Fen-Edebiyat Fakültesi

Also available in: English, العربية

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sevgili öğrenciler;

Dekanın Mesajı
Genç arkadaşlarımla bilimsel ve eğitsel temel ilkeleri paylaşırken, aynı zamanda, Fen-Edebiyat Fakültemizin, gerek üniversite bütünlüğü içerisinde gerekse kendi amaçları doğrultusunda sunduğu imkânları dile getirmek istiyorum.

Bilim, fiziki ve doğal çevrenin yapısının ve davranışlarının deney ve gözlemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu tanıma uygun etkinlikleri bünyesinde bulunduran Fen-Edebiyat Fakültemiz, bilimsel sonuçların oluşması ve gerek güzel Türkçemizde ve gerekse evrensel dil olarak kabul edilen İngiliz dilinde doğru ifadesi için gereğini yerine getirmektedir.

Fakültemiz eğitime, Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüyle başlamıştır. 1994 yılında Türk Dili ve Edebiyatı ve Psikoloji bölümlerinin Fakültemize katılımları ile devam etmiştir. Yakın zamanlarda ise Fakültemizdeki bölüm sayısı, 2005-2006 öğretim yılında Matematik ve 2009-2010 öğretim yılında İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin açılışı ile beşe yükselmiştir. Gelişmesini sürdüren Fakülteye 2013-2014 ders yılında Tarih Bölümü ve Coğrafya Bölümü de katılmıştır. Üniversitemizde eksikliği duyulan bilim dallarından birisi ise, temel bilimlerde gelişmeye açık ve dünyada önemli bir konuma gelen Moleküler Biyoloji ve Genetik’tir. Bu nedenle KKTC ve TC ilgili mercilere başvuru yapılarak ilgili program 2014 yılı itibariyle YÖK tarafından akredite edilmiştir. Böylece Fakültemizde eğitim veren program sayısı sekize yükselmiştir. Tüm bu gelişmeler olurken Fakültemiz akademik kadroları yeterli sayıda ve nitelikli öğretim elemanları ile güçlendirilmiştir. Üniversitemizde Türkçe eğitim veren programlara yabancı uyrukluların göstermiş olduğu ilgi her yıl artarak sürmektedir. Gerek bu öğrencilerin Türkçe ders izleyecek düzeyde Türk Dilini öğrenmeleri ve gerekse konuya ilgi duyan yabancı uyrukluların ihtiyaçlarına yanıt veren YDÜ Türkçe Hazırlık Okulu, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini 2013-2014 ders yılı itibarı ile sürdürmektedir.

Bünyesindeki akademik birimlerin eğitim ve öğretim programlarını titizlikle yürüten Fen-Edebiyat Fakültesi, Üniversitemizin diğer fakülteleri ile de entegre olmayı ihmal etmemiştir. Bu amaçla, gelen talepler doğrultusunda, Üniversitemiz bütün öğrencilerine açık, yabancı dil ve beşeri bilimleri kapsayan konularda, yeterli sayıda seçmeli dersi eğitim yılı boyunca vermektedir.

Fakültemiz öğrencilerinin, Üniversitemizin ‘alt yapı’ ve ‘üst yapı’ olanaklarından azami yararlanması da bir diğer amacımızdır. Bunlar arasında öncelikle eğitim ve araştırmanın olmazsa olmazı olan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nin düzenli ve verimli kullanılması, şüphesiz, hem eğitimin daha iyi düzeyde olmasını ve hem de araştırma boyutunun gelişmesini sağlamaktadır.

Bilgisayar ve internet günümüz eğitiminin göz ardı edilemez bir aracıdır. Öğrenci ve öğretim elemanlarımıza internet erişimi ve bilgisayar kullanımı için gerekli teknolojik alt yapımız ileri düzeydedir. Bunun ötesinde, özellikle araştırma amaçlı bilgisayar donanımları her öğretim elemanımıza sağlandığı gibi, kişisel bilgisayarların yetersiz olması halinde, her araştırmacının kullanımına açık, İnovasyon Merkezi’mizdeki süper bilgisayar vardır.

