Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Also available in: English, العربية

Amaç ve Kapsam:
Madde 1
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Madde 2
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yakın Doğu Üniversitesi Lisans, Eğitim-Öğretim süresiyle sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin yönetmelikler uygulanır.

Öğretim Dili
Madde 3
Eğitim-Öğretim dili İngilizcedir.

Yabancı Dil Hazırlık Programı
Madde 4
Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Yeterlik-Seviye Tespit Sınavını başaranlar ya da Yakın Doğu Üniversitesi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayarak yeterli görülenler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar. Yeterlik-Seviye Tespit Sınavında başarılı olamayanlar ile bu sınava girmeyenler ya da yeterlik koşullarını sağlayamayanlar Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam ederler. Bu öğrenciler hakkında Yakın Doğu Üniversitesi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Eğitim-Öğretim Dönemleri
Madde 5
Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl en az 17 (onyedi) haftadır. Dönemlere ders kayıt süresi ve sınav süreleri de dahildir.

Eğitim-Öğretim Süresi
Madde 6
Öğrenciler, 10 yarıyıllık (beş yıllık) eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan lisans programlarını en çok sekiz yılda tamamlamak zorundadır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, Yabancı Dil-Hazırlık Programında geçen süreler dikkate alınmaz.

Öğretim Programları
Madde 7
Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen kamu ve özel kuruluşlarda yapılabilir. Teorik derslerle bir bütünlük oluşturan, bu derslerin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde kabul edilen pratik ders ve stajlar öğretim üyeleri veya onların görevlendirdiği personelin gözetim ve denetiminde yapılır.

Öğrenci Danışmanlığı
Madde 8
Her öğrenci için bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.
Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Öğrenci İzleme Dosyası tutulur.

Dersler
Madde 9
Kredili dersler zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu olarak öğretim programlarında yer alır. Bir dersin kredisi, bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders; 2-4 saatlik laboratuar çalışması ve benzeri uygulamaların karşılığını ifade eder.

a) Zorunlu Dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

b) Seçmeli Dersler: Seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür.

(1) Programa bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(2) İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezun olabilmesi için seçerek almak zorunda olmadığı, ancak bilgi-görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla kendi isteği ve danışman onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamaz ve alındığında başarılı olunması gereken derslerdir.

(3) Ortak Zorunlu Dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

Ders Alma – Bırakma
Madde 10
Öğrenci her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen süre ve Rektörlükçe belirlenen yöntemle alacağı dersleri belirler.
Öğrenci yarıyıl başında programına öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersleri yazmak zorundadır. Öğrenci üst yarıyıl/yıl programından da kredi sınırları içinde danışman onayıyla ders alabilir. Haftalık toplam kredisi en az 15 ve en çok 22 kredi olacak şekilde düzenlenir Ancak, mezuniyet durumunda birbirini izleyen iki yarıyılda 25 krediyi geçmemek üzere bu sınır ilgili yönetim kurulu kararıyla aşılabilir.
Danışman onayı ile ders alarak program yaptıran öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders alma-bırakma günlerinde de yine danışman onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir.

Ders alma-bırakma günlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklenmesi ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.

Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı (kayıt yapmadığı) derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal edilir.

Birinci yılda öğrenimine başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür.

Derslere Devam
Madde 11
Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Kuramsal (Teorik) saatlerin %30 undan, uygulama saatlerinin de %15 inden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.
Tekrarlanan teorik derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse; pratik derslerde ise önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmiş ve yarıyıl içi laboratuar çalışmalarından 100 puan üzerinden 50 puan alınmış ise, ilgili yönetim kurulu kararı ile ara sınavlara girmek kaydıyla devam koşulu aranmayabilir.

Sınavlar
Madde 12
Eczacılık Fakültesinde bir yarıyılda bir en fazla iki ara sınav bir de yarıyıl sonu Genel Sınavı olmak üzere toplam iki veya üç sınav yapılır.

a) Ara Sınav: Her ders için en az bir en fazla iki ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, laboratuar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri bir ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilir.

b) Genel Sınav: Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler genel sınava girebilir.

Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Ara sınavın ağırlığı dersi vermekle sorumlu olan öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu ağırlık % 30 dan az %50 den fazla olamaz. Dekanlık, dersin sorumlu öğretim elemanının önerisi üzerine, uygun görülen ara sınavların sayı ve tarihlerini o yarıyılın ilk ayı içinde öğrencilere duyurur. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.

c) Mazeret Sınavı: Mazeret sınavı, ara, genel ve bir ek sınav hakkı verilen ek sınavlar yerine kullanılabilir. Bu sınavlara girme hakkı olduğu halde giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli nedenleri (mazeretleri) ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel ve ek sınav haklarını da mazeretlerinin bitimini izleyen ilk genel sınav döneminde dekanlıkca dalı belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav Sonuçlarının İlanı, İtiraz ve Notların Kesinleşmesi
Madde 13
Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edilir. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren iki hafta içinde, maddi hata gerekçesiyle dekanlığa yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtiraz üzerine ilgili birim başkanlığınca yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, gerekli düzeltme yapılmak üzere dekanlığa bildirilir. Bu sürenin bitiminden sonra hiçbir not değişikliği talebi işleme konulmaz.

Ders Başarı Notu
Madde 14
Bir dersteki başarı durumu Ders Başarı Notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar vb.) ve genel sınavın birlikte değerlendirmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 50, en çok % 70 olabilir. Genel sınavda alınması gereken en az not not en az 100 puan üzerinden 50 puan olmalıdır.Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkileri ve öğrencinin başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 (yüz) üzerinden puanlara dönüştürülerek genel başarı notu verilir.

Mazeretler
Madde 15
Öğrencinin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde ilgili dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığının bir resmi tedavi kurumundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gereklidir. Ancak, uzun süreli tedaviyi gerektiren ruhsal ve bedensel hastalıklarda alınan sağlık raporunun süresi öğrencinin azami öğrenim süresi içinde dört yarıyılı aşamaz. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır. Tek bir sınav gününü kapsayan sağlık raporları kabul edilmez.

Ayrıca hangi nedenle olursa olsun öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi nedeniyle askere alınması, öğrencinin tutuklu bulunması (gözetim altı dahil) ve tutukluluğunun takipsizlik kararı ile veya beraat etmesi suretiyle sona ermesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahkumiyet durumlarında da öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeretli sayılır.

Öğrencinin mazeretli olduğu süre derslerin devamsızlık sınırını aşıyorsa bu dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla programından silinir. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yatay Geçişler
Madde 16
Yakın Doğu Üniversitesi nin çeşitli fakültelerinde uygulanan programlar arasında ve yurtiçi yurtdışındaki diğer üniversitelerden Yakın Doğu Üniversitesi nin eşdeğer programlarına, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Senato tarafından belirlenen Yönergeye göre ve Üniversite Yönetim Kurulu nun belirlediği kontenjanlar dahilinde yatay geçişler yapılabilir. Yatay geçişlere ve intibak programına ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulu nun belirlediği esas ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Tebligat ve Adres Bildirme
Madde 17
Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Yönetmeliğin Değiştirilmesi
Madde 18
Bu Yönetmelik hükümleri, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından ve üye tam sayısının üçte ikisinin olumlu oyuyla değiştirilebilir.
Yönetmelik değişikliği teklifleri anabilim dalı ve bölüm başkanlıkları tarafından yapılabileceği gibi, öğretim üyeleri tarafından bireysel olarak da yapılabilir.

Yönetmelik değişikliği yönündeki tekliflerin, Fakülte Yönetim Kurulu toplantısından en az on beş gün önce ve yazılı olarak yapılması halinde gündeme alınması için ayrıca oylama yapılmaz. Bu koşula uymayan değişiklik tekliflerinin gündeme alınması için Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının kabulü yeterlidir.

Yürürlük
Madde19
Bu Yönetmelik 2007-2008 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 20
Bu Yönetmelik hükümlerini Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü yürütür.