Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
TARH 103 Uygarlık Tarihi 3 4
EKON 101 Ekonomiye Giriş I 3 6
İNGL 101 İngilizce I 3 6
SİY 101 Siyaset Bilimi I 3 6
SOS 100 Sosyoloji 3 6
ATA 101 Atatürk İlkeleri I 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL 102 İngilizce II 3 4
SİY 102 Siyaset Bilimi II 3 6
HUK 106 Hukuka Giriş 3 6
EKON 102 Ekonomiye Giriş II 3 6
SİY111 Siyasal Düşünce Tarihi I 3 6
ATA 102 Atatürk İlkeleri II 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
SİY 210 Siyasal Düşünce Tarihi II 3 6
SİY 201 Kamu Yönetimi 3 6
HUK 205 Anayasa Hukuku 3 6
İNG 205 Siyasete Yönelik İngilizce 3 6
Uİ 207 Uluslararası İlişkiler I 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
İNG 206 Akademik İngilizce Yazımı 3 6
ARA 202 Araştırma Yöntemleri 3 6
TARH 205 Siyasal Tarih 3 6
TARH 203 Diplomasi Tarihi 3 6
Uİ 208 Uluslararası İlişkiler II 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
SİY 305 Siyaset Psikolojisi 3 6
EKON 305 Ekonomik Düşünce Tarihi 3 6
TARH 308 Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı I 3 6
SİY 312 Karşılaştırmalı Siyaset 3 6
SİY 303 Kamu Politikası 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
EKON 307 Kamu Maliyesi 3 6
TARH 309 Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı II 3 6
Uİ 312 Uluslararası Örgütler 3 6
SİY 306 Türk Siyasal Yaşamı 3 6
Uİ 313 Uluslararası Siyaset 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
SİY4XX Alan Seçmeli 3 6
SİY4XX Alan Seçmeli 3 6
SİY4XX Alan Seçmeli 3 6
SİY4XX Alan Seçmeli 3 6
SİY4XX Alan Seçmeli 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
SİY4XX Alan Seçmeli 3 6
SİY4XX Alan Seçmeli 3 6
SİY4XX Alan Seçmeli 3 6
SİY4XX Alan Seçmeli 3 6
SİY4XX Alan Seçmeli 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

TOPLAM KREDİ 120 / TOPLAM ECTS 240

Ders İçerikler:

İNGL 101 İngilizce I (3 Kredi)
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

Uygarlık Tarihi (3 Kredi)
Bu ders, 2.5 milyon yıla kadar geriye giden pre-historik dönemden, günümüze kadarki inasan yaşamındaki ana gelişmeler içermektedir. Sözkonusu ders, esas itibarıyla kültürel değişim süreçlerine ve uygarlığın oluşumu üzerine yoğunlaşmaktadır.. Bu çerçevede neolitik devrim (10000 yıl önce) uygarlıkların yükselişi (5500 yıl önce) rönesans (1350-1520) ve modernizmin doğuşu üzerinde durulmaktadır.

Ekonomiye Giriş I (3 Kredi)
Bu ders, genel olarak ekonominin genel ilkeleri ve ağırlıklı olarak mikroekonomi konularını kapsamaktadır. Bu bağlamda kıtlık, maliyet ve tercihler, arz ve talep, esneklik, üretici ve tüketici davranışları ile marjinal analizler, serbest (rekabetci) piyasada fiyat oluşumları ve diğer konular incelenmektedir.

Siyaset Bilimi I (3 Kredi)
Bu temel ders, esasla itibarıyla siyaset fenomenini bilimsel olarak özellikle betimleyici ve açıklayıcı düzeylerde analiz yapabilmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede siyaset olgusu, bilimsel yöntem, siyaset biliminin alt dalları ve diğer sosyal bilimlerle olan ilişkileri, siyasal bilgi türleri, temel siyasal kavramlar, siyasal inanç sistemleri ve modern ideolojiler üzerinde durulmaktadır..

Hukuka Giriş (3 Kredi)
Bu ders, hukuk alanına giriş yaparak, öğrencilere genel bir hukuk nosyonu kazandırmayı amaçlamaktadır. Hukukun niteliği ve sistemleri, hukukun gelişimi, mahkemelerin yapıları ve çalışmaları, tüzel kişilik ve “kapasite” kavramları, Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları, şirketler hukuku vb. Konular, dersin kapsamına girmektedir.

İngilizce II (3 Kredi)
Bu dersin temel amacı, öğrenclerin daha once kazandıkları becerileri ileriye taşıyarak, özelikle İngilizce okuma ve kavrama becerlerini geliştirmektir.

Siyaset Bilimi II (3 Kredi)
Bu temel ders, siyasetin daha çok yapısal ve davranışsal boyutları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda özellikle siyasal sosyalleşme süreçleri, devlet ve kurumları, bürokrasi ve kamu yönetimi, siyasal sistemler, siyasal partiler, çıkar grupları, seçim ve seçim sistemleri, ve uluslararsı ilişkiler gibi konular incelenmektedir.

Sosyoloji (3 Kredi)
Bu derste sosyoloji alanındaki temel teorik yaklaşımlar ele alınmaktadır. Sosyoloji teorilerinin bireye, gruba, sosyal kurumlara, sosyal tabakalara, değer ve normlara yaklaşımı ve yapı ve sistem analizi konuları üzerinde durulmaktadır.

Ekonomiye Giriş II (3 Kredi)
Bu derste, milli gelirin tanımı; hesaplama yöntemleri; tüketim ve yatırım fonksiyonları; enflasyon ve enflasyon hesapları; para ve mali politikalar; istihdam ve büyüme problemleri; toplam arz ve talep modeli; gelişme politikaları ve trendler gibi konular üzerinde durulmaktadır.

Atatürk İlkeleri I ve II ( Kredisiz)
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk ilkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenmektedir.

Siyasal Düşünceler Tarihi I (3 Kredi)
Bu derste, esas itibarıyla antik dönemden erken modern döneme kadarki öndegelen siyasal düşünürleri ve düşünceleri tarihsel olarak incelenmektedir. Bu çerçevede Antik Yunan düşünürlerinden Plato, Aristo, Helenistik düşünce, Antik Roma düşünürlerinden Polybius ve Cicero, Ortaçağ düşünürlerinden Saint Augustine ve John of Salisbury, Hümanizm ve Rönesans düşüncesi, Machiavelli, Thomas Hobbes ve John Locke gibi düşünürler üzerinde durulmaktadır.

Anayasa Hukuku (3 Kredi)
Ders Anayasa Hukukuna genel bir girişi amaçlamaktadır. Anayasanın Doğası, Sınıflandırılması, Güçler Ayırımı Doktrini, Hukukun Üstünlüğü, ve Parlementonun Üstünlüğü kavramları ile İfade Özgürlüğü , Kişilikler , Mülk , Birlikler, Doğal Adalet, Kanun Yapma Hakkının Devri, İdare Hukuku gibi konular bu dersin kapsamında ele alınmaktadır.

Kamu Yönetimi (3 Kredi)
Bu derste örgütlenme ve iktidar konuları ile hükümetin yönetim yapısı incelenmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye’deki yönetim yapısı üzerinde de durulmaktadır.

Siyasete Yönelik İngilizce (3 Kredi)
Dersin amacı akademik nesirleri (düzyazı) anlama tekniklerini geliştirme ve uluslararsı ilişkiler metinlerini anlamayı sağlamaktır. Öğrenciler metin yapılarını öğrenmekte ve akademik düzyazıların kelime terminolojisini analamaktadırlar. Derste öğrencilerin bir metnin özünü-anafikrini anlamları, özet çıkarabilme ve ilgili yazının anlamını başka kelimelerle ifade etmeleri beklenmektedir.

Siyasal Düşünceler Tarihi II (3 Kredi)
Bu derste özellikle 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan dönem içerisinde ortaya atılan siyasal düşünceler ve teoriler incelenmektedir.

Siyasi Tarih (3 Kredi)
Bu derste genel olarak 20. yüzyıl siyasi tarhi incelenecektir. Derste, dünyanın son yüzyıl içerisinde geçirdiği hızlı değişimin yarattığı siyasi gelişmeler teorik çerçeve içerisinde tartışılacaktır. Bu çerçevede, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının nedenleri ve sonuçları, Soğuk Savaş döneminin ve sonrasınıın siyasi gelişmeleri özelliklle incelenecektir.

Siyaset Sosyolojisi (3 Kredi)
Bu derste modern devletin gelişimi ile devlet-toplum ilişkileri incelendikten sonra, modern siyasi örgütlenmelerin yapıları ve karar alma süreçleri incelenecektir.

Uluslararası İlişkilere Giriş I (3 Kredi)
Uluslararası ilişkilere giriş dersi olup, uluslararası ilişkilerdeki temel kavram ve teoriler üzerinde durulmaktadır.. Uluslararası ilişkilerdeki değişim, problemler, sorunlar ve bunların dünya düzen ve güvenliğine etkileri gibi konular ele alınmaktadır.

Akademik İngilizce Yazımı (3 Kredi)
Açıklayıcı-Yorumlayıcı yazma çalışmaları dersin ilgi alanıdır. Öğrenci yazmayı bir süreç olarak algılar ve kendi düşüncelerini akademik bir dille, açık ve kesin bir şekilde ifade etmeyi öğrenir öğrenciler, akademik yazım öncesinde örnek metinleri okur ve analiz eder. Yazım öncesi aktiviteleri öğrencilere beyin fırtınası çalışmalarıyla fikirlerini organize ettirir ve bir metin çerçevesini oluşturur. Öğrenciler yazdıkları metinleri, eğitmenin yorumları (önerileri) doğrultusunda düzeltir ve yeniden yazar.

Araştırma Yöntemleri (3 Kredi)
Dersin ana amacı öğrencilere bir araştırmanın gerektiği konusunda fikir vermek, bir makalenin nasıl yazılacağını, küçük bir projenin nasıl hazırlanıp nasıl bitirileceğini göstermektir. Bilindiği üzere üniversite öğrencileri için kompozisyonlar yazmak, makaleler hazırlamak yada araştırmalar yapmak kaçınılmaz sorumluluklardır ama aynı zamanda da üstesinden gelinmesi zor ödevlerdir. Araştırma metodları dersi bu zor ödevleri öğrenciler için daha kolay bir hale getirmeyi ve bunu yaparken de onlara metot biliminin araştırmalardaki öneminin alıştırma yapamak, deneyim sahibi olmak kadar önemli olduğunu analtmayı hedeflemektedir.

Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı I (3 Kredi)
Kabile örgütlenmesinden ve Osmanlıların kökenlerinden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun bütünsel değerlendirilmesi yönünde, uc beyliğinin devlet’e dönüşümü, Osmanlıları harekete geçiren ve geliştiren iktisadî ve toplumsal etkenler, 15. Yüzyıl’ın idarî ve askerî müesseseleri, Töre/Törü ve Yasa/Yasak’ın değişimi incelenmektedir.

Karşılaştırmalı Siyaset (3 Kredi)
Siyasal sistemlerin karşılaştırılması siyasal analizlerin ana konularındandır. Geleneksel sınıflandırmalar yanında günümüzdeki yaygın sınıflandırmalar dersin kapsamını oluşturmaktadır. Ayrıca öğrenciden farklı ülkelerden birini, karşılaştırmalı siyaset bilimi açısından incelemesi beklenmektedir.

Siyaset Psikolojisi (3 Kredi)
Bu derste öncelikle siyasal eğilimler, inançlar ve değerlerle ilgili teoriler ve ampirik bulgular incelenecektir. Bunun ardından, siyasal sosyalleşme, siyasal eylem ve protesto davranışlarının teorik çerçeveleri araştırılacaktır. Tüm bunları anlayabilmek için de derste başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden örnekler aktarılacaktır.

Kamu Politikası (3 Kredi)
Kamu politikaları oluşturma süreci; bu süreçte iktidarın, siyasi partilerin, aydınların ve sivil toplum örgütlerinin rolü, merkezi otorite ile yerel yönetimler arasındaki iliişkiler vs.
Osmanlı Ekonomik, Sosyal, Siyasal Yapısı II (3 Kredi)
Osmanlı Devleti’nin ilk aşamasından imperium çağına geçişin dinamikleri, hukukî sistemin ağırlığı; Osmanlı ‘Yönetici Sınıf’ı ve saray teşkilâtı, memleket/eyâlet yapısı; merkezî idâre ve genel olarak müesses nizâmın restorasyonu, Avrupa’da güç dengesini farklılaştıran gelişmeler, iktisadî ve mâlî temel değişimler, geleneksel çizgideki ıslahat çağı, Jön Türk Devrimi ve dahilî tepkiler, hükm’ün yeniden kavramsallaştırılması incelenmektedir.

Uluslararası Örgütler (3 Kredi)
Dersin temel amacı günümüz uluslararası ilişkiler sisteminde aktör olmaya başlayan uluslararası örgütlerin tarihi ve günümüzdeki işlevlerini tartışmaktır. Bunun yanısıra uluslararsı ilişkiler teorisyenlerinin, uluslararsı örgütlerin dünya siyasetinde nasıl bir yere sahip olduklarına ve olmaları gerektiğine dair düşüncelerinde dersin temel tartışma konuları arasında yer almaktadır. Derste, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği gibi örgütlenmelerin rollerini ve işlevlerini öğrencilere interaktif bir ders işleyişiyle anlatılmaktadır.

Uluslararası Politika (3 Kredi)
Bu ders esas itibarıyla uluslararası alandaki güç ilişkilerinini ve bu çerçevedeki işbirliği mekanizmalarını ve çatışmaları incelemektedir.

Türk Siyasal Yaşamı (3 Kredi)
Bu derste öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki siyasal yapı ile siyasal partiler incelenecektir. Bunun ardından, 1923’ten 1946 yılına kadar olan süreç içerisinde Türk siyasal yapısındaki gelişmelere değinilecektir. 1946’dan günümüze Türkiye’deki siyasal gelişmeler incelendikten sonra, özellikle 1980’den sonra siyasal yaşamda karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

Devlet Kuramları (3 Kredi)
Bu ders farklı devlet anlayışlarını kuramsal açıdan incelemektedir. Özellikle devlet ile sivil toplum arasındaki ilişkinin nasıl kurgulandığı ele alınmaktadır. Bu çerçevede, klasik liberalizm, elit kuramları, siyasal çoğulculuk, neo-Marksizm, ve Feminizm gibi normatif kuramlardan hareketle, çeşitli devlet görüşleri üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

Uluslararası Ekonomi Politik (3 Kredi)
Bu ders Uluslararası Politik Ekonomi’nin birçok farklı yönüne değinen bir derstir. Uluslararası Politik Ekonomi alanı birçok farklı alanın biraraya gelmesi ve bu alanların arasındaki bağlardan oluşan bir bölümdür. Bu alanlar başlıca ekonomi, politika, tarih, sosyoloji ve buna benzer sosyal alanlardır. Bu çerçevede politik ekonominin üç ana perspektifleri olan merkantilizm, liberalizm ve yapısalcılık üzerinde durulmaktadır.

Kıbrıs Sorunu (3 Kredi)
Kıbrıs adası, yüzölçümüyle ters orantılı olarak, geçmişte ve günümüzde bölgesel politikalar üzerinde çok büyük bir etki yaratmıştır. Bu gerçekten hareketle, söz konusu derste öncelikle Kıbrıs sorununun tarihsel bir analizi yapılacak, ardından da sorunun bölgesel politikalar ile Türk-Yunan ilişkilerindeki rolü tartışılacaktır. Dersin son bölümünde ise, özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tüm ada adına Avrupa Birliği’ne üye olduktan sonra sorunun aldığı yeni biçim hem hukuksal, hem de siyasal açılardan tartışılacaktır.

Postmodernizm (3 Kredi)
Bu ders, postmodernizmle ilgili tartışmaları önde gelen birtakım figürler üzerinden çözümlemektedir. Sözkonusu ders, postmodernizmin tarihsel gelişimini genel hatlarıyla ele alarak, konuyla ilgili tartışmaları sosyal bilimlerin özellikle sosyoloji, felsefe ve politika alanlarına odaklanmaktadır. Bu çerçevede Jean Baudrillard, Fredric Jameson, Jean Foucault, Jean-François Lyotard and Jacques Derrida gibi düşünürler ve postmodernizmin temel parametreleri incelenmektedir.

Çokkültürlülük ve Kimlik Politikası (3 Kredi)
Bu ders, çokkültürlülük ve kimlik politikasını hem kuramsal hem de uygulama bakımından incelemektedir. Bir yandan, Çokkültürlülüğün kuramsal kuruluşu ve unsurları üzerinde durulmakta ve kimlik, kültür, millet, ırk, etniklik ve toplumsal cinsiyet gibi konuyla ilgili birtakım kavramlar ve fikirler ele alınmaktadır. Diğer yandan da çokkültürlülüğe ilişkin deneyimler ve uygulamalar, vakıa incelemesi olarak bazı Batılı ülkeler örneğinde incelenmektedir.

Siyasette Güç ve Hegemonya (3 Kredi)
Bu derste siyaseteki güç ilişkileri ve siyasal ve toplumsal bir denetim şekli olarak hegemonik ilişkilerin nasıl inşa edildiği üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda hegemonya kuramları hem yerel hem de uluslararası düzeylerde incelenmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi (3 Kredi)
İnsan kaynakları yönetimine giriş, temel kavramlar, işletmedeki yeri ve önemi, personel işlevinin geleneksel yapısı, insan kaynakları yönetimi konusu ve uğraş alanı, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, insan kaynakları politikası, insan kaynakları politikasının tanımı, ilkeleri ve içeriği, işgören politikasının amaç ve araçları, iş gücü planlaması, işgören politikasının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, iş analizi ve tanımı, iş gören bulma ve seçme, iş gören eğitimi ve gelişimi, ücretleme, çalışma koşullarının düzenlemesi, performans değerlendirme.