Prof. Dr. Ümit HASSAN

Also available in: English, العربية

10 YIL ÖNCE: Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı
Prof. Dr. Ümit Hassan ile Söyleşi
Kaynakça
Basında Prof. Dr. Ümit HASSAN
I. KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum yeri, tarihi: İstanbul, 1943
Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Medenî hâli: Evli
Adres: Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa – KKTC

II. EĞİTİM

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi; A.Ü.S.B.F.’nde Doktora Yeterlik Sınavı (Pekiyi derece, 1971); A.Ü.S.B.F.’nde Doktora (Kamu Hukuku ve Devlet Teorileri) (Pekiyi derece, 1975)

III. MESLEK VE ÖĞRETİCİLİK HAYATI

1966-1969 (T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Kontrollu Ziraî Kalkınma Kredileri Müdürlüğü’nde memur olarak) Eğitim-Yayınlar görevlisi ve A.I.D. uzmanları tercümanlığı.

1969-1975 (A.Ü.S.B.F.’nde Kamu Hukuku ve Devlet Teorileri asistanı olarak) A.Ü.S.B.F., B.Y.Y.O., A.İ.T.İ.A., G.H.İ.Y.O., T.O.D.A.İ.E.’nde; Siyaset Bilimi, Çağdaş Siyasal Düşünceler, Türkiye’nin Sosyal Yapısı, Siyasal Doktrinler, Devrim Tarihi, Kamuoyu lisans dersleri.

1975-1985 (A.Ü.S.B.F.’nde Dr. Asistan ve doçent olarak) A.Ü.S.B.F., A.Ü.B.Y.Y.O., G.H.İ.Y.O., A.İ.T.İ.A./ G.Ü.’nde; Türk ve İslâm Düşünce Tarihi, Osmanlı Ekonomik Sosyal Siyasal Yapısı, Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji lisans; Devlet Kuramları, Türk – İslâm Düşüncesi’nde Kaynaklar, Çağdaş Siyasal Doktrinler doktora dersleri.

1985-1992 (O.D.T.Ü. İ.İ.B.F.’de doçent ve profesör olarak) A.Ü.S.B.F., A.Ü. İletişim Fakültesi’nde, A.Ü. Avrupa Topluluğu Merkezi’nde; History of Civilizations, Ottoman Economic Social Political Structure, Political Anthropology, Türk ve İslâm Düşünce Tarihi, Osmanlı Sosyal Siyasal Yapısı, Sosyoloji, Avrupa’nın Toplumsal ve Hukukî Yapısının Temelleri lisans; Siyasal Teorilerin Felsefî Temelleri, Devlet Kuramları, Türk – İslâm Düşüncesinde Kaynaklar, Political Anthropology doktora dersleri.

1993-2009 (Yakın Doğu Üniversitesi’nde) Political Science, Ottoman Administrative and Political Structure, History of Civilizations, Comparative Government, Diplomatic History, International Relations, Hukuk Tarihi, Spor Tarihi lisans; Osmanlı Siyasal Dinamiklerinin Kökenleri, Türk Dış Politikasının Temelleri, XIX. – XX. Yüzyıllar Türk Fikir Tarihi, Türk Romanında Sosyal – Siyasal Yapı yüksek lisans; Yönetimde Liderlik doktora dersleri.

IV. KONGRE / SEMPOZYUM, SEMİNER KATILIM VE KABULLERİ;

BİLİMSEL ÜYELİKLER, ÇALIŞMALAR, ÖDÜLLER

1969 “Toplumsal ve Siyasal İçerik Açısından Türk Halk Şiiri’nde Deyiş Özellikleri”, S.B.F., Ankara.

1973 “İbn Haldun Metodolojisi” S.B.F., Ankara; konferans.

1978 “Ziya Gökalp ‘Külliyat’ının Fikrî Temelleri”, Sanatsevenler Derneği, Ankara; konferans.(3)

1979 “International Colloquy on Human Rights”/ İstanbul; katılımcı.

1983 Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Egemenlik Sempozyumu, T.B.M.M.’de sunulan; “Eski Türklerde Egemenlik Anlayışı” başlıklı bildiri.

1984 Albert-Ludwigs – Universitat Orientalisches Seminar; bilim kurulu üyeliği.

1984 Johann Wolfgang Goethe – Universitat Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien; “Türkoloji Tarihi ve Disiplinlerarası Çalışmalar” başlıklı bildiri.

1984 “The Good, the Bad and the Ugly According to Rousseau”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, konferans.

1985 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü.

1990 Permanent International Altaistic Conference üyeliği.

1991 “Uluslararası Hukuk’taki Gelişmeler Açısından Kıbrıs ‘Sorun’u”, Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa; konferans.

1991 Freie Universitat Berlin Institut für Turkologie; Türkoloji Semineri’ne katılımcı dâveti.

1997 “Water Problems in the Mediterranean Countries”, Uluslararası Konferans, Lefkoşa; Organizasyon Komitesi Üyesi.

1999 “Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region”, Uluslararası Konferans; katılımcı.

2000 “Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu”; Bilim Kurulu Üyesi.

2001 “Cyprus Issue: Past, Present and the Vision for the Future”, Uluslararası Kongre ; Bilim Kurulu Üyesi.

2002 “Environmental Problems of the Mediterranean Region”, Uluslararası Kongre; Bilim Kurulu Üyesi.

2002 XI. “Eğitim Bilimleri Kongresi”, Lefkoşa; Kongre Düzenleme Kurulu üyesi; katılımcı.

2004 “International Conference on Computational Intelligence”, Lefkoşa; Açılış Bildirgesi, katılımcı.

2005 “Atatürk’ün Dil(bilim) Konusundaki Düşüncelerinin Temelleri”, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa; konferans.

2005 “Orhan Veli’nin San’at Kavrayışı”, XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa.

2006 “İmparatorluktan Laik Hukuk Devletine”, Atatürk ve Hukuk Reformu Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi; açılış oturumu konuşmacısı.

2008 “Eski Türk İnancının Osmanlı Siyasî Sistemine Etkisi” başlıklı bildiri, 7. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu, “Ortak Kültür Mirası” seksiyonu.

2009 “Yunus Emre’yi Çevreleyen Ortam”, Yeni Türk Lirasındaki Şahsiyetleri Tanıtım Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi; açılış oturumu bildirisi.

2010 Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisi ‘Yılın Eğitim Adamı’ Uluslararası Ödülü: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
V. YAYINLAR (DAN SEÇMELER)

“Tarımsal Kredi Sorunları – Özellikle Tefecilik”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXV – Sayı : 4 (1970) ss. 85-159.

“Siyasî Suç Kavramı”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVI – Sayı : 1 (1971) ss. 197-217.

“Ölüm Cezası Sorunu : Krıtik Bir Yaklaşım”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVII – Sayı : 1 (1972) , ss. 75-116.

“İbn Haldun Mukaddime’si Metninin Yaygınlık Kazanması Üzerine Notlar” A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVIII – Sayı : 3-4 (1973), ss. 111-126.

İbn Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi, A.Ü.S.B.F., Yay., Ankara, Sevinç Mat. , 1977.

İbn Haldun’un Metodu (…), / aynı eser /, gözden geçirilmiş 2. basım,/ “Ek”/ A.Ü.S.B.F. Yay., Ankara 1982.

Ronald Dworkin, “Felsefe ve Siyaset” : Bryan Maggee, Yeni Düşün Adamları, Haz.: M.Tunçay, Millî Eğitim Bak. Yay., İstanbul 1979. (Çeviri.)

“ ‘Hürriyet, Eşitlik, Kardeşlik’ Üzerine Mektup”, Toplum ve Bilim, Sayı:14 (1981), ss. 157-163.

“Anahanlık ve ‘Modern’ Antropolojinin Çıkmazı : Godelier Örneği”, Yapıt Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Sayı : 47-2 (1983), ss. 55-62.

“Tarihöncesinden Tarihe Şamanlık”,A.Ü.S.B.F.D.,Cilt: XXXVIII – Sayı:1-4 (1983), ss. 97-114.

“ ‘İlk Devlet’ Neye Yarar? ”,Yapıt Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 49-4 ( 1984) , ss. 84-98.

“Evrim Teorisi ve Anahanlık Tartışmaları”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt XXXIX – Sayı : (1984), ss. 157-166.

“İlkel Toplum – Uygar Toplum İlişkisi Konusundaki Yaklaşımlara Bir Bakış”, Prof. Aziz Köklü’nün Anısına Armağan A.Ü.S.B.F. Yay ., Ankara 1984, ss. 227-240.

“Siyasal Teori Üzerine Düşünceler”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXXIX – Sayı : 1-4 (1984), ss. 167-172.

Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, Kaynak Yay. 1985, V. Yay. 1986, Ankara 1986.

“Düşünce ve Bilim Tarihi : Osmanlılık Öncesinde Türklerin Kültür Kökenlerine Bir Bakış” Türkiye Tarihi 1 – Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Yayın yön.: S. Akşin, Cem Yay., İstanbul 1988, 1991, 2001, 2004, 2008,2010.

“Siyasal Tarih : Açıklamalı Bir Kronoloji”, T.T. 1 – Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Cem Yay., İstanbul 1988, 1991, 2001, 2004, 2008,2010.

“Uluslararası Hukuk Karşısında İlke ve Ölçüt Olarak Demokrasi”. Gündüz Ökçün’e Armağan, A.Ü.S.B.F. Yay.,Cilt: 47 – Sayı 1-2, 1992, ss. 187-192.

“İngiliz Dilinin Tarihsel Temelleri Üzerine Söyleşi”, A.Ü.İ.F. Yıllık , Ankara 1993, ss. 143-163.

“ ‘İtalya denizde mi yürür?’ ”, Toplumsal Tarih, Sayı: 127 (Temmuz 2004), ss. 104-107.

“Computational Intelligence and Philosophical Questions”, International Conference on Computational Intelligence” NEU 2004.

Osmanlı: Örgüt-İnanç-Davranış’tan Hukuk–İdeoloji’ye , İletişim Yay., 6. basım 2009.

“Bilim ve Ütopya’da İbn Haldun”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 148, Ekim 2006.

“Mukaddime’ye Dâir ve Sâir”, Toplum ve Bilim, Sayı: 107, 2006, ss. 7-42.

“Karahanlılar ve Dîvân Lûgat-it-Türk” Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Dil ve Edebiyât Sempozyumu, YDÜ, Lefkoşa, Bildiriler, 2008, ss.7-12.

Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler , (gözden geçirilmiş 4. basım,) Doğu Batı Yayınları, Ankara 2009.

“Fuzulî Zamânı”, Fuzulî Sempozyumu, YDÜ, Lefkoşa, 2009.

“Türk Destanları: Tarihsel Zemin” , Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı – Yakın Doğu Üniversitesi, Lekoşa 2010.

İbn Haldun : Metodu ve Siyaset Teoris i, (Prof. Dr. Süleyman Uludağ çevirisinin esas alınarak yeni yazım,) Doğu Batı Yayınları, Ankara 2010.

VI. SON İDARÎ ve TEMSİLÎ GÖREVLER

1993-2001: Yakın Doğu Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Rektör Yardımcılığı, Rektör Vekilliği.

2001 – : Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü.