaya aktarma.

SYHZ 306 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet (3 Kredi)
Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik tanımı ve gereklilikleriyle ilgili kavramsal ve tarihsel süreç incelenir. Sosyal belediyecilik anlayışları doğrultusunda belediyeler tarafından sosyal hizmet gruplarına verilen hizmetler ve hizmet veren kuruluşlar tanıtılır.

SYHZ 308 Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet (3 Kredi)
Sosyal Refah kavramının ortaya çıkışı ve tarihsel kökenleri, sosyal refah ekonomisi, sosyal adalet kavramı, sosyal refah devleti, dünyada uygulanan sosyal refah uygulamaları, sosyal refah kurumlarının işleyişi ve yapısı, soysal hizmet ile sosyal refah uygulamalarının Türkiye’de gelişimi incelenecektir.

SYHZ 310 Sosyal Hizmette Etiği (3 Kredi)
Her mesleğin olduğu gibi sosyal hizmet mesleğinin de bir etiği vardır. Sosyal hizmet etiğinin insan hak ve özgürlükleri ölçüsünde yürürlükte olan yasalara ve geleneksel ahlak anlayışına uygun bir şekilde yerine getirilmesi hususları üzerinde durulacaktır.

SYHZ 401 Sosyal Hizmet Uygulaması I (3 Kredi)
Bu ders alan uygulaması eğitimini içeren derslerin ilkini oluşturur. Ders süresince öğrenciler haftada 6 saat (bir gün) alanda bulunurlar. Bu süre içinde öğrencilerden, Bölümce belirlenecek korunmaya muhtaç çocuklar, suçlu çocuklar, özürlüler, yaşlılar gibi özel ihtiyaç gruplarına yönelik bir alanı etraflıca ve derinlemesine incelemeleri, bu alanda hizmet veren kuruluşlarda belirli bir program çerçevesinde katılımcı -gözlemci olarak yer almaları, gerçekleştirilen sosyal hizmet müdahalelerini kuram ve uygulama bütünlüğü çerçevesinde mikro, mezzo, ve makro düzeyde birey, aile, grup, örgüt ve toplumu odak olarak değerlendirilmeleri ve böylece sosyal hizmet uygulaması yönünde bilgi, beceri ve içgörür kazanmaları beklenir. Öğrenciler, çalışmalarını bir eğitsel danışmanın sorumluluğunda gerçekleştirirler.

SYHZ 402 Sosyal Hizmet Uygulaması II (6 Kredi)
Bu ders, alan uygulaması eğitimini içeren dersten biridir. Bu ders süresince öğrenciler haftada on iki saat (iki gün) alanda bulunurlar. Bu süre içinde öğrenciler, uygulamalarını, bir insani hizmet örgütüne yerleştirilerek kurum danışmanının idari sorumluluğu altında yerine getirirler. Ayrıca, Bölümce görevlendirilen bir öğretim elemanı, öğrenci ile kurum danışmanı arasında teorik dersler ile uygulama derslerinin içeriklerinin beklenen eğitsel deneyimler açısından ilişkilendirilmesi ve bütünleştirilmesi yönünde sorumlu kılınır. Bu ders süresince öğrenciler, genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde birey, grup, aile ve toplumla sosyal hizmet uygulaması deneyimini kazanırlar.

SYHZ 4XX Doğal Afetler Sosyal Hizmet (3 Kredi)
Bu derste, krize müdahalenin özel bir alanı olarak afet durumları (deprem, sel baskını, kaza, savaş, vb.) ile karşı karşıya kalan birey, grup ve toplumlara yönelik sosyal hizmet uygulamaları, afet yönetimi gibi konular ele alınmaktadır.

SYHZ 4XX Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet (3 Kredi)
Göç, göçmen, sığınmacı, mülteci, iltica kavramları ve mevzuat üzerinde durulur. Göç ve sığınmacılık konularının sosyal hizmet mesleği açısından ne anlama geldiği ve sosyal hizmet uzmanlarına ne gibi işlev ve sorumluluklar yüklediği irdelenir.

SYHZ 4XX Engellilik ve Engellilere Yönelik Hizmetler (3 Kredi)
Kavramsal Çerçeve, Engellilerin tanımı ve sınıflandırılması, engellilere yönelik sosyal hizmet uygulamaları, engellilerle ilgili çağdaş hizmet ve yaklaşımlar. Devletin engellilerle ilgili yakın dönem politikaları. Engellilerin eğitimi ve toplumda engellilik algısı.

SYHZ 4XX Tıbbi Sosyal Hizmet (3 Kredi)
Bu derste, sağlık kurumlarında sosyal hizmetin yeri ve önemi, yapılanması, yasal çerçeve, sağlık kurumlarında sosyal hizmet uygulamaları, mesleki roller, hastalığın birey ve ailesi üzerine etkileri, hastanın hastalığa ve tedaviye uyumunu kolaylaştıran ve bozan etkenler, tıbbın uzmanlık alanlarında kronik hastalar ve aileleri ile çalışma, taburculuk, örnek vakaların analizi konuları yer almaktadır.

SYHZ 4XX Yaşlılarla Sosyal Hizmet (3 Kredi)
Yaşlının toplum içindeki yeri ve toplumda yaşlılara yönelik tutumlar, yaşlıların karşılaştıkları toplumsal-ruhsal sorunlar, gereksinimleri ve beklentileri, yaşlılara yönelik hizmet modelleri ve sosyal hizmet uygulamaları ele alınacaktır.

SYHZ 4XX Sosyal Hizmet ve Güncel Sorunlar (3 Kredi)
Sosyal hizmet kuramları ve uygulamaları çerçevesinde güncel sorunların tespiti; güncel sorunların toplumsal yapıyla ve sosyal hizmet ile ilişkilendirilmesi; hali hazırda yaşanmakta olan toplumsal sorunların sosyal hizmet bakış açısıyla değerlendirilmesi; sosyal hizmet uygulamalarının toplumsal kurumlar ve toplumsal sorunlar bağlamında eleştirilmesi.