Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kod Ders Adı K
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3
PSY 115 Sosyal İstatistik I 3
BIO 105 Davranışın Biyolojik Temeli 3
SOC 101 Sosyolojiye Giriş I 3
ENG 101 İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirme I 3
TURK 101 Türk Dili I (Yazılı Anlatım) 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Toplam Kredi 19

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı K
PSY 102 Psikolojiye Giriş II 3
PSY 116 Sosyal İstatistik II 3
SOC 102 Sosyolojiye Giriş II 3
PHIL 103 Felsefe 3
ENG 102 İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirme II 3
TURK 102 Türk Dili II (Sözel Anlatım) 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Toplam Kredi 19

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kod Ders Adı K
PSY 211 Araştırma Metodları I 3
PSY 221 Gelişim Psikolojisi I 3
PSY 251 Sosyal Psikoloji I 3
PSY 281 Deneysel Psikoloji I: Öğrenme 3
ENG 201 İngilizceden Türkçeye Çeviri 3
Bir Seçmeli Ders 3
Toplam Kredi 18

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı K
PSY 212 Araştırma Metodları II 3
PSY 222 Gelişim Psikolojisi II 3
PSY 252 Sosyal Psikoloji II 3
PSY 282 Deneysel Psikoloji II: Dikkat ve Hafıza 3
ENG 202 Akademik Rapor Yazma 3
Bir Seçmeli Ders 3
Toplam Kredi 18

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kod Ders Adı K
PSY 320 Eğitim Psikolojisi 3
PSY 331 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 3
PSY 340 Kişilik Kuramları 3
İki Seçmeli Ders 3+3
Toplam Kredi 15

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı K
PSY 341 Kişiliğin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 3
PSY 335 İş Psikolojisi 3
PSY 342 Psikopatoloji 3
İki Seçmeli Ders 3+3
Toplam Kredi 15

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kod Ders Adı K
PSY 450 Uygulamalı Psikoterapi 3
PSY 441 Klinik Psikoloji I 3
PSY 490 Staj 3
İki Seçmeli Ders 3+3
Toplam Kredi 15

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı K
PSY 447 Danışmanlık Psikolojisi 3
PSY 456 Sağlık Psikolojisi 3
PSY 499 Mezuniyet Tezi 6
Bir Seçmeli Ders 3+3
Toplam Kredi 18

DERSLERİN AÇIKLAMALARI:

BİRİNCİ YIL
PSY 101 Psikolojiye Giriş I (3) Sadece psikoloji öğrencileri için düzenlenmiştir. Ders başlıklarının içeriği bilim olarak psikoloji, davranışın biyolojik temelleri, duygu ve algı, öğrenme teorileri, güdüler ve duygulardır. Zeka ve ölçümleri yine dersin içeriğidir.

PSY 115 Sosyal İstatistik I (3)Psikolojide temel istatistik prosedürünü içerir. Sıklık dağılımı, merkezi eğilimin ve değişkenliğin ölçülmesi, grafik yapısı, olasılıklar ve psikolojik problemlere uygulanması, korelasyon ve regresyonu konu başlığı olarak içerir.

BIO 105 Davranışın Biyolojik Temeli (3) Davranışın biolojik temelleriyle ilgili temel başlıkların araştırılmasıdır.

SOC 101 Sosyolojiye Giriş I (3) Psikolog diplomasına sahip olacak olan öğrencilerin sosyal kavramlar, sosyal değerlendirme perspektifleri, sosyal dinamikler, sosyal araştırma metodları, çağdaş toplumlar, sosyal ilişkiler ve sosyal kimlik hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

ENG 101 İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirme I (3) Öğrencilerin ingilizce okuma ve yazma becerilerini geliştirme dersin temel amacıdır.

TURK 101 Turk Dili I (Yazılı Anlatım) (2) Bütün Fakülteler öğrencilerine, Türkiyedeki Üniversitelerin 1. Sınıflarında (1. ve 2. Yarıyıllarında) okutulan Türk Dili Derslerinde programlarıyla parallel işlenen Türk Dili ve Kompozisyon dersi. (Ders türkçe yapılmaktadır.)

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2) Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik kültürel ve sosyo-psikolojik sorunlar karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile ele alınmaktadır.

PSY 102 Psikolojiye Giriş II (3) PSY 101 dersinin devamıdır ve içerdiği dersler; insan gelişimi, düşünme ve dil, sosyal etki, kişilik ve değerlendirilmesi, klinik psikoloji, psikoterapi teknikleri, stres ve mücadelesi ve bilgi işlemidir.

PSY 116 Sosyal İstatistik II (3) Vardamsal istatistiğin temel prensipleri ve altında yatan sebepleri inceler. Dersin başlıkları tek ve ikili örneklemli test, ki-kare, varyans analizi ve non-parametrik testlerdir.

SOC 102 Sosyolojiye Giriş II (3) Psikolog diplomasına sahip olacak olan öğrencilerin sosyal kurumların incelenmesi ve değerlendirilmeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

PHIL 103 Felsefe (3) Felsefedeki Teoriler ve geliştirilme yöntemlerini inceler.

ENG 102 İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirme II (3) ENG 101’in devamıdır.

TURK 102 Türk Dili II (Sözel Anlatım) (2) Bütün Fakülteler öğrencilerine yönelik diksiyon, doğru telaffuz, vurgulama ve hitabet dersi.

AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2) Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna parallel olarak Türk toplumunu çağdaş milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnklapları çerçevesinde devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz sorunlarına da ışık tutacak şekilde değerlendirilmesidir.

İKİNCİ YIL
PSY 211 Araştırma Metodları I (3) Psikolojide araştırma metodlarına girişi içerir; teoriler, hipotezler, değişkenler, örneklem, veri toplama prosedürü, veri analizi, sonuçlara müdahale ve sonuçları genelleme gibi temel kavramlar verilir.

PSY 221 Gelişim Psikolojisi I (3) Doğumdan ergenlik dönemine kadar olan gelişim dönemlerinde araştırma bulguları ve kuramlar ışığı altında psikomotor, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri inceler.

PSY 251 Sosyal Psikoloji I (3) Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek.

PSY 281 Deneysel Psikoloji I: Öğrenme (3)Öğrencilerin öğrenmenin psikolojik koşulları konusunda bilgilendirilmesi. Öğrenme sürecinin aşamalarını, olası güçlük ve sorunlarını kuramsal bir çerçeveye yerleştirerek ve konu ile ilgili deneylerden yararlanarak açıklayabilmeleri.

ENG 201 İngilizceden Türkçeye Çeviri (3) İngilizceden Türkçeye çeviri yaparken kullanılacak yöntemleri öğrencilere vermeyi hedefler.

PSY 212 Araştırma Metodları II (3)Dersin temel içeriği niteliksel veri toplama ve gözlem teknikleri, yapılandırılmamış ve derinlemesine görüşmedir. Dersin amacı öğrencilere bu teknikleri kullanabilmeleri için gerekli becerileri sağlamaktadır.

PSY 222 Gelişim Psikolojisi II (3)Farklı gelişsel dönemlerin teori ve araştırma bulguları ışığında incelenmesi. Erken, orta ve geç yetişkinlik dönemi, aile, ebeveyinlik, iş çevresi ve emeklilik konularını inceler. Yaşlılıkta psikolojik gelişim ve yetenekler araştırılır.

PSY 252 Sosyal Psikoloji II (3) Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin
dinamikleri konusunda bilgilendirmek.

PSY 282 Deneysel Psikoloji II: Dikkat ve Hafıza (3) Öğrencilerin hafızanın psikolojik koşulları konusunda bilgilendirilmesi. Hafıza sürecinin aşamalarını, olası güçlük ve sorunlarını kuramsal bir çerçeveye yerleştirerek ve konu ile ilgili deneylerden yararlanarak açıklayabilmeleri.

ENG 202 Akademik Rapor Yazma (3)Kütüphane Araştırmalarında ve kompozisyon, rapor yazımlarında öğrencilere rehberlik yapma dersin temel amacıdır.

ÜÇÜNCÜ YIL

PSY 320 Eğitim Psikoloji (3) Dersin amacı psikolojideki teori ve araştırmaların öğrenme ortamında nasıl kullanıldığını
öğrencilerin anlamasını sağlamaktır.

PSY 331 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme (3) Psikolojideki temel ölçme ve değerlendirmenin temel prensipleri incelenmektedir. Derste ölçek geliştirme, geçerlilik, güvenirlik kat sayılarının hesaplanması, ölçek standardizasyonu gibi konular detaylarıyla incelenir. Bu ders aynı zamanda zeka, kişilik, tutum ve envanterlerin de incelendiği bir derstir.

PSY 340 Kişilik Kuramları (3) Kişilik kuramları hakkında eleştirel bilgi verilmesi.

PSY 341 Kişiliğin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (3) Kişilik ölçülmesinde temel kuramlar, objektif ve projektif teslerin yanı sıra envanterlerin tanıtılması. Sınıf ortamında uygulama ve rapor hazırlanması.

PSY 335 İş Psikolojisi (3) İş ve iş ortamının psikolojik yönünü incelemektedir; iş analizi, personel seçimi ve yerleştirilmesi, performans, iş başarısı, yönetici ve işçi ilişkileri alanlarını kapsamaktadır.

PSY 342 Psikopatoloji(3) Basit uyum problemlerinden, ciddi psikolojik rahatsızlıklara dek çeşitli sorunlar dersin içeriğni oluşturmaktadır. Dersde psikolojik rahatsızlıklarda görülen belirtiler üzerinde durulmaktadır.

DÖRDÜNCÜ YIL

PSY 450 Uygulamalı Psikoterapi (3) Psikoterapi tanımı, indikasyonları, temel psikoterapi teknikleri, psikoterapi türleri ve teorileri dersın içeriğini oluşturmaktadır.

PSY 441 Klinik Psikoloji I (3) Klinik Psikoloji alanındaki yeni yaklaşımları, teorileri ve teknikleri vurgulayarak davranış değerlendirmesi ve psikolojik hastalıkları inceler.

PSY 490 Staj (3)Bu dersin temel amacı ilgilendikleri alanda öğrencilere pratik imkânı sağlamaktır; anaokulu, klinik gibi. Öğrenciler her hafta bölümde yapılan staj toplantılarına katılmak zorundadır.

PSY 447 Danışmanlık Psikolojisi (3) Psikolojk danışmanlıkta kullanılan temel kuramlar ve tekniklerin incelenmesi.

PSY 456 Sağlık Psikolojisi (3) Gelişmekte olan sağlık psikolojisinin kuramlarının incelenmesi.

PSY 499 Mezuniyet Tezi (6)Her öğrenci bağımsız bir araştırma projesi tamamlamak zorundadır. Öğrenci aynı zamanda mezuniyet tezini sözlü sınav olarak da sunmak zorundadır.