Prof. Dr. Murat ATALI

Also available in: English, العربية

Adı Soyadı: Murat Atalı
Doğum Tarihi:08.02.1970, Sürmene
Unvanı: Doçent

Öğrenim Durumu:

 • Lisans Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi 1990
 • Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Selçuk Üniversitesi 1993
 • Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Regensburg (Almanya) Üniversitesi 2001

Akademik Unvanlar:

 • Arş. Gör. Hukuk Fakültesi Atatürk Üniv. 1991
 • Arş. Gör. Hukuk Fakültesi Selçuk Üniv. 1995
 • Yrd. Doç. Hukuk Fakültesi Selçuk Üniv. 2001
 • Yrd. Doç. Hukuk Fakültesi Gazi Üniv. 2003
 • Doçent Hukuk Fakültesi Bilkent Üniv. 2008
 • Doçent unvanını aldığı tarih: 11 Şubat 2008

Kitaplar

 • Noterlik Hukuku (Doç.Dr. Ömer Ulukapı ile birlikte), 2. Bası, Konya 2001,
 • Internationale Zuständigkeit im deutsch-türkischen Rechtsverkehr, Frankfurt a.M. 2001, Doktora Tezi, (Peter Lang Verlag)
 • Medenî Usûl Hukukunda Davanın İhbarı, Ankara 2007, Doçentlik Tezi, Yetkin Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.Hukuk Yargılamamızda Genel Mahkemeler, Görev Kavramı ve Görevsizlik Kararı”, S.Ü. Hukuk Fakültesinin Prof. Dr. Halil Cin’e 10. Hizmet Yılı Armağanı’ndan (sayfa 525-551) ayrı basım, Konya 1995.

2.“Hukuki ve Ticari Konularda Mahkemelerin Yetkisi ile Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizine İlişkin 44/2001 Sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü’nün Üçüncü Ülkeler Bakımından Uygulanabilirliği”, Prof.Dr. Baki Kuru’ya 75. Yaş Günü Armağanı, TBB, Ankara 2004, s. 101-115.

3.“Ara Bağlantı Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Bu Sözleşmelerden Doğan İhtilafların Çözümünün Ait Olduğu Yargı Kolu”, A.Ü.E.H.F.D., Y. 2006, C. X, S. 1-2, s. 315-339.

4.“Avrupa Birliğinde İdare Merkezi Teorisinin Milletlerarası İflâs Hukuku Bakımından Geçerliliği”, MİHDER, Y. 2006, S. 4, s. 881-905.

5.“İsviçre Federal Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ön Tasarısı Hakkında Değerlendirmeler”, MİHDER, Y. 2006, S. 3, s. 607-631.

6.“Beachtung ausländischer Rechtshängigkeit im türkischen Recht“, ZZPInt (Zeitschrift für Zivilprozess International), Bd. 10, 2005, s. 417-431.

7.“Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanılması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar”, (Dr. Savaş Bozbel ile birlikte) A.Ü.E.H.F.D., Y. 2005, C. IX, S. 1-2, s. 451-474.

8.“Tarihi Bir Tesadüf: İsviçre’de ve Türkiye’de Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarıları, -Temel Yapıdaki Benzerlikler ve Farklılıklar-“, HPD, Eylül 2006, S. 8, s. 111-113.

9.“Avusturya’da Noterlik Hukuku Alanındaki Gelişmeler ve Noterlerin Bazı Çekişmesiz Yargı İşlerinde Mahkeme Komiseri Sıfatıyla Görev Almaları”, Prof.Dr. Yavuz Alangoya için Armağan, İstanbul 2007, s. 37-45.

10.“İnternet Ortamında Tahkim ve Usûl Hukuku Sorunları” e-akademi, Sayı: 60, Şubat 2007, (http://www.e-akademi.org/makaleler/matali-1.htm)

11.“Prozessführungsbefugnis von Außenhandelsgesellschaften im Zivilprozess”, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 173-178.

12.“Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Vakıalar Hakkında Dava Dışında Edindiği (Şahsî) Bilgisini Kullanması”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Halûk Konuralp Anısına Armağan (Yetkin Yayınları), C. 1, s. 139 – 161, Ankara 2009.

13.“Almanya’da Çekişmesiz Yargı Reformu ve Bunun Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Saim Üstündağ’a Armağan (Adalet Yayınevi), s. 105-114, Ankara 2009.

14.“Türk Medenî Usûl Hukuku Açısından Davada Yabancıların Durumu”, Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Uluslararası Sempozyum Bildirileri,
15-16 mayıs 2009, Eskişehir, Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 175, Ankara 2010, s. 545-561

15.“Islah Yoluyla İleri Sürülen Talep Bakımından Zamanaşımının Kesildiği Tarih”, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan (Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak. Dergisi Özel Sayı), İzmir 2010, C. I, s. 115-127.