Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

KODU Dersin Adı T U K
TAR 101 Osmanlı Türkçesi I 4 4
TAR 102 Tarih Metodolojisi ve Kaynak Bilgisi 3 3
TAR 103 Türk Tarihine Giriş I 3 3
TAR 104 İlkçağ Tarih ve Medeniyeti (Antik Yunan-Roma-Mısır) 3 3
TAR 105 İlkçağda Anadolu Tarihi 3 3
TUR 108 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 2
ENG 101 İngilizce I 3 3
AİT-101 Atatürk İlke ve İnkılâpları I 2 2
Toplam Kredi 23

II. Yarıyıl

KODU Dersin Adı T U K
TAR 111 Osmanlı Türkçesi II 4 4
TAR 112 Ortaçağ Avrupa Tarih ve Medeniyeti 3 3
TAR 113 Türk Tarihine Giriş II 3 3
TAR 114 İslâm Tarihi ve Medeniyeti 3 3
TAR 115 İlkçağ Tarih ve Medeniyeti II 3 3
TUR 118 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 2
ENG 111 İngilizce II 3 3
AİT-102 Atatürk İlke ve İnkılâpları II 2 2
Toplam Kredi 23

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

KODU Dersin Adı T U K
TAR 201 Osmanlı Arşiv Vesikaları I 3 3
TAR 202 Yeniçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti 3 3
TAR 203 Osmanlı Tarihi (1299-1451) I 3 3
TAR 204 Uygarlık Tarihi I 3 3
TAR 205 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Tarihi I 3 3
TAR 206 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Devri Türkiye Sosyal-Ekonomik Tarihi 3 3
COM 101 Bilgisayar I 3 3
COĞ 101 Genel Coğrafya 3 3
Toplam Kredi 24

IV. Yarıyıl

KODU Dersin Adı T U K
TAR 211 Osmanlı Arşiv Vesikaları II 3 3
TAR 212 Yakınçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti 3 3
TAR 213 Osmanlı Tarihi (1451-1520) II 3 3
TAR 214 Uygarlık Tarihi II 3 3
TAR 215 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Tarihi II 3 3
TAR 216 Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihçileri 3 3
COM 111 Bilgisayar II 3 3
COĞ 111 Türkiye Coğrafyası 3 3
Toplam Kredi 24

ÜÇÜNCÜ YIL

V.Yarıyıl

KODU Dersin Adı T U K
TAR 301 Osmanlı Arşiv Vesikaları III 3 3
TAR 302 Bizans Devleti Tarihi I 3 3
TAR 303 Osmanlı Tarihi (1520-1789) III 3 3
TAR 304 Osmanlı Devlet Teşkilatı I 3 3
TAR 305 Türk Dünyası Tarihi 3 3
TAR 306 Kıbrıs Tarihi I 3 3
ENG 301 İngilizce (Seçmeli) 3 3
ARAP 101 Arapça I (Seçmeli) 3 3
FAR 101 Farsça I (Seçmeli) 3 3
GRE 101 Yunanca I (Seçmeli) 3 3
Toplam Kredi 21

VI.Yarıyıl

KODU Dersin Adı T U K
TAR 311 Osmanlı Arşiv Vesikaları IV 3 3
TAR 312 Bizans Devleti Tarihi II 3 3
TAR 313 Osmanlı Tarihi (1520-1789) IV 3 3
TAR 314 Osmanlı Devlet Teşkilatı II 3 3
TAR 315 20. yy Türk Dünyası Tarihi 3 3
TAR 316 Kıbrıs Tarihi II 3 3
TAR 317 Türk Kültür ve Düşünce Tarihi (Seçmeli) 3 3
ENG 311 İngilizce VI (Seçmeli) 3 3
ARAP 111 Arapça II (Seçmeli) 3 3
FAR 111 Farsça II (Seçmeli) 3 3
GRE 111 Yunanca II (Seçmeli) 3 3
Toplam Kredi 21

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl

KODU Dersin Adı T U K
TAR 401 Osmanlı Tarih Metinleri I 3 3
TAR 402 Milli Mücadele ve Meseleleri Tarihi 3 3
TAR 403 Çağdaş Dünya Tarihi 3 3
TAR 404 Osmanlı Devleti İktisat Tarihi 3 3
TAR 405 Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri 3 3
ENG 401 İngilizce Tarih Metinleri (Seçmeli) 3 3
TAR 406 Osmanlı Devleti Sosyal-Kültürel Tarihi (Seçmeli) 3 3
Toplam Kredi 18

VIII. Yarıyıl

KODU Dersin Adı T U K
TAR 411 Osmanlı Tarih Metinleri II 3 3
TAR 412 Bitirme Tezi 4 4
TAR 413 Amerika Tarihi 3 3
TAR 414 Türkiye’de Siyasi Partiler 3 3
TAR 415 Tarih Felsefesi 3 3
ENG 401 İngilizce Tarih Metinleri (Seçmeli) 3 3
TAR 416 Ortadoğu Tarihi (Seçmeli) 3 3
Toplam Kredi 19

TOPLAM KREDİ: SEKİZ DÖNEMLİK 173 KREDİ
T: HAFTALIK TEORİK DERS SAATİ
U: HAFTALIK UYGULAMA DERS SAATİ
K: DERSİN KREDİSİ

I. SINIF:
I. YARIYIL

Osmanlı Türkçesi I: (4-0) 4
Osmanlı alfabesi, harflerin birleşmesi, transkripsiyonun gereği ve harfler, Elif, vav ve ye‘nin durumu, Türkçe kelimeler de imla harekeler Arapça ve Farsça kelimelerin imlası sülasi fillerde fail, mefuller, Arapça rakamlar, harf-i tarif, tamlamalar, aksam-ı sebâ konuların yanında ve örnek metinlerle okumanın geliştirilmesi

Tarih Metodolojisi ve Kaynak Bilgisi : (3-0) 3
Tarih nedir ? Tarih metodu nedir ? Tarih araştırma, inceleme, yazım usul ve teknikleri nelerdir? Tarih ve faydalandığı ilimler, tarihin kaynakları, bu kaynakların tasnifi, tenkidi; eser yazmada hazırlık safhası, konunun tespiti, bibliyografyanın ve arşiv malzemelerinin tespiti ve toplanması, not alma teknikleri ve notların tasnifi; eseri kaleme alma, dipnot, bibliyografya yazma teknikleri, tarih felsefesine dair özet bilgiler verilmektedir.

Türk Tarihine Giriş I: (3-0) 3
Türk adı, soyu, anayurdu, Türklerin yayılmaları, İslâmiyet Öncesi kurulan Türk Devletlerinin tarihleri, (Saka, İskit Türk İmparatorluğu ve Kengeres Devleti, Hun İmparatorluğu, (Asya Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Akhunhar), Göktürk Hakanlıkları, (Doğu Göktürkler, Batı Göktürkler), Türgişler, Karluk Yabguluğu, Uygur Hakanlıkları.

İlkçağda Anadolu Tarihi: (3-0) 3
Ağırlığı Anadolu teşkil etmek üzere Hellenistik devirlerden önce Önasya’daki belli başlı kültür merkezleri ve bunlar arasındaki siyasi, kültürel ilişkiler anlatılmaktadır.

Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0) 2
Dilin tanımı ve önemi; dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçiliş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, kaynakça, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

Atatürk İlke ve İnkılâpları I: (2-0) 2
III. Selimle başlayan yenileşme haraketlerinden başlanılarak Mustafa Kemal Paşa’nın 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruşuna kadar ortaya çıkan siyasî, sosyal ve ekonomik olaylar incelenmektedir.

Ortaçağ Avrupa Tarih ve Medeniyeti: (3-0) 3
Roma İmparatorluğu’nun dağılma süreci; Hristiyanlığın doğuşu, yayılması ve Roma’da sağlamlaşması; Kavimler göçü sonucu kurulan Cermen devletleri; Frank Devleti; Avrupa tarihinin kuzey-doğu ve güney-doğu kenar konuları (Norman, Slav ve Bizans çevreleri; Yüksek Ortaçağın iki evrensel catısı (Kutsal Roma-Alman İmparatorluk tacı ile Kilise) ve bu iki gücün çatışması; Haçlı seferleri; Geç ortaçağda şehirlerin siyasal güçlerinin artısı, feodal düzenin çözülmesi ve territoryal devlet aşaması üzerinden oluşmaya ulusal krallıklar. Cermenler, Slavlar ve Asyalı Bozkır halklarının sosyal kültürel yapıları; Batı aleminin ilk çatısı olan Karolenj İmparatorluğunda yönetim, tarım, feodalite, kilise ve kültür; Yüksek ortaçağda kilise ve Cluny reform hareketi; Yüksek ortaçağ kültürü (şövalyelik,üniversiteler ve skolastik sanat) Geç ortaçağın şehir kültürü; coğrafi keşiflerin maddi ve bilimsel hazırlıkları; papalığın zayıflaması ve konsilyarizm; Renaissance ve reformasyon’a açılan kapı : Hümanizm.

Türk Tarihine Giriş II: (3-0)3
Hazar Hakanlığı, Avar Hakanlığı, Bulgar Devletleri (İtil-Tuna Bulgar Hanlığı), Karahanlı Hanlıklarını sosyal, siyasî ve ekonomik hayatlarının incelenmesi.

İlkçağ Tarih ve Medeniyeti II: (3-0) 3
Eski Yunanistan’da kültürel gelişmeler; Hellenizmin tanımı, karakteristik özellikleri, Hellenistik devirdeki gelişmeler; Başlangıçtan Batı Roma’nın yıkılışına kadar Roma kültürü; Constantinapolis’in kuruluşundan sonra Batı-Doğu Roma arasındaki kültürel farklılıklar ve Doğu Roma kültürü.

Türkçe II : Sözlü Anlatım (2-0) 2
Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar.
Anlama Teknikleri: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini artırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini artırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi

Atatürk İlke ve İnkılâpları II: (2-0) 2
Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruşundan itibaren vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılâplar değerlendirilmektedir.

II. SINIF:

III. YARIYIL

Osmanlı Arşiv Vesikaları I: (3-0) 3
Osmanlı tarihi kaynakları Osmanlı tarihçileri, Arapça Farsça tamlamalar ve deyimler Osmanlı arşivleri,Tarih çevirme, transkripsiyon, transliterasyon, ebcet konularının yanında örnek metinlerle Osmanlıca bir parçanın bugünkü dile çevrilmesi.

Yeniçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti: (3-0) 3
Ortaçağ Avrupa’sı genel çizgileri ile verildikten sonra keşifler (matbaa, ateşli silahlar, gemicilik, Amerika ve Hindistan’ın keşfi), sömürge imparatorlukları (Portekiz-İspanya), Rönesans ve Reform gibi konular işlenmektedir.

Osmanlı Tarihi I (1299-1451): (3-0) 3
Osmanlı Devleti’nin, kuruluşundan XVI. yüzyılın ortalarına kadar siyasi ve kültürel tarihi ana hatları ile incelenmektedir.

Uygarlık Tarihi I (3-0 ) 3
Uygarlık Nedir? Uygarlıklararası Etkiler, Uygarlıkların Evrimi, Batı Uygarlığının Doğuşu Ve Gelişimi,(İlkçağ, Roma, Hristiyanlık )Ortaçağ (Feodalite, Kilise ve Ortaçağdaki Rolü, Kentlerin Uyanışı:Burjuvazinin Doğuşu) Yeniçağ 16.17.18.YY. (Teknik Dönüşümler Keşif Yılları,Rönesans ve Reform, İngiltere’de Parlamenterizm, 18.YY. ve Fransa’nın Etkisi ,Yakınçağ:Fransız Devrimi, Milliyetler ilkesinin Doğuşu ve Gelişimi, Sanayi Devrimi ve Sonuçları,, Emperyalizm, Batı Uygarlığının Bugünkü Tablosu ile Birleşik Amerika incelenecektir.

Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Tarihi I: (3-0) 3
Oğuzların İslâmiyeti kabul etmeleri, Büyük Selçuklular, Irak Selçukluları, Kirman Selçukluları, Türklerin Anadolu’ya gelişi, burada kurdukları beylikler ve Türkiye Selçukluları anlatılmaktadır.

Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Devri Türkiye’nin Sosyal Ekonomik Tarihi: (3-0) 3
Bizans üzerinde kurulan Selçuklu hakimiyetinin iskan, nüfus, iktisadi hayatı: Bizans’tan miras ve yeni katılanlar. Değişmeler, bu değişmelerin temelleri. Selçuklu döneminde Anadolu’da şehirleşme olayı, göçer-evliler, köyler, kasabalar şehirler ve buralardaki iktisadi hayat. Hayatın çeşitli yönleri, eğlence, spor vs. Beylikler dönemindeki durum da aynı esaslarla incelenmektedir.

İngilizce III: (3-0) 3
Bu derse “to be” fiili ve “geniş zamanın” genel bir tekrarıyla başlanır. Miktar belirleyiciler ve article’lar kapsamlı bir şekilde verilir. Şimdiki zaman detaylı bir şekilde işlenir. Daha sonra sosyal İngilizce’nin çeşitli aktivitelerle geliştirilmesi sağlanır. Geçmiş zaman, Gelecek zaman can kip sıfatları ve kişisel bilgi etme detaylı bir şekilde işlenerek Yabancı dil bilgi ve yeteneklerinin artırılması ve geliştirilmesi sağlanır.

Bilgisayar I: (3-0)3
Bilgisayar kullanımı çevresel birimlerden başlayarak bilgisayarın çalışma mantığı ve windows kullanımıyla devam eder. Daha sonra Office programına geçiş yapılarak Word, Excel ve Power Point, uygulamalı olarak öğretilmektedir. Word programında öğrencilere word’ün yazı yazmadaki tüm yönleri (formatları) uygulamalı olarak öğretilmektedir. Bu program öğrencilerin tüm projelerinde ve ödev hazırlamalarında kullanılmaktadır.

Coğrafya I (Genel Coğrafya): (3-0) 3
Genel Coğrafya dersinde; Coğrafya’nın konusu, metot ve ilkeleri, bölümleri, gelişimi, evren ve güneş sistemi, dünyanın şekli, fiziki özellikleri, hareketleri, harita bilgisi ve sosyal coğrafya konularında bilgiler kazandırılması hedeflenmiştir.

IV. YARIYIL

Osmanlı Arşiv Vesikaları II: (3-0) 3
Osmanlı Diplomatiğinde bulunan çeşitli yazı türlerindeki belgelerden örnekler üzerinde durularak öğrencinin birçok yazı çeşidi hakkında bilgi edinmesi ve bunların günümüz alfabesine transkripsiyonlu çevirisi üzerinde durulacaktır.

Yakınçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti: (3-0) 3
XVII. yy. Avrupasının tanıtımı yapılıp, XVIII. yy. Avrupasının önemli siyasi güçlerinin tarihi ile, ticaret, tarım, sanayi, nüfus hareketleri, Fransız İhtilali gibi konular ele alınarak XIX. yy. ortalarına gelinmektedir.

Osmanlı Tarihi (1451-1520) II: (3-0) 3
Osmanlı Devletinin Klasik Çağında meydana gelen siyasî, Sosyal ve ekonomik olaylar üzerinde durulacaktır.

Uygarlık Tarihi II (3-0) 3
Uygarlık Nedir? Uygarlıklararası Etkiler, Uygarlıkların Evrimi, Batı Uygarlığının Doğuşu Ve Gelişimi,(İlkçağ, Roma, Hristiyanlık )Ortaçağ (Feodalite, Kilise ve Ortaçağdaki Rolü, Kentlerin Uyanışı:Burjuvazinin Doğuşu) Yeniçağ 16.17.18.YY. (Teknik Dönüşümler Keşif Yılları,Rönesans ve Reform, İngiltere’de Parlamenterizm, 18.YY. ve Fransa’nın Etkisi ,Yakınçağ:Fransız Devrimi, Milliyetler ilkesinin Doğuşu ve Gelişimi, Sanayi Devrimi ve Sonuçları,, Emperyalizm, Batı Uygarlığının Bugünkü Tablosu ile Birleşik Amerika incelenecektir.

Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Tarihi II: (3-0) 3
Türkiye Selçuklularının Anadolu’daki siyasî, sosyal ve kültürel faaliyetleri anlatılmaktadır. Ayrıca Türkiye Selçukluları sonrasındaki Anadolu’nun siyasî ve sosyal yapısı üzerinde durulmaktadır.

Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihçileri: (3-0) 3
Osmanlı döneminde yetişen belli başlı tarihçiler üzerinde durulmakta, yazdıkları eserler tanıtılmakta, ayrıca tarih yazımındaki gelişmelere yer verilerek tarih kaynakları arasında önemli yer tutan kroniklerin incelenmesi, değerlendirilmesi, bunlardan yararlanma usullerinin araştırılması üzerinde durulmaktadır.

Bilgisayar II: (3-0) 3
Excel programında öğrencilere grafik ve tablolama öğretilerek daha rasyonel araştırma ve sonuç elde etmeleri sağlanmakla beraber toplanan ham bilgileri nasıl işleyecekleri ve bunu grafiksel olarak nasıl yorumlayabilecekleri uygulamalı olarak öğretilmektedir.
Power Point programında ise öğrencilerin bir topluluk karşısında nasıl etkili ve etkileşimli sunum yapacakları uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Coğrafya II: Türkiye Coğrafyası: (3-0) 3
Türkiye’nin matematik ve özel konumu, konum özellikleri ve sonuçları, Türkiye’nin Fiziki (jeoloji, jeomorfoloji, iklim, hidrografya, bitki örtüsü ve toprak özellikleri ve bunların Türkiye üzerindeki etkileri) ve Türkiye Beşeri coğrafyası (nüfusunun gelişimi, dağılışı, nüfusun demografik özellikleri, yerleşmeler, ekonomik özellikleri) çeşitli yönleriyle incelenmesi.

3.SINIF

V.YARIYIL

Osmanlı Arşiv Belgeleri III: (3-0) 3
Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili el yazısı belgeler ve bunlarda kullanılan yazı türleri gösterilmektedir. Osmanlılarda yazı çeşitleri resmi yazı türleri padişah tuğraları yazı türlerinin okunuşlarına örnekler verilerek okumanın geliştirilmesi.

Bizans Devleti Tarihi I: (3-0) 3
Bizans tarihine ait birinci ve ikinci elden kaynakların tanıtımı, Bizans tarihçiliğinin ortaya çıkışı ve gelişimi Roma Devleti zamanında Diocletianus Dönemi ve Tetrarkhia sisteminin kuruluşu, Constantinus dönemi ve İstanbul’un başkent olması, Kavimler Göçü, Theodisius’un 395’te Roma İmparatorluğu’nu ikiye ayırması ve Bizans Devleti’nin doğuşu İmparator Iustinianos ve halefleri dönemi olayları, Nika İsyanı (Pleb hareketi ve İdeolojisi) Iustinianos’un Batı seferleri Herakleios Sülâlesi Dönemi Olayları Isauria Sülâlesi Dönemi Olayları Amorion ya da Frygia Sülâlesi, Nikephoros dönemi olayları, Slav Thomas İsyanı, Tasvir kırıcılık hareketinin yeniden ortaya çıkarılması (815-843) Makedonya Sülâlesi Dukas Sülâlesi Angeloslar Sülâlesi.

Osmanlı Tarihi III (1520-1789): (3-0) 3
Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta geçişinden başlayarak XVII. ve XVIII. yüzyıllardaki Osmanlı Devleti’nin siyasi tarihi genel çizgileriyle verilerek ekonomik ve sosyal tarihinde önemli rol oynayan olaylar ve şehirlerden söz edilmektedir. Celâli ayaklanmaları, Ayanlık kurumu Lâle devri gibi.

Osmanlı Devlet Teşkilatı I: (3-0) 3
Osmanlı Devleti’nin merkezi idaresi, askeri ve sivil devlet kurumlarının işleyişi, devlet kademelerindeki görevler ünvanlar, taşradaki yönetim tarzı ile sancak kanunnameleri üzerinde durulmaktakdır.

Türk Dünyası Tarihi I: (3-0) 3
Kazan hanlığının sona ermesinden sonra İdil boyu ve Sibirya’da Rus ilerleyişi Rusya’nın Türkistan, Kafkasya, Kırım ve Azerbaycan’ı işgali, 1917 ihtilalinden önce Türklerin siyasi-kültürel faaliyetleri, Türk Dünyası’ndaki yenileşme hareketleri, 1917 İhtilali, iç savaş ve savaş sonrası Türklerin durumu üzerinde durulmaktadır.

Kıbrıs Tarihi I: (3-0) 3
Kıbrıs’ın tarihi devirlerinden itibaren burada kurulan devletler ve krallıklar hakkında bilgi verilerek adanın Venedik, Osmanlı ve İngiliz idaresindeki sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik durumu incelenmektedir.

İngilizce V: (3-0) 3
Bu derste bir tarihçinin kullanabileceği İngilizce tarihi terimler öğretilecektir. Okuma parçaları tarihi metinlerden seçilerek bunlar üzerinde çalşışmalar yapılacaktır.

Arapça I (Seçmeli) (3-0)3
Arap Alfabesinin harfleri, Harekeler (Karşılaşma ve selamlaşma, Arapça’da Şemsi ve Kameri harfleri, belirlilik takısı, (Tanışma), Aksama-ı Seb’a (Arapça’da fillerin yapısı), (Evet-Hayır), Mazi Fiil (Geçmiş Zaman) (Karşılama, İş talebi), Müzari ve emir fiilin çekimi, (Havaalanında), Ziyade Baplar (bir harf ve iki harf ziyadeli baplar, (Karşılama), Ziyade baplar (üç harf ziyadeli baplar), Ziyade bapların çekimi, (Büroda), Arapça’da İsim (erkeklik-dişilik), (Ne yapıyor), Arapça’da İsim (tekil, ikil ve çoğul), (Ben meşgulum), Arapça’da zamirler, (Havayolları Bürosunda), Arapça’da Sayılar, (Karşılam), Arapça’da yer, zaman ve alet İsimleri; (İki Öğrenci Arasında), Arapça’da soru; (Arap Yemekleri), Arapça’da Harfler (İsmin e, de, den halleri, Zarf ve edatlar); (Lokantada)
Farsça I (Seçmeli) (3-0)3
Farsça-Türkçe arasındaki ilişkiler ve kelime alışverişi, alfabe ve Osmanlı Türkçesi, cümle kuruluşu, Yardımcı fiiller ve şahıs zamirleri, ad+ad ve ad+sıfat tamlamaları, tamlamaların kuralları, tekil-çoğul, fiiller ve zaman çekimleri, di’li geçmiş zaman ve tercüme, zincirli tamlamalar ve Osmanlı Türkçesindeki yeri incelenecek, şiir üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

VI. YARIYIL
Osmanlı Arşiv Belgeleri IV: (3-0) 3
Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili el yazısı belgeler ve bunlarda kullanılan yazı türleri gösterilmektedir.

Bizans Devleti Tarihi II: (3-0) 3
Haçlı savaşları ve Bizans, Balkanlardaki siyasal gelişmeler, İstanbul’un Latinlerin Eline Geçmesi ve Bizans sülâlelerinin İznik ve Trabzon’a gidişi Palaiologoslar Sülâlesi dönemi Bizans İmparatorluğunun çöküşündeki ekonomik ve sosyal faktörler Bizans’ta; İmparator, Ailesi ve Saray, Bizans’ta; Kilise ve Ruhban Sınıfı, Bizans’ta; Yönetim ve Görevliler Bizans’ta; Tüccar ve zanaatkârlar Bizans’ta; Kent Yaşamı, Bizans’ta; Kırsal Yaşam, Bizans’ta; Ordu ve Donanma

Osmanlı Tarihi IV (1520-1789): (3-0) 3
Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta geçişinden başlayarak XVII. ve XVIII. yüzyıllardaki Osmanlı Devleti’nin siyasî tarihi genel çizgileriyle verilerek ekonomik ve sosyal tarihinde önemli rol oynayan olaylar ve şehirlerden söz edilmektedir. Celâli ayaklanmaları, Ayanlık kurumu Lâle devri gibi.

Osmanlı Devlet Teşkilatı II: (3-0) 3
Osmanlı Devleti’nin merkezi idaresi, askeri ve sivil devlet kurumlarının işleyişi, devlet kademelerindeki görevler ünvanlar, taşradaki yönetim tarzı ile sancak kanunnameleri üzerinde durulmaktakdır.

20.yy Türk Dünyası Tarihi: (3-0) 3
Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkistan devletlerinin 20. yüzyıldaki sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi tarihleri işlenmektedir.
< Türk Kültür ve Düşünce Tarihi : (3-0) 3 (Seçmeli)
Türklerin tarih sahnesine çıkışlarından günümüze gelinceye kadar kültür, medeniyet, sosyal yapı, devlet teşkilat, iktisat, yazı, eğitim, sanat ve düşünce alanlarında geçirdikleri değişmeler işlenmektedir.

Kıbrıs Tarihi II: (3-0) 3
Kıbrıs’ın İngiliz idaresindeki sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik durumu ile İngiliz devri sonrasındaki siyasi incelenmektedir.

İngilizce VI: (3-0) 3
Bu derste bir tarihçinin kullanabileceği İngilizce tarihi terimler öğretilecektir. Okuma parçaları tarihi metinlerden seçilerek bunlar üzerinde çalşışmalar yapılacaktır.

Arapça II: (Seçmeli )(3-0)3
Arapça dilinde tamlamalar, İsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması, Arap Dilinde Sayılar, Arapçada sıra sayılar, Arapçada İsimler, Arapçada üstünlük dereceleri (İsm-i Tafdil), Zamirler, İşaret isimleri, Soru Edatları, Şart İsimleri, Basit cümlelerin çevirisi, Günlük hayatta karşılaşılabilecek konuşmalardan her dersin sonunda örnekler verilmektedir.

Farsça II (Seçmeli) (3-0)3
İzafetler, isim çekim ekleri, edatlar, izafetli edatlar, soru zamirleri, sayı sıfatları ve sıfatın dereceleri, bitişik zamirler, ön ekler ve takılar, kelimeler ve yapımı, birleşik fiiller, fiillerin hal kökleri anlatılacak, Osmanlı Türkçesi şiirler üzerinde çalışmalar yapılacak, Farsça şiir ve kısa metinler incelenecektir.

4.SINIF

VII.YARIYIL

Milli Mücadele ve Meseleleri Tarihi: (3-0) 3
Milli mücadeleyi doğuran, oluşturan ve etkileyen meseleler ve şartlar üzerinde durulur. Mondros Mütarekesi sonrası iç durum, halk, aydınlar, askerler, halkın ve komutanların kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa’nın önder olarak çıkışı ve sonrası tarih sırası ile ele alınmaktadır.

Çağdaş Dünya Tarihi: (3-0) 3
Fransız İhtilalinden, Avrupa Topluluğu’na kadar Avrupa, Rusya, Yakın ve Uzakdoğu, Amerika siyasi tarihlerinin, dünya tarihindeki yeri ve güçlü devletlerin siyasetleri anahatları ile verilmektedir.

Osmanlı Devleti İktisat Tarihi: (3-0) 3
Osmanlı Devleti’nin fiyat sistemi, sosyal tabakalaşma, kapitülasyonlar, gümrük vergileri, ticaret anlaşmaları, Osmanlı borçları, milli iktisat(1908-1918).

Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri: (3-0) 3
III. Selim ve Nizam-ı Cedit, II. Mahmut’un ıslahatları, Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839), Islahat Fermanı (28 Şubat 1856), I. Meşrutiyet (23 Aralık 1876), II. Meşrutiyet (23 Temmuz 1908).

Osmanlı Tarih Metinleri I: (3-0) 3 (Seçmeli)
Osmanlı Devleti diplomasisine ait el yazısı çeşitli türden belgeler incelenmektedir.

İngilizce Tarih Metinleri I: (3-0) 3 (Seçmeli)
Bu derste İngilizce tarihi parçalar Türkçe’ye çevrilecektir.

Osmanlı Devleti Sosyal-Kültürel Tarihi
XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nin klasik ekonomik ve toprak yapısı ve buna bağlı olarak merkezi kurumlarında bir çözülme yaşanmaya başlanır. Rönesans ve Reformun getirisi olan modern teknolojik yapılanmaya sahip Avrupa karşısında Osmanlı sistemi çözülmeye başlar. Derste, söz konusu olumsuz gelişmelere karşı Osmanlı Devleti’nin göstermiş olduğu kurumsal değişim, ekonomik ve sosyal değişim ve bunların etkileri üzerinde ağırlıklı olarak durulacaktır. Ayrıca, Osmanlı Devleti’nin kuruluştan imparatorluğa geçiş sürecinde sosyal yapısının hangi etnik yapı üzerine bina edildiği, toplumsal özelliklerin hangi ekonomik şartlarla yeni yapısal bir sentez oluşturduğu bilgisi öğrenciye kazandırılmaya çalışılacak.

VIII. YARIYIL

Osmanlı Tarih Metinleri II: (3-0) 3 (Seçmeli)
Osmanlı Devleti diplomasisine ait el yazısı çeşitli türden belgeler incelenmektedir.

Amerika Tarihi (3-0) 3
Keşif öncesi Amerika toplumlarına genel bir bakıştan sonra Amerika Kıtasının keşfi; Nüfus Transformasyonu, Kolonizasyon ve XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Amerika; Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Birleşik Devletlerin kuruluşu (1775–1782); köle ticareti, iç savaş ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Günümüze kadar siyasi tarihi işlenecek konular arasındadır.

Türkiye’de Siyasi Partiler (3-0)3
Siyasi Partilerin tanımları, ortaya çıkış sebepleri, çeşitleri ve temsil ettikleri sosyal sınıflar ve ideolojiler; Türk siyasi partilerinin modern anlamda ilk ortaya çıkışları, temsil ettikleri ideolojiler ve bu ideolojilerin ortaya çıkış sebepleri ve evrimleşme süreçleri; Türk siyasi hayatında ordunun tarihsel süreç içerisindeki yeri; Türkiye’de resmi ideolojinin rolü ve siyasi partilerin bu denklemdeki yerleri; Cumhuriyet’in kurulmasından sonraki dönemde tek partili rejim ve otoriter devlet yönetimi; çok partili hayata geçişi sağlayan ekonomik, sosyal dinamikler; dış politikanın çok partili hayata geçişini sağlayan dinamikler; çok partili hayata geçişten sonra Türk siyasi hayatında yer alan Merkez Sağ ve Merkez Sol ekseninde toparlanmış siyasi partiler ve bu partilerin siyasi ve ekonomik görüşleri, temsil ettikleri sınıflar; Siyasal İslamın ve Kürt milliyetçiliğinin yükselişe geçişinin sebepleri ve bu ideolojiler ekseninde ortaya çıkan siyasal partilerin incelenmesi.

Tarih Felsefesi (3-0) 3
İlkçağ tarih felsefesine genel bir bakış; tabiat felsefesi, sofistler ve felsefenin sistematik hale getirilmesi, bu dönem filozofların görüşleri; Ortaçağ felsefesinin genel çizgileri; Patriastik ve Hellenistik felsefenin genel özellikleri; Antik ve Ortaçağda tarih kavramı; Hümanizm ve Aydınlanma’da Tarih Kavramı; 19. yüzyılda tarih anlayışı; 20.yüzyılda tarih anlayışı .

İngilizce Tarih Metinleri II: (3-0) 3 (Seçmeli)
Bu derste İngilizce tarihi parçalar Türkçe’ye çevrilecektir.

Ortadoğu Tarihi: (3-0) 3 (Seçmeli)
Uygarlıkların beşiği olarak kabul edilen ve günümüzde Ortadoğu olarak tanımlanan bölgenin Hıristiyanlık Öncesi dönemden Osmanlı devri sonuna kadarki süreçte siyasal ve kültürel yapısındaki değişimlerin anlaşılması hedeflenmektedir.