Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI K AKTS
TUR 101 Osmalı Türkçesi 1 3 5
TUR 102 Türkiye Türkeçesi 1 3 5
TUR 103 Yeni Türk Edebiyatı 1 3 5
TUR 104 Edebiyat Bilgileri 1 3 5
TUR 105 Türkçe Kompozisyon 1 3 5
TUR 106 Batı Edebiyatı Akımları 1 3 5
AİT 101 Atatürk İlkeleri Ve Inkılap Tarihi 1 2 4
ENG 101 İngilizce 1 3 5
KREDİ 23 39

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI K AKTS
TUR 111 Osmalı Türkçesi 2 3 5
TUR 112 Türkiye Türkeçesi 2 3 5
TUR 113 Yeni Türk Edebiyatı 2 3 5
TUR 114 Edebiyat Bilgileri 2 3 5
TUR 115 Türkçe Kompozisyon 2 3 5
TUR 116 Batı Edebiyatı Akımları 2 3 5
AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve Inkılap Tarihi 2 2 4
ENG 111 İngilizce 2 3 5
KREDİ 23 39

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI K AKTS
TUR 201 Osmalı TÜRKÇESİ 3 3 5
TUR 202 Türkiye Türkeçesi 3 3 5
TUR 203 Yeni Türk Edebiyatı 3 3 5
TUR 204 Eski Türk Edebiyatı 1 3 5
TUR 205 Türk Halk Edebiyatı 1 3 5
PER 201 Farsça 3 5
ENG 201 İngilizce 3 3 5
KREDİ 21 35

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI K AKTS
TUR 211 Osmalı Türkçesi 4 3 5
TUR 212 Türkiye Türkçesi 4 3 5
TUR 213 Yeni Türk Edebiyatı 4 3 5
TUR 214 Eski Türk Edebiyatı 2 3 5
TUR 215 Türk Halk Edebiyatı 2 3 5
TUR 216 Türk Dili Tarihi 1 3 5
ENG 211 İngilizce 4 3 5
KREDİ 21 35

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI K AKTS
TUR 301 Türk Halk Bilgisi 3 5
TUR 303 Yeni Türk Edebiy 5 3 5
TUR 304 Eski Türk Edebiy 3 3 5
TUR 305 Türk Dili Tarihi 2 3 5
TUR 306 Dilbilimi 1 3 5
COM101 Bilgisayar Eğitimi 1 3 5
Seçmeli Ders 3 5
Seçmeli Ders 3 5
KREDİ 24 40

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI K AKTS
TUR 313 Yeni Türk Edebiyatı 6 3 5
TUR 314 Eski Türk Edebiyatı 4 3 5
TUR 315 Türk Dili Tarihi 3 3 5
TUR 316 Dilbilimi 2 3 5
TUR 317 Edebi Metin Karşılaştırmaları 3 5
TUR 318 Sözlü Edebiyat Uygulamaları 3 5
COM102 Bilgisayar Eğitimi 2 3 5
Seçmeli Ders 3 5
KREDİ 24 40

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI K AKTS
TUR 402 Türk Edebiyatında Nazım 3 5
TUR 404 Araştırma Yöntemleri 3 5
TUR 405 Çağdaş Türk Lehçeleri 3 5
TUR 407 Kıbrıs Türk Tarihi 3 5
TUR 408 Kıbrıs Türk Edebiyatı 3 5
TUR 409 Türk Kültür Tarihi 3 5
KREDİ 18 30

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI K AKTS
TUR 411 Karşılaştırmalı Edebiyat 3 5
TUR 412 Türk Edebiyatında Nesir 3 5
TUR413 Konuşma Ve Yazma Metodolojisi 3 5
TUR 415 Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları 3 5
TUR 417 Mezuniyet Çalışması 3 5
TUR 418 Kıbrıs Türk Kültürü 3 5
KREDİ 18 30

DERS TANIMLARI

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

TUR 101 Osmanlı Türkçesi 1 (3-5)
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arap alfabesi, harflerin tanımı ve birleşmeleri ile Türkçe
metinlerin okunması çalışmaları yapılacaktır.

TUR 102 Türkiye Türkçesi 1 (3-5)
Türk dilinin tarih içindeki yayılma alanları, başlıca yazı dilleri ve bu dillerdeki eserlere genel
bakış ve örnekler üzerinde durularak, Türkçenin ses bilgisi (fonetik) özellikleri işlenecektir.

TUR 103 Yeni Türk Edebiyatı 1 (3-5)
1839 Tanzimat Fermanının ilânından sonra Türk edebiyatında görülen yenilikler, Batı
edebiyatından giren türler, şekil özellikleri, gazete, tercüme çalışmaları üzerinde durulacaktır.

TUR 104 Edebiyat Bilgileri 1 (3-5)
“Edebî eser” tanımıyla birlikte, nazım ve nesirde üslûp ve şekil özellikleri, aruz, hece
kalıpları örneklerle işlenecektir. Nazımda edebî sanatlar en geniş biçimde verilecek, edebî
türler tanıtılacaktır.

TUR 105 Türkçe Kompozisyon 1 (3-5)
Türkçenin genel yapısı gözönüne alınarak kelime ve cümle yapısı, yazım kuralları, noktalama
işaretleri, genel kompozisyon kuralları, paragraf yazma teknikleri üzerinde durulacaktır.

TUR 106 Batı Edebiyatı Akımları 1 (3-5)
Batı Edebiyatının hümanizmden başlamak üzere belli başlı edebî akımları, özellikleri, Batı
Edebiyatının bazı önemli eserleri ve Türk edebiyatındaki etkileşimler örnek eserler üzerinde
değerlendirmelerle incelenecektir.

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 (2-0- 2)
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel
ve sosya-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı
Devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan millî
devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ile Atatürk’ün liderliğinde verilen mücadele
sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu işlenmecektir.

ENG 101 İngilizce 1 (3-5)
İngilizcede alfabe, to be fiili, possessive adjectives üzerinde durularak uygulamalı çalışmalar
yapılacaktır.

Bahar Dönemi

TUR 111 Osmanlı Türkçesi 2 (3-5)
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça kelimelerin yapıları, sülasi fiillerin ismi fail, ismi
mef’ul vb. şekilleri üzerinde durulacaktır.

TUR 112 Türkiye Türkçesi 2 (3-5)
Türkçenin yapı bilgisi(Morfolojik) özellikleri incelenecek yapım ve çekim ekleri işlenecektir.

TUR 113 Yeni Türk Edebiyatı 2 (3-5)
Bu dönemde Tanzimat dönemi roman ve hikâyesi ile Tanzimat dönemi ana temalarını işleyen
romanlar incelenecektir.

TUR 114 Edebiyat Bilgileri 2 (3-5)
Edebi sanatlar örnek eserler üzerinde uygulamalarla incelenecektir.

TUR 115 Türkçe Kompozisyon 2 (3-5)
Yazılı ve sözlü anlatım türleri üzerinde durulacak ve yazımla ilgili teknik ve estetik bilgiler
verilecektir.

TUR 116 Batı Edebiyatı Akımları 2 (3-5)
Batı edebiyatının klasik, romantik, realist, natüralist, sembolizm vb. önemli unsurlarının
örnek eserlerle incelenmesi üzerinde durulacaktır.

ENG 111 İngilizce 2 (3-5)
İngilizcedeki Simple Present biçimler üzerinde durularak, saatler, meslek isimleri ve sosyal
ifadeler metinlerle uygulanacaktır.

AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 (2-0- 2)
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş milletler
seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları çerçevesinde,
devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasî,
sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasî olayların
günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesidir.

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

TUR 201 Osmanlı Türkçesi 3 (3-5)
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça mastarlar ve mastarlardan türemiş kelimeler üzerinde
durularak metinler üzerinde uygulamalar yapılacaktır.

TUR 202 Türkiye Türkçesi 3 (3-5)
Kelime grupları, Türkçede genel cümle yapısının tanınması, cümlenin öğeleri üzerinde
örneklerle durulacaktır.

TUR 203 Yeni Türk Edebiyatı 3 (3-5)
Servet-i Fünun dönemi şiiri incelenecektir.

TUR 204 Eski Türk Edebiyatı 1 (3-5)
Eski Türk Edebiyatı kavramı üzerinde durulacak ve başlangıçtan itibaren Türk edebiyatının
metinleri ve yazarları işlenecektir. (8. yy.-12. yy.)

TUR 205 Türk Halk Edebiyatı 1 (3-5)
Türk Halk Edebiyatının destan ve halk hikâyelerinden başlayarak Türk halk şiirine özgü tür
ve şekiller tanıtılarak halk edebiyatının genel özelliklerini, temel kavramları ve kaynakları
üzerinde durulacaktır.

PER 201 Farsça (3-5)
Farsça-Türkçe arasındaki ilişkiler ve kelime alışverişi, alfabe, cümle kuruluşu, yardımcı fiiller
ve şahıs zamirleri ve tamlamaların kuralları, tekil-çoğul (kelime ve cümle), fiiller ve
zamanlara göre çekimleri üzerinde durularak özellikle Osmanlı Türkçesindeki Farsça
unsurlar Farsça metinler üzerinde uygulamalarla incelenecektir.

ENG 201 İngilizce 3 (3-5)
Simple Present ifadelerin yanısıra some/any, prepositions of place, there is/are directions,
was, were, can, can not ifadeleri üzerinde metin üzerinde uygulamalarla durulacaktır.

Bahar Dönemi

TUR 211 Osmanlı Türkçesi 4 (3-5)
Arapça kelimelerde kemiyet, keyfiyet, izâfet, birleşik şekiller metinler üzerinde uygulamalarla
incelenecektir.

TUR 212 Türkiye Türkçesi 4 (3-5)
Türkçede cümle türleri ve öğeleri üzerinde durulacaktır.

TUR 213 Yeni Türk Edebiyatı 4 (3-5)
Servet-i Fünun dönemi romanı incelenecektir.

TUR 214 Eski Türk Edebiyatı 2 (3-5)
13.- 15. yüzyıllar arası Anadolu’da gelişen Türk edebiyatı yazarları ve eserleriyle
incelenecektir.

TUR 215 Türk Halk Edebiyatı 2 (3-5)
15.-19. yüzyıl Türk halk edebiyatı örnekleri, yazarları ve eserleri ile tanıtılacak ve bu
eserlerden seçilecek örnekler üzerinde uygulama yapılacaktır. Halk edebiyatı türleri
tanımlanıp tahlil edilecektir. Mit, masal, efsane, halk hikâyesi, destan, fıkra, tekerleme,
bilmece, atasözü, deyim, dua-beddua vs. türler üzerinde örneklerle durulacaktır.

TUR 216 Türk Dili Tarihi 1 (3-5)
Göktürk ve Uygur dönemi Türk Dili tarihi metinlerle incelenecek Göktürk yazısından
başlanarak, yazıtlar üzerinde durulacak, dönemin dil özellikleri verilecektir.

ENG 211 İngilizce 4 (3-5)
Simple Past ve time expressions üzerinde, metin üzerinde uygulamalarla durulacaktır.

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

TUR 301 Türk Halk Bilgisi (3-5)
Avrupa’da “folklore”nin (halkbilgisi) doğuşu ve gelişimi, bu alandaki teori ve yöntemler,
Türk halk bilgisiyle ilgili ana unsurlar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TUR 303 Yeni Türk Edebiyatı 5 (3-5)
Servet-i Fünun dönemi yazarlar ve şairler ele alınacaktır.