İnsanın sağlıklı yaşamının sağlanabilmesi ve sağlığının sürdürülebilir olması hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Çalışanlarımızın ve bize tam anlamıyla emanet edilen öğrencilerimizin sağlıklı yaşamının temini ve ihtiyaç duyulduğu anda sağlıklarının sağlanması, yine Üniversitemiz olanakları ile yapılmaktadır. Sağlıklı yaşam için, öğrenci ve tüm çalışanlarımızın hizmetine açık Sağlık ve Kondisyon Merkezi, Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu ve Fakültemiz Psikoloji Bölümünün sorumluluk ve denetimindeki Psikolojik Danışma Merkezi gibi sonuçta birbirleriyle bütünleşen olanaklarımız vardır. Öğrencilerimizin daha iyi bir yaşamını öngören bu tür olanakları iyi değerlendirmeleri onların üniversite yaşamına uyumlarını büyük ölçüde hızlandıracaktır. Öğrencimizin ve çalışanımızın sağlığı ise her şeyin fevkindedir. Her türlü sağlık sorunun çözüm yeri olan ve en son teknoloji, ancak bundan da önemlisi güncel bilgi ve beceri ile donatılmış akademik düzeyi yüksek hekim kadrosuna sahip Yakın Doğu Üniversitesi Hastahanesi hepimiz için bir güvencedir.

Fen-Edebiyat Fakültemizin her bölümü çok iyi planlanarak açılmıştır. Bunun en iyi göstergesi ise bölümlerimizin işlevleridir. 1992 yılında eğitime başlayan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz dili, edebiyatı ve kültürünü çok iyi bilen, dünya edebiyatını değerlendirme birikimine sahip, evrensel değerlerle yerelliği kaynaştırmayı başaran, eleştirel ve bağımsız düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve alanında üstün nitelikleri olan bireyleri ve araştırmacıları yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir. İngiliz dilinin yanı sıra ikinci bir dille de donatılan mezunlar, ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, ‘Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na katılarak suretiyle İngilizce Öğretmenliği hakkını alabilirler. Ayrıca, üniversitelerdeki akademik kadrolara katılıp araştırma görevliliği ve okutmanlık yapabildikleri gibi, serbest meslek alanlarında yabancı dil ile ilgili işlerde veya yazılı ve sözlü alanlarda çevirmen olarak çalışabilirler. Bunlardan başka, öğretmen olan mezunlarımız, gerek dil ve gerekse yetişkinlik düzeylerinin avantajlarıyla çok çeşitli alanlarda yükselmeye aday bir donanıma sahip olmaktadırlar.

Ülkemizin resmi dili olan Türkçe’yi hem ileri düzeyde öğretmek ve hem de geliştirmek amacı ile Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1994-1995 Öğretim Yılından itibaren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitim vermeye başlamıştır. Türk Dili ve Edebiyatının başlangıcından günümüze kadar en geniş şekilde tanıtımını yaparak, büyük insan Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” sözü doğrultusunda, kendi edebiyat ve kültürünü iyi özümleyen ve ana dilini hatasız yazan ve konuşan insanlar yetiştirmek başlıca amaçtır. Bu Bölüm’den mezun olan öğrenciler “Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”na katılmak suretiyle Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilirler.

Mezunlarımız bunların dışında, gazeteci, metin yazarı ve programcı olabilirler, halkla ilişkiler alanında ve radyo ve televizyonlarda da çalışma olanağı bulabilirler. Bölüm öğrencilerimiz, Türkçenin yanı sıra, tercih edebildikleri ikinci bir yabancı dil de öğrenme olanağına sahiptirler.

Sosyal bilimlerin hemen akla gelen temel bilim ve kültür alanı şüphesiz ki Psikoloji ve Felesefedir. Günümüzde Psikoloji Bilimi’nin alt dallarıyla sosyal yaşamın hemen hemen her kesiminde hizmet verdiği iyi bilinmektedir. Fakültemiz Psikoloji Bölümü eğitiminden amaç ise, hastahane, eğitim kurumları, ıslahevleri, endüstri, danışma merkezleri ve psikoloji hizmeti veren yer ve kurumların ihtiyaç duyduğu, modern bilgilerle donatılmış, nitelikli ve gayretli insanları yetiştirmektir.

Psikologların verdiği hizmetler arasında psikoterapi, test uygulama, araştırma danışmanlığı, personel seçimi, işletme-içi iletişim geliştirme, eğitimde ölçme araçları geliştirme ve bunlara benzer psikolojik hizmetler sayılabilir. Bu bağlamda mezunlarımızın uğraş alanları arasında sağlık kuruluşları, araştırma merkezleri, reklam ve halkla ilişkiler, banka ve diğer kurumların eğitim birimleri, özel sektör kurumlarına ait araştırma-geliştirme birimleri, psikolojik danışma merkezleri, çocuk yuvaları, cezaevleri, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezleri, eğitim ve uzmanlık düzeylerine göre farklı alanlar sayılabilir. Konuya duyulan ilgi ve toplumun talepleri dikkate alınarak 2014-2015 ders yılından geçerli olmak üzere, daha önceleri yalnızca İngilizce eğitim veren Psikoloji Bölümü, Türkçe eğitim ve öğretime de başlamıştır.

Matematik sadece sayılarla hünerli bir şekilde işlem yapmak veya yerinde doğru formülü kullanmak değildir. Grafik de çizebilen gelişmiş hesap makinalarının ve bilgisayar yazılımlarının kullanılmasının pek çok yararı olsa bile, bu husus asla abartılmamalıdır ve en önemlisi, bu matematik de değildir. Matematik Bölümünde lisans öğrenimi görmeyi amaçlayanlar, ancak bu gerçeği kavradıklarında matematikçi olma hedefine kilitlenmiş olurlar.
Aslında matematik pek çok şeydir. Matematik gözlemdir, muhakemedir, açıklayabilmedir ve temelde düşünmedir. Matematik aynı zamanda buluştur. Peki, matematikte bir buluş yaptığımıza inandığımız zaman bunun doğruluğundan nasıl emin olabiliriz? Tek yol, bunun doğruluğunu ispat edebilmektir. Üstelik, bu ispata başkalarını da ikna edebilmek zorunluluğu vardır. Bu bağlamda, Yakın Doğu Üniversitesi, Matematik Bölümü’nün esas amacı, matematiği kullanan bir kimsenin, matematiği anlayan bir birey olma yolunda ilerleme uğraşısına yardımcı olmaktır.

Matematik Bölümü’nden mezun olanlar, yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak üniversitelerde akademik kariyere geçmenin yanı sıra, birçok başka alanlarda da lisansüstü eğitim alabilmektedirler. Örneğin işletme, ekonomi, iktisat, bankacılık, aktuarya, Bilgisayar Mühendisliği ve programcılık bu alanlardan sadece birkaçıdır. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, lisans mezunları, özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler. Günümüzde bilgi-işlem, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere fazlasıyla gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar, ayrıca yaygın olarak ‘Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda orta eğitimde, özel lise ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Fakültemizin yakın zamanda eğitime başlayan Mütercim-Tercümanlık bölümünün amacı, öğrencilerin İngiliz ve Türk dillerinde dil bilincini geliştirmek; çeviri ve yorumlamadaki teori ve teknikleri öğretmek suretiyle onları yeterli ve yetkin yapmak; iki dilin kültürü ve kurumları konusunda bilgili, çeviri dalında kuramsal ve eleştirel bilgi birikimine, aynı zamanda uygulama deneyimine sahip kılmak; bir yandan edebiyat, iktisat, hukuk, sosyal bilimler, uluslararası ilişkiler, fen bilimleri ve tıp, hukuk, teknik konular, medya-iletişim, sosyal bilimler ve diğer güncel konularla ilgili terminoloji, kavramlar, yazma, okuma, anlama ve çevirme ile ilgili bilgiyle, donatırken, bir yandan da, çeviri kuram ve teknikleri ile simultane konferans çevirmenliğinin temel bilgilerine hâkim olmalarını sağlamaktır. Bu dalı seçen gençlerimiz İngilizcenin dışında en az bir yabancı dili daha çeviri yapabilecek düzeyde eğitilmektedirler.

Yukarıda anlatılan bilgi ve yeteneklerle donatılmış gençlerin iş yelpazesi son derece geniş olmaktadır, örneğin; çevirmenlik, edebî çevirmenlik, konferans, ulusal ve uluslararası kongre çevirmenliği, İngilizce öğretmenliği, uluslararası şirketler, medya, basın-yayın, reklam ve halkla ilişkiler, turizm, diplomasi alanları sayılabilir. Ayrıca, Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun olan öğrenciler, Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinde akademik kariyer yapabilirler.

Fakültemizin en son açılan bölümlerinden birisi olan Tarih Bölümü YÖK’ün Eylül 2013 tarihli kararlarıyla eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Tarih Bölümü lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve metotları ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı aynı zamanda öğretmenlik meslek bilgisi nitelikleri ile donanmış insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Lisans programının coğrafi odağını Doğu Akdeniz tarihinin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları oluşturur. Osmanlı ve Türk Tarihi programın ana eksenidir. Gerek bu bölgenin tarihine, gerekse Asya ve Avrupa tarihine karşılaştırmalı ve disiplinler arası yaklaşımlar Tarih Bölümü lisans programını zenginleştirmektedir. Ayrıca yürütülecek programla anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, Atatürkçü düşünce ile Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, ulusal kültür ve değerlerin etrafında, bütünleştirici yönde eğitim-öğretim yapmak ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak, kültür eserlerimizi tanıtacak, geçmişteki olayların ışığı altında günümüzdeki gelişmeleri değerlendirecek, geleceğe ışık tutacak, gerçekçi yorum yapabilecek ve ilgili bilgileri gençlere aktarabilecek elemanlar yetiştirmek bölümün temel amaçları arasındadır. Bölüm bu amaçlarını gerçekleştirme sürecinde konferans, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerle tarihle ilgili bir halk bilinçlendirme amacını da kendine ilke edinmiştir.

Son olarak Tarih Bölümü’nde eğitim alan öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tarih yazmak, Tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadik kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır” sözünü gerçekleştirecek şekilde eğitilerek mezun edilecektir.

Tarih Bölümü’nden mezun olan öğrenciler; Yüksek lisans ve doktoralarını tamamladıktan sonra üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabileceklerdir. Ayrıca Tarih Bölümü’nden mezun olan öğrenciler pedagojik formasyon derslerini almalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarda Tarih öğretmenliği yapabilecekleri gibi, Kültür Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, TBMM Kütüphanesi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı gibi kamu kurumlarında çalışma imkânı da bulacaklardır.

Fakültemizin bir diğer bölümü olan Coğrafya YÖDAK’ın 19 Temmuz 2013 tarihli kararlarıyla öğrenci almaya başlamıştır. Coğrafya Bölümünün amacı, hür ve objektif düşünen, ekonomik hayatın üretici bir bireyi olan, toplumsal ilişkiler kurabilen, yeniliklere açık, milli çıkarları kişisel çıkarların üstünde tutan bireyler yetiştirmektir. Kıbrıs’ı, Türk Dünyası’nı ve Dünya coğrafyasını tanıyan, doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurabilen, çağdaş ve modern coğrafya eğitimi almış, kazandıkları bilgi ve becerileri doğal ve beşeri ortamın sorunları ve potansiyellerini değerlendirmede kullanabilen, aynı zamanda nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm bu amaçlarını gerçekleştirme sürecinde konferans, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerle daha geniş akademik çevrelere ulaşarak bilime ilgiyi artırma, coğrafyanın uygulama yönünü ön plana çıkararak halkın doğal ortamdan rasyonel yararlanmasını sağlama bilime, evrensel değerlere katkıda bulunma amacını da kendine ilke edinmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nü başarı ile tamamlayanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devlet okullarında ve özel okullarda pedagoji derslerini almaları halinde coğrafya öğretmenliği yapabilme imkânına sahiptirler. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), arazi kullanımı ve planlaması, haritalama, çevre analizi değerlendirilmesi, çevresel yönetim, şehir ve bölge planlaması, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, MTA, DSİ ve CBS programlarının kullanıldığı kamu ve özel sektöre ait kurumlarda çalışabilirler.

Fakültemizin en son açılan bölümü olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2014 yılında kurulmuştur. Moleküler Biyoloji ve Genetik dalı yüzyılımızın en hızlı ilerleyen bilim dallarından biri olup biyokimya, hücre biyolojisi ve genetik ortak gelişimi ile ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. 2003 yılında İnsan Genom Projesi’nin tamamlanması ve buna paralel olarak farklı disiplinlerdeki hızlı gelişmeler ile üretilen bilgi; sağlıktan, çevreye, tarım, hayvancılık ve enerji dahil pek çok sektörde önemli ilerici bir güç haline gelmiştir. Modern biyoteknolojik ürünlerin tümü moleküler biyolojideki bilgi birikimine ve genetik mühendisliği uygulamalarına dayanmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, genetiğin ve genomiğin temel prensipleri ve hastalıklara uygulanabilirliğini öğretmeyi hedefleyen bir bölümdür. Hali hazırda var olan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerden farklı olarak, bölümümüzde insan genetiği ve insan biyolojisi ağırlık kazanırken hastalıkların moleküler temeli ile genetik mekanizmaları ve klinik ile temel bilimler arasında ilişki kuran eğitim ve öğretimi hedeflemektedir.

Globalleşen dünyada, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüyle üniversiteler arası bilgi alışverişi ve işbirliği içinde bulunmayı amaçlayan araştırmacıların yetiştirilmesini hedeflemekteyiz. Genetik, popülasyon genetiği, kanser genetiği, nörogenetik, nutrigenetik ve kişiselleştirilmiş tıp, monogenik kompleks hastalıklar, genetik epidemiyoloji, genomik, biyoinformatik, kök hücre, doku mühendisliği, gelişim genetiği ve daha birçok konuları içeren, staj ve bitirme projesiyle geniş bir eğitim programı ile mezunlarının hem uygulamada hem de araştırmada multidisipliner bakış açısına sahip olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Yalnız Fakültemizi değil, Üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimizin yaşam konforunu yükseltmek bizim amaçlarımızdan birisidir. Öğrencilerimiz, Üniversitemizdeki konaklama olanaklarından kendi tercihlerine göre yararlanabilirler. Üniversitemiz Yurtlarından, kendi bütçelerine ve kişisel zevklerine uygun mekân seçme hakları vardır. Yurtlarda barınan öğrencilerimizin kentle bütünleşmesini sağlamak, diğer arkadaşlarını ziyaret edebilmek, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yurtlarla kent arasında düzenli otobüs servisleri vardır.

Öte yandan, kentte yaşamayı tercih eden ve kiralık ev ya da kendi evlerinde yaşayan öğrencilerimizin ulaşımı için de servis araçlarından yararlanma olanağı vardır. Gerek yurtlarda barınan ve gerekse çevre yörelerden gelen öğrencilerimizin her türlü kaliteli ve insan sağlığına uygun yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının giderilebilmesi için yeteri sayıda kantin, kafeterya ve yemekhane, Üniversitemiz yerleşkesinde hizmet vermektedir.
Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının temel ihtiyaçlarından olan kitap, kırtasiye, fotokopi ve benzeri, Üniversitedeki satış noktalarından karşılanabilir. Ders kitapları konusunda titiz davranılmakta ve her türlü ders kitabının satıldığı Kitap Satış Merkezi’nde bu hizmet düzgün bir şekilde yürütülmektedir. Ayrıca 7 gün 24 saat prensibi ile faaliyet gösteren Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi Fakülte öğrencilerine her türlü bilgiye ulaşma yolunda yardımcı olmaktadır.

Yukarıda özetlenen bilgilerden de anlaşılacağı üzere YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, amacına uygun kaliteli eğitimi şiâr edinmiş ve ayrıca Fakültemizi tercih eden öğrencilerin de eğitim yaşamları boyunca rahat bir yaşamları olması için her türlü olanağı onlara sunmaktadır.

Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Kuruluş
YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Üniversitemizin kuruluşu ile eğitim-öğretim hayatına başlamış bir fakültedir. Fakültemizde eğitim ve öğretim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile başlamış, 1994 yılında Türk Dili ve Edebiyatı ve Psikoloji katılımları ile devam etmiş, 2005-2006 öğretim yılında Matematik ve 2009-2010 öğretim yılında ise İngilizce Mütercim-Tercümanlık, 2013-2014 öğretim yılında Tarih ve Coğrafya ile Türkçe Hazırlık Okulu, 2014-2015 öğretim yılında ise Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü açılışı ile birlikte Fakültemiz sekiz bölüme ulaşmıştır.

Misyon ve Vizyon
Fen-Edebiyat Fakültesi sekiz bölümünde yüksek düzeyli akademik kadrosuyla, alanlarında uzman elemanlar yetiştirerek, toplumun bu alandaki eksikliğini gidermeyi hedeflemektedir. Fakültemizin başlıca amaçları arasında, geleceğimiz açısından, uyguladığı dil eğitimi programlarıyla hem Türk dilini hem de yabancı dil olarak İngilizceyi mükemmel kullanan, her iki dili doğru yorumlayan, alanının yetkili ve aranan elemanlarını temin edecek, toplumun karşılaşması muhtemel psikolojik sorunlarla ilgilenecek uzman kadrolar sağlayacak, aynı zamanda çok ihtiyacımız olan matematiksel problemlerimizi çözecek, bu konuda ciddi çalışmalar yapacak nitelikli elemanlar kazandırmak gelmektedir.

Fen Edebiyat Fakültesi’nin Güçlü Yönleri

  • Nitelikli Akademik Personel
  • Genç ve dinamik kadro
  • Öğretim kadrosunun alan uzmanları tarafından oluşturulması
  • Yüksek Lisans ve Doktora Programları
  • Demokratik yönetim
  • Öğrenci başına düşen Öğretim Üyesi çokluğu
  • Etkili ve hızlı karar alıp uygulama
  • Öğrenci Merkezli Eğitim