Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL 101 İngilizce I 3 4
MTMK 171 İşletme ve İktisat için Matematik I 3 6
BTKL 151 Bilgi Teknolojilerine Giriş I 3 6
YNTM 101 İşletmeye Giriş 3 6
EKON 101 İktisata Giriş I 3 6
ATA 101 Atatürk İlkeleri I 0 2
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL 102 İngilizce II 3 4
MTMK 172 İşletme ve İktisat için Matematik II 3 6
BTKL 152 Bilgi Teknolojilerine Giriş II 3 6
YNTM 102 İşletme Yönetimi 3 6
EKON 102 İktisata Giriş I 3 6
ATA 102 Atatürk İlkeleri II 0 2
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM 201 İşletmelerde Etkin İletişim I 3 4
MTMK 281 İstatistik I 3 6
MHSB 201 Finansal Muhasebe I 3 6
YNTM 206 Hukuka Giriş 3 6
EKON 201 Mikro iktisat 3 6
TUR 101 Türk Dili I 0 2
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM 202 İşletmelerde Etkin İletişim II 3 4
MTMK 282 İstatistik II 3 6
MHSB 202 Finansal Muhasebe II 3 6
YNTM 207 İşletme Hukuku 3 6
EKON 202 Makro iktisat 3 6
TUR 102 Türk Dili II 0 2
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
PAZL 303 Pazarlama İlkeleri 3 6
MHSB 301 Yönetim Muhasebesi 3 6
FNSY 301 Finansal Yönetimi I 3 6
YNTM 310 Örgütsel Davranış 3 6
SOSY 301 Sosyoloji 3 6
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM 308 Yöneylem Araştırması 3 6
PAZL 306 Pazarlama Yönetimi 3 6
FNSY 302 Finansal Yönetimi II 3 6
İKYN 302 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 6
YNTM 307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 6
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
PAZL401 Pazarlama Araştırması 3 6
YNTM 453 Üretim Yönetimi 3 6
İKYN4XX Alan Seçmeli 3 6
İKYN4XX Alan Seçmeli 3 6
İKYN4XX Alan Seçmeli 3 6
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM 401 Uluslararası İşletme 3 6
YNTM 407 Stratejik Yönetim 3 6
İKYN4XX Alan Seçmeli 3 6
İKYN4XX Alan Seçmeli 3 6
İKYN4XX Alan Seçmeli 3 6
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

TOPLAM KREDİ 120 / TOPLAM ECTS 240

Ders İçerikleri

İNGL 101 İngilizce I (3 Kredi)
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 171 İşletme ve İktisat için Matematik I (3 Kredi)
Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Denklemler Sistemi ve Üssel-Logaritmik Fonksiyonlar.

BTKL 151 Bilgi Teknolojilere Giriş I (3 Kredi)
Bilgi Teknolojilere Giriş dersi olan BTKL 151 öncelikle bilgisayarın nasıl işlediğini ve Windows 7 işletim sistemini öğretmektedir. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve öğrencilere ileriki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.

YNTM 101 İşletmeye Giriş (3 Kredi)
Bu ders, işletme bilimine ait temel kavramları, işletmelerin kuruluşunu, işletme çeşitlerini, işletmelerde yönetim olgusunu, yönetimin işlevlerini, pazarlama yönetimini, üretim ve finans ile insan kaynakları yönetimini irdelemektedir.

EKON 101 İktisata Giriş I (3 Kredi)
İktisada giriş dersinin amacı; toplumsal bilim olarak iktisat kavramının incelenmesi ve ekonominin işleyişini,derinliğini ve gücünü öğrencilerle tanıştırmaktır. Derste temel mikroiktisadi konular irdelenerek öğrencilerin iktisat ile ilgili temel kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramaları sağlanmaktadır. Ekonominin kapsamı, temel ekonomik problemler, kıtlık, arz-talep ve piyasa dengesi, esneklik, üretim süreci ve kar maksimizasyonu, tüketici tercihleri, kısa ve uzun dönem maliyetler ve çıktı kararları bu derste incelenecek temel konuları oluşturmaktadır.

ATA 101 Atatürk İlkeleri I (3 Kredi)
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

TUR 101 Türk Dili I (3 Kredi)
Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.

İNGL 102 İngilizce II (3-0) 3:
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 172 İşletme ve İktisat için Matematik II (3 Kredi)
Matrisler, Determinantlar, Limit, Türev, İntegral ve Uygulamaları.

BTKL 152 Bilgi Teknolojilere Giriş II (3 Kredi)
Windows, Windows Komutları, pencere komutları çalışma, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel ve Microsoft Power Point Proje hazırlanması. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve Öğrencilere ilerki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.

YNTM 102 İşletme Yönetimi (3 Kredi)
Bu dersin amacı, işletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri dönemlerdeki derslere hazırlık yapmaktır. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar aktarılır. Tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim modelleri tartışılarak çağdaş yönetim yaklaşımları gösterilir. İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konur. Yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol) aktarılır.

EKON 102 İktisata Giriş II (3 Kredi)
İktisada giriş II dersinin amacı; arz ve talep, enflasyon gibi, iktisat ile ilgili temel kavramları, iktisadi olgular ve bunlar arasındaki sistematik ilişkileri, günümüz ekonomi ve politik ilişkilerine kaynaklık eden ve yön veren temel iktisadi okulların bakış açılarını öğrencilere iletmektir. Makroiktisada giriş, ulusal üretim ve milli gelir ölçümü, işsizlik, enflasyon, uzun dönem büyüme, toplam harcama ve denge çıktı düzeyi, para arzı ve federal rezerv sistemi, para telebi ve denge faiz oranı, mal ve para piyasalarında toplam talep, toplam arz ve denge fiyat seviyesi, makroiktisatta emek piyasasI bu derste incelenecek temel konu başlıklarıdır.

ATA 102 Atatürk İlkeleri II (3 Kredi)
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

TUR 102 Türk Dili II (2-0) 0:
Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.

YNTM 201 İşletmelerde Etkin İletişim I (3 Kredi)
Genel Olarak İletişim; Yazılı İletişim; Yazışma İlkeleri ve Kuralları; Resmi Yazılar; Resmi Yazı Çeşitleri; Özel Yazılar; Özel Yazı Çeşitleri; Evrak Hizmetleri; Postalama Şekilleri.

MTMK 281 İstatistik I (3 Kredi)
Temel Kavramlar ve Seriler, Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık uzayları. Olasılık hesapları. Rasgele değişkenler ve rasgele değişkelerin birinden bağımsızlığı. Dağılım fonksiyonları ve özellikleri. Beklenen değer, varyans, kitle momentleri, örneklem momentleri, örneklem momentlerinin yakınsama özellikleri. Kovaryans. Korelasyon. Beklenen değerlere ilişkin özellikler.

MHSB 201 Finansal Muhbasebe I (3 Kredi)
Temel kavramlar ve muhasebe ilkeleri, muhasebe eşitliği, hesap grupları ve hesapların sınıflandırılması, kullanılan defterler, envanter defterinin hazırlanması, açılış bilançosu’nun oluşturulması, dönem içi yevmiye ve defteri kebir kayıtları, katma değer vergisi ve muhasebe kaydı, genel geçici mizanın hazırlanması, dönem sonu ayarlama kayıtları, dönem sonu kesin mizanın hazırlanması, kapanış kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması konularını içeren bir derstir.

YNTM 206 Hukuka Giriş (3 Kredi)
Toplum Yaşamı; Sosyal Düzen Kuralları; Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kurallarının Karşılaştırması; Hukuk Kuralının Analizi – Yaptırım – Hukukun Anlamı; Gelenek Hukuku; Hukuk Kaynağı Olarak Kanunlar; Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi; Tüzükler ve Yönetmelikler; Çeşitli Hukuk Sistemleri; Kanunlaştırma Hareketleri; Yargısal İçtihatlar; Bilimsel İçtihatlar; Hukukun Özel Hukuk – Kamu Hukuku Ayrımı; Özel Hukukun Bölümleri; Kamu Hukukunun Bölümleri.

EKON 201 Mikroiktisat (3 Kredi)
Ders Ekonomiye Giriş I dersini temel alır ve mikroekonominin üç ana başlığı altında sınıflanacak konuları ele alır: Tüketim teorisi, Üretim Teorisi, Bilgi ve Belirsizlik. Bu ders, öğrencileri talep, arz, denge fiyatı, tüketici fayda maksimizasyonu, üretici kar maksimizasyonu ve refah ekonomisi gibi konular hakkında bilgilendirecektir. Bu kapsamda, ögrenciler, firmaların faktör ve mal piyasalarındaki üretim kararlarını, bununla birlikte tüketicilerin belirli bir bütçe altında nasıl fayda maksimizasyonu sagladiklarini öğreneceklerdir. Rekabet, piyasa gücü, kamu malları, dışsallık ve etkinlik gibi konularda detayli bilgi verilmesi planlanmaktadır.

YNTM 202 İşletmelerde Etkin İletişim II (3 Kredi)
Tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma; resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetileri; bilgi verici ve ikna edici sunumlar; tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özellikleri; tepegöz, poster ve Powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı.

MHSB 202 Finansal Muhbasebe II (3 Kredi)
Aktif hesaplar, dönen varlıkların kaydedilmesi, duran varlıkların kaydedilmesi, amartisman yöntemleri, stok değerleme yöntemleri, varlıkların elden çıkarılmasının kaydedilmesi ve maddi olmayan duran varlıklarla ilgili kayıtlar, pasif hesaplar, kısa vadeli yabancı kaynakların kaydedilmesi, uzun vadeli yabancı kaynakların kaydedilmesi, öz kaynakların kaydedilmesi, gelir, gider ve maliyet hesapları ve bu hesapların kaydedilmesi konularını içeren bir derstir.
Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları (Borçlar), Özkaynaklar, Gelir Tablosu ve Satışlar Maliyeti Tablosu Hesapları, Gelir Heapları, Gider Hesapları, Maliyet Hesapları, Menkul Varlıklarla ilgili İşlemler, Nakit Akım Tablosu, Finansal Analiz.

EKON 202 Makroiktisat (3 Kredi)
Bu dersin ana amacı, öğrencilere modern makroekonomik politika geliştirme adına bir ekonominin uzun dönem performansını etkileyecek temel konseptler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders temel Keynesyen makroekonomi araçlarından IS-LM ve toplam-arz toplam talep gibi konseptleri kapsamaktadir. Derste toplam gelir, büyüme teorileri, para ve maliye politikaları, ödemeler dengesi, döviz kurları, uluslararası parasal rejimler, işsizlik, enflasyon, istikrar politikaları üzerinde durulacaktır.Ayrıca bu ders, maliye politikası ve para politikası konularini ve ulusal ve dinamik uluslararası ekonomi sorunları ile ilgilenecektir.

MTMK 282 İstatistik II (3 Kredi)
Örnekleme kavramı, istatistik, örneklem istatisklerinin dağılımları, parametre tahmini. Tahmin edicilerin bulunma yöntemleri, en küçük kareler, momentler ve en çok olabilirlik yöntemi. Tahmin edicilerde aranan özellikler. Yeterlilik, tutarlılık, etkinlik, yansızlık. Düzgün en iyi yansız tahmin ediciler. Hipotez testleri. Testlerin bulunma yöntemleri, hata olasılıkları ve testlerin gücü ve güç fonksiyonu.

YNTM 207 İşletme Hukuku (3 Kredi)
Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Rekabet Hukuku, Tüketici Hukuku.

PAZL 303 Pazarlama İlkerleri (3 Kredi)
Pazarlamanın önemi işletmelerce benimsenmesine karşın, ana kavramların anlaşılması ve uygulamada görülen zorlukların aşılması için pazarlama ilke ve işlevlerinin temelde daha iyi kavranması gerekiyor. Pazarlama İlkeleri derslerindeki amaç öğrencilerin gerçek yaşamda değerli bulacakları kavram ve uygulamaları en yalın bir şekilde sunabilmektir.

MHSB 301 Yönetim Muhasaebesi (3 Kredi)
Yönetim açısından maliyet muhasebesi dersi; temel kavramlar, maliyetin tanımı, maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet sistemleri, finansal tablolar ve muhasebe kayıtları, maliyet türleri, sipariş maliyet sistemi, safha maliyet sistemi, birleşik üretimde maliyetleme, işletme bütçeleri, standart ve değişken maliyet sistemleri ve başabaş analizi konularını içeren bir derstir.

SOSY 301 Sosyoloji (3 Kredi)
Bu ders, sosyal bilimler alanına tabi olan sosyoloji disiplinin temel kuram ve konularını öğretmeyi amaçlar. Sosyoloji disiplinin içinde farklı metodolojik bakış açılarını incelerken; sosyolojinin temel yapı taşlarını oluşturan kültür, sosyalleşme, sosyal yapı, sosyal kontrol, sosyal norm, toplumsal katmanlaşma, küreselleşme, eşitsizlik biçimleri ve halleri, sosyal hareketler ve sosyal değişim gibi konuları irdeler. Bir başka değişle, bu ders öğrencilerin sosyolojik tahayyül etme kapasitelerini geliştirip dünyada ve etrafımızda cereyân eden toplumsal olgulara yeni ve eleştirel bir bakış açısıyla bakmalarını sağlamayı amaç edenir.

YNTM 310 Örgütsel Davranış (3 Kredi)
İnsanın örgütlerde bireysel ve grup içi davranışları, bireyin özellikleri, davranışları, örgütte oynadığı roller, grup oluşumları ve grup davranışları, bireysel öğrenme ve özendirme kuramları, liderlik yaklaşımları, bireysel ve grupsal karar alma yöntemleri, gücün kazanılması ve kullanılması, bireyler arası iletişim ve çatışma yöntemi ile çatışmaları çözüm yolları.

FNSY 301 Finansal Yönetim I (3 Kredi)
Dersin ana yapısı Finansal Yönetim ve Finansal Analiz’e giriş şeklinde planlanmıştır. İsletmelerde finansal amaç, finans fonksiyonunun tanımı, mali tablolar, fon akım tablosu analizleri, oran analizleri, paranın zaman değeri kavramı ve bileşik faiz formülleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, tahvil ve hisse senetlerinin tanımı ve işleyişi ve yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri konularına değinilmektedir.

PAZL 306 Pazarlama Yönetimi (3 Kredi)
Dünya önderlerinden küçük çaplı işletmelere kadar uzanan birçok kuruluşta pazarlamanın işleyiş ve yöntemleri ile bu işleyişin esas sonucu olan pazarlama planı arasında bir güdümsüzlük yaşandığı gözlemleniyor. Pazarlama Yönetimi derslerine katılan öğrenciler pazarlama plan ve uygulunması ile birlikte gerekli yönetim becerilerini de öğrenme fırsatını bulacaklardır.

YNTM 308 Yöneylem Araştırması (3 Kredi)
Yöneylem araştırması ile ilgili teknikleri, uygulamalar ve doğrusal programlama ve modellemeler incelenmektedir. Ayrıca, kıt kaynakların çeşitli işlem ve faaliyetlerde etkin ve verimli kullanma teknik ve yöntemleri ile karar vermede, bilimsel yaklaşımlar öğretilmektedir.

FNSY 302 Finansal Yönetim II (3 Kredi)
Ders “Finansal Yönetim I” (FIN 301) dersinin devamıdır. Bu ders aracılığı ile finansal planlama çerçevesinde pro-forma finansal tabloların oluşturulması, başabaş noktası analizleri, riskli projelerin değerlendirme konularına yer verilecektir. Ayrıca, şirketlerin yatırım ve finansman kararlarında kullandıkları sermaye bütçeleme teknikleri çerçevesinde risk ve getiri arasındaki ilişki, sermaye yapısı ve oluşumu, sermaye maliyeti ve firma değerlendirmesi incelenmektedir. Son olarak da işletmelerde uzun vadeli finansman kaynakları ve maliyetleri konuları ile kısa vadeli finansal planlama ve nakit bütçesi yöntemleri konularına değinilmektedir.

YNTM 307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3 Kredi)
Bilim ve bilimsel bilginin tartışılması; bilimsel araştırma tasarımı, bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırma sorusu ve evrenin tespiti; veri toplama teknikleri; deney, mülakat, gözlem, soru cetvelleri, ikincil kaynaklar, soru türleri ve soruların ölçeklenmesi, ölçek türleri, örneklem teknikleri; araştırmada güvenilirlik ve geçerlilik, yazım kuralları.

İKYN 304 İnsan Kaynakları Yönetimi (3 Kredi)
İnsan kaynakları yönetimine giriş, temel kavramlar, işletmedeki yeri ve önemi, personel işlevinin geleneksel yapısı, insan kaynakları yönetimi konusu ve uğraş alanı, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, insan kaynakları politikası, insan kaynakları politikasının tanımı, ilkeleri ve içeriği, işgören politikasının amaç ve araçları, iş gücü planlaması, işgören politikasının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, iş analizi ve tanımı, iş gören bulma ve seçme, iş gören eğitimi ve gelişimi, ücretleme, çalışma koşullarının düzenlemesi, performans değerleme

YNTM 453 Üretim Yönetimi (3 Kredi)
Gerçek kuruluşlarda verimlilik, üretkenlik ve rekabet gücünün artırılmasında, yönetim kaynaklarının etkin kullanımı. Üretimde yönetim fonksiyonlarının kapsam muhteviyatının anlaşılması ve uygulama teknikleri. Ayrıca, mal ve hizmet üretiminde, genel konular, yaklaşımlar ve metodların öğrenilmesini içermektedir.

YNTM 407 Stratejik Yönetim (3 Kredi)
Bu dersin amacı öğrencilerin işletme politikalarını anlama ve analiz etmelerine yardımcı olmaktır. Stratejik yönetim bilgisi, yönetim bilgisi, yöneticilerin işletmeyi yönetim kapasitelerini geliştirmektedir. Derste, farklı stratejiler analiz edilmekte ve en uygun olanın belirlenmesi, yöntemlerinin nasıl ele alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ders süresince konu ile ilgili çeşitli kavramlar ve bunların uygulamadaki örnekleri ele alınmaktadır. Herhangi bir örgütün vizyon ve misyon söylemleri, uygun stratejilerin üretilmesi, seçilmesi ve değerlendirilmesi, bunların örgüt içerisinde yönetsel ve operasyonel süreçlerle ilişkilendirilmesi ile ilgili gibi konular, ders bağlamında irdelenmektedir.

PAZL 401 Pazarlama Araştırmaları(3 Kredi)
Bu ders, pazarlama araştırmasının pazarlama kararlarının verilmesindeki rolünü derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Pazarlama araştırması dersinde özellikle pazarlama kararlarının alınmasında kullanılan bilgiye nasıl ulaşılacağı ve analiz edildiği üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda ders gerek araştırma bulgularının potansiyel kullanıcıları gerekse pazarlama araştırmacılarına yönelik bir derstir.

YNTM 401 Uluslararası İşletme (3 Kredi)
Uluslararası finansal ve ticaret çerçevesinde çok uluslu işletmelerin ekonomik, kültürel, politik ve ekonomik açısından incelenmesi; Uluslararası ticarette karşılaşılan güçlükler, uygulanan stratejiler ve politikalar.

MTMK 482 SPSS (3 Kredi)
Bu dersin amacı öğrencilerin daha önceki dönemlerde aldıkları matematik, istatistik, işletme teorisi v.b. konularındaki bilgilerini bir araya getirerek oluşturulacak olan bir problemin ampirik olarak test edilmesi ve yorumlanması konusundaki yeteneklerini geliştirmektir. Uygulamalı örneklerle Excel ve SPSS paket programları kullanılacaktır.

YNTM 409 Yönetim Bilgi Sistemleri (3 Kredi)
İşletmelerin çevresel unsurlarla etkileşime açık yapılar olduğunu savunan Sistem Yaklaşımı ile birlikte, Yönetim Bilimine yönelik olarak farklı yaklaşımlar ortaya konmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımların temelinde işletmelerin iç ve dış çevrede yaşanan değişimler karşısında, dinamik dengeyi kurmaya çalışan bir canlı olarak ele alınmaya başlanması ve teorilerin bu bakış açısıyla oluşturulması yatmaktadır.

YNTM 425 Bilgi Yönetimi (3 Kredi)
Bu ders içerisinde “Bilgi Yönetimi” kavramının tanımı yapıldıktan sonra örtük bilgi, açık bilgi, iç ve dış bilgi kurumsal bağlamda ele alınmakta; kurumların bilgi altyapısı ve öğeleri sistem yaklaşımı ile incelenmektedir. Ayrıca, bilgi yönetimi yöntemi ve tekniklerine giriş olan bilgiler verilmektedir. Ders bağlamında, bilgi yönetimi hem epistemolojik hem de ontolojik perspektiften öğrencilere anlatılmaktadır. Ders, bilgi yönetiminin teorisi ile uygulama alanlarını, bilgi yöneticiliği mesleğine eleman yetiştirme temeline dayandırılarak verilmektedir.

İKYN 402 İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi (3 Kredi)
Bu dersin içeriğinde, insan kaynaklarını yetiştirme, eğitimini sağlama, değerlendirme ve geliştirme ile ilgili tüm kavram, gelişme ve yöntemler ayrıntılı bir biçimde yer almaktadır.

İKYN 403 Ücret Yönetimi (3 Kredi)
Örgütlerdeki finansal ödül sistemlerinin konuyla bağlantılı kuramsal ve yasal açılardan incelenmesi. Görev değerlendirilmesi, ücret araştırmaları, özendirmeler, adil ücret, parasal getiriler, ve işgören ücretleri stratejisi gibi başlıklar kursun içeriğini oluşturuyor.

İKYN 406 Performans ve Kariyer Gelişimi (3 Kredi)
İnsan kaynakları yönetimi programı içinde önemli bir yere sahip olan bireysel kariyer yönetimi dersinin amacı, bireylerin çalışma yaşamlarına ilişkin kararlarını sağlıklı bir şekilde almalarını ve kariyerlerini geliştirme konusunda bilinçli faaliyetlerde bulunmalarını sağlayacak bilgi birikimi sağlamaktır. Ele alınacak ana konular; birey ve çalışma yaşamı, birey ve kariyer yönetimi, iş arama ve kariyer gelişimidir.

İKYN 410 Müzakere Teknikleri (3 Kredi)
Dersin amacı, yöneticinin aynı zamanda bir müzakereci olduğu düşüncesi ile öncelikle müzakere yapısı ve müzakere planlaması ile müzakere taktik ve stratejileri hakkında bilgi verilerek öğrencilerin etkili müzakere becerilerinin kazanılması sağlanacaktır.

İKYN 415 İnsan Kaynaklarının Planlaması (3 Kredi)
Örgütlerde insan kaynakları ihtiyacının belirlenmesi, planlanması ve bu çerçevede eleman tedarikinin sağlanması sürecinin nasıl gerçekleşir.

İKYN 416 Örgütsel İletişim (3 Kredi)
Ders kapsamında, örgütlerin içinde yer aldıkları farklı çevre kategorilerinde (genel çevre, algılanan çevre, işlem çevresi) ortaya çıkan, farklı boyutlardaki değişimlerini belirleyen temel dinamikler tartışılacaktır. Değişimin ortaya çıkardığı yeni yapı ve süreçlere örgüt bünyesinde yer alan iç hedef kitlenin uyarlanabilmesi için gerekli olan iletişime yönelik bulgular, bu kapsam içerisinde yer alacak araç, yöntem, politika ve stratejilerin neler olabileceğiyle ilgili genel bir kuramsal çerçeve oluşturmak amaçlanmaktadır.

İKYN 417 Liderlik (3 Kredi)
Dersin amacı, liderliğin insan kaynakları yönetimi üzerindeki önemli etkisinin anlaşılması ve insan kaynaklarının etkin kullanılması yönünde gereken tekniklerin öğrencilere aktarılmasıdır.

YNTM 470 Girişimcilik (3 Kredi)
Bu dersin amacı öğrencileri girişimcilik konsepti ile tanıştırmak ve ilerideki kariyerlerinde ve hayatlarında kendilerine faydalı olacak bilgiler ile donatmaktır. Girişimci anlayış ve davranışlar üzerine yoğunlaşan ders teorik ve pratik bilgiler ile bütünlük sağlamaktadır. Öğrencilerin grup çalışması ile hazırlayacakları işletme planı ve yapacakları sunum dönem boyunca öğrenilen bilgilerin pekişmesini sağlayacak.