Kamu Yönetimi

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
TARH103 Uygarlık Tarihi 3 4
EKON 101 Ekonomiye Giriş I 3 6
İNGL 101 İngilizce I 3 6
SİY101 Siyaset Bilimi I 3 6
SOS 100 Sosyoloji 3 6
ATA 101 Atatürk İlkeleri I 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

II. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL 102 İngilizce II 3 4
SİY 102 Siyaset Bilimi II 3 6
HUK 106 Hukuka Giriş 3 6
EKON 102 Ekonomiye Giriş II 3 6
SİY111 Siyasal Düşünce Tarihi I 3 6
ATA 102 Atatürk İlkeleri II 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

İKİNCİ YIL

III.  Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
SİY 210 Siyasal Düşünce Tarihi II 3 6
KAM 201 Kamu Yönetimi 3 6
HUK 205 Anayasa Hukuku 3 6
İNG 205 Siyasete Yönelik İngilizce 3 6
Uİ 207 Uluslararası İlişkiler I 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

IV. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
İNG 206 Akademik İngilizce Yazımı 3 6
ARA 202 Araştırma Yöntemleri 3 6
TARH 205 Siyasal Tarih 3 6
KAM 206 Yerel Yönetim 3 6
SİY 205 Siyaset Psikolojisi 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM 310 Örgürsel Davranış 3 6
EKON 305 Ekonomik Düşünce Tarihi 3 6
TARH 308 Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı I 3 6
SİY 312 Karşılaştırmalı Siyaset 3 6
KAM 303 Kamu Politikası 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

VI. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
EKON 307 Kamu Maliyesi 3 6
TARH 309 Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı II 3 6
YNTM 404 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 6
SİY 306 Türk Siyasal Yaşamı 3 6
KAM 313 Bürakrasi Kuramları 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
Seçmeli 3 6
Seçmeli 3 6
Seçmeli 3 6
Seçmeli 3 6
Seçmeli 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

VIII. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
Seçmeli 3 6
Seçmeli 3 6
Seçmeli 3 6
Seçmeli 3 6
Seçmeli 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

TOPLAM KREDİ 120 / TOPLAM ECTS 240

Ders İçerikleri

TARH 103 Uygarlık Tarihi
Bu ders, 2.5 milyon yıla kadar geriye giden pre-historik dönemden, günümüze kadarki insan yaşamındaki ana gelişmeler içermektedir. Söz konusu ders, esas itibarıyla kültürel değişim süreçlerine ve uygarlığın oluşumu üzerine yoğunlaşmaktadır..Bu çerçevede neolitik devrim (10000 yıl önce) uygarlıkların yükselişi (5500 yıl önce) Rönesans (1350-1520) ve modernizmin doğuşu üzerinde durulmaktadır.

EKON 101 Ekonomiye Giriş I
Bu ders, genel olarak ekonominin genel ilkeleri ve ağırlıklı olarak mikroekonomi konularını kapsamaktadır. Bu bağlamda kıtlık, maliyet ve tercihler, arz ve talep, esneklik, üretici ve tüketici davranışları ile marjinal analizler, serbest (rekabetçi) piyasada fiyat oluşumları ve diğer konular incelenmektedir.

İNG 101 İngilizce I
Bu ders öğrencilere, özellikle sözcük hazinelerini zenginleştirme olanağı sağlayarak, okuduklarını daha iyi anlayabilme ve anladıklarını sözlü veya yazılı olarak anlatabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktır.

SİY 101 Siyaset Bilimi I
Bu temel ders, esas itibarıyla siyaset fenomenini bilimsel olarak özellikle betimleyici ve açıklayıcı düzeylerde analiz yapabilmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede siyaset olgusu, bilimsel yöntem, siyaset biliminin alt dalları ve diğer sosyal bilimlerle olan ilişkileri, siyasal bilgi türleri, temel siyasal kavramlar, siyasal inanç sistemleri ve modern ideolojiler üzerinde durulmaktadır.

SOS 100 Sosyoloji
Bu derste sosyoloji alanındaki temel teorik yaklaşımlar ele alınmaktadır. Sosyoloji teorilerinin bireye, gruba, sosyal kurumlara, sosyal tabakalara, değer ve normlara yaklaşımı ve yapı ve sistem analizi konuları üzerinde durulmaktadır.

ATA 101 Atatürk İlkeleri I
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk ilkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenmektedir.

İNG 102 İngilizce II
Bu dersin temel amacı, öğrencelerin daha önce kazandıkları becerileri ileriye taşıyarak, özelikle İngilizce okuma ve kavrama becerilerini geliştirmektir.

SİY 102 Siyaset Bilimi II
Bu temel ders, siyasetin daha çok yapısal ve davranışsal boyutları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda özellikle siyasal sosyalleşme süreçleri, devlet ve kurumları, bürokrasi ve kamu yönetimi, siyasal sistemler, siyasal partiler, çıkar grupları, seçim ve seçim sistemleri ve uluslararası ilişkiler gibi konular incelenmektedir.

HUK 106 Hukuka Giriş
Bu ders, hukuk alanına giriş yaparak, öğrencilere genel bir hukuk nosyonu kazandırmayı amaçlamaktadır. Hukukun niteliği ve sistemleri, hukukun gelişimi, mahkemelerin yapıları ve çalışmaları, tüzel kişilik ve “kapasite” kavramları, Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları, şirketler hukuku vb. Konular, dersin kapsamına girmektedir.

EKON 102 Ekonomiye Giriş II
Bu derste, milli gelirin tanımı; hesaplama yöntemleri; tüketim ve yatırım fonksiyonları; enflasyon ve enflasyon hesapları; para ve mali politikalar; istihdam ve büyüme problemleri; toplam arz ve talep modeli; gelişme politikaları ve trendler gibi konular üzerinde durulmaktadır.

SİY 111 Siyasal Düşünce Tarihi I
Bu derste, esas itibarıyla antik dönemden erken modern döneme kadarki önde gelen siyasal düşünürleri ve düşünceleri tarihsel olarak incelenmektedir. Bu çerçevede Antik Yunan düşünürlerinden Plato, Aristo, Helenistik düşünce, Antik Roma düşünürlerinden Polybius ve Cicero, Ortaçağ düşünürlerinden Saint Augustine ve John of Salisbury, Hümanizm ve Rönesans düşüncesi, Machiavelli, Thomas Hobbes ve John Locke gibi düşünürler üzerinde durulmaktadır.

ATA 102 Atatürk İlkeleri II
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk ilkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenmektedir.

SİY 210 Siyasal Düşünceler Tarihi II
Bu derste özellikle 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan dönem içerisinde ortaya atılan siyasal düşünceler ve teoriler incelenmektedir.

KAM 201 Kamu Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilerin kamu yönetiminin temel kavramları ile tanışmasını sağlamaktır. Öncelikle kamu yönetiminin iki temel kavramı, yönetim ve örgüt kavramları bir örgütün işlerliği çerçevesinde irdelenecek ve daha sonra kamu kapsamında değerlendirilecektir. Bu analiz yapılırken yönetim ve örgüt arasındaki karşılıklı bağımlılık vurgulanacak ve bu bağımlılık ilişkisinin kamu yönetimine özgü özellikleri ana hatları ile tartışılacaktır. Tartışmaların bir bölümünde Türk Kamu Yönetiminin örgütlenmesi ve işleyişine de yer verilecektir.

HUK 205 Anayasa Hukuku
Ders Anayasa Hukukuna genel bir girişi amaçlamaktadır. Anayasanın Doğası, Sınıflandırılması, Güçler Ayırımı Doktrini, Hukukun Üstünlüğü ve Parlamentonun Üstünlüğü kavramları ile İfade Özgürlüğü, Kişilikler, Mülk, Birlikler, Doğal Adalet, Kanun Yapma Hakkının Devri, İdare Hukuku gibi konular bu dersin kapsamında ele alınmaktadır.

İNG 205 Siyasete Yönelik İngilizce
Dersin amacı akademik nesirleri (düzyazı) anlama tekniklerini geliştirme ve uluslararası ilişkiler metinlerini anlamayı sağlamaktır. Öğrenciler metin yapılarını öğrenmekte ve akademik düzyazıların kelime terminolojisini anlamaktadırlar. Derste öğrencilerin bir metnin özünü-ana fikrini anlamları, özet çıkarabilme ve ilgili yazının anlamını başka kelimelerle ifade etmeleri beklenmektedir.

Uİ 207 Uluslararası İlişkiler I
Uluslararası ilişkilere giriş dersi olup, uluslararası ilişkilerdeki temel kavram ve teoriler üzerinde durulmaktadır..Uluslararası ilişkilerdeki değişim, problemler, sorunlar ve bunların dünya düzen ve güvenliğine etkileri gibi konular ele alınmaktadır.

İNG 206 Akademik İngilizce Yazımı
Açıklayıcı-Yorumlayıcı yazma çalışmaları dersin ilgi alanıdır. Öğrenci yazmayı bir süreç olarak algılar ve kendi düşüncelerini akademik bir dille, açık ve kesin bir şekilde ifade etmeyi öğrenir öğrenciler, akademik yazım öncesinde örnek metinleri okur ve analiz eder. Yazım öncesi aktiviteleri öğrencilere beyin fırtınası çalışmalarıyla fikirlerini organize ettirir ve bir metin çerçevesini oluşturur. Öğrenciler yazdıkları metinleri, eğitmenin yorumları (önerileri) doğrultusunda düzeltir ve yeniden yazar.

ARA 202 Araştırma Yöntemleri
Dersin ana amacı öğrencilere bir araştırmanın gerektiği konusunda fikir vermek, bir makalenin nasıl yazılacağını, küçük bir projenin nasıl hazırlanıp nasıl bitirileceğini göstermektir. Bilindiği üzere üniversite öğrencileri için kompozisyonlar yazmak, makaleler hazırlamak yada araştırmalar yapmak kaçınılmaz sorumluluklardır ama aynı zamanda da üstesinden gelinmesi zor ödevlerdir. Araştırma metotları dersi bu zor ödevleri öğrenciler için daha kolay bir hale getirmeyi ve bunu yaparken de onlara metot biliminin araştırmalardaki öneminin alıştırma yapmak, deneyim sahibi olmak kadar önemli olduğunu anlatmayı hedeflemektedir.

TARH 205 Siyasal Tarih
Bu derste genel olarak 20.yüzyıl siyasi tarihi incelenecektir. Derste, dünyanın son yüzyıl içerisinde geçirdiği hızlı değişimin yarattığı siyasi gelişmeler teorik çerçeve içerisinde tartışılacaktır. Bu çerçevede, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının nedenleri ve sonuçları, Soğuk Savaş döneminin ve sonrasının siyasi gelişmeleri özellikle incelenecektir.

KAM 206 Yerel Yönetim
Yerel yönetim olgusunun detaylı br şekilde irdeleneceği bu ders şu sorulara tatmin edici yanıtlar vermeye çalışmaktadır: Yerel yönetim nedir? Yerel yönetimler ulusal yönetimden farklı mıdır? Yerel yönetimlerin kurulmasına neden ihtiyaç vardır? Yerel yönetimler ile ulusal (merkezi) yönetim arasındaki ilişkilerin niteliği nedir?

SİY 205 Siyaset Psikolojisi
Bu derste esas itibarıyla siyasal davranış üzerinde yoğunlaşıp, siyasal davranışı etkileyen iç ve dış faktörler ele alınmaktadır. Bu çerçevede kişilik, inançlar, değerler, tutumlar, duygular, oy verme, medyanın rolü, hoşgörü, ırkçılık psikolojisi, etnik çatışma, milliyetçilik, terörizm ve uluslararası güvenlik psikolojileri gibi konular üzerinde durulmaktadır.

YNTM 310 Örgütsel Davranış
Derste, motivasyon, iletişim, karar verme, liderlik, örgütsel yapı, ahlak, yetenek gibi konuları kişisel ve örgütsel performans açısından inceleme; örgütsel faktörlerin bireysel davranışlar üzerindeki etkileri gibi konular üzerinde durulmaktadır.

EKON 305 Ekonomik Düşünce Tarihi
İktisadın tarihsel sürecini analiz etmek öğrencilerin bugünkü iktisadi politikalarını anlamalarında çok önemlidir. Bu derste öğrencilerin bugüne kadar gelen süreçte yer alan iktisadi düşünceleri öğrenerek gelecekteki teorileri daha iyi kavramaları sağlanmaktadır.

TARH 308 Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı I
Kabile örgütlenmesinden ve Osmanlıların kökenlerinden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun bütünsel değerlendirilmesi yönünde, uc beyliğinin devlet’e dönüşümü, Osmanlıları harekete geçiren ve geliştiren iktisadî ve toplumsal etkenler, 15.Yüzyıl’ın idarî ve askerî müesseseleri, Töre/Törü ve Yasa/Yasak’ın değişimi incelenmektedir.

SİY 312 Karşılaştırmalı Siyaset
Siyasal sistemlerin karşılaştırılması siyasal analizlerin ana konularındandır. Geleneksel sınıflandırmalar yanında günümüzdeki yaygın sınıflandırmalar dersin kapsamını oluşturmaktadır. Ayrıca öğrenciden farklı ülkelerden birini, karşılaştırmalı siyaset bilimi açısından incelemesi beklenmektedir.

KAM 303 Kamu Politikası
Kamu politikaları oluşturma süreci; bu süreçte iktidarın, siyasi partilerin, aydınların ve sivil toplum örgütlerinin rolü, merkezi otorite ile yerel yönetimler arasındaki ilişkiler vs.

EKON 307 Kamu Maliyesi
Bu ders, esas itibarıyla pazar kaybı, hükümetin müdahale metotları, program ve proje değerlendirilmesi, hükümetlerin yerel vergileri ve etkileri, mali iletişimler, Hükümetin, üretim ve bireylere dağıtım rolleri, ayrıca politika plan iletişiminin, etik ve ekonomik yönü, ekonomik refah, kamu mallarının teorisi, maliyet fayda analizi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Sosyal Sigorta primlerinin Genel Vergiler içerisindeki eşitlik ve verimlilik analizi konuları üzerinde durmaktadır.

TARH 309 Osmanlı Ekonomik, Sosyal, Siyasal Yapısı II
Osmanlı Devleti’nin ilk aşamasından imperium çağına geçişin dinamikleri, hukukî sistemin ağırlığı; Osmanlı ‘Yönetici Sınıf’ı ve saray teşkilâtı, memleket/eyâlet yapısı; merkezî idâre ve genel olarak müesses nizâmın restorasyonu, Avrupa’da güç dengesini farklılaştıran gelişmeler, iktisadî ve mâlî temel değişimler, geleneksel çizgideki ıslahat çağı, Jön Türk Devrimi ve dahilî tepkiler, hükm’ün yeniden kavramsallaştırılması incelenmektedir.

KAM 313 Bürokrasi Kuramları
Bu derste, özellikle bürokrasi kavramı üzerinde durulmakta ve bu çerçevede bürokrasinin tanımı ve tarihsel süreç içinde gelişimi ele alınarak, çeşitli bürokrasi kuramları irdelenmektedir.

YNTM 404 İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları yönetimine giriş, temel kavramlar, işletmedeki yeri ve önemi, personel işlevinin geleneksel yapısı, insan kaynakları yönetimi konusu ve uğraş alanı, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, insan kaynakları politikası, insan kaynakları politikasının tanımı, ilkeleri ve içeriği, işgören politikasının amaç ve araçları, iş gücü planlaması, işgören politikasının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, iş analizi ve tanımı, iş gören bulma ve seçme, iş gören eğitimi ve gelişimi, ücretleme, çalışma koşullarının düzenlemesi, performans değerlendirme.

SİY 306 Türk Siyasal Yaşamı
Bu derste öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki siyasal yapı ile siyasal partiler incelenecektir. Bunun ardından, 1923’ten 1946 yılına kadar olan süreç içerisinde Türk siyasal yapısındaki gelişmelere değinilecektir. 1946’dan günümüze Türkiye’deki siyasal gelişmeler incelendikten sonra, özellikle 1980’den sonra siyasal yaşamda karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

KAM 313 Bürokrasi Kuramları
Bu derste bürokrasi kavramlarının ortaya çıkışı incelendikten sonra, başta Weberyen bürokrasi kuramı olmak üzere diğer bürokrasi kurmaları ayrıntısıyla incelenecek ve devlet kuramları doğrultusunda bürokrasiye yaklaşım ele alınacaktır.

SİY 403 Devlet Kuramları
Bu ders farklı devlet anlayışlarını kuramsal açıdan incelemektedir. Özellikle devlet ile sivil toplum arasındaki ilişkinin nasıl kurgulandığı ele alınmaktadır. Bu çerçevede, klasik liberalizm, elit kuramları, siyasal çoğulculuk, neo-Marksizm, ve Feminizm gibi normatif kuramlardan hareketle, çeşitli devlet görüşleri üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

SİY 414 Uluslararası Ekonomi Politik
Bu ders Uluslararası Politik Ekonomi’nin birçok farklı yönüne değinen bir derstir. Uluslararası Politik Ekonomi alanı birçok farklı alanın bir araya gelmesi ve bu alanların arasındaki bağlardan oluşan bir bölümdür. Bu alanlar başlıca ekonomi, politika, tarih, sosyoloji ve buna benzer sosyal alanlardır. Bu çerçevede politik ekonominin üç ana perspektifleri olan merkantilizm, liberalizm ve yapısalcılık üzerinde durulmaktadır.

SİY 400 Kıbrıs Sorunu
Kıbrıs adası, yüzölçümüyle ters orantılı olarak, geçmişte ve günümüzde bölgesel politikalar üzerinde çok büyük bir etki yaratmıştır. Bu gerçekten hareketle, söz konusu derste öncelikle Kıbrıs sorununun tarihsel bir analizi yapılacak, ardından da sorunun bölgesel politikalar ile Türk-Yunan ilişkilerindeki rolü tartışılacaktır. Dersin son bölümünde ise, özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tüm ada adına Avrupa Birliği’ne üye olduktan sonra sorunun aldığı yeni biçim hem hukuksal, hem de siyasal açılardan tartışılacaktır.

SİY 425 Postmodernizm
Bu ders, postmodernizmle ilgili tartışmaları önde gelen birtakım figürler üzerinden çözümlemektedir. Söz konusu ders, postmodernizmin tarihsel gelişimini genel hatlarıyla ele alarak, konuyla ilgili tartışmaları sosyal bilimlerin özellikle sosyoloji, felsefe ve politika alanlarına odaklanmaktadır. Bu çerçevede Jean Baudrillard, Fredric Jameson, Jean Foucault, Jean-François Lyotard and Jacques Derrida gibi düşünürler ve postmodernizmin temel parametreleri incelenmektedir.

SİY 462 Çokkültürlülük
Bu ders, çokkültürlülük ve kimlik politikasını hem kuramsal hem de uygulama bakımından incelemektedir. Bir yandan, Çokkültürlülüğün kuramsal kuruluşu ve unsurları üzerinde durulmakta ve kimlik, kültür, millet, ırk, etniklik ve toplumsal cinsiyet gibi konuyla ilgili birtakım kavramlar ve fikirler ele alınmaktadır. Diğer yandan da çokkültürlülüğe ilişkin deneyimler ve uygulamalar, vakıa incelemesi olarak bazı Batılı ülkeler örneğinde incelenmektedir.

SİY 470 Güç ve Hegemonya
Bu derste siyasetteki güç ilişkileri ve siyasal ve toplumsal bir denetim şekli olarak hegemonik ilişkilerin nasıl inşa edildiği üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda hegemonya kuramları hem yerel hem de uluslararası düzeylerde incelenmektedir.

SİY 459 Siyaset Sosyolojisi
Bu derste modern devletin gelişimi ile devlet-toplum ilişkileri incelendikten sonra, modern siyasi örgütlenmelerin yapıları ve karar alma süreçleri incelenecektir.