Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL 101 İngilizce I 3 4
MTMK 171 İşletme ve İktisat için Matematik I 3 6
BTKL 151 Bilgi Teknolojilerine Giriş I 3 6
YNTM 101 İşletmeye Giriş 3 6
EKON 101 İktisata Giriş I 3 6
ATA 101 Atatürk İlkeleri I 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL 102 İngilizce II 3 4
MTMK 172 İşletme ve İktisat için Matematik II 3 6
BTKL 152 Bilgi Teknolojilerine Giriş II 3 6
YNTM 102 İşletme Yönetimi 3 6
EKON 102 İktisata Giriş I 3 6
ATA 102 Atatürk İlkeleri II 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM 201 İşletmelerde Etkin İletişim I 3 4
MTMK 281 İstatistik I 3 6
MHSB 201 Finansal Muhasebe I 3 6
YNTM 206 Hukuka Giriş 3 6
EKON 201 Mikro iktisat 3 6
TUR 101 Türk Dili I 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM 202 İşletmelerde Etkin İletişim II 3 4
MTMK 282 İstatistik II 3 6
MHSB 202 Finansal Muhasebe II 3 6
SOS 100 Sosyoloji 3 6
EKON 202 Makro iktisat 3 6
TUR 102 Türk Dili II 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
EKON 304 Ekonometri 3 6
EKON 305 İktisadi Düşünce Tarihi 3 6
EKON 306 Para ve Bankacılık 3 6
EKON 3XX Alan Seçmeli 3 6
EKON 3XX Alan Seçmeli 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
EKON 308 Endüstriyel Ekonomi ve Yönetimi 3 6
EKON 323 Ekonomistler için Araştırma Yöntemleri 3 6
EKON 3XX Alan Seçmeli 3 6
EKON 3XX Alan Seçmeli 3 6
EKON 3XX Alan Seçmeli 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
EKON 401 Uluslararası İktisat 3 6
EKON 409 Kalkınma Ekonomisi 3 6
EKON 414 Avrupa Ekonomisi 3 6
EKON 4XX Alan Seçmeli 3 6
EKON 4XX Alan Seçmeli 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
EKON 402 Dünya Ekonomisi 3 6
EKON418 Avrupa Tek Pazarı 3 6
EKON4XX Alan Seçmeli 3 6
EKON4XX Alan Seçmeli 3 6
EKON4XX Alan Seçmeli 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

TOPLAM KREDİ 120 / TOPLAM ECTS 240

Ders İçerikleri

İNGL 101(3 Kredi)
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 171 İşletme ve İktisat için Matematik I(3 Kredi)
Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Denklemler Sistemi ve Üssel-Logaritmik Fonksiyonlar.

BTKL 151 Bilgi Teknolojilere Giriş I (3 Kredi)
Bilgi Teknolojilere Giriş dersi olan BTKL 151 öncelikle bilgisayarın nasıl işlediğini ve Windows 7 işletim sistemini öğretmektedir. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve öğrencilere ileriki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.

YNTM 101 İşletmeye Giriş(3 Kredi)
Bu ders, işletme bilimine ait temel kavramları, işletmelerin kuruluşunu, işletme çeşitlerini, işletmelerde yönetim olgusunu, yönetimin işlevlerini, pazarlama yönetimini, üretim ve finans ile insan kaynakları yönetimini irdelemektedir.

EKON 101 İktisata Giriş I (3 Kredi)
İktisada giriş dersinin amacı; toplumsal bilim olarak iktisat kavramının incelenmesi ve ekonominin işleyişini,derinliğini ve gücünü öğrencilerle tanıştırmaktır. Derste temel mikroiktisadi konular irdelenerek öğrencilerin iktisat ile ilgili temel kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramaları sağlanmaktadır. Ekonominin kapsamı, temel ekonomik problemler, kıtlık, arz-talep ve piyasa dengesi, esneklik, üretim süreci ve kar maksimizasyonu, tüketici tercihleri, kısa ve uzun dönem maliyetler ve çıktı kararları bu derste incelenecek temel konuları oluşturmaktadır.

ATA 101 Atatürk İlkeleri I (0 Kredi)
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

INGL 102 İngilizce II (3 Kredi)
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 172 İşletme ve İktisat için Matematik II (3 Kredi)
Matrisler, Determinantlar, Limit, Türev, İntegral ve Uygulamaları.

BTKL 152 Bilgi Teknolojilere Giriş II (3 Kredi)
Windows, Windows Komutları, pencere komutları çalışma, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel ve Microsoft Power Point Proje hazırlanması. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve Öğrencilere ilerki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.

YNTM 102 İşletme Yönetim (3 Kredi)
Bu dersin amacı, işletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri dönemlerdeki derslere hazırlık yapmaktır. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar aktarılır. Tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim modelleri tartışılarak çağdaş yönetim yaklaşımları gösterilir. İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konur. Yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol) aktarılır.

EKON 102 İktisata Giriş II (3 Kredi)
İktisada giriş II dersinin amacı; arz ve talep, enflasyon gibi, iktisat ile ilgili temel kavramları, iktisadi olgular ve bunlar arasındaki sistematik ilişkileri, günümüz ekonomi ve politik ilişkilerine kaynaklık eden ve yön veren temel iktisadi okulların bakış açılarını öğrencilere iletmektir. Makroiktisada giriş, ulusal üretim ve milli gelir ölçümü, işsizlik, enflasyon, uzun dönem büyüme, toplam harcama ve denge çıktı düzeyi, para arzı ve federal rezerv sistemi, para telebi ve denge faiz oranı, mal ve para piyasalarında toplam talep, toplam arz ve denge fiyat seviyesi, makroiktisatta emek piyasasI bu derste incelenecek temel konu başlıklarıdır.

ATA 102 Atatürk İlkeleri II
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

EKON 201 Mikroiktisat (3 Kredi)
Ders Ekonomiye Giriş I dersini temel alır ve mikroekonominin üç ana başlığı altında sınıflanacak konuları ele alır: Tüketim teorisi, Üretim Teorisi, Bilgi ve Belirsizlik. Bu ders, öğrencileri talep, arz, denge fiyatı, tüketici fayda maksimizasyonu, üretici kar maksimizasyonu ve refah ekonomisi gibi konular hakkında bilgilendirecektir. Bu kapsamda, ögrenciler, firmaların faktör ve mal piyasalarındaki üretim kararlarını, bununla birlikte tüketicilerin belirli bir bütçe altında nasıl fayda maksimizasyonu sagladiklarini öğreneceklerdir. Rekabet, piyasa gücü, kamu malları, dışsallık ve etkinlik gibi konularda detayli bilgi verilmesi planlanmaktadır.

MTMK 281 İstatistik I (3 Kredi)
Temel Kavramlar ve Seriler, Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık uzayları. Olasılık hesapları. Rasgele değişkenler ve rasgele değişkelerin birinden bağımsızlığı. Dağılım fonksiyonları ve özellikleri. Beklenen değer, varyans, kitle momentleri, örneklem momentleri, örneklem momentlerinin yakınsama özellikleri. Kovaryans. Korelasyon. Beklenen değerlere ilişkin özellikler.

MHSB 202 Finansal Muhbasebe I(3 Kredi)
Temel kavramlar ve muhasebe ilkeleri, muhasebe eşitliği, hesap grupları ve hesapların sınıflandırılması, kullanılan defterler, envanter defterinin hazırlanması, açılış bilançosu’nun oluşturulması, dönem içi yevmiye ve defteri kebir kayıtları, katma değer vergisi ve muhasebe kaydı, genel geçici mizanın hazırlanması, dönem sonu ayarlama kayıtları, dönem sonu kesin mizanın hazırlanması, kapanış kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması konularını içeren bir derstir.

YNTM 206 Hukuka Giriş (3 Kredi)
Toplum Yaşamı; Sosyal Düzen Kuralları; Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kurallarının Karşılaştırması; Hukuk Kuralının Analizi – Yaptırım – Hukukun Anlamı; Gelenek Hukuku; Hukuk Kaynağı Olarak Kanunlar; Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi; Tüzükler ve Yönetmelikler; Çeşitli Hukuk Sistemleri; Kanunlaştırma Hareketleri; Yargısal İçtihatlar; Bilimsel İçtihatlar; Hukukun Özel Hukuk – Kamu Hukuku Ayrımı; Özel Hukukun Bölümleri; Kamu Hukukunun Bölümleri.

YNTM 201 İşletmelerde Etkin İletişim I (3 Kredi)
Genel Olarak İletişim; Yazılı İletişim; Yazışma İlkeleri ve Kuralları; Resmi Yazılar; Resmi Yazı Çeşitleri; Özel Yazılar; Özel Yazı Çeşitleri; Evrak Hizmetleri; Postalama Şekilleri.

TUR 101 Türk Dili I (0 Kredi)
Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.

EKON 202 Makroiktisat(3 Kredi)
Bu dersin ana amacı, öğrencilere modern makroekonomik politika geliştirme adına bir ekonominin uzun dönem performansını etkileyecek temel konseptler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders temel Keynesyen makroekonomi araçlarından IS-LM ve toplam-arz toplam talep gibi konseptleri kapsamaktadir. Derste toplam gelir, büyüme teorileri, para ve maliye politikaları, ödemeler dengesi, döviz kurları, uluslararası parasal rejimler, işsizlik, enflasyon, istikrar politikaları üzerinde durulacaktır.Ayrıca bu ders, maliye politikası ve para politikası konularini ve ulusal ve dinamik uluslararası ekonomi sorunları ile ilgilenecektir.

MTMK 282 İstatistik I (3 Kredi)
Örnekleme kavramı, istatistik, örneklem istatisklerinin dağılımları, parametre tahmini. Tahmin edicilerin bulunma yöntemleri, en küçük kareler, momentler ve en çok olabilirlik yöntemi. Tahmin edicilerde aranan özellikler. Yeterlilik, tutarlılık, etkinlik, yansızlık. Düzgün en iyi yansız tahmin ediciler. Hipotez testleri. Testlerin bulunma yöntemleri, hata olasılıkları ve testlerin gücü ve güç fonksiyonu.

SOS 100 Sosyoloji(3 Kredi)
Bu ders, sosyal bilimler alanına tabi olan sosyoloji disiplinin temel kuram ve konularını öğretmeyi amaçlar. Sosyoloji disiplinin içinde farklı metodolojik bakış açılarını incelerken; sosyolojinin temel yapı taşlarını oluşturan kültür, sosyalleşme, sosyal yapı, sosyal kontrol, sosyal norm, toplumsal katmanlaşma, küreselleşme, eşitsizlik biçimleri ve halleri, sosyal hareketler ve sosyal değişim gibi konuları irdeler. Bir başka değişle, bu ders öğrencilerin sosyolojik tahayyül etme kapasitelerini geliştirip dünyada ve etrafımızda cereyân eden toplumsal olgulara yeni ve eleştirel bir bakış açısıyla bakmalarını sağlamayı amaç edenir.

YNTM 202 İşletmelerde Etkin İletişim II (3 Kredi)
Tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma; resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetileri; bilgi verici ve ikna edici sunumlar; tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özellikleri; tepegöz, poster ve Powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı.

TUR 102 Türk Dili II (0 Kredi)
Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.

EKON 304 Ekonometri(3 Kredi)
Ekonometri, ekonomi teorisi, matematik ve istatistiğin birleşmesiyle ortaya çıkan bir ekonomi dalı, bir ekonomik araştırma yöntemidir. Amaç, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle ekonomik kanunlarını niceliksek olarak ortaya koymak ve çeşitli ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesine, isabetli ekonomik kararların alınmasına yardımcı olmaktır. Ekonometride ekonomik sorun önce teorik açıdan ele alınıp incelenir, bunu takiben ilgili değişkenler arasındaki ilişki (veya ilişkiler) matematiksel bir model halinde formüle edilir ve bu değişkenlere ait verilerden yararlanmak, gerekli istatistik yöntemleri uygulamak suretiyle modelin katsayıları bulunur. Kısaca, ekonometri, ekonomik teorinin matematiksel olarak formüle edilip istatistiki tümevarım yöntemiyle test edilmesidir.

EKON 305 İktisadi Düşünce Tarihi(3 Kredi)
İktisadın tarihsel sürecini analiz etmek öğrencilerin bugünkü iktisadi politikalrını anlamalarında çok önemlidir.Bu derste öğrencilerin bugüne kadar gelen süreçte yer alan iktisadi düşünceleri öğrenerek gelecekteki teorileri daha iyi kavramaları sağlanmaktadır.

EKON 306 Para ve Bankacılık(3 Kredi)
Para politikalrı her ülke ekonomisi için vazgeçilmez önemi olan politikalardır.Bu politikaların uygulanmasında başarı kuşkusuz ülke ekonomilerinin kalkınmasında son derece büyük bir önemi olacaktır. Öğrencilerin para politikasının etkin uygulanmasında ve bu etkinliğin finansal sektörlerle ilişkisini anlamasına yardımcı olmak dersin ana hedefidir.

EKON 308 Endüstriyel Ekonomi ve Yönetimi(3 Kredi)
Her ülke ekonomisinin gelişmişliği endüstri sektöründeki gelişmişliğe büyük paralellik gösterir.Endüstri devrimi olmaksızın ülkelerin gelişmiş ülke gruplarında yer almaları kesinlikle mümkün değildir.Endüstri ekonomisi dersinin ana amacı,ülke ekonomilerinin endüstri sektöründeki gelişmenin ne şekilde mümkün olacağının anlatılmasıdır.

EKON 323 Ekonomistler için Araştırma Yöntemleri (3 Kredi)
Bu ders bilimsel araştırma yapma yöntemlerini ekonomistlerin ilgi alanı çerçevesinde incelemektedir. Ekonomide bilimsel araştırma nedir, nicel ve nitel araştırmanın önemi ve araştırma türüne göre nasıl 2bir yöntem izlenerek bilimsel araştırma yapılacağı dersin temel konularını oluşturmaktadır. Uygulama sınıfta ve sınıf dışında okuma ve yazmalardan oluşmaktadır. Bunun yanında daha kapsamlı bir proje ile tüm öğrencilerden teorinin bilimsel yazım kurallarına göre hazırlanıp sunulması beklenmektedir.

EKON 401 Uluslararası İktisat(3 Kredi)
Dersin ana hedefi; öğrencilere uluslararası iktisatın varlığının gerekçelerini ortaya koyarak uluslarararası iktisatın uluslararası ticaret ile ilişkilerini irdelemektir. Dersin öğrenciler tarafından en iyi şekilde anlaşılması için dersin içeriği şu konulardan oluşacaktır. Dersin birinci kısmında; Uluslararası ticaret ve ticaret politikası; ikinci kısımda uluslararası finans ve açık piyasa makroiktisatı; üçüncü kısımda özellikle Avrupa Birliği’nin dünya ekonomisine ve uluslararası ticarete ne yönlü etkileri olduğu ayrıntılı olarak incelenmektedir.

EKON 409 Kalkınma Ekonomisi (3 Kredi)
Dersin konusu düşük gelirli ülkeler ile ekonomik yönden gelişmemişliğin yapısını ve problemlerini analiz etmektedir. Zengin ve fakir ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler ve ayrıca ekonomik gelişme politikaları ortaya konulmaktadır. Ekonomik gelişmenin kurumsal, tarihsel ve teorik analizi yapılmaktadır. İnsan kaynaklarındaki problemler, tarımsal gelişme, endüstrileşme, dış ticaret, gelir dağılımı ve borç krizleri de dersin konusu olarak incelenmektedir.

EKON 414 Avrupa Ekonomisi(3 Kredi)
Avrupa Birliği süreci tüm dünya ekonomilerini çok yakından ilgilendirmektedir. Avrupa ekonomisini bilmek öğrencilerin uluslararası ekonomi ve politikayı kavramalarında büyük oranda olumlu katkı yapacaktır.

EKON 402 Dünya Ekonomisi(3 Kredi)
Dünya Ekonomisi sürekli olarak gelişmekte olan bir küreselleşme sürecinin etkisindedir.Küreselleşme hem dünya ekonomisini,hem de dünya politikasını olumlu ve olumsuz yönleriyle meşgul etmektedir.Dersteki ana amaç söz konusu etkilerin ekonomik yönleriyle anlatılması ve öğrencilerin bir dünya bakışı ile dünya üretiminin ve tüketiminin algılamalarının sağlanmasıdır.

EKON 418 Avrupa Tek Pazarı(3 Kredi)
Avrupa Birliği piyasasındaki rekabet, ekonomik büyüme, tek pazarın prensipleri ve kurumları, piyasa düzenleme politikaları, araştırma ve geliştirme stratejileri ve ayrıca AB’ndeki araştırma politikaları genel olarak dersin konusu olarak seçilmiştir.

EKON 307 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası(3 Kredi)
Bu ders Kamu Maliyesine genel bir bakışı anlatır. Dersin içeriğini pazar kaybı, hükümetin müdahale metodları, program ve proje değerlendirilmesi, hükümetlerin yerel vergileri ve etkiler ile, mali iletişimler oluşturmaktadır. Hükümetin, üretim ve bireylere dağıtım rolleri, ayrıca politika plan iletişiminin, etik ve ekonomik yönü de anlatılacak önemli konulardandır.. Bu ders ayrıca ekonomik refah, kamu mallarının teorisi, maliyet fayda analizi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Sosyal Sigorta primlerinin Genel Vergiler içerisindeki Eşitlik ve Verimlilik analizi gibi öğrencileri de yakından ilgilendiren konularda detaylı bilgi verir.

EKON 309 Avrupa Emek Piyasası(3 Kredi)
Ders genel olarak emek piyasasının yapısını, işleyişini temel alarak Avrupa Birliği’ndeki emek politikaları analiz edilmektedir. Özellikle AB’ndeki emek politikalarının yapısı, etkinliği, uygulama aşamalarındaki özellikleri analiz edilmektedir.Ayrıca derste AB’nin yabancı işçilere karşı uyguladığı politikalar da analiz edilmektedir.

EKON 310 AB’de Makroekonomik Politikalar(3 Kredi)
Her işin başarılı bir sonuca ulaşılmasında doğru yerde doğru politikaların uygulanması kuşkusuz çok önemlidir.Aynı durum ekonomideki başarı için de geçerlidir.AB’nin makroekonomik açıdan çok iyi bir yerde olmasının arkasında doğru makroekonomik politikalarının uygulandığının bilinmesi gerekir.Öğrenciler AB’nin uygulandığı bu doğru makroekonomik politikaları öğrenerek AB’nin gerçek anlamdaki ekonomik yapısı çok daha iyi anlayabilmektedirler.

EKON 311 Ekonomik ve Sosyal Planlama(3 Kredi)
Devletin ekonomik büyüme ve gelişmedeki üretimi ve etkinliği incelenmektedir. Özellikle devlet planlamacılığının ekonomik ve sosyal refah seviyesinin artırılmasındaki önstrongi vurgulanmakatadır.

EKON 312 Küresel Ekonomi ve Politika (3 Kredi)
Küreselleşme gerek akadstrongi dünyasının gerekse de diğer tüm kurumlarda büyük yapılı olarak tartışılan bir olgudur. Dersin içeriğinde küreselleşmenin neden dünyada en önstrongli bir olgu haline geldiği ve ayrıca küreselleşme yanlısı ve karşıtı olan görüşler tartışılmaktadır. Dersin bütününde uygulanacak uygulamalı çalışmalar bir anlamda öğrencilerin küreselleşme olgusu çok daha iyi anlamalrına yardımcı olacaktır. Öğrenciler küreselleşme olgusunun ne olduğunu öğrenmelernini yansıra, küreselleşme yönetimini de kavrayabileceklerdir. Küresel sorunların ele alınıp, çözümünün neler olabileceğinin kavratılması da yine dersin amaçlarından biridir.

EKON 313 Uluslararası Finans(3 Kredi)
Globalleşmenin finansal yönetim anlayışının ululararasılaşmasını hızlandırması ve yönetim anlayışı, Uluslararası finansal piyasanın unsurları, uluslararası para ve sermaye piyasaları, euro piyasalar, döviz piyasaları, bu piyasaların işleyişi, türev piyasalar, ülke ve kur riski konular ile finansal krizlerin vak’a destekli olarak anlatılması.

EKON 314 Çevre Ekonomisi(3 Kredi)
Çevre doğal kaynak olarak ele alındığında ve ekonominin de doğal kaynakların etkin kullanımıyla ilgilendiğine göre hızla kirlenen ve tükenen çevre daha da önstrong kazanmaktadır. Gelişmekte olan toplumlar için oldukça yeni bir konu olduğundan ders en tstrongelden başlayarak ekonomik önstrongi ve problstronglerle çözümleri üzerinde durulacaktır. Bu konudaki piyasa başarısızlığı ve devlet çözümleri açıklanacaktır. Kursun sonunda öğrencinin çevrenin ekonomik açıdan önstrongini ve çözümler üzerinde düşünmesi sağlanmış olacaktır.

EKON 315 Eksik Rekabet Ekonomisi(3 Kredi)
Bu ders Kuzey Kıbrıs’taki ekonomik büyüme ve gelişmeyi , politik ve ekonomik siststrongin , hükümet ve kurumlarının ve rejimin analizini yaparak açıklamaya çalışmaktadır. Uygun yayınlar Kuzey Kıbrıs ekonomisinin tstrongellerini açıklayarak genel ve karşılaştırmalı analizler yapmaya yardımcı olacaktır.

ECON 330 Yatırım İlkeleri(3 Kredi)
Bu ders deneyimsiz yatırımcı ve ögrencilerin finansal hedefleride ulaşmalarına yardımcı olacak bilgiler vererek kendi yatırımlarında başarılı olmalarını sağlamak amacını taşımaktadır.

EKON 331 Finansal Ekonomi(3 Kredi)
Finansal ekonomi dersi iktisat biliminin bir dalı olarak finansal piyasaların işleyişini ve önstrongini incelstrongektedir. Bu dersi iktisat biliminim diğer dallarından ayıran ise ekonomi içerisindeki parasal aktivitelere odaklanmasıdır. Finansal ekonomi içerisindeki önstrongli konular ise finansal varlıkları fiyatlama modelleri , modern portföy teorisi , sermaye piyasası teorisi ve etkin pazarlar kavramı gibi önstrongli finansal teoriler ve firmalarda finansman stratejileridir.

EKON 332 Küreselleşmenin Tarihsel Süreci(3 Kredi)
Bu derste küreselleşmenin tarihsel süreci incelenerek toplumlar üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Küreselleşmedeki önstrongli unsurlar açıklanarak bunların üçüncü dünya ülkeleri üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

EKON 334 Ticari Kredilendirme(3 Kredi)
Ticari kredilendirme fonksiyonları, banka kredi görevlisinin sorumlulukları, kredilendirme prosedürü, kredi portföy yönetimi, kredi analizi, kredilendirme ile ilgili mevzuat, ticari kredi çeşitleri , kredi kararlarında tstrongel kriterler, kredi yapılandırması ve dokümantasyonu , sorunlu kredilere yönelik yaklaşım gibi tstrongel konulardan oluşmaktadır.EKON 400 Yönetsel Ekonomi (3 Kredi)Dersin hedefi; ekonomik teorilerin uygulamalarını anlayarak özelklikle firma yönetiminde ekonomik olarak optimum yönde alınacak kararların küresel ekonomi gerçekleri çerçevesinde ne yönde alınacağı yetisini öğrencilere kazandırmaktır.

ECON 404 Ekonometri II(3 Kredi)
Bu ders, tstrongel ekonometrik araçların kullanılması tstrongelinde ekonometrik model kurmayı ve regresyon analizi yapmayı içermektedir. Kurulan ekonometrik modelleri test ederken; Auto-regresyon analizi, distributed-lag modeli gibi araçlar kullanılacaktır. Zaman serileri incelenecektir. Tüm bu analizleri yaparken bilgisayar paket programıları, micro TSP,E-views kullanılacaktır.

EKON 406 Tarım Ekonomisi (3 Kredi)
Her ülkenin tarım alanları ülkenin ekonomik gelişiminde önstrongli rol oynamaktadır. Dersin genel konusu dünyadaki açlık konusu, ekonomik büyümedeki tarımın rolü ve ayrıca dünyadaki yiyecek fiyatlarının belirlenmesindeki tstrongel faktörler olarak sıralanabilir. Derste genel olarak tarım piyasalarının analizi de yapılmaktadır.

EKON 410 Avrupa Para Entegrasyonu(3 Kredi)
AB’nin ekonomik açıdan çok etkin ve dinamik bir yapıda olduğuna hiç kuşku yoktur.AB ekonomisinde uygulanan etkin para politikaları bu etkin ve dinamik yapının oluşmasında payı büyüktür.Bu derste güdülen amaç öğrencilerin AB ekonomisinde uygulanan parasal politikaları iyice kavrayabilmelerinin sağlamaktadır

EKON 411 Küçük Ekonomiler(3 Kredi)
Küçük ekonomilerin büyük ekonomilere kıyasla daha farklı özellikleri vardır. Öğrenciler bu derste küçük ekonomilerin hangi yönleri ile büyük ölçekli ekonomilere kıyasla farklı olduğunu öğrenmektedirler.

EKON 412 Avrupa Birliği ve Uluslararası Ticaret (3 Kredi)
Dersin genel konuları şu şekilde sıralanabilir; AB’deki tek pazarın tarihsel analizi, Tek Pazar, AB’nin endüstriyel yapısı, uluslararası yatırım ve ticaret, dünya ekonomisi, ekonomik aktivitenin küreselleşmesi, teknoloji ve ekonomik değişimler, küresel kurumlar, küresel ticaretle AB’nin yeri AB firmalarının etkinliği ve teknojileri.

EKON 413 Proje Planlaması ve Değerlendirmesi(3 Kredi)
Bu derste işlenen konu proje yazımındaki teknikler, hedefler ve etkinliklerdir. Proje yazımında kullanılan değişik teknikler araçtırılmaktatır. Ayrıca yatırım yapmanın amaçları ve yatırımın değişik aşamaları incelenmektedir.

EKON 415 Tüketici Davranışı(3 Kredi)
Bu ders, pazarlama stratejilerini oluşturmada tüketicilerin davranışlarını etkileyen faktörlerin önstrongini vurgulamayı amaçlamaktadır. Tüketici davranışı üzerindeki dışsal ve içsel faktörlerin etkileri, tüketici satın alma davranışı, araştırma yöntstrongleri ve tüketici davranışı denetimi bu derste ele alınacak ana konuları oluşturmaktadır.

EKON 416 Çalışma Ekonomisi(3 Kredi)
İşçi piyasasında ekonomik eşitliğin ne şekilde oluşacağı incelenmektedir. Makroekonomik yapı içerisinde işçi piyasasının etkinliğinin ne yönde oluşacağı üzerinde durulmaktadır. Özellikle AB’ndeki işçi piyasasının örnek alınarak işçi piyasasının etkinliğinin oluşturulmasındaki rolü incelenmektedir.

EKON 417 Küreselleşme ve Avrupa Birliği(3 Kredi)
Küreselleşen dünya ekonomisi ile AB’nin oluşumu ve genişlstrongesi arasındaki ekonomik bağlantılar ortaya konulmaktadır.Bu ders ile öğrenciler küreselleşme ile AB süreci arasındaki bağlantıyı kurarak kendi ülkelerinin AB sürecinde nerede olduğunu daha iyi kavrayabilmektedir.

EKON 419 Para Politikası(3 Kredi)
Bu derste para politikarının oluşumu konusunda tarihsel bir süreç analiz edilmektedir.Parasal politikalarda ekonomideki diğer politikarla arasındaki ilişkiler ortaya konulmaktadır.Öğrenciler para politikarının diğer ekonomik politikaları nasıl etkilediğini öğrenmektedirler.

EKON 420 Finansal Piyasalarda Fiyat İstikrarı(3 Kredi)
Finansal piyasaların etkin ve dinamik bir yapıda çalışmaları ülke ekonomilerinin hızla kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır.Dersin ana amacı finansal piyasalardaki etkin dinamizmin nasıl oluşacağını öğrencilere anlatmaktadır.

EKON 421 Refah Ekonomisi(3 Kredi)
Bu ders refah ekonomisi teorilerini; sosyal refah, gelir dağılımı, Pareto’nun refah yaklaşımı, basitleştirilmiş yedi-denklstrong modeli ve refah ekonomisindeki tstrongel problstrongleri anlatmaktadır.

EKON 428 Uluslararası Bankacılık(3 Kredi)
Çağdaş dünyada uluslararası bankacılık, uluslararası bankacılıkta farklı yapılaşma, uluslararası bankaların tstrongel fonksiyonları, uluslararası yatırım bankacılığı, uluslararası perakende bankacılık, offshore finans merkezleri, banka iflasları, ülke riski analizi, uluslararası kredi prensipleri, uluslararası kredi kararı, ülke riski ve kredi krizi desrte incelenecek tstrongel konuları oluşturmaktadır.

EKON 430 Matstrongatiksel Ekonomi(3 Kredi)
Bu ders ekonomik teorinin matstrongatiksel analiz yoluyla açıklanmasını hedefleyen bir derstir. Derste incelenecek konular Mikroekonomik konulardır. Bu dersin amacı öğrencilere ekonomik ilişkilerin matstrongatiksel modellerle nasıl açıklanabileceğini göstermektedir.

EKON 431 Türkiye Ekonomisi(3 Kredi)
Bu ders milli ekonomilerin yapılarının ve değişimlerinin analiz edilip değerlendirilebilmesi için gerekli olan birçok farklı teknik ve teoriyi açıklayaraktır. Ülke ekonomilerinin değerlendirilmesindeki farklı metodların yeterlilik ve yetersizlikleri karşılaştırılacaktır.Ülke ekonomilerinin nasıl işlediği ve bunun farklı etkileri tartışılacak,sektörlerle ilgili değişgenler seçilerek analizler yapılacak, trendler ve kırılma noktaları belirlenip senaryolar üzerinde çalışılacaktır. Türkiye ekonomisi genel olarak analiz edilecektir.

EKON 434 Nicel Verilerin Yorumlanması(3 Kredi)
Bu ders öğrencilere iktisadi bilimler ve finans konularında araştırma yapmak için gerekli olan sayısal analiz ve istatistik tekniklerini öğretecektir. Ders öncelikle nasıl araştırma yapılır, akadstrongik bir makale nasıl yazılır, ve araştırma için gerekli olan istatistikler nasıl toplanır gibi sorulara değinecektir. Daha sonra bu sayısal istatistik bilgilerini tablolar, grafikler ve eğriler kullanarak nasıl tasvir edilebilir konuları işlenecek.Son olarak ekonometri ve regresyon analizlerine bir giriş yapılacak.

EKON 436 Karşılaştırmalı İktisadi Düşünce Tarihi(3 Kredi)
Bu dersin amacı son dönstronge ait ekonomi teorilerinin ve bunların Klasik ve Keynesyen ekonomi teorileriyle karşılaştırılmasını yapmaktır. Yeni teorilerin, klasik teorilerin farklarının ve benzerliklerinin karşılaştırılması ve analizi hedeflenmiştir. Dersin ana konuları akılcı beklentiler, iş döngü teorileri, parasal teoriler, ve keynesyan teoriler incelenmektedir.

EKON 448 Sstronginer(3 Kredi)
Öğrenciler bu derste ekonomi konusu olarak herhangi bir konuyu şeçerek bir proje hazırlarlar. Yazılan projede ana amaç,öğrencinin dört yıl boyunca almış olduğu teorik bilgilerini pratik yönden kağıda dökmesidir.Bu derste öğrenci bir bilim adamı olarak mezun olmaya hazır hale getirilmektedir.Bu dönstrong boyunca öğrenci bir danışman eğitmen yardımı ile projesini hazırlayarak,bir jüri önünde projesini sunmaktadır.

AB 201 AB Rekabet Politikası(3 Kredi)
Bu ders öğrencilerin AB rekabet politikasını yakından tanımalarını ve önstrongini anlamalarını sağlayacaktır. AB Rekabert politikası, AB’nin en gelişmiş ve en önstrongli politika sektörlerinden biridir ve ders içerisinde birçok farklı araştırma ve çalışmalar sayesinde öğrenciler bu politikayı en iyi şekilde öğrenecektir.

AB 208 AB Entegrasyon Teorileri(3 Kredi)
Bu ders genel olarak Avrupa Birliği tarihini açıklamaya çalışan siyaset bilimi teorilerini inceler. Bu siyaset bilimi teorilerinin özellikle tamamen değişmiş ve yeni bir teori haline dönüşmüş formasyonlarını detaylı bir şekilde ele alır. Bunu yaparken de AB tarihindeki önstrongli olayları inceleyerek teorilerin genel çıkış yollarını araştırmayı hedefler.

MTMK 333 Uygulamalı Ekonometri(3 Kredi)
Bu derste Mikrofit programını kullanarak; Ekonomi ve Finans ta ekonometrik tekniklerin nasıl kullanıldığı incelenecektir. Ekonometrik tekniklerle fiyat, kurları hesaplaması ve benzeri değişkenlerle model kurma öğretilecektir.

YNTM 308 Yöneylstrong Araştırması ve Yönetimi(3 Kredi)
Yöneylstrong araştırması ile ilgili teknikleri, uygulamalar ve doğrusal programlama ve modellstrongeler incelenmektedir. Ayrıca, kır kaynakların çeşitli işlstrong ve faaliyetlerde etkin ve verimli kullanma teknik ve yöntstrongleri ile karar vermede, bilimsel yaklaşımlar öğretilmektedir