TUR 304 Eski Türk Edebiyatı 3 (3-5)
16. yüzyıl Türk edebiyatında nazım ve nesirde önemli şair ve yazarların eserleri üzerinde
durulur. Fuzuli, Baki, Zâti ve Hayali Bey gibi şairlerin eser ve divanlarından seçilmiş örnekler
şerh edilecektir.

TUR 305 Türk Dili Tarihi 2 (3-5)
Orta Türkçe, Doğu Türkçesi(Karahanlı, Harezm, Çağatay) üzerinde durulacak, metinler
üzerinde dil incelemeleri yapılacaktır.

TUR 306 Dilbilimi 1 (3-5)
Dilbilimin tarihçesi, göstergebilim ve dil, dilbilimin dalları (sesbilim, fonoloji, biçim bilgisi,
dizim bilgisi, anlambilim, sözlük bilgisi, lehçebilim v.b.) yabancı dillerle mukayeseli olarak
işlenecektir.

COM 101 Bilgisayar Eğitimi 1 (3-5)
Günlük ve akademik hayatta gerçekleşen yazışmaların daha verimli ve anlaşılabilir olmasını
sağlayan Microsoft Word programı öğretilecektir.

Bahar Dönemi

TUR 313 Yeni Türk Edebiyatı 6 (3-5)
II. Meşrutiyet döneminden günümüze kadar şiir ve nesri yazarları ve eserleriyle
incelenecektir.

TUR 314 Eski Türk Edebiyatı 4 (3-5)
17. ve 18. yüzyıl Türk Edebiyatının nazım ve nesirde önemli şair ve yazarlarının eserleri
üzerinde durulacak, Nefi, Nabi, Nedim, Şeyh Galip gibi şairlerin şiirleri şerh edilecek,
dönemin edebî eserleri ile tanıtılacaktır.

TUR 315 Türk Dili Tarihi 3 (3-5)
Kıpçak Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinin dil özellikleri metinlere dayalı olarak
incelenecektir.

TUR 316 Dilbilimi 2 (3-5)
Sesbilimin tarihçesi anlatılarak akustik ve fizyolojik sesbilim irdelenecek, ses organları ve
işlevleri üzerinde durulacak ve Türkçedeki sesli-sessiz sesler, tüm özellikleriyle incelenerek
bu seslerin tüm özellikleri ve konuşma dilindeki işlevleri anlatılacaktır. Ayrıca ses olaylarının
nedenleri, ses değişmeleri, sözlü ve yazılı dil kullanımı ile biçimsel sesbilim üzerinde
durulacaktır.

TUR 317 Edebi Metin Karşılaştırmaları (3)
Türk ve İran Edebiyatının, özellikle 12.yy-18.yy. arasındaki etkileri üzerinde durularak
metinler üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır.

TUR 318 SÖZLÜ EDEBİYAT İNCELEMELERİ
Sözlü edebiyatın nazım ve nesir sahasından seçilecek metinlere sermerkezli yöntemlerle
inceleneceği bir derstir. Dersin içeriğinde masal, destan, efsane, hikaye, fıkra, mani vs.
türlerin metin incelemeleri yer almaktadır.

COM 102 Bilgisayar Eğitimi 2 (3-5)
Günlük ve akademik hayatta gerekli olan hesaplama ve sunu hazırlama çalışmalarının daha
verimli ve anlaşılabilir olmasını sağlayan Microsoft Excel ve PowerPoint programlarının
öğretimi.

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

TUR 402 Türk Edebiyatında Nazım (3-5)
Divan şiiri, oluştuğu ve gelişti çağların sanat anlayışını yansıtan özellikleri yanı sıra, aruz
ölçüsü, uyak kuralları, nazım biçimleri ve türleri üzerinde durmak, hece ölçüsü, halk şiiri
nazım biçimleri ve türleri için de aynı değerlendirmeyi dilkkate almak, Osmanlı döneminden
cumhuriyete kadar değişim ve gelişimlerini öğretmek.

TUR 404 Araştırma Yöntemleri (3-5)
Anlatım ve yazım kurallarının genel tekrarıyla, kaynakça, dipnot yazma, mezuniyet ve tez
çalışmalarına hazırlık olmak üzere, yapılacak bu tür çalışmalarda kullanılacak tüm araştırma
yöntemleri verilecektir.

TUR 405 Çağdaş Türk Lehçeleri (3-5)
Çağdaş Türk Lehçelerinde ses değişikliği ve benzerlikleri, (Altayca, Hakan, Kerkük, Kırgız,
Tuna; Yolut grupları arasında) ünlü sistemleri, bu lehçeleri kullanan halklar metinler üzerinde
uygulamalarla anlatılacaktır.

TUR 409 Türk Kültür Tarihi (3-5)
Kültür ve uygarlık arasındaki fark belirtilerek uygarlıkların kökeni hakkında bazı varsayımlar
üzerinde durulacaktır. Daha sonra Türklerin anayurdu ve dünyaya yayılmaları konusu
işlenerek çeşitli Türk Devletleri hakkında özlü bilgiler verilecektir. Türklerin Bozkır Kültürü
irdelendikten sonra, İslam Türk dönemindeki Türk kültürü işlenerek edebi kültür, sosyal
yaşam ve sanat konuları da ele alınacaktır.

TUR 407 Kıbrıs Türk Tarihi (3-5)
Kıbrıs tarihinin başlangıç döneminden Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethi kadar giriş, Kıbrıs’ta
Türk hâkimiyeti ve 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
kuruluşuna kadar tarihî olaylar ve tarihî eserler incelenecektir.

TUR 408 Kıbrıs Türk Edebiyatı (3-5)
Kıbrıs Adasının 1571’de Osmanlı idaresine geçmesinden sonra başlayan Türk Edebiyatı
tanıtılacak, manzum ve mensur bütün türlerde verilmiş eserleri incelenecektir.

Bahar Dönemi

TUR 411 Karşılaştırmalı Edebiyat (3-5)
Genel olarak edebiyat kavramı üzerinde durularak genel biçimin dışında doğu ve batı
edebiyatları arasında önemli eserler üzerinden incelemeler yapılacaktır.

TUR 412 Türk Edebiyatında Nesir (3-5)
Türk edebiyatının düzyazı metinlerinin çerçevesi çizilerek edebî, tarihî, dinî ve tasavvufî çok
sayıda metni okuma, anlama ve yorumlama (destanî hikâyeler, halk hikâyeleri, hikâyeler,
menakıbnâmeler,tezkireler….) 

TUR 413 Konuşma ve Yazma Metodolojisi (3-5)
Ses – nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma (boğumlanma), heceleri doğru vurgulayabilme,
düzgün cümle kurma, konuşmaları vücut diliyle destekleme ve etkili konuşma planını yapma
(sunuş) becerilerini kazandırmak; ayrıca Türkçenin yazım kuralları ve yazılı anlatım türleri
doğrultusunda yazma yeteneğini geliştrirmek.

TUR 415 Çağdaş Türk Edebiyatları (3-5)
Doğu Türk dili ve lehçeleri, Aral-Hazar , Kıpçak dil ve lehçeleri, Ural-Volga, Kıpçak dil ve
lehçeleri, Çuvaşça, Türkmence, Azeri ve Gagavuz, Balkan Türkçeleri edebiyatları üzerinde
incelemeler yapılacaktır.

TUR 417 Mezuniyet Çalışması (3-5)
Son sınıf öğrencilerine ilgi alanlarına yönelik araştırma yöntemleri ışığında bilimsel çalışma
yapabilme olanağı verilerek, danışmanlar gözetiminde mezuniyet çalışması yaptırılacaktır.

TUR 418 Kıbrıs Türk Kültürü (3-5)
Kıbrıs Türk kültürü üzerinde durulacaktır.