Siyaset Bilimi Bölümü

Also available in: English

 1. Program Hakkında Genel Bilgi: Genel olarak tüm dünyada toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim sürecinin yaşanmakta olduğu günümüzde siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bir zeminde incelenmesi önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözü edilen hızlı değişim sürecine yön verme anlamında uluslararası kuruluşların ve devletlerin, bu kurumların politikalarını biçimlendirme anlamında da politika yapıcıların önemli bir etkinliğe sahip oldukları tartışılmaz bir gerçektir. Bu çerçevede, uluslararası kuruluşlar ile devlet ve bürokrasinin yönetiminde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik tartışmalar gün geçtikçe yoğunlaşmaktadır. Söz konusu gelişmelerden hareketle YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü, çağdaş eğitim anlayışıyla hareket ederek belirtilen alanlarda etkinlik ve verimliliğin artırılmasını sağlayacak bilimsel bilgi ve araştırma yetenekleriyle donanmış elemanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.YDÜ Siyaset Bilimi Bölümü’nün kurulması fikri de bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılayabilmek hedefinden doğmuştur. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, öğrencilerin hem kuramsal hem de uygulamada bilgi ve becerilerini geliştirmede geniş veri tabanları, sanal iş ortamları ve internet üzerinden iş dünyasıyla ilişkilerini sağlayan bilgisayar Laboratuvarı ve bölgenin en büyük kütüphanesi öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

  Bu hedefler ışığında, Üniversitemizin Siyaset Bilimi Bölümü mezunlarının üniversitelerde, devlet kurumlarında, iktisadi ve ticari kuruluşlarla özel sektör kuruluşlarında istihdamlarının sağlanmasına uygun bir akademik zemin hazırlamaktadır. Bu çerçevede, bölüm mezunlarının akademisyen olarak üniversitelerde, genel ve yardımcı yöneticilik, planlama ve eşgüdüm ile yönetimi geliştirme hizmetlerinde istihdam olanağı bulmaktadırlar.

  Toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim sürecinin yaşanmakta olduğu günümüzde gerek üniversitelerde, gerekse devlet kurumları ile özel kuruluşlarda bu değişimi takip edecek ve yön verecek uzman elemanlara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bundan dolayı, diğer ilgili lisans programlarının yanı sıra, siyaset bilimi bölümünden mezun kişilere büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır.

 2. Kazanılan Derece: Lisans derecesi
 3. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Mezuniyet için öğrencilerinin 180 AKTS kredisi zorunlu derslerden, 60 AKTS kredisi seçmeli derslerden olmak üzere toplamda 240 AKTS kredi kazanmaları, transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlık not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
 4. Programın Amacı: Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı, küreselleşen dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni insan gücüne yönelik olarak tasarlanmıştır. Dünyamızda meydana gelen hızlı değişim ve dönüşümler siyaseti (aktör ve kurumları ile birlikte) yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde ele almayı gerekli kılmaktadır. Söz konusu programımız, öncelikle siyaset fenomeninin kapsamlı olarak incelenmesi ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede yüksek lisans programımız hem akademik kariyeri kendine hedef edinmiş, hem de araştırmacı veya uzman olarak kurumlarda veya kuruluşlarda görev yapmayı hedefleyen adaylara yönelik olarak planlanmıştır.

  Özel ve kamu sektörlerinde ihtiyaç duyulan, gerek teorik gerekirse pratik olmak mümkün olan en üst düzeyde siyaset bilimi formasyonuna sahip, yeterli deneyimleri edindikten sonra çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yöneticilik yapabilecek bireyler yetiştirmektir.

 5. Öğretim Programının Yapısı:
  • Alana uygun temel ders sayısı: 21 (50%)
  • Alana uygun ders sayısı: 11 (26%)
  • Alan içi seçmeli ders sayısı: 10 (24%)
  • Alan dışı seçmeli ders sayısı: Yok
  • Seçmeli derslerinin verilmeye başladığı yıl: 4
  • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok
  • Önkoşullu dersler:Var
  • Staj zorunluluğu: Yok

  Bu bağlamda, 42 dersten oluşan Siyaset Bilimi Lisans Programı’nın %50’si alana uygun temel derslere, %26’sı alana uygun dersler, %24’ü ise alan içi seçmeli derslere ayrılmıştır.

 6. Eğitim Türü: Tam zamanlı