Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL101 İngilizce I 3 4
MTMK171 İşletme ve İktisat için Matematik I 3 5
BİL 131 Bilgisayar Enformatik Sistemlerine Giriş I 3 7
YNTM101 İşletmeye Giriş 3 6
EKON101 İktisata Giriş I 3 6
ATA 101 Atatürk İlkeleri I 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
İNGL102 İngilizce II 3 4
MTMK172 İşletme ve İktisat için Matematik II 3 5
BİL 132 Algoritma ve Programlamaya Giriş II 3 7
YNTM102 İşletme Yönetimi 3 6
EKON102 İktisata Giriş I 3 6
ATA 102 Atatürk İlkeleri II 0 2
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM201 İşletmelerde Etkin İletişim I 3 4
MTMK281 İstatistik I 3 6
MHSB201 Finansal Muhasebe I 3 6
BİL 243 Veri Yapıları 3 7
BİL 205 Programlama Dili I 3 7
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
MTMK282 İstatistik II 3 6
BİL 232 Görsel Programlama I 3 7
BİL 246 Veritabanı Yönetimi 3 7
BİL 202 İşletim Sistemleri 3 6
Seçmeli 3 4
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
PAZL303 Pazarlama İlkeleri 3 6
BİL 363 Yazılım Mühendisliği 3 6
BİL 386 Veri Tabanı Programlama I 3 6
BİL 331 Veritabanı Yönetimi işletim Sistemleri 3 6
BİL 340 İnternet Programlama 3 6
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM308 Yöneylem Araştırması ve Yönetimi 3 5
BİL 348 E-Ticaret 3 6
BİL 356 Nesne Yönelimli Programlama I 3 7
BİL 352 Görsel Programlama II 3 7
BİL 342 Bilgisayar ve Etik 3 5
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
YNTM 404 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 5
BİL 403 Mezuniyet Projesi Önerisi 0 3
BİL 406 Yaz Stajı 0 3
BİL 468 Nesne Yönelimli Programlama II 3 7
BİL XXX Teknik Seçmali 3 4
BİL XXX Teknik Seçmeli 3 4
BİL XXX Teknik Seçmeli 3 4
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 15 30

Bahar Dönemi

KOD DERS ADI K ECTS
BİL 400 Mezuniyet Projesi 3 8
BİL 411 Enformasyon Sistemleri Yönetimi 3 6
BİL XXX Teknik Seçmali 3 4
BİL XXX Teknik Seçmeli 3 4
BİL XXX Teknik Seçmeli 3 4
BİL XXX Teknik Seçmeli 3 4
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS 18 30

TOPLAM KREDİ 123 / TOPLAM ECTS 246

Ders İçerikleri

BİRİNCİ Yıl

İNGL 101 – İngilizce I (3-0) 3
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 171- İşletme ve İktisat için Matematik I (3-0) 3
Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Denklemler Sistemi ve Üssel-Logaritmik Fonksiyonlar.

YNTM 101 – İşletmeye Giriş (3-0) 3
Bu ders, işletme bilimine ait temel kavramları, işletmelerin kuruluşunu, işletme çeşitlerini, işletmelerde yönetim olgusunu, yönetimin işlevlerini, pazarlama yönetimini, üretim ve finans ile insan kaynakları yönetimini irdelemektedir.

EKON 101 – İktisata Giriş I (3-0) 3
İktisada giriş dersinin amacı; toplumsal bilim olarak iktisat kavramının incelenmesi ve ekonominin işleyişini, derinliğini ve gücünü öğrencilerle tanıştırmaktır. Derste temel mikroiktisadi konular irdelenerek öğrencilerin iktisat ile ilgili temel kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramaları sağlanmaktadır. Ekonominin kapsamı, temel ekonomik problemler, kıtlık, arz-talep ve piyasa dengesi, esneklik, üretim süreci ve kar maksimizasyonu, tüketici tercihleri, kısa ve uzun dönem maliyetler ve çıktı kararları bu derste incelenecek temel konuları oluşturmaktadır.

BİL 131 – Bilgisayar Teknolojilerine Giriş (2-1) 3
Bu ders bilişim sistemlerini genel bakış sağlamaktadır. Konular, donanım ve yazılım temelleri, yazılım paketlerinin kullanımı, ağların etkin kullanımı, ,internet, ve diğer iletişim gereçleri, işletme yönetim sistemlerinin tasarımı yanısıra bilgisayarların işletme ve toplumda etik kullanımını içermektedir.

ATA 101 – Atatürk İlkeleri I (2-0) 0
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

İNGL 102 – İngilizce II (3-0) 3
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 172- İşletme ve İktisat için Matematik II (3-0) 3
Matrisler, Determinantlar, Limit, Türev, İntegral ve Uygulamaları.

YNTM 102 – İşletme Yönetimi (3-0) 3
Bu dersin amacı, işletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri dönemlerdeki derslere hazırlık yapmaktır. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar aktarılır. Tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim modelleri tartışılarak çağdaş yönetim yaklaşımları gösterilir. İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konur. Yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol) aktarılır.

EKON 102 – İktisata Giriş II (3-0) 3
İktisada giriş II dersinin amacı; arz ve talep, enflasyon gibi, iktisat ile ilgili temel kavramları, iktisadi olgular ve bunlar arasındaki sistematik ilişkileri, günümüz ekonomi ve politik ilişkilerine kaynaklık eden ve yön veren temel iktisadi okulların bakış açılarını öğrencilere iletmektir. Makroiktisada giriş, ulusal üretim ve milli gelir ölçümü, işsizlik, enflasyon, uzun dönem büyüme, toplam harcama ve denge çıktı düzeyi, para arzı ve federal rezerv sistemi, para talebi ve denge faiz oranı, mal ve para piyasalarında toplam talep, toplam arz ve denge fiyat seviyesi, makroiktisatta emek piyasası bu derste incelenecek temel konu başlıklarıdır.

BİL 132- Algoritma ve Programlamaya Giriş (2-1) 3
Bilgisayar programlamasına giriş; program yazma aşamaları; programlama dilleri; programcılık araçları; programlamaya giriş; programlama komutları: Giriş komutları, çıkış komutları, şartlar, döngüler; fonksiyonlar; procedure; dizinler: Bir-boyutlu dizinler, çok-boyutlu dizinler.

ATA 102 – Atatürk İlkeleri II (2-0) 0
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

İKİNCİ Yıl

YNTM 201 – İşletmelerde Etkin İletişim I (3-0) 3
Genel Olarak İletişim; Yazılı İletişim;Yazışma İlkeleri ve Kuralları; Resmi Yazılar; Resmi Yazı Çeşitleri; Özel Yazılar; Özel Yazı Çeşitleri; Evrak Hizmetleri; Postalama Şekilleri.

MHSB 201 – Finansal Muhasebe I (3-0) 3
Temel kavramlar ve muhasebe ilkeleri, muhasebe eşitliği, hesap grupları ve hesapların sınıflandırılması, kullanılan defterler, envanter defterinin hazırlanması, açılış bilançosu’nun oluşturulması, dönem içi yevmiye ve defteri kebir kayıtları, katma değer vergisi ve muhasebe kaydı, genel geçici mizanın hazırlanması, dönem sonu ayarlama kayıtları, dönem sonu kesin mizanın hazırlanması, kapanış kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması konularını içeren bir derstir.

BİL 243 – Veri Yapıları (2-1) 3
Bu ders, link listler, stacks, queue, circular queue, trees, veri yapısıları, veri yapısı teknikleri, veri yapısı projesinden oluşuyor.

MTMK 281 İstatistik I (3-0) 3
Temel Kavramlar ve Seriler, Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık uzayları. Olasılık hesapları. Rasgele değişkenler ve rasgele değişkelerin birinden bağımsızlığı. Dağılım fonksiyonları ve özellikleri. Beklenen değer, varyans, kitle momentleri, örneklem momentleri, örneklem momentlerinin yakınsama özellikleri. Kovaryans. Korelasyon. Beklenen değerlere ilişkin özellikler.

BİL 205 – Programlama Dili I (2-1 ) 3
Bu derste, öğrencilerin farklı uygulama alanlarında C programlama dilinin özelliklerini gerektiği gibi kullanabilmelerini sağlamak, algoritma tasarımı ve program yazma konularında geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. C programlama dilinin yapısı ve genel özellikleri, Değişkenler, Veri Tipleri, Veri Tiplerinin Genişletilmesi, İlişkisel, Lojik ve Bit İşlemleri için Operatörler ve İfadeler, Program Kontrol Deyimleri ve Döngüler, Diziler ve Pointer’lar, Fonksiyon Yapısı ve Kullanım Amaçları, Saklayıcı Sınıflar, Dinamik Belek Kullanımı, Dosya Kullanımı, Farklı I/O Yöntemleri anlatılmaktadır.

MTMK 282 – İstatistik II (3-0) 3
Örnekleme kavramı, istatistik, örneklem istatistikklerinin dağılımları, parametre tahmini. Tahmin edicilerin bulunma yöntemleri, en küçük kareler, momentler ve en çok olabilirlik yöntemi. Tahmin edicilerde aranan özellikler. Yeterlilik, tutarlılık, etkinlik, yansızlık. Düzgün en iyi yansız tahmin ediciler. Hipotez testleri. Testlerin bulunma yöntemleri, hata olasılıkları ve testlerin gücü ve güç fonksiyonu.

BİL 232 – Görsel Programlama I (Delphi) (2-1) 3
Programlama dilini (Delphi) kurabilme ve kullanabilme. Bileşen paleti, özellikler paleti ve araççubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görsel açıdan düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. Sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme. Yeni bileşenler oluşturabilme ve geliştirebilme. Bileşenleri dinamik olarak oluşturabilme. Bileşenleri ileri düzey kullandırma. Veri tabanı uygulamaları yapabilme. SQL kullanabilme.

BİL 246 – Veritabanı Yönetimi (2-1) 3
Kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı hedefleyen temel veritabanı konuları ele alınır. Kavramsal tasarımda ER modeli, mantıksal tasarım da İlişkisel model ve SQL, fiziksel tasarımda indeksleme bazı konu başlıklarıdır. Bununla beraber “somutlaştırılmış görüntüler” gibi sorgu verimliliği konuları ve yönetimi kapsamında güvenlik konusu incelenmektedir.

BİL 202 – İşletim Sistemleri (2-1) 3
İşletim sistemlerine giriş, süreç kavramı, Deadlock (çıkmaz) durumların önlenmesi, işlemci yönetimi, bellek yönetimi, sanal bellek, dosyalama sistemleri, korunma ve güvenlik sistemleri, giriş ve çıkış sistemleri, gerçek zaman sistemler, sistem örnekleri.

ÜÇÜNCÜ Yıl

BİL 363 Yazılım Mühendisliği (2-1) 3
Bu ders öğrencilere tasarım ve durum belirleme becerilerinin kazandırılmasını ve yazılım mühendisliğindeki temel yöntemlerin kullanılarak geliştirilmesini tasarlamaktadır. Bu ders içinde değinilen konular; yazılım mühendisliği, yazılım süreçleri, proje yönetimi , proje ihtiyaç analizi, prototip geliştirme, spesifikasyonlar, modelleme(agile, şelale modelleri) OOD, teyit ve geçerlilik, test etme, insan, maliyet kestirme, kanun sistemleri tekrar mühendislik, resmi belirlemeleri kullanıcı birimleri dağıtmalı sistemler ve gereksinim yönetimini içermektedir.

BİL 352 – Görsel Programlama II (Visual Basic) (2-1) 3
Görsel bir programlama dilini (Visual Basic, Visual Studio) kurabilme ve kullanabilme. Görsel bir dilde bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Nesnel programlama yapısını yapısal programlamadan ayırt edebilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görsel açıdan düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. Nesnel bir dili kullandıktan sonra sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme.

BİL 331- Sistem Analiz ve Tasarımı (3-0) 3
Bu ders öğrencilere sistem tasarımına ilişkin kuramsal ve uygulamalı becerilerin nesneye dayalı yaklaşım bazlı analiz sürecini sağlanmaktadır. Sistem geliştirme projelerinin gözden geçirilmesinin ardından yaklaşımlarının sitsem analizi ve tasarım konularının OMG(birleşik modelleme dili) kullanarak OOA çalıştırma becerisi ile öğrenciler du derste donatılmaktadır. Konular, proje yönetimi, planlama, gereksinim toplama dokümantasyon, analiz, yapısal grafikleri PDL, akış diyagramları, şelale modelleri ve agile modelleri ile modelleme , girdi/çıktı kullanıcı arabirim tasarımı, takım organizasyonları , sistem entegrasyonu ve mimarisi, sistem arabirimleri kontrol ve güvenlik.

PAZL 303 – Pazarlama İlkerleri (3-0) 3
Pazarlamanın önemi işletmelerce benimsenmesine karşın, ana kavramların anlaşılması ve uygulamada görülen zorlukların aşılması için pazarlama ilke ve işlevlerinin temelde daha iyi kavranması gerekiyor. Pazarlama İlkeleri derslerindeki amaç öğrencilerin gerçek yaşamda değerli bulacakları kavram ve uygulamaları en yalın bir şekilde sunabilmektir

BİL 340 – Web Tasarımı ve Programlama (2-1) 3
HTML Değerler ve Birimler, Karakter Biçimlendirme, Listeler, Bağlantılar, Tablolar, Çerçeveler, Formlar, Renkler ve Görüntü, Çoklu Ortam, Özel Karakterler, Uluslararasılaşma ve yerelleştirme, Script, Dinamik HTML, Web Yazılım Geliştirme, Site yayınlama, Mobil Belgeler oluşturma ve Doğrulama, CSS Temelleri, Stil Tanımı, CSS Değerler ve Birimler, kademeli CSS, Yazı tipi özellikleri, Metin Biçimlendirme, Yardımcı-Elemanlar ve Oluşturulan İçerik, CSS Test ve doğrulama, CSS ile Dinamik HTML, Baskı, Kullanıcı Arayüzü Stilleri için Medya Stiller ve tanımlama, Belgeler, Javascript.

BİL 342 – Bilişim Sistemlerinde Etik (3-0 ) 3
Bilişim sistemlerinin tarihi, Etik nedir?, Fikri Mülkiyet, Mahremiyet, Güvenlik, Güvenilirlik, İş Etiği.

BİL 386 -VeritabanıProgramlama I – SQL (2-1) 3
Veritabanı İhtiyaç Analizi, Normalizasyon, Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları Oluşturmak ve özelliklerini belirlemek, Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak, İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak, DML Sorgularını Kullanmak, Kullanıcı Sorguları Yazmak, Görünüm Sorguları Yazmak, Tetikleyici Sorguları Yazmak, Alt Program Sorguları Yazmak, Transaction İşlemleri Yapmak, İndeks Sorguları Yazmak

BİL 356 – Nesne Yönelimli Programlama I (2-1 ) 3
Nesne yönelimli programlamaya giriş. Sınıflar yaratarak programlama mantığını öğrencilere Java ile aşılayıp ileriki yazılım geliştirmelerde kullanılmasını sağlamak.

YNTM 308 – Yöneylem Araştırması (3-0) 3
Yöneylem araştırması ile ilgili teknikleri, uygulamalar ve doğrusal programlama ve modellemeler incelenmektedir. Ayrıca, kıt kaynakların çeşitli işlem ve faaliyetlerde etkin ve verimli kullanma teknik ve yöntemleri ile karar vermede, bilimsel yaklaşımlar öğretilmektedir.

BİL 348 – E-Ticaret (2-1) 3
E-Ticareti ortaya çıkaran ana sebeplerin belirlenmesi, işletmeleri bekleyen değişim faktörlerinin anlaşılması, Internet, telekomünikasyon sistemleri, web yazılımları, elektronik veri iletimi (EDI), e-ticaret iş modelleri, web üzerinden pazarlama, gizlilik ve güvenlik, hukuki problemler ve elektronik ticaretin geleceği ve e-ticaret stratejileri.

DÖRDÜNCÜ Yıl

BİL 403 – Mezuniyet Projesi Önerisi
Bu ders bitirme projesi dersinin 1. aşamasıdır. Mezuniyet projeleri belirlenir. Öğrenciler projelerini sunulan listeden seçebilir ya da bireysel olarak bulabilirler ve onay için proje komitesine sunarlar. Onaylandıktan sonra, kaynak taraması yaparak projenin kuramsal kısımlarında çalışabilirler. Öğrencilerin takımlar halinde çalışmaları istenmektedir ve bölüm başkanı bölümden öğrencilerin konularına uygun proje danışmanı atar. Belirlenen durumlara göre sistem analizi ve gelişimi süreçleri tamamlanır. Bir proje öneri raporu geliştirilip komiteye sunulur.

BİL 406 Yaz Stajı (0-0) 0
Programın tamamlanması için, öğrenciler 45 iş günü bilgi teknolojileri veya bilişim teknolojileri ile ilgili şirketlerde çalışmalıdırlar. 6. Akademik dönemin sonunda öğrenciler yaz eğitim stajında çalışabilmektedirler. Çalışma süresinin sonunda öğrenciler yazılı bir rapor getirerek tüm gereksinimler yerine getirildiğinde geçti notu ile bu dersi tamamlamaktadırlar.

BİL 468 – Nesne Yönelimli Programlama II (Visual C#) (2-1) 3
Görsel bir programlama dilini (Visual C#, Visual Studio) kurabilme ve kullanabilme. Görsel bir dilde bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Nesnel programlama yapısını yapısal programlamadan ayırt edebilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görsel açıdan düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. Nesnel bir dili kullandıktan sonra sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme.

YNTM 404 – İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0) 3
İnsan kaynakları yönetimine giriş, temel kavramlar, işletmedeki yeri ve önemi, personel işlevinin geleneksel yapısı, insan kaynakları yönetimi konusu ve uğraş alanı, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, insan kaynakları politikası, insan kaynakları politikasının tanımı, ilkeleri ve içeriği, işgören politikasının amaç ve araçları, iş gücü planlaması, işgören politikasının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, iş analizi ve tanımı, iş gören bulma ve seçme, iş gören eğitimi ve gelişimi, ücretleme, çalışma koşullarının düzenlemesi, performans değerleme

BİL 400 – Bitirme Projesi I (2-1) 3
Bu ders bitirme projesi dersinin 2. aşamasıdır. Projenin türüne göre öğrenciler, bir yazılım, mobil uygulama bilişim sistemleri, güvenlik gibi konularda bir yazılım geliştirmeleri istenmektedir. Öğrenciler projelerini uygulamalı ve mezuniyet proje komitesine sunmalıdırlar. Son proje işlevsel yazılım/donanım, kullanıcı ve sistem yönergelerinin hazırlanması ve prosedür, performans kontrolleri ve test sonuçlarını içermelidir.

BİL 411 – Enformasyon Sistemleri Yönetimi I (2-0) 3
Enformasyon sistemleri yönetimine giriş, enformasyon sistemlerinin genel tanımı ve amaçları, aktarım işlemleri, bilgi raporlama, karar verme işlemleri, ofis bilgi sistemleri; insan ve organizasyonlar: İnsan faktörünün CBIS’e etkisi; sistem ve modeller: Sistem (CBIS) tanım ve model geliştirme, yönetim kontrolü; sistem yönetimi ve karar verme: Stratejik plan aşamaları ve kontrolü, karar işlemi.

Alan Seçmeli Dersler

BİL 242 – Bilgisayar Grafikleri Uygulamaları (2-1 ) 3
Öğrencilere, bilgisayar teknolojilerini kullanarak grafikler üzerinde dizayn süreci ile ilgili işlemlerin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Öğrenciler basit sanal iletişim becerilerinin nasıl olacağını mevcut güncel standartlaşmış grafik yazılımları ile öğrenmeleri anında bu grafiklerin animasyonlar üzerinde nasıl kullanılacağını yine güncel animasyon yazılımları ile öğrenmektedirler.

BİL 250 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-1) 3
Bu dersin temel amacı bilgi ve iletişim teknolojilerinin prensip ve ana mantığını ve bilişim bilgisayar teknolojilerinin kişisel ve eğitim amaçlı nasıl kullanılacağını öğretmektir.

BİL 416 – Bilgisayar Ağları (2-1 ) 3
Veri iletim temel kavramlar. Özeti ağ katmanları ve ağ mimari. ISO-OSI referans modeli. Fiziksel katman ve veri iletişim konularında. Devre anahtarlama, paket anahtarlama. Ağ topoloji. Veri bağ katmanı ve protokolleri, hata algılama ve düzeltme. Yerel alan ağları, Ethernet, köprü ve geçer. Ağ katmanı konuları ve protokolleri, tıkanıklık kontrolü, Internet Protokolü. Taşıma katmanı ve internet taşıma protokolleri (TCP ve UDP) algoritmaları yönlendirme. Ağ uygulamaları ve simülasyonları.

BİL 420 – Bilişim Sistemleri ve Güvenlik (2-1) 3
Bilgi Güvenliğine Giriş, Güvenlik İhtiyacı, Bilgi Güvenliğinde Yasal Etik ve Profesyonel Sorunlar, Risk Yönetimi, Güvenlik Planlaması, Güvenlik Teknolojileri, Kriptografi, Fiziksel Güvenlik, Bilgi Güvenliği Uygulaması, Güvenlik ve Personel, Bilgi Güvenliği Bakımı.

BİL421 Yazılım Test Etme (2-1) 3
Bu ders yazılım test etme alanındaki temellerin, tekniklerin ve gereçlerin, bilginin temellerinin ve endüstrideki uygulamalarının açıkça anlaşılmasının sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders öğrencileri yazılım test etmedi birer lider olmaya hazırlamaktadır. Geliştirici veya test edici iseniz bile bir yazılımı test etmelisiniz. Bu ders, yazılım test etme teknikleri çeşitlerinin güçlü ve zayıf yönlerini öğretmek için eşsiz bir fırsattır. Test tekniklerinin sağlık(ör. adımgaç), nükleer(santral kontrolü),havacılık (Mars kutup iniş aracı), güvenlik( örn. Akıllı kart), otomobil(otomatik kontrol sistemleri) endüstrileri ve diğerlerine uygulamaları ele alınacaktır.

BİL 430- Veri İletişim Teknolojileri (2-1) 3
Sayısal iletişimin prensipleri, sviç telefon sistemleri ağları, sayısal modülasyon metotları, modemler, hata algılama ve düzeltme metotları, veri sıkıştırma, seri iletişim, paralel iletişim, RS232, Centronics, Bluetooth, Wi-Fi, RFID, irDA, Can ağ yapısı, LIN ağ yapısı, ağ protokolleri.

BİL 435 E-öğrenme sistemleri (2-1) 3
Bu ders ağlandırılmış bilgi teknolojilerini ve işletmesel stratejiyi birleştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler bireyleri ve işletmeleri birleştirme hedefiyle zengin çeşitliliği olan işletme modellerini milli ve uluslararası bağlamda uygulamayı öğrenirler. Buna ek olarak, öğrenciler e-işletme stratejilerini ve e-işletme uygulamalarının geliştirilmesini öğrenmektedirler.

BİL 450 Bilişim Teknolojileri Proje Yönetimi (2-1) 3
Bu ders herhangi bir işletme projesindeki proje yönetiminin önemini anlamayı ve açıklamayı, proje hedeflerinin açık br şekilde tanımlanması, proje iş bölümü yaratılması, yönetilebilir proje çizelgesi oluşturulması, kapsam ve değişim kontrolünün anlaşılmasını hedeflemektedir.

BİL 460 Mobil Uygulama Geliştirme (2-1) 3
Öğrenciler web uygulamaları ve Eclipse’i kullanarak Android ve Android SDK için web hem yerel uygulamaları geliştirmeyi öğrenirler, iPhonelar, iPod Touch’lar ve Xcode, iOS SDK kullanan iPadlar için yerel uyuglamalar geliştirirler ve her iki platform için web uyuglamaları yazarlar. Bu ders windows 8 uygulama programcılığına da değinerek öğrencilere istedikleri bir mobil işletim sistemlerinde uygulama geliştirme için basamak taşı vazifesini sağlamaktadır. Uygulama görülen ek konular ilgili uygulama marketlerindeki uygulamaların kullanılması ve kullanılabilirliği, uygulama güvenliği , verimli güç yönetimi ve mobil araç güvenliğini içermektedir.

BİL 486 – Veritabanı Programlama II (2-1) 3
İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri, SQL ve PL / SQL, Oracle, Mimarlık, Planlama, Yazılım Yükleme, Veri Tabanı Oluşturma, Fiziksel Veritabanı Tasarımı, Kullanıcı Yönetimi ve Veri yükleniyor, Veritabanı Desteği, Veritabanı Tuning.

BİL 488 -Web Programlama (2-1) 3
PHP’ye Giriş, Diziler, Sabitler, Operatörler, Kontrol Yapıları, String Fonksiyonları, Zaman, Mathematik ve Değişken Fonkiyonları, Diğer Hazır Fonksiyonlar, Dosya ve Klasör İşlemleri, PHP İle Oturum Yönetimi, MySQL’e Giriş, PHP’de MySQL Fonksiyonları, PHP ile MySQL Kullanımı, Örnek Uygulamalar.