Yönetmelik

Also available in: English

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi lisans kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak ilkeleri belirlemektir.
Tanımlar
Madde 2– Bu yönetmelikte ifade edilen bazı terimlerin tanımları aşağıda verilmiştir :
a) İlgili Kurul: Fakültedeki fakülte kuruludur.
b) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm veya anabilim dalı kurulunca belirlenen ve fakülte kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır.
c) Ders Kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya semineri, iki ders saatlik laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama gibi çalışmaları ve diğer etkinlikleri (inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje vb.) ifade eden ölçü birimidir.
d)  Zorunlu Ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan derstir.
e) Seçmeli Ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı derstir. Öğrenci bu dersi, kayıtlı olduğu programdaki “seçmeli ders” adı ile açılmış derslerden seçebilir.
f) Önkoşullu Ders: Bir derse kayıt olabilmek için daha önce başarılmış olması gereken ders ön koşullu derstir.
g) Önkoşulsuz Ders: Bir derse kayıt olabilmek için daha önce başarılmış olması gerekmeyen ders ön koşulsuz derstir.

Eğitim-Öğretim Türleri

Madde 3–  Fakültemizdeki eğitim örgün eğitimdir.
Eğitim-Öğretim Dönemleri
Madde 4- Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim-öğretim yılı, Rektörlüğün kararlaştırdığı akademik takvime göre başlar. Fakülte; kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini kapsayan bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimlerini en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunar.
Akademik takvim süresi içinde eğitim-öğretim ‘’yıl’’ esasına göre yapılır. İlgili kurulların kararı ve senatonun onayı ile bazı dersler yarıyıllık okutulabilir. Eğitim-öğretim süresi bir yılda “güz” ve
“bahar” olmak üzere en az 16 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Üniversite senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.
Eğitim-Öğretim Süresi
Madde 5–  Diş Hekimliği Fakültesinin eğitim-öğretim süresi 5 yıldır.
Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre sekiz yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin fakülte kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz.
Eğitim dili: Fakültede eğitim dili Türkçedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe Dil Yeterlilik belgesi ile anadilimizi anlama, konuşma ve yazma yeterliliklerini belgelemeleri şartı aranır.
Eğitim-Öğretim Programlarının Düzenlenmesi
Madde 6- Fakültede; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik, atölye ve laboratuvar çalışması ve diğer etkinlikler (inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje vb.) yer alabilir.
Eğitim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı derslerin yıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenir ve senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi ve fakülte ilgili kurulunun onayıyla açılır ve/veya kaldırılır.

Fakülte eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.
“Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, “Türk Dili” T.C. ve K.K.T.C. uyruklu öğrenciler için ortak zorunlu,’’Yabancı Dil ‘’ ise bütün öğrenciler için ortak zorunlu derslerdir. “Beden Eğitimi” ve “Güzel Sanatlar” dersleri isteğe bağlı olup, öğrenciler bu iki dersten birini seçebilirler.
“Türk Dili” ile “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersleri iki yarıyıl haftada iki saat, “Güzel Sanatlar” ile “Beden Eğitimi” dersleri bir yıl haftada bir saat verilir. “Yabancı Dil” dersi, en az dört yıl eğitim-öğretim yapılan fakültelerde toplam 224 (ikiyüz yirmidört) saatten az olmamak koşuluyla birbirini izleyen dört yarıyıl süreyle verilir.
“Türk Dili”, “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” ile “Yabancı Dil” dersleri, eğitim-öğretim süresince açılacak sınavlarda başarılı olmak koşulu ile tamamlanabilir.
Derslerin Kredi Değeri
Madde 7- Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, iki saat laboratuvar, iki saat atölye, iki saat klinik çalışması ve iki saatlik diğer etkinlikler (inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, kütüphane ve alan çalışması, mezuniyet tezi, proje çalışmaları vb.) bir kredidir.
Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne karşılık gelen kredi değerleri bu yönetmelikteki esaslar çerçevesinde ayrı bir yönergeyle düzenlenir.
İsteğe bağlı seçmeli ders olarak verilen “Güzel Sanatlar” ve “Beden Eğitimi” dersleri kredisizdir.

Ders Alma ve Alınan Dersi Transfer Etme
Madde 8- Öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin dekanlığından önceden izin almak koşuluyla, denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders transferlerinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları bu yönetmeliğin 11. maddesine göre harf notuna karşılık gelen puan aralıkları veya katsayılar esas alınarak değerlendirilir.
Fakültenin lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya kurumlar arası yatay geçiş ve dikey geçişle kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir ay içerisinde Dekanlığa transkripti ile başvurabilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen Muaf (M1,M2) notuna dönüştürülerek transkriptinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir. Muaf (M1,M2) notu alınan ders tekrarlanamaz ve akademik ortalamalara dahil edilmez.
Ders Alma Koşulları
Madde 9 Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrenciler programdaki bütün zorunlu dersleri almakla yükümlüdürler.
Sınavlar ve Değerlendirme
Madde 10– Sınavlar; ara sınavı, yılsonu sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı,  muafiyet sınavı ve son sınıf tek ders sınavı olmak üzere yedi türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler dekanlıkça belirlenir ve sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
Sınavlarda kopya yapanlar, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılırlar ve ilgili öğretim üyesinin Dekanlığa başvurması halinde haklarında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” esaslarına göre işlem yapılır.
Sınav sonuç ve belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde fakültenin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.
Ara Sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri fakülte kurulu kararı ile belirlenir.

Ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine kullanılabilir.
Aynı yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir. Bir dersin ara sınavına katılmayanlar o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılırlar.
Yılsonu Sınavı: Bir dersin yılsonu sınavı o dersin tamamlandığı yılsonunda fakülte kurulu tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Derslerin yılsonu sınavına girebilmek için;
a)   Kayıt yenilemiş olmak,
b)   Teorik derslerin en az % 70’ine devam etmek,
c)   Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların en az % 80’ine katılmak,
d)   Uygulamalarda başarılı olmak gerekir.
Bir yarıyılda verilen temel tıp ve klinik derslerinin  yılsonu sınavları verildikleri her yarıyıl sonunda uygulanır.
Kliniği olan derslerin (Ağız-Diş-Çene Hastalıkları Cerrahisi, Ağız-Diş-Çene Radyolojisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif  Diş Tedavisi) yılsonu sınavında; uygulama sınavı teorik sınava girebilmek için baraj teşkil eder. Ara sınavların ortalamasının %40 ı ve yıl sonu sınavlarının %60 ı, dersin yıl sonu sınavı başarı notu olarak değerlendirilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.
Staj sonu sınavı: Son sınıf öğrencileri için her stajın sonunda ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen  kriterlere uygun olarak teorik ve/veya pratik sınav yapılır. Teorik sınav sözlü ve/veya yazılı olabilir.
Bütünleme Sınavı: Yıl sonu sınavları ile bütünlemesi arasında en az onbeş gün ara verilir. Yılsonu veya staj sonu sınavında başarılı olamayan veya notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için o dönemdeki tüm ders ve stajlar bittikten sonra anabilim dalları tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde teorik ve/veya pratik olarak yapılır. Teorik sınav sözlü ve/veya yazılı olabilir. Bütünleme sınavı, yılsonu final sınavının yerine geçer. Ara sınavların ortalamasının %40 ı ve bütünleme sınavlarının %60 ı, dersin yıl sonu sınavı başarı notu olarak değerlendirilir.
Bir dersin bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrencilerin bir sonraki eğitim-öğretim yılında öncelikle başarısız oldukları derslere tekrar kayıt olmaları gerekir. Bütünleme sınavında başarılı olamayan son sınıf öğrencileri stajı tekrarlar. Öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.
Yılsonu akademik başarı not ortalaması 2.00’nin altında olan ve devam koşulunu  yerine getiren öğrenciler, not yükseltmek amacıyla geçmiş olduğu derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
Mazeret Sınavı : Ara sınav ve yıl sonu sınavı için mazeret kabul edilebilir. Ancak  öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için mazeretini geçerli bir belge ile belgelendirmesi ve bu durumun Fakülte Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Ara sınavına girme hakkı olduğu halde bu sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri, Fakülte kurulunca kabul edilenler  sınav haklarını dekanlıkça belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
Yakın Doğu Üniversitesi  Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KKTC, TC Devlet ve Üniversite Hastanelerinden; Mediko-Sosyal Merkezi Sağlık Hizmetleri ve Yardımı Uygulama İlke ve Kurallarında gösterilen esas ve usullere uygun olarak rapor alan öğrenci, onaylanan raporunu rapor süresinin bitiminden itibaren on (10) işgünü içinde Dekanlığa  teslim eder. Öğrenci, bu süreler içinde Fakülte Kurulu kararı ile mazeretli kabul edilir ve raporlu olduğu sürede sınavlara giremez; ancak rapor süresi bitiminden sonra mazeret sınavlarına girebilir. Sağlık raporları öğrencinin eğitim dönemindeki  devamlarına sayılmaz.
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı: Zorunlu hazırlık sınıfı olmayan fakültede yeni kaydolan öğrenciler için dekanlıkça öğretim yılı başında yabancı dil muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavı ile ilgili esaslar “Yakın Doğu Üniversitesi  Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne göre düzenlenir.
Tek ders sınavı: Mezun olmak için gerekli diğer derslerini başarmış, ancak devam koşulunu yerine getirerek tek dersten başarısız olan son sınıf öğrencilerine, dilekçe ile başvurdukları takdirde, başarısız oldukları tek ders için, bir sonraki yarıyıl başlamadan önce tanınan bir sınav hakkıdır.
Ön Koşul Aranmayan Dersler:
Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Davranış Bilimleri, Bilgisayar, Fizik, Biyofizik, Fizyoloji, Histoloji, Temel Yaşam desteği, ön koşulsuz derslerdir.
Ön koşul aranmayan dersler, 4. Sınıf klinik eğitimine başlanmadan önce açılacak sınavlarda başarılı olmak koşulu ile tamamlanmalıdır. Bu dersler başarılmadan 4. Sınıf dersleri alınamaz.
Ön Koşul Aranan Dersler:
a) 1. Sınıftaki Anatomi dersi başarılmadan 2. Sınıf Anatomi, 2. Sınıftaki Anatomi dersi başarılmadan  4. Sınıf Topografik Anatomi dersi, 1. Sınıftaki Organik Kimya ve Biyokimya dersi başarılmadan 4. Sınıftaki Ağız Biyokimyası dersi, 2. Sınıftaki Mikrobiyoloji dersi başarılmadan 4. Sınıftaki Oral Mikrobiyoloji, 3. Sınıftaki Patoloji dersi başarılmadan 4. Sınıftaki Oral Patoloji dersi alınamaz.
b) 1. Sınıf Diş Morfolojisi ve Manipulasyon Dersi başarılmadan 2. sınıf Protetik Diş Tedavisi dersi, 2. sınıf Protetik Diş Tedavisi başarılmadan 3. sınıf Protetik Diş Tedavisi dersi, 2. Sınıf Restoratif Diş Tedavisi dersi başarılmadan 3. Sınıf Restorative Diş Tedavisi dersi alınamaz.
2. Sınıf Maddeler Bilgisi dersi başarılmadan; 3 sınıf Pedodonti, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif  Diş Tedavisi dersleri alınamaz.
c) 3. Sınıftaki Ağız-Diş-Çene Cerrahisi, Ağız-Diş-Çene Radyolojisi, Dental Anestezi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif  Diş Tedavisi, Diş Hekimliği Tarihi, Farmakoloji ve Patoloji   dersleri başarılmadan 4. Sınıf dersleri alınamaz.
d) 4. sınıftaki Ağız-Diş-Çene Hastalıkları, Ağız-Diş-Çene Cerrahisi, Ağız-Diş-Çene Radyolojisi,Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif  Diş Tedavisi,Toplum Ağız Diş Sağlığı, Ağız Biyokimyası, Oral Mikrobiyoloji, Topografik Anatomi, Oral Patoloji, Biyoistatistik derslerinin tümü başarılmadan 5. sınıf eğitimine başlanamaz.  

Ders Başarı Notu
Madde 11-  Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, harf notlarından biri verilir ve bu notlar “Ders Başarı Notu” olarak adlandırılır. Ders başarı notu, ara sınavı ile yıl sonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara sınavların ortalamasının %40 ı ve yıl sonu sınavlarının %60 ı, dersin yıl sonu sınavı başarı notu olarak değerlendirilir.
Harf notlarının, 100 (yüz) puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir :

PUANLAR
NOTLAR
KATSAYILAR
90-100
AA
4,0
85-89
BA
3,5
80-84
BB
3,0
70-79
CB
2,5
60-69
CC
2,0
55-59
DC
1,5
50-54
DD
1,0
40-49
FD
0,5
39 ve aşağısı
FF
0,0

FF1   :  Genel sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız.
FF2   :  Notu, derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirmemiş, başarısız.
NA    :  Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı yok, başarısız.
M1    :  Muafiyet sınavı sonucu muaf olunan derslere verilir.
M2:     Nakil yoluyla gelen öğrencilerin muaf olduğu derslere verilir.
G1     :  Geçer (kredisiz derslerden başarılı).
G2     :  Geçer (kredili derslerden başarılı).
E       :  Eksik.
K       :  Kalır (kredisiz derslerden başarısız).
(FF1) notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) notu olarak işleme alınır.
(FF2) notu, derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu not genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) notu olarak işleme alınır.
(M1) notu, muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir. Bu maddeye göre harf notu  belirtilir.
(M2) notu, nakil yoluyla gelen öğrencilerin muaf olduğu dersler için verilir. Bu maddeye göre harf notu ile belirtilir.
(G1) notu, kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
(G2) notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek kredili derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
(E) notu, yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi fakülte kurulunun onaylayacağı geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrenci, notların öğrenci işleri bürosuna tesliminden 15 gün sonra eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (FF) notuna dönüşür. Mazeretinin uzun süreceği fakülte tarafından kabul edilen öğrencilerin (E) notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır.
Akademik Başarı Not Ortalamaları
Madde 12- Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları fakültede yıl sonunda hesaplanır.
Bir yılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin bir yılda aldığı derslerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam kredi bulunur. Daha sonra bütün derslerden alınan toplam kredi, derslerin kredi değerleri toplamına bölünür. Bu değer yılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.
Genel akademik başarı not ortalaması ise, yıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
Derslerden Başarılı Olma Durumu
Madde 13- Bir öğrencinin aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için, yıl akademik başarı not ortalamasının veya genel akademik başarı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Akademik başarı not ortalamaları 2.00 ve üstünde olan öğrenciler (FD) ve (FF) aldıkları dersler dışındaki derslerden başarılı sayılırlar.
Yıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler, (CC) ve üstünde not aldıkları derslerden başarılı, diğerlerinden (DC ve DD) başarısız sayılırlar. Öğrenci (FD) ve (FF) aldığı derslerden her koşulda başarısız sayılır.
Bitirme Derecesi
Madde 14–  Tüm derslerini bu yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Diploma Şeref Öğrencileri
Madde 15– Lisans öğrenimini tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.50 ve üstü olan öğrenciler “Yüksek Şeref Öğrencisi” olarak; ortalaması 3.00 – 3.49 olan öğrenciler ise, “Şeref Öğrencisi” olarak mezun olurlar.
Sınav Notuna İtiraz
Madde 16-  Sınav kağıtlarının ve sınav not çizelgelerinin dekanlığa verilmesinden ve ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilemez.
Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi işgünü içinde dekanlığa yazılı olarak başvurabilirler. Dersin sorumlu öğretim üyesinin görüşü alınarak sınav kağıtlarında ve  çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse düzeltilir ;öğrenciye en geç onbeş gün içinde duyurulur.
Derslere Devam
Madde 17– Öğrenciler derslere, uygulamalara, öğretim üyelerince  uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanları tarafından izlenir; sorumlu öğretim elemanı / ilgili anabilim dalı’ndan bu konuda gelecek bilgiler Dekanlıkça değerlendirilerek yıl sonu sınavından en az bir hafta önce ilan edilir.
Teorik saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz.
Derse devam koşulunu karşıladığı halde bütünleme sınavında başarısız olan ve sene tekrarı yapan  öğrencilerin, bu derslerin klinik dersi olması halinde (Ağız-Diş-Çene Cerrahisi, Ağız-Diş-Çene Radyolojisi, Endodonti, Ortodonti Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif  Diş Tedavisi) derslere ve uygulamalara devamları zorunludur. Tekrarlanan diğer derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam zorunluluğu aranmaz ancak öğrenci ilgili dersin ara sınavlarına ve yılsonu sınavlarına girmek zorundadır.
Kayıt Dondurma
Madde 18– Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini senato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencilerin hakları fakülte kurulu kararıyla saklı tutulur ve bu öğrenciler mazeret nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler.
Öğrenciler yasal öğrenim süresi içinde en çok iki yıl veya dört yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilirler.
İlişik Kesme
Madde 19–
Aşağıdaki durumlarda fakülte  kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
a)   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenen öğrenim süresi içinde, öğrencinin öğrenimini tamamlayamaması veya tamamlayamayacağının belirlenmesi,
b)   Öğrencinin yasal öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu derslerden devam koşulunu yerine getirmemiş olması,
c)   Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde “Yükseköğretim kurumundan çıkarma” cezası almış olması,
d)   Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
e)   Öğrencinin sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmesi ve raporunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olması,
Yatay Geçiş
Madde 20– Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” esas alınarak fakülte kurulunca düzenlenir.
Kayıt Koşulları
Madde 21- Yakın Doğu Üniversitesi’ne giriş ve kayıtlarla ilgili her türlü başvuru, üniversitenin Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Dairesi Başkanlığı’na yapılır. Başvuru süreleri, üniversite tarafından duyurulur. Öğrenciler, her dönem başında ilan edilen süreler içerisinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
T.C. uyruklu öğrenciler, her yıl yapılan ÖSS sınav sonuçlarına göre; KKTC ve yabancı uyruklu öğrenciler ise, üniversite tarafından düzenlenen özel sınavlarla üniversiteye kayıt yaptırabilirler.
Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir. Yıllık eğitim ücreti her yıl eğitim-öğretim yılı başında üniversite tarafından belirlenir.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak, kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1.      ÖSYS sonuç belgesi
2.      Lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.
3.      Nüfus cüzdanının fotokopisi.
4.      İkametgâh belgesi.
5.      Askerlik durum belgesi.
6.      12 adet vesikalık resim.
7.      Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler.
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir).
b)  ÖSYM sınavları sonucunda o öğretim yılında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıt hakkı kazanmış olmak.
Geçersiz Kayıtlar
Madde 22– Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlemler başlatılır.
Muafiyet
Madde 23– Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başlangıcını izleyen en geç bir ay içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri Fakülte Kurulunca yedi işgünü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.
Kayıt Yenileme
Madde 24– Fakültenin duyurduğu tarihlerde, güz ve bahar yarıyılının başında öğrenciler  katkı paylarını ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Katkı payı ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez. Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenileyemeyen öğrenciler o yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar.
Kaydını yenilemeyen öğrencilere o yarıyıl içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez.

Diploma ve Unvanlar
Madde 25– Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından verilen diploma, beş yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Diş Hekimliği yüksek lisans diplomasıdır. Mezun olan öğrencilerin kullanmaya hak kazandıkları unvanlar diplomalarında belirtilir.
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTSDE -ECTSDS) kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin hususlar bir yönergeyle belirlenir.
Mezuniyet
Madde 26– Öğrenciler bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve eğitim-öğretim programları için yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyete hak kazanırlar.
Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.
Mezuniyet Belgesi ve Diplomaların Düzenlenmesi
Madde 27– Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere diplomasını alırken iade etmek üzere geçici olarak mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinde öğrencinin adı, soyadı, uyruğu, doğum yeri ve tarihi,  bitirdiği eğitim-öğretim programının adı, hak kazandığı diploma ve unvan ile öğrencinin resmi yer alır. Mezuniyet belgeleri fakülte dekanı tarafından imzalanarak mühürlenir.
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından verilen diplomalar senato tarafından onaylanan “Diplomalar Yönergesi”nde gösterilen ortak ilkeler çerçevesinde düzenlenir. Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, diploma yerine geçen, kaybından dolayı verildiği belirtilen bir belge düzenlenir.
Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için, katkı payları ve benzeri tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi/diploma verilmez.
Sağlık Bilimleri Önlisans Diploması
Madde 28– İlk iki yılın bütün derslerinden başarılı olan ancak sonraki yıllarda ilişiği kesilen öğrencilerden isteyenlere “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, “Sağlık Bilimleri Önlisans Diploması” verilir.
Adres Bildirme
Madde 29– Her türlü bildirim, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt anında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya bildirim ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
Yükseköğretