Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
BY 101 Enformasyon Bilimi 3 8
BY 103 İşletmeye Giriş 3 6
BY105 Sosyal Psikoloji 3 6
ENG 101 İngilizce-I 3 6
ATA 101 Atatürk İlkeleri-I 2 2
TÜRK 101 Türk Dili-I 2 2
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 16 30

II. YarıYıl

KOD DERS ADI K ECTS
BY 102 Bilgi Yönetimine Giriş 3 8
BY 104 Ekonomi 3 6
BY106 Eğitim Sosyolojisi 3 6
ENG 102 İngilizce-II 3 6
ATA 102 Atatürk İlkeleri-II 2 2
TÜRK102 Türk Dili-II 2 2
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 16 30

İKİNCİ YIL

III.  Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
BY201 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 3 6
BY203 Araştırma Yöntemleri 3 6
BY205 Bilginin Organizasyonu-I 3 6
BY207 Bilgi Varlıkları 3 6
ENG 201 İşletmelerde İletişim 3 6
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

IV. Yarı Yıl

KOD DERS ADI K ECTS
BY202 Çağdaş Yönetim Teknikleri 3 6
BY204 İstatistik 3 6
BY206 Bilginin Organizasyonu-II 3 6
BY208 Programlama 3 6
ENG 202 Sözlü İletişim 3 6
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
BY301 Belge ve Kayıt Yönetimi 3 6
BY303 Bilgi Sistemleri Tasarımı 3 6
BY305 Örgüt Kuramları 3 6
BY307 Bilgi Yönetimi Uygulamaları-I 3 6
BY 309 Seçmeli (Staj) 3 6
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

VI. Yarı Yıl

KOD DERS ADI K ECTS
BY302 Bilgi Merkezleri 3 6
BY304 Veri Tabanı Tasarımı 3 6
BY306 Örgütsel Davranış 3 6
BY308 Bilgi Yönetimi Uygulamaları-II 3 6
Seçmeli-II 3 6
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl

KOD DERS ADI K ECTS
BY401 Bilgi Ekonomisi 3 6
BY403 Bilgi Haritalaması 3 6
BY405 Web Tasarımı 3 6
BY407 Bilgi Yönetimi Alan Çalışmaları(Seminer) 3 6
Seçmeli-III 3 6
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

VIII. YarıYıl

KOD DERS ADI K ECTS
BY402 Entelektüel Sermaye 3 6
BY404 Bilgiye Erişim 3 6
BY406 İçerik Yönetimi 3 6
BY408 Bitirme Tezi 3 6
Seçmeli-IV 3 6
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS 15 30

TOPLAM KREDİ 122 / TOPLAM ECTS 244

Ders İçerikleri

BY101 Enformasyon Bilimi
Bu dersin amacı bilgiyi, bilgi bilimi bağlamında tanımlamaktır. Ders içerisinde bilginin tanımı ve düzeyleri, bilgi kuramı (epistemoloji), bilgi ortamları, bilgi döngüsü ve altyapısı, bilgi türleri ve bilgi kullanıcıları ele alınacaktır. Bilgi yönetiminin temelini teşkil eden bilgi bilimine ilişkin temel kavramların bilinmesi ve öğrencilerin bu kavramlara yönelik olarak fikir üretmeleri ve bu kavramları tartışmaları amaçlanmaktadır. Dersin detayları aşağıda sıralanmıştır:

1-Bölümün öğrencilere tanıtılması

2-Dersin tanıtımı ve ders içeriğinin öğrencilerle paylaşılması

3-Bilgi nedir?

4-Bilgi Sistemi ve Altyapısı

5-Bilginin Toplumsallaşması

6-Bilgi Üreticileri (Creator)

7-Bilgi Kayıt Ortamları

8-.Bilgi Yayıncıları

9-Bilgi Yayımcıları

10-Bilgi Kullanıcıları

11-Bilgi ve İletişim Teknolojileri

12-Bilgi Personeli

13-İşlemler ve Teknikler

BY103 İşletmeye Giriş
Bu ders, işletme bilimine ait temel kavramlar; işletmelerin kuruluşu; işletme çeşitleri; yönetim; yönetimin işlevleri; pazarlama; üretim ve finanslama konularını içerir.

BY105 Sosyal Psikoloji/Psikolojiye Giriş
Psikolojiye ilişkin temel yaklaşım, kavram ve yöntemlerin öğrenilmesine; gerek günlük yaşamda, gerekse iş yaşamında kullanılabilecek düzeyde özümsenmesine olanak sağlamaktır. Dersi alan öğrencilerin temel psikolojik yaklaşım, kavram ve yöntemleri öğrenmiş olmaları beklenmektedir. dersin haftalık olarak içeriği aşağıdaki gibidir.

 1. Hafta: Psikoloji nedir? İnceleme birimi ve uygulama alanları nelerdir?
 2. Hafta: Bir bilim dalı olarak psikoloji ve temel araştırma yöntemleri
 3. Hafta: Temel psikolojik yaklaşımlar
 4. Hafta: Fizyolojik psikoloji
 5. Hafta: Duyum ve algı
 6. Hafta: Biliş
 7. Hafta: Gelişimsel psikoloji
 8. Hafta: Zeka ve dil
 9. Hafta: Öğrenme-klasik koşullanma
 10. Hafta: Öğrenme-Edimsel koşullanma
 11. Hafta: Kişilik ve kişilik kuramları
 12. Hafta: Stres
 13. Hafta: Liderlik
 14. Hafta: Ruh sağlığı

ENG101 İngilizce-I
Bu kurs, öğerncilere, özellikle sözcük hazinelerini zenginleştirme olanağı sağlayarak, okuduklarını daha iyi anlayabilme ve anladıklarını sözlü veya yazılı olarak ablatabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktır.

ATA101 Atatürk İlkeleri-I
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

TÜRK101 Türk Dili-I
Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.

BY102 Bilgi Yönetimine Giriş
Bu ders içerisinde “Bilgi Yönetimi” kavramının tanımı yapıldıktan sonra örtük bilgi, açık bilgi, iç ve dış bilgi kurumsal bağlamda ele alınmakta; kurumların bilgi altyapısı ve öğeleri sistem yaklaşımı ile incelenmektedir. Ayrıca, bilgi yönetimi metodolojisi ve tekniklerine giriş olan bilgiler verilmektedir.

BY104 Ekonomi
Dersin amacı, ekonomi bilimine ait temel kavram ve ifadelerin öğretilmesidir. Öğrenciden, bu ders sonunda temel ekonomik kavramlarını kullanması ve kendi alanıyla ilişkilendirmesi beklenir. Ders bağlamında, Temel Ekonomi Kavramları, Talep, Arz, Arz ve Talep Uygulamaları, Talep ve Arz Esneklikleri, Tüketici Davranışları, Firma Davranışları, Maliyet ve Hâsılat Kavramları, Piyasalar, Tam Rekabet Piyasası, Oligopol, Monopol ve Monopollü Rekabet gibi konular ele alınmaktadır.

BY106 Eğitim Sosyolojisi/Sosyoloji
Bir giriş niteliğinde olan bu derste, sosyolojinin temel kavramları, konusu, amacı, tarihsel gelişimi, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojiye yön veren ve katkı sağlayanlar, alt dalları, ilişkili olduğu diğer bilimler, sosyolojinin araştırma yöntemi ve teknikleri, sosyal grup ve grup dışı topluluklar (sosyal yığın, kitle ve sosyal kategori), toplumsal değişme, göç, kültür ve toplumsal cinsiyet, suç, medya ve küreselleşme gibi sosyolojinin güncel konuları ve alanları dersin kapsamı içerisinde tartışılmaktadır.

ENG102 İngilizce-II
Bu dersin temel amacı öğrencilerin ingilizce parçaları kavrayıp özetlemelerini geliştirmektir

ATA102 Atatürk İlkeleri-II
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

TÜRK102 Türk Dili-II
Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.

BY201 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bilginin üretim, dağıtım ve paylaşım süreçlerinde yapısal dönüşümler yaşanmaktadır. Bu dönüşümler sonucu ortaya çıkan kavramlar, teknoloji, bilgi iletim araç-gereçlerine ilişkin en yeni bilgiler verilmektedir.

BY203 Araştırma Yöntemleri
Bu derste temel araştırma mantığı, kavramları ve yöntemleri incelenecektir. Bilim, sosyal bilimler, sosyal araştırma kavramları, nitel ve nicel araştırma desenleri, veri toplama ve analizi gibi süreçler derinlemesine ele alınacaktır. Derste özellikle iletişim çalışmalarında kullanılan farklı araştırma tarzlarının ontolojik, epistemolojik ve metodolojik yönelimleri vurgulanacaktır.

BY205 Bilginin Organizasyonu-I
Kütüphaneler, belge ve bilgi merkezleri ile arşivlerde, internet ortamında bilginin (bibliyografik) düzenlenmesi ile ilgili kavram ve prensipleri ve sistemleri kuramsal tanıtmak.
Dersin İçeriği: Bilgiye erişimin önemli unsurlarından olan bilginin organizasyonunun temelleri öğretmektir. Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarının ikinci edisyonunun (AAKK2) başlık ve diğer erişim uçlarına ilişkin kuralların ele alınması ve giriş öğesine ilişkin örneklerin verilmesi, bu ders bağlamında irdelenecektir.

BY207 Bilgi Varlıkları
Bu derste, bilgi ve kaydedildiği ortamlar ile içerik türleri, bunların kullanım amaçları ile elektronik ve geleneksel ortamlardaki bilgiye erişim yöntemleri irdelenmektedir. Ayrıca bilginin yönetilmesinde kullanılan maddi olmayan varlıkların, gerekçeleriyle birlikte tanıtımı yapılacaktır.
DERSİN AMACI: Dersin amacı aşağıdaki şekilde maddeleşmiştir.

a)Bilginin kaydedildiği her türlü ortamı tanımak,

b)Hangi çeşit bilgilerin hangi özellikteki kaynaklarda yer aldığını bilmek,

c)Basılı ve elektronik ortamlardaki bilgilere nasıl erişildiğinin yollarını göstermek,

d)Elektronik ortamdaki mevcut bilgi kaynaklarını tanıtmak,

e)Internet üzerindeki arama motorlarını tanıtarak bunların nasıl kullanılacağını öğretmek,

f)İletişim Tasarımı konusundaki elektronik veya basılı mevcut bilgi kaynaklarını tanıyarak konuyla ilgili bibliyografyayı öğrencilerle beraber oluşturmak.

ENG201 İşletmelerde İletişim
Meslek alanında yazım ağırlıklı haberleşme ve iletişim. CV (Özgeçmiş) hazırlama. Sözcük kullanımının geliştirilmesi gibi konular bu ders bağlamında irdelenmektedir.

BY202 Çağdaş Yönetim Teknikleri
Yönetim ve organizasyon düşünce ve uygulamalarındaki son gelişmeler; şebeke ve yığışım organizasyonlar, proje yönetimi ve matriks organizasyonlar, süreç yenileme, işletmeler arası karşılaştırma, personeli güçlendirme, dış kaynaklardan yararlanma, stratejik bilgiler oluşturma, sıfır hiyerarşi, yalın ve öğrenen organizasyonlar dersin kapsamı içerisindedir.

BY204 İstatistik
Bu dersin amacı, öğrencilere işletmelerde sayısal verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve bu analiz sonucunda elde edilen sonuçların yorumlanmasını sağlayan yöntemleri öğretmektir. İstatistik I’de şu konulara değinilmektedir: İstatistiksel verilerin düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri (Ortalamalar), Değişkenlik ve asimetri ölçüleri, Olasılık teorisi, Tesadüfi değişkenler, Süreksiz ve sürekli olasılık, Örnekleme teorisi.

BY206 Bilginin Organizasyonu-II
Bilgisayar aracılığı ile bibliyografik bilginin düzenlenmesi ve tanımı için geliştirilen bir iletişim formatı olan MARC’ın yapısı, düzeni, veri kaydına ilişkin bilgiler, İnternet ortamındaki bilgilerin bibliyografik kontrol standartları olan Metadata, bir erişim ucu olarak bilgi kodlama çeşitleri ele alınmaktadır. Ders kapsamında bilginin sınıflanmasına yönelik bilgi de verilmektedir.

BY208 Programlama
Bu derste, programlamanın tanımı, niteliği, algoritmalar ve temel programlama dillerinden örnekler verilmektedir. Ayrıca, yapısal programlama tekniklerinin temel mantığı üzerinde durulmaktadır. Veri/kütük yapıları ve tipleri, işlevsel ve modüler tasarım gibi konular ders kapsamı içerisinde yer almaktadır.

ENG202 Sözlü İletişim
Dinleme, konuşma ve okuyup özetleme pratiği yapma. Mesleki konuları ele alıp tartışma. Proje çalışmaları yapma. Tanıtım ve sunuş yapma.

V.YarıYıl

BY301 Belge ve Kayıt Yönetimi
Belge yönetimi politika ve prosedürlerinin standardizasyonu, standard uygulama ve prosedürler kullanılarak belgelere gerekli ilgi ve korumanın sağlanması ve içerdikleri bilgiye ve delillere daha etkin ve verimli bir şekilde erişilmesini öngörmektedir. Belge yönetimi belgelerin üretilmesinden onların imhasına kadarki süreçte onların üretimini, işlenmesini, dağıtımını, depolanmasını, erişimi ve ayıklanması işlemlerini kapsar.

BY303 Bilgi Sistemleri Tasarımı
Bilgisayar yazılım, donanım ve personel kaynaklarını göz önünde bulundurarak örgütlerde bilişim sistemleri kurma, yönetme, geliştirme ve bakımına ilişkin konular dersin kapsamını oluşturmaktadır. Ayrıca derste, sistemin tanımı, ögeleri, sistem analizinin yöntem ve teknikleri, problemin tanımlanması, çözüm yollarının belirlenmesi, yeni sistem oluşturma, projelendirme, raporlama, kurumsal donanım ve yazılım ve enformasyon sistemi gereksinimleri ağırlıklı olarak ele alınmaktadır.

BY305 Örgüt Kuramları
Örgüt Kuramı dersi, örgütsel olguları açıklamaya çalışan kuramsal bakış açılarının ele alındığı bir derstir. Analitik bir yaklaşımın benimsendiği bu derste, örgütlerin yapı, strateji, teknoloji, kültür ve büyüklük gibi boyutları, çevresel etmenlerle ve birbirleriyle etkileşimleri açısından ele alınmaktadır. Ayrıca, örgütlerde karar verme, çatışma ve değişim konuları irdelenmektedir. Bu dersi alan öğrencilerin, örgütleri yönetebilmek için gerekli davranış biçimlerine temel oluşturacak kuramsal bilgileri edinmeleri beklenmektedir.

BY307 Bilgi Yönetimi Uygulamaları-I
Derste, bilgi yönetimi uygulamasının teorik arka planı üzerinde durulmaktadır. Bu aşamalar, kurumda mevcut altyapının analizi ile başlayarak işletme stratejisi ile bilgi yönetiminin ilişkilendirilmesi, bilgi yönetimi altyapısının tasarımı, mevcut bilgi varlıklarının ve sistemlerinin gözden geçirilmesi, bilgi yönetimi takımının oluşturulması, bilgi yönetimi sisteminin projelendirilmesi ve bilgi yönetimi sisteminin geliştirilmesi şeklinde ele alınmaktadır.

Seçmeli-I (Staj)
Dersin amacı, öğrencilerin bölümde öğrendikleri teorik bilgilerin iş ortamında nasıl uygulandığını görmelerini sağlamak ve gelecekte profesyonel iş ortamına daha kolay adapte olabilmelerinin önünü açmaktır.

BY302 Bilgi Merkezleri
Bu ders, bir ülkede ulusal düzeyde bilgi hizmetlerinin sunulduğu bilgi işletmelerini ve türlerini öğrencilere açıklamayı amaçlamaktadır. Ders bağlamında, bilgi merkezlerinin tanımı, türleri işlevleri ve toplumdaki fayda maliyet analizi bağlamında gereklilikleri eleştirel bir gözle irdelenmektedir.

BY304 Veri Tabanı Tasarımı
Bu derste öğrencilere gerçek duyarlı bir veri tabanı tasarımının oluşturulmasındaki ihtiyaçlar doğrultusunda veri tabanı yönetimine giriş, bilginin depolanmasına ilişkin modeller ile hiyerarşik bilgi modülleri anlatılmaktadır. Ayrıca, veri tabanı tasarımı ve yönetimi için gerekli olan veri tabanı dilleri (SQL, Quel) öğretilmektedir.

BY306 Örgütsel Davranış
Herhangi bir kuruluşta yönetim süreçleri çerçevesi içinde, kuruluşun resmi ve doğal iletişim yapısı ve niteliğinin ayrıca örgüt kültürü oluşturmaya iletişimin etkisinin öğrencilere kavratılması ve uygulamaya özendirilmesi dersin kapsamında yer almaktadır. Ayrıca, Örgütlerde Davranış (ÖD) çalışma alanının temel konusu, insanların örgütlerde nasıl davrandıklarını ve niçin öyle davrandıklarını araştırmak ve ulaşılan bulgulara dayanarak örgütlerin başarısını artırmak üzere öneriler geliştirmektir. Kısacası ÖD çalışma alanı, hem nasıl ve niçin sorularını, hem de ne olmalı sorusunu yanıtlamaya çalışan bir alandır. Nasıl ve niçin sorularını cevaplarken temel olarak, insanın içinde bulunduğu toplumun, örgütün, grubun ve kişisel özelliklerinin davranışlarını nasıl etkilediğini araştırır. Ne olmalı sorusunu cevaplarken de, örgütsel başarıyı artırmak üzere hangi davranışların hangi koşullarda etkili olabileceğini ve insanların bu davranışlara nasıl yönlendirilebileceğini araştırır.

BY308 Bilgi Yönetimi Uygulamaları-II
Bilgi profilleri, ortak terminoloji oluşturulması, bilgi haritalaması, bilgi yönetimi sistem mimarisi, ara yüzler, örgüt bilgi ağı, bilgi filtrasyonu, bilgi paketleme yöntemleri, liderlik ve ödüllendirme yapıları, örtük bilgi iletişim kanallarının oluşturulması bu derste ele alınan konular arasında yer almaktadır.

BY401 Bilgi Ekonomisi
Ders, bilgi toplumu dinamiklerinden birisi olan bilgi ekonominsin temel değişkenlerini ve toplumlar üzerindeki değişimlerini incelemektedir. Öğrencilerin bilgi ekonommisi kavramını ve metodolojisini evrensel, ulusal ve kuramsal bilgi ekonomisi örneklerini irdeleyerek anlamalarını sağlamaktır.

BY403 Bilgi Haritalaması
Bilginin örgüt düzeyinde fotoğrafının çekilmesinin nasıl gerçekleştiğini teknik düzeyde anlatmaktadır. Bilgi haritalamasının temel ilkeleri, gereklilikleri, haritalama için gereksinimler, haritalanacak bilginin örgütsel ana kaynakları, bilgi haritalanmasında enformasyonu derleme kriterleri, ile bilginin görselleştirilmesine ilişkin türler, bu ders bağlamında incelenecek konular arasındadır.

BY405 Web Tasarımı
Bu ders bağlamında temel web tasarımı teknikleri öğretilmektedir. Özel veya tüzel bir kişiliğin bilgilerinin topluma sunulmasında hangi araç, teknik ve yöntemlerin tasarlanması gerektiği ve kodlama stratejileri, bu ders bağlamında öğretilmektedir.

BY407 Bilgi Yönetimi Alan Çalışmaları (Seminer)
Bu derste, bilgi yönetimiyle ilgili öğrenilmiş konuların yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal bilgi yönetimi uygulamaları, öğrenciler tarafından irdelenerek değerlendirilecek ve ders öğretim elemanının yönetiminde seminer sunumları biçiminde işlenecektir.

VIII.YarıYıl

BY402 Entelektüel Sermaye
Bir kurumun finansal tablolarının incelenmesi, finansal yapının analizi, yatırım alternatiflerinin belirlenmesi ve seçimi, kurumun entelektüel sermayesindeki artış ve bunun kurumun verimli işleyişine etkilerinin ölçülmesi ile ölçüm teknikleri bu ders kapsamında anlatılmaktadır. Kurumun yapısal, sosyal, ilişkisel ve bireysel sermayesinden doğabilecek katma değerleri, bu ders bağlamında öğrenciler tarafından keşfedilmesi sağlanacaktır.

BY404 Bilgiye Erişim
Bilgi üreticisi ile kullanıcısı arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağını konu edinen bu derste, bilgi erişimin tanımı, kuramı, öğeleri, aşamaları ve yöntemleri özellikle bilgi ağları ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Uygulamalı biçimde işlenen derste, ağırlıklı olarak işletme, ekonomi ve iş dünyası vb. ile ilgili veritabanları, İnternet siteleri temel kaynak olarak alınmaktadır.

BY406 İçerik Yönetimi
Kurum içi ve dışı bilgi ağı üzerinde iletilmek üzere bibliyografik veri grupları, istatistiki ve niceliksel veriler, hareketli ve durağan görüntü, ses, metinsel kaynaklar ve yazılı metinler biçimindeki yalın bilgi ve verilerin oluşturulma teknikleri bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

BY408 Bitirme Tezi
Öğrencilerin mezun olmadan önce fakültedeki eğitim hayatları boyunca öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve becerileri proje bazında gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Projeler, öneri aşamasından başlayarak tüm gelişme süreci içinde bölüm tarafından oluşturulacak danışman kadrosunun gözetiminde yürütülecek ve değerlendirilecektir.

BY310 Bilgi Ağları
Bu derste bilgi ağlarının tanımları, iç ve dış yapıları (LAN, WAN, ALOHA), İnternet protokolleri, ağ tabakaları (intranet ve extranet), İnternet araçları gibi konular tartışılmakta ve uygulamaları gösterilmektedir.

BY311 Bilgi Politikası
Ders, bilgi politikasının tanımı, gereği, ögeleri ve politika oluşturma tekniği üzerinde ulusal ve kurumsal bağlamda durmaktadır.

BY312 İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletmelerde insan kaynaklarının planlanması; iş analizi; eleman seçimi ve yerleştirilmesi; eğitim ve geliştirme; performans değerleme; kariyer yönetimi; ödüllendirme; işçi-yönetim ilişkileri.

BY313 Pazarlama Teknikleri
Bu ders, pazarlama araştırmasının pazarlama kararlarının verilmesindeki rolünü derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Pazarlama araştırması dersinde özellikle pazarlama kararlarının alınmasında kullanılan bilgiye nasıl ulaşılacağı ve analiz edildiği üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda,ders gerek araştırma bulgularının potansiyel kullanıcıları gerekse pazarlama araştırmacılarına yönelik bir derstir.

BY314 Epistemoloji
Epistemoloji bilginin ne olduğunu, hangi yolla elde edildiğini ve geliştiği toplumsal ortamları araştırır. Bir yandan bilginin özünü, ilkelerini, kökenini, yapısını, kaynağını ortaya koyarken, diğer yandan, bilginin elde ediliş yöntemini, geçerliliğini, koşullarını, olanak ve sınırlarını sorgular. Ders programı kapsamında; bilgi teorisinin gelişimi, toplumsal koşullar göz önünde tutularak, tarihsel süreç içerisinde ele alınacak ve bu konudaki teoriler tartışılacaktır. Bu tartışmalar sonucunda bilgi teorisi ile bilgi belge yönetimi arasındaki ilişki ve bilgi profesyonellerinin bu alandaki etkinlikleri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

BY409 Bilgi Toplumu
Bu derste; bir toplumun veri, enformasyon ve bilgi toplumu olma yolundaki iç dinamikleri ile göstergeleri, ders bağlamında belirlenerek örnek olay çalışmalarıyla irdelenecektir. Örneğin, bilgi toplumu olma yolunda sosyal dönüşüm ilkeleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfuzu, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü, AR-GE ve yenilikçiliğin makro düzeyde geliştirilmesiyle ilgili konular, bu ders temelinde öğrencilerle tartışmalı olarak eleştirel bir gözle, ülke örnekleri de sergilenerek tartışılacaktır.

BY410 e-Devlet
Günümüzde vatandaşın devletla olan ilişkilerinin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte, kamu bürokrasisinin de değişime uğradığı yadsınamaz. Bu bağlamda e-Devlet dersi, kamu bilgisinin yönetilmesine ışık tutacak e-vatandaş, e-belediye, e-demokrasi, birlikte çalışabilirlik, e-oylama gibi konular ders bağlamında ele alnacaktır. Derste, devletin vatandaşa hesap verebilirlik ilkesi ile şeffaflık misyonu boyutları, öğrencilere yaptırılacak projelerle desteklenecektir.

BY411 Yenilik Yönetimi
Bir kurumda yapılacak yeniliğin gerekçeleri, türleri, yeniliğin benimsenme süreci, yeniliğe karşı bireysel ve birimsel direnişlerin nasıl aşılacağı, yeniliğin örgütsel kaynakları ve yeniliğin aşamaları, ders bağlamında işlenmektedir.

BY 412 Kurumsal Kimlik
Bu ders, herhangi bir kurumda uygulanacak toplam bilgi yönetimi süreçlerinin sonucunda oluşturulacak bilgi varlıklarının, kurumun imajı ve yenilenmesinde ve tanıtımında nasıl daha etkili kullanılabileceğine yönelik öğrencilere tanıtılmaktadır. Kısaca ders, bir kurumun reklam ve tanıtım aşamasında soyut bir varlık olan bilginin pazarlanması sürecini içermektedir.

BY413 Proje Yönetimi
Ders bağlamında bölümde alınan derslerin programı kapsamında, proje yönetimiyle ilgili temel bilgiler, proje uygulamaları eşliğinde pratik çalışmalarla desteklenmektedir.

BY414 Bilgi Pazarlaması
Ders bağlamında, soyut bir varlık olan bilginin maddi bir varlığa dönüştürülme süreci öncelikli olarak öğrencilere anlatılmaktadır. Daha sonra enformasyon endüstrisi içerisinde yer alan muhtemel bilgi kuruluşlarının, ürün ve hizmetlerini pazarlama ilke ve teknikleri ışığında nasıl gerçekleştirdiklerinin analizi yapılmaktadır. Amazon, Google, Yahoo, gibi e-firmalarla, LinkedIn.com, Facebook.com, Xing.com gibi sosyal medyanın, entelektüel sermayelerine bilgi temelli nasıl katkıda bulundukları örneklerle açıklanmaktadır.

BY415 Yönetim Bilişim Sistemleri
Bu derste ; temel tartışma konuları arasında örgütlerin bilgi gereksinimleri, yönetsel amaçlı enformasyon sistemlerine ilişkin temel prensipler, kavramlar, tasarım ve yürütme ile ilgili hususlar bulunmaktadır. Üst yönetici bilgi sistemleri, kara destek sistemleri, uzman sistemler ve yönetim destek sistemleri gibi bilgi sistemleri, dersin temel konuları arasındadır. Alt, orta ve üst düzey yöneticilerin hızlı, etkin, zamanında ve doğru kararlar almasında kullandıkları söz konusu enformasyon sistemlerinin, birbirleriyle olan benzer ve farklılıkları irdelenmekte ve örnek bir firma üzerinden öğrencilerin bir YBS tasarımı yapması istenmektedir.

BY416 Bilişim Hukuku
Bilgi ve iletişim (bilişim) hukuku sosyal iletişim kurumlarının hukuksal boyutlarını inceleyen bir çalışma alanıdır. ‘Haberleşme Özgürlüğü’, ‘Telif Hakları’, ‘Telekomünikasyona İlişkin Yasal Düzenlemeler’, ‘İletişim Sektörünü Düzenleyici Kurul Ve Kurumlar’, ‘Medya Çalışanlarının Hukuki Hak Ve Sorumluluklarına İlişkin Düzenlemeler’, Bilgi Edinme Hakkı Yasası, T.C. 5018 sayılı Yasa incelenecektir. Ulusal ve uluslararası düzeyde, toplumsal bilgi ve iletişime dair hak ve özgürlükler konularına odaklanan bu çalışma alanı, bilişimin güncel ve tarihsel sorunlarını incelemektedir.

BY417 Girişimcilik
Ders bağlamında girişimciliğin klasik ve çağdaş yaklaşımları, girişimcilik ve girişimci kavramları, girişimsel bir risk üstlenmenin yolları, imtiyaz hakkı (franchising), girişimsel planların geliştirilmesi, örgüt kültürü içerisinde girişimciliğin işlevi, aile işletmeleri, kadın girişimciliği ve sosyal sorumluluk bağlamında girişimcilik ile teknoparklar gibi konular irdelenmektedir.

BY418 Tüketici Davranışları
Bu ders, pazarlama stratejilerini oluşturmada tüketicilerin davranışlarını etkileyen faktörlerin önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Tüketici davranışı üzerindeki dışsal ve içsel faktörlerin etkileri, tüketici satın alma davranışı, araştırma yöntemleri ve tüketici davranışı denetimi bu derste ele alınacak ana konuları oluşturmaktadır.

BY419 e-Ticaret
Günümüzde ticaret sanal ortama yönelmiştir. Bu ders elektronik ticaret (e-ticaret) pazarında sanal ortamda yapılan işlemleri konu alınmaktadır. Bu derste öğrenciler elektronik ticarette katalog işlemlerini uygulamayı ve bu modelleri kullanarak sanal ortamda pazarlamanın yöntemlerini öğreneceklerdir. Daha sonra bu derste sanal ortamda elektronik ticarette güvenliğin sağlanması için gerekli yöntemleri uygulama ve güvenliğin sağlanması işlenecektir. Son olarak da öğrenciler elektronik planlamayı öğreneceklerdir.

BY420 Stratejik Yönetim
Bu dersin amacı öğrencilerin işletme politikalarını anlama ve analiz etmelerine yardımcı olmaktır. Stratejik yönetim bilgisi yönetim bilgisi yöneticilerin işletmeyi yönetim kapasitelerini geliştirmektedir. Farklı stratejiler analiz edilmekte ve en uygun olanın belirlenmesi yöntemlerinin nasıl belirleneceği üzerinde çalışılmaktadır. Ders süresince konu ile ilgili çeşitli kavramlar ve bunların uygulamadaki örnekleri ele alınmaktadır.

BY421 Biliş Bilimi
Disiplinler arası bir alan olan biliş bilimi, psikoloji, yapay zeka, felsefe, sinir bilimi, linguistik, antropoloji, sosyoloji ve eğitim gibi temel disiplinlerden oluşmaktadır. Bilgi yönetimi disiplininin en önemli kavramlarından birisi olan örtük bilginin anlaşılmasına yönelik olan bu ders, zihin ve süreçlerinin oluşum evrelerini içermektedir. Düşünce oluşumu, öğrenme sürecinin nasıl gerçekleştiği, enformasyonun zihnimizde nasıl oluştuğu, hafıza ve türleri, enformasyon ve bilgi olgusunun davranışlarımıza nasıl yansıdığı gibi konular ders bağlamında irdelenmektedir.