Dersler

Also available in: English

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL101 İngilizce I 3 4
MTMK171 İşletme ve İktisat için Matematik I 3 6
BTKL 151 Bilgi Teknolojilerine Giriş I 3 6
YNTM101 İşletmeye Giriş 3 6
EKON101 İktisata Giriş I 3 6
ATA 101 Atatürk İlkeleri I 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL102 İngilizce II 3 4
MTMK172 İşletme ve İktisat için Matematik II 3 6
BTKL 152 Bilgi Teknolojilerine Giriş II 3 6
YNTM102 İşletme Yönetimi 3 6
EKON102 İktisata Giriş I 3 6
ATA 102 Atatürk İlkeleri II 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL201 İşletme İletişim Becerileri I 3 4
MTMK281 İstatistik I 3 6
MHSB201 Finansal Muhasebe I 3 6
YNTM206 Hukuka Giriş 3 6
PSK 101 Genel Psikoloji 3 6
TUR 101 Türk Dili I 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL202 İşletme İletişim Becerileri II 3 4
MTMK282 İstatistik II 3 6
MHSB 202 Finansal Muhasebe II 3 6
YNTM207 İşletme Hukuku 3 6
SOSY100 Sosyolojiye Giriş 3 6
TUR 102 Türk Dili II 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
PAZL303 Pazarlama İlkeleri 3 6
MHSB301 Yönetim Muhasebesi 3 6
FNSY301 Finansal Yönetimi I 3 6
YNTM310 Örgütsel Davranış 3 6
PAZL 304 Pazarlama ve Toplum 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM308 Yöneylem Araştırması 3 6
PAZL 307 Tüketici Davranışları 3 6
FNSY 302 Finansal Yönetimi II 3 6
YNTM 404 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 6
YNTM 453 Ürün Yönetimi 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
PAZL306 Pazarlama Yönetimi 3 6
YNTM 409 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 6
YNTM307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 6
PAZL 401 Pazarlama Araştırması 3 6
YNTM4XX Alan Seçmeli 3 6
MTMK482 SPSS 0 0
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
PAZL 308 Bütünleşik Pazrlama İletişimi 3 6
YNTM407 Stratejik Yönetim 3 6
PAZL 402 Uluslararası Pazarlama 3 6
YNTM400 Mezuniyet Projesi 3 6
YNTM4XX Alan Seçmeli 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

TOPLAM KREDİ 120 / TOPLAM ECTS 240

DERS İÇERİKLERİ

İNGL 101 İngilizce I (3Kredi)
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 171   İşletme ve İktisat için Matematik I (3 Kredi)
Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Denklemler Sistemi ve Üssel-Logaritmik Fonksiyonlar.

BTKL 151 Bilgi Teknolojilere Giriş I (3 Kredi)
Bilgi Teknolojilere Giriş dersi olan BTKL 151  öncelikle bilgisayarın nasıl işlediğini ve Windows 7  işletim sistemini öğretmektedir. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve öğrencilere ileriki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.

YNTM 101 İşletmeye Giriş (3 Kredi)
Bu ders, işletme bilimine ait temel kavramları, işletmelerin kuruluşunu, işletme çeşitlerini, işletmelerde yönetim olgusunu, yönetimin işlevlerini, pazarlama yönetimini, üretim ve finans ile insan kaynakları yönetimini irdelemektedir.

EKON 101 İktisata Giriş I (3 Kredi)
İktisada giriş dersinin amacı; toplumsal bilim olarak iktisat kavramının incelenmesi  ve ekonominin işleyişini,derinliğini ve gücünü öğrencilerle tanıştırmaktır. Derste temel mikroiktisadi konular irdelenerek öğrencilerin iktisat ile ilgili temel kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramaları sağlanmaktadır. Ekonominin kapsamı, temel ekonomik problemler, kıtlık, arz-talep ve piyasa dengesi, esneklik, üretim süreci ve kar maksimizasyonu, tüketici tercihleri, kısa ve uzun dönem maliyetler ve çıktı kararları bu derste incelenecek temel konuları oluşturmaktadır.

ATA 101   Atatürk İlkeleri I  (0 Kredi)
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

TUR 101   Türk Dili I (0 Kredi)
Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar.

İNGL 102 İngilizce II  (3 Kredi)
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 172   İşletme ve İktisat için Matematik II (3 Kredi)
Matrisler, Determinantlar, Limit, Türev, İntegral ve Uygulamaları.

BTKL 152 Bilgi Teknolojilere Giriş II (3 Kredi)
Windows, Windows Komutları, pencere komutları çalışma, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel ve Microsoft Power Point Proje hazırlanması. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve Öğrencilere ilerki ders ve yaşantılarında  Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak  başarılı olmalarını sağlamaktır.

YNTM 102 İşletme Yönetimi  (3 Kredi)
Bu dersin amacı, işletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri dönemlerdeki derslere hazırlık yapmaktır. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar aktarılır. Tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim modelleri tartışılarak çağdaş yönetim yaklaşımları gösterilir. İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konur. Yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol) aktarılır.

EKON 102 İktisata Giriş II  (3 Kredi)
İktisada giriş II dersinin amacı; arz ve talep, enflasyon gibi, iktisat ile ilgili temel kavramları, iktisadi olgular ve bunlar arasındaki sistematik ilişkileri, günümüz ekonomi ve politik ilişkilerine kaynaklık eden ve yön veren temel iktisadi okulların bakış açılarını öğrencilere iletmektir. Makroiktisada giriş, ulusal üretim ve milli gelir ölçümü, işsizlik, enflasyon, uzun dönem büyüme, toplam harcama ve denge çıktı düzeyi, para arzı ve federal rezerv sistemi, para telebi ve denge faiz oranı, mal ve para piyasalarında toplam talep, toplam arz ve denge fiyat seviyesi, makroiktisatta emek piyasasI bu derste incelenecek temel konu başlıklarıdır.

ATA 102   Atatürk İlkeleri II  (0 Kredi)
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

TUR 102   Türk Dili II  (0 Kredi)
Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.

İNGL 201 İşletmelerde Etkin İletişim I (3 Kredi)
Genel Olarak İletişim; Yazılı İletişim; Yazışma İlkeleri ve Kuralları; Resmi Yazılar; Resmi Yazı Çeşitleri; Özel Yazılar; Özel Yazı Çeşitleri; Evrak Hizmetleri; Postalama Şekilleri.

MTMK 281 İstatistik I
Temel Kavramlar ve Seriler, Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık uzayları. Olasılık hesapları. Rasgele değişkenler ve rasgele değişkelerin  birinden bağımsızlığı. Dağılım fonksiyonları ve özellikleri. Beklenen değer, varyans, kitle momentleri, örneklem momentleri, örneklem momentlerinin yakınsama özellikleri.  Kovaryans. Korelasyon.

MHSB 201 Finansal Muhbasebe I  (3 Kredi)
Temel kavramlar ve muhasebe ilkeleri, muhasebe eşitliği, hesap grupları ve hesapların sınıflandırılması, kullanılan defterler, envanter defterinin hazırlanması, açılış bilançosu’nun oluşturulması, dönem içi yevmiye ve defteri kebir kayıtları, katma değer vergisi ve muhasebe kaydı, genel geçici mizanın hazırlanması, dönem sonu ayarlama kayıtları, dönem sonu kesin mizanın hazırlanması, kapanış kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması konularını içeren bir derstir.

YNTM 206 Hukuka Giriş (3 Kredi)
Toplum Yaşamı; Sosyal Düzen Kuralları; Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kurallarının Karşılaştırması; Hukuk Kuralının Analizi – Yaptırım – Hukukun Anlamı; Gelenek Hukuku; Hukuk Kaynağı Olarak Kanunlar; Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi; Tüzükler ve Yönetmelikler; Çeşitli Hukuk Sistemleri; Kanunlaştırma Hareketleri; Yargısal İçtihatlar; Bilimsel İçtihatlar; Hukukun Özel Hukuk – Kamu Hukuku Ayrımı; Özel Hukukun Bölümleri; Kamu Hukukunun Bölümleri.

YNTM 202 İşletmelerde Etkin İletişim I (3 Kredi)
Tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma; resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetileri; bilgi verici ve ikna edici sunumlar; tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özellikleri; tepegöz, poster ve Powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı.

MHSB 202  Finansal Muhbasebe II  (3 Kredi)
Aktif hesaplar, dönen varlıkların kaydedilmesi, duran varlıkların kaydedilmesi, amartisman yöntemleri, stok değerleme yöntemleri, varlıkların elden çıkarılmasının kaydedilmesi ve maddi olmayan duran varlıklarla ilgili kayıtlar, pasif hesaplar, kısa vadeli yabancı kaynakların kaydedilmesi, uzun vadeli yabancı kaynakların kaydedilmesi, öz kaynakların kaydedilmesi, gelir, gider ve maliyet hesapları ve bu hesapların kaydedilmesi konularını içeren bir derstir. Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları (Borçlar), Özkaynaklar, Gelir Tablosu ve Satışlar Maliyeti Tablosu Hesapları, Gelir Heapları, Gider Hesapları, Maliyet Hesapları, Menkul Varlıklarla ilgili İşlemler, Nakit Akım Tablosu, Finansal Analiz.

SOSY 100 Sosyolojiye Giriş (3-0) 3
Bu kurs Sosyoloji Bölümünde okumayan öğrencilere sosyoloji üzerinde genel bilgi vermek için tasarlanmış. Sosyoloji kuram, kavram ve uygulamaları, sosyolojinin diğer sosyal bilimler arasındaki yeri, çeşitli kültürlerin, kurumların ve sosyal yerlerin incelenmesini kapsanan konular arasında yer alıyor.

MTMK 282 İstatistik II (3 Kredi)
Örnekleme kavramı, istatistik, örneklem istatisklerinin dağılımları, parametre tahmini. Tahmin edicilerin bulunma yöntemleri, en küçük kareler, momentler ve en çok olabilirlik yöntemi. Tahmin edicilerde aranan özellikler. Yeterlilik, tutarlılık, etkinlik, yansızlık. Düzgün en iyi yansız tahmin ediciler. Hipotez testleri. Testlerin bulunma yöntemleri, hata olasılıkları ve testlerin gücü ve güç fonksiyonu.

YNTM 207 İşletme Hukuku (3 Kredi)
Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Rekabet Hukuku, Tüketici Hukuku.

PAZL 303 Pazarlama İlkerleri (3 Kredi)
Pazarlamanın önemi işletmelerce benimsenmesine karşın, ana kavramların anlaşılması ve uygulamada görülen zorlukların aşılması için pazarlama ilke ve işlevlerinin temelde daha iyi kavranması gerekiyor. Pazarlama İlkeleri derslerindeki amaç öğrencilerin gerçek yaşamda değerli bulacakları kavram ve uygulamaları en yalın bir şekilde sunabilmektir.

MHSB 301 Yönetim Muhasaebesi (3 Kredi)
Yönetim açısından maliyet muhasebesi dersi; temel kavramlar, maliyetin tanımı, maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet sistemleri, finansal tablolar ve muhasebe kayıtları, maliyet türleri, sipariş maliyet sistemi, safha maliyet sistemi, birleşik üretimde maliyetleme, işletme bütçeleri, standart ve değişken maliyet sistemleri ve başabaş analizi konularını içeren bir derstir.

PAZL304 Pazarlama ve Toplum (3-0) 3
Bu kurs öğrencilere pazarlamanın toplum ve örgüt içerindeki rolünü kıyaslamalarını sağlıyor. Pazarlamaya ilişkin etik ve ahlâk değerler, akademisyenler arasında tartışılan etik ikilemler ve pazarlamanın toplumda yartattığı sonuçlar irdeleniyor.

YNTM 310 Örgütsel Davranış (3 Kredi)
İnsanın örgütlerde bireysel ve grup içi davranışları, bireyin özellikleri, davranışları, örgütte oynadığı roller, grup oluşumları ve grup davranışları, bireysel öğrenme ve özendirme kuramları, liderlik yaklaşımları, bireysel ve grupsal karar alma yöntemleri, gücün kazanılması ve kullanılması, bireyler arası iletişim ve çatışma yöntemi ile çatışmaları çözüm yolları.

FNSY 301 Finansal Yönetim I (3 Kredi)
Dersin ana yapısı Finansal Yönetim ve Finansal Analiz’e giriş şeklinde planlanmıştır. İsletmelerde finansal amaç, finans fonksiyonunun tanımı, mali tablolar, fon akım tablosu analizleri, oran analizleri, paranın zaman değeri kavramı ve bileşik faiz formülleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, tahvil ve hisse senetlerinin tanımı ve işleyişi ve yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri konularına değinilmektedir.

PAZL307 Tüketici Davranışları (3-0) 3
Yöneticiler tarafından, dinamik uyarlamalarla belirlenen tüketici davranışları alanını anlamak, tepki vermek ve/veya değiştirmek amacıyla kullanılan veya kullanılabilecek davranış bilimlerinden derlenmiş bir dizi kuram, kavram ve bulgulara giriş; algı, öğrenme, güdüleme, tavır oluşumu ve değişimi, davranış modelleri ve bunların pazarlamada ve yönetimsel karar verme sürecinde uygulanması.

YNTM 308 Yöneylem Araştırması (3 Kredi)
Yöneylem araştırması ile ilgili teknikleri, uygulamalar ve doğrusal programlama ve modellemeler incelenmektedir. Ayrıca, kıt kaynakların çeşitli işlem ve faaliyetlerde etkin ve verimli kullanma teknik ve yöntemleri ile karar vermede, bilimsel yaklaşımlar öğretilmektedir.

FNSY 302 Finansal Yönetim II (3 Kredi)
Ders “Finansal Yönetim I” (FNYS 301) dersinin devamıdır. Bu ders aracılığı ile finansal planlama çerçevesinde pro-forma finansal tabloların oluşturulması, başabaş noktası analizleri, riskli projelerin değerlendirme konularına yer verilecektir. Ayrıca, şirketlerin yatırım ve finansman kararlarında kullandıkları sermaye bütçeleme teknikleri çerçevesinde risk ve getiri arasındaki ilişki, sermaye yapısı ve oluşumu, sermaye maliyeti ve firma değerlendirmesi incelenmektedir. Son olarak da işletmelerde uzun vadeli finansman kaynakları ve maliyetleri konuları ile kısa vadeli finansal planlama ve nakit bütçesi yöntemleri konularına değinilmektedir.

YNTM 404 İnsan Kaynakları Yönetimi (3 Kredi)
İnsan kaynakları yönetimine giriş, temel kavramlar, işletmedeki yeri ve önemi, personel işlevinin geleneksel yapısı, insan kaynakları yönetimi konusu ve uğraş alanı, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, insan kaynakları politikası, insan kaynakları politikasının tanımı, ilkeleri ve içeriği, işgören politikasının amaç ve araçları, iş gücü planlaması, işgören politikasının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, iş analizi ve tanımı, iş gören bulma ve seçme, iş gören eğitimi ve gelişimi, ücretleme, çalışma koşullarının düzenlemesi, performans değerleme

YNTM 453 Üretim Yönetimi (3 Kredi)
Gerçek kuruluşlarda verimlilik, üretkenlik ve rekabet gücünün artırılmasında, yönetim kaynaklarının etkin kullanımı. Üretimde yönetim fonksiyonlarının kapsam muhteviyatının anlaşılması ve uygulama teknikleri. Ayrıca, mal ve hizmet üretiminde, genel konular, yaklaşımlar ve metodların öğrenilmesini içermektedir.

PAZL 306 Pazarlama Yönetimi (3 Kredi)
Dünya önderlerinden küçük çaplı işletmelere kadar uzanan birçok kuruluşta pazarlamanın işleyiş ve yöntemleri ile bu işleyişin esas sonucu olan pazarlama planı arasında bir güdümsüzlük yaşandığı gözlemleniyor. Pazarlama Yönetimi derslerine katılan öğrenciler pazarlama plan ve uygulunması ile birlikte gerekli yönetim becerilerini de öğrenme fırsatını bulacaklardır.

PAZL 401 Pazarlama Araştırmaları (3 Kredi)
Bu ders, pazarlama araştırmasının pazarlama kararlarının verilmesindeki rolünü derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Pazarlama araştırması dersinde özellikle pazarlama kararlarının alınmasında kullanılan bilgiye nasıl ulaşılacağı ve analiz edildiği üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda ders gerek araştırma bulgularının potansiyel kullanıcıları gerekse pazarlama araştırmacılarına yönelik bir derstir.

YNTM 307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3 Kredi)
Bilim ve bilimsel bilginin tartışılması; bilimsel araştırma tasarımı, bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırma sorusu ve evrenin tespiti; veri toplama teknikleri; deney, mülakat, gözlem, soru cetvelleri, ikincil kaynaklar, soru türleri ve soruların ölçeklenmesi, ölçek türleri, örneklem teknikleri; araştırmada güvenilirlik ve geçerlilik, yazım kuralları.

YNTM 407 Stratejik Yönetim (3 Kredi)
Bu dersin amacı öğrencilerin işletme politikalarını anlama ve analiz etmelerine yardımcı olmaktır. Stratejik yönetim bilgisi, yönetim bilgisi, yöneticilerin işletmeyi yönetim kapasitelerini geliştirmektedir. Derste, farklı stratejiler analiz edilmekte ve en uygun olanın belirlenmesi, yöntemlerinin nasıl ele alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ders süresince konu ile ilgili çeşitli kavramlar ve bunların uygulamadaki örnekleri ele alınmaktadır. Herhangi bir örgütün vizyon ve misyon söylemleri, uygun stratejilerin üretilmesi, seçilmesi ve değerlendirilmesi, bunların örgüt içerisinde yönetsel ve operasyonel süreçlerle ilişkilendirilmesi ile ilgili gibi konular, ders bağlamında irdelenmektedir.

PAZL 308 Bütünleşik Pazarlama İletişimi (3-0) 3
Örgütlerin dış kamularıyla kurduğu hertürlü iletşimin yaratılması, uygulanması ve ölçülmesi bütünleşik bir yaklaşımla sunuluyor. Reklam, yayımlama, özendirme, ve yüz-yüze satış gibi iletişim araçlarına odaklanılırken, pazarlama yönetimi bakış açısıyla da tüketicilerin gereksinimlerinin nasıl sağlanacağı ve örgütsel amaçlara nasıl ulaşılacağı özellikle girişimcilik ve küçük işletmeler alanında ele alınıyor. Bu kurs kapsamlı bir inceleme olmakla birlikte bütünleşik pazarlama iletişimi ile ilgili teknik sözcükler, kavramlar, ve bütünleşik pazarlama iletişimi yaratılmasında yer alan süreçler vurgulanmaktadır

PAZL 402 Uluslararası Pazarlama (3-0) 3
Uluslararası pazarlamada karar verme süreci; firma için dünya çapındaki fırsat ve tehditlerin çözümlemesi; uluslararası olma kararlarını şekillendiren çevresel etkilerin değerlendirilmesi; uluslararası stratejik pazarlama planlaması; ürün, fiyatlandırma, tanıtım, dağıtım ve lojistik programlar oluşturulmasında işlevsel ve operasyonel kararlar; uluslararası pazarlama işlemlerinin eşgüdümü ve değerlendirilmesi amacıyla alternatif örgütsel yapıları örgütleme, denetleme ve değerlendirme, kaynak dağılımı yaklaşımları ve verim değerlendirme ölçütleri.

YNTM 400 Mezuniyet Projesi (3-0) 3
Son sınıf öğrencilerine mezuniyet projelerinde yardımcı olabilmek için hazırlanmış seminer kursu. Öğrenciler projelerini yazılı ve sözlü sunmaları gerekiyor.

Seçmeli Dersler

PAZL404 Hizmet Pazarlaması (3-0) 3
Hizmet sanayinde pazarlamanın özel yeri, hizmet pazarlama karması, ve pazarlama stratejilerinin uygulanası inceleniyor.

PAZL403 Satış Yönetimi (3-0) 3
Satış yönetimi kavram ve tekniklerinin incelenmesi; alıcı-satıcı etkileşimi; satış eyleminin doğası; pazarlama karmasında kişisel satış; pazar ve satış potansiyeli ölçümü; satış tahmin teknikleri, satış bölgeleri; satışçıların işe alımı, seçimi, eğitimi, ücretlendirme, güdüleme, denetleme ve değerlendirilmesi; satış bütçelemesi ve maliyet denetleme çözümlemesi; satış örgütü; örnek olay çalışmaları; pratik uygulamalarda kişi ve/veya grup projeleri.

PAZL405 İşletmeler Arası Pazarlama (3-0) 3
Ürünlerini işletmelere pazarlayan örgütlerin ve işletmelere dağıtımı yapılan ürün/hizmetlerin arkasında yatan temel ilkelerin uygulamalı incelenmesi yer alıyor. Özellikle, işletmeden işletmeye yapılan pazarlama sorunları, ürün geliştirme programları, fiyat politikası, dağıtım, özendirme, ve işletmeler arası pazarlama alanında yer alan diğer konularda yoğunlaşılıyor.

PAZL410 Pazarlamada Kuram ve Düşünceler (3-0) 3
Pazarlama kavram, terminoloji, ilke ve kuramlarının evrimi; kuramların anlam ve sonuçlarının anlaşılması ve gelecekte geliştirilecek kuramları daha şimdiden görebilmek için bir refererans çerçevesinin oluşturulması.

PAZL406 Turizm Pazarlaması (3-0) 3
Ağırlama işletmelerini oluşturan hizmet ve ürünlerin pazarlama ilkeleri işleniyor. Bu bağlamda, ulaşım, konuk ağırlama ve turizm hizmet ve ürünlerinden faydalanan tüketicilerin davranışlarının yanısıra konuk ağırlama işleriyle uğraşan örgütler için pazarlama stratejileri oluşturmada bilgilendirici araştırma yöntemleri de kursun içeriği arasında.

YNTM 416 Toptan Nitelik Yönetimi (3-0) 3
Toptan nitelik olgusuna örgüt kültürü ve kültürel değişiklik açılarından yaklaşılıyor. 21. yüzyılda tüketicilerin nitelik ve sürekli gelişim beklentilerini karşılamak zorunlu hale gelmiştir. Örgütsel mükemmelliğe ulaşabilmek için öğrencilere toptan nitelik olgusuna ilişkin uygulamalarda deneyim kazandırılacaktır. Bu deneyim nitelik konuları ve toptan nitelik izlencelerini tasarlama, uygulama, ve sürdürme araçlarını içerecektir.

PAZL407 Kâr-Amaçsız Örgütlerde Pazarlama (3-0) 3
Kâr-amaçlı örgütlerde uygulanan pazarlama ilkeleri ile kısa-süreli bağışlara nasıl daha az gereksinim duyulabileceğini anlatan, ve kâr-amaçsız örgütlerin gelir edinmek için uzun-süreli stratejiler geliştirmesine odaklanan, kamu-amaçlı bir pazarlama kursu

PAZL408 Halkla İlişkiler (3-0) 3
Bir örgütün iç ve dış kamularıyla olan ilişkilerinin önemine dikkât çekiliyor. Bütünleşik pazarlama iletişiminin bir işlevi olarak halkla ilişkilerin rolü anlatılıyor. İşlenen konular arasında iletişim kuramları, etiksel kriz yönetimi, ve pazarlama yayım yöntemleri yer alıyor. Öğrenciler kampanyaların tasarlanması, uygulanması ve etkilerinin incelenip değerlendirmesi üzerinde beceriler geliştiriyorlar.

PAZL409 Müşteri İlişkileri Yönetimi (3-0) 3
Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) dağıtım kanallarına bakılmaksızın pazarlama, satış ve hizmet alanlarında eldeki ve olası müşteriler ve iş ortaklarıyla olan ilişkileri yönetmek için yürütülen kapsamlı süreçler ve teknolojilerden oluşuyor. MİY girişimleriyle oluşturulan müşteri ilişkileri pazarlama stratejilerinin geliştirilip uygulanmasına odaklanılıyor. Kurs içerisinde müşteri ilişkileri ve pazarlama, ve MİY’in pazarlama Yönetimi içerindeki rolü gibi konular yer alıyor.

PAZL412 Internet Pazarlaması (3-0) 3
Bu kurs Internet yoluyla yapılan çeşitli pazarlama yaklaşımlarının kapsamlı bir çalışmasını sunuyor. Konular arasında çevrimiçi özendirme ve iletişim, bilgisayar ortamında satış, web içeriği hazırlanması, Internet işletmeciliği işlev ve fırsatları, rekabet üstünlüğü sağlanması ve pazar yaratılması yer alıyor. Durum incelemeleri, Çevrimiçi etkinlikler, web sayfası ödev ve projelerle öğrencilere uygulamalı deneyim de kazandırılıyor.

PAZL413 Spor Pazarlaması (3-0) 3
Spor yöneticisine spor sanayinde geçen pazarlama durumlarının genel bir özetini sunabilmek için tasarlanmış bir kurs. Kursun içeriği eğitsel, eğlence ve mesleki bağlamlarda, spor pazarlaması ve sponsorluğu üzerine temel bilgi ve anlayış geliştirme üzerine odaklanılıyor. Spor pazarlamasının tarihçesi, spor sanayisine uyarlanmış pazarlama ilkeleri, sporda tüketici davranışları, araştırma araçları, kurumsal sponsorluk, ve spor pazarlaması izlencelerinin değerlendirilmesi konularında yoğunlaşılıyor. Kursun yapı taşları arasında ürün geliştirme, sponsor yardımlarının değerlendirilmesi, özel etkinlikler, fon toplama, halkla ilişkiler, özendirme, ve radyo ve televizyon ağlarının değerlendirmesi yer alıyor

PAZL414 Perakende Pazarlama Yönetimi (3-0) 3
Tüketici ürün ve hizmetlerinin pazarlanmasında perakendeciliğin dinamik rolü incelenip değerlendiriliyor. Perakende piyasasındaki çevresel etmenler ve rekabetteki değişimler değerlendiriliyor. Pazarlama ilkelerinin uygulanması, yer seçimi, alıcıyı özendirme, fiyat politikaları, alım-satım işleri gibi konulara giriş yapılıyor.

PAZL415 Moda Pazarlaması (3-0) 3
Moda, tasarım, ve parlama kavramları arasındaki ilişkiler inceleniyor. Öğrenciler pazara girip başarılı olmada gerekli geliştirme, özendirme, reklam, ve perakendecilik becerilerini geliştirme olanaklarını buluyor.

PAZL416 Aracısız Pazarlama (3-0) 3
Aracısız (üreticiden müşteriye) pazarlama ilkeleri, tüketici ve sanayi piyasalarına yönelik satış konularına giriş yapılıyor. Posta siparişleri, alıcı bulma, dağıtım, müşteri ilişkileri/bağlılık programları, satış noktalarına müşteri akışı, fon bulunması, satış öncesi ve sonrası ve araştırma konuları anlatılıyor.

PAZL417 Dağıtım kanalları Yönetimi (3-0) 3
Pazarlama kanallarının doğası, yapısı, ve çeşitleri üzerinde duruluyor. Bunun yanında, pazarlama kurumları arasında çatışma ve işbrliği, pazarlama kanallarının seçimi, denetimi ve değerlendirilmesi, Pazarlama kanallarının yönetimini etkileyen etken ve çevrelerin incelenmesi kursun içeriği arasında yer alıyor.

PAZL418 Ticaret İşletmeciliği (3-0) 3
Ticaret (alım-satım) işletmeciliği teknikleri üzerinde öğretim ve tartışma ortamı sunuluyor. Kursun içeriğinde alım-satım bütçelerinin hazırlanması, alım-satım bilgilendirme sistemlerinin kullanımı, maliyetlerin belirlenmesi, alım-satım aritmetiği, siparişlerin hazırlanması, alıcı-satıcı ilişkilerinin sürdürülmesi, işletme hesaplarının incelenmesi gibi konular yer alıyor.

PAZL419 Reklama Giriş (3-0) 3
Reklamın bir pazarlama aleti olarak hazırlanıp kullanılmasının altında yatan ilkeler, kavramlar, uygulamalar, ve etik sorunlar irdeleniyor. Sunulan konular arasında reklam amaçları, pazarlama karmasında reklamın rolü, ekonomik ve toplumsal etkileri; reklam ajansları, reklam kampanyası yönetimi; bütçeleme, medya seçimi ve reklamın etkisinin ölçülmesi yer alıyor.

PAZL420 Reklam Stratejileri ve Yönetimi (3-0) 3
Reklam kampanyalarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve değerlendirmesine yönetim gözüyle bakılıyor. Reklam ajansı-müşteri ilişkileri, bütçe tasarımı, strateji geliştirme ve uygulanması kursun konuları arasında.

YNTM 401 Uluslararası İşletme (3-0) 3
İşletme operasyonlarının uluslararası ilişkileri gözden geçiriliyor. Kavramlara güncel açıdan bakılıyor. Uluslararası finans ve ticaret bağlamında kültürel, siyasi, ve de iktisadi kısıtlar, çevresel dinamikler ve çokuluslu iş örgütler gibi konulara önem veriliyor. Ayrıca, çokuluslu işletmelerin strateji ve tutum belirlemelerken karşılaştıkları da kursun diğer konuları arasında yer alıyor.

YNTM 470 Girişimcilik (3-0)3
Bu dersin amacı öğrencileri girişimcilik konsepti ile tanıştırmak ve ilerideki kariyerlerinde ve hayatlarında kendilerine faydalı olacak bilgiler ile donatmaktır. Girişimci anlayış ve davranışlar üzerine yoğunlaşan ders teorik ve pratik bilgiler ile bütünlük sağlamaktadır. Öğrencilerin grup çalışması ile hazırlayacakları işletme planı ve yapacakları sunum dönem boyunca öğrenilen bilgilerin pekişmesini sağlayacak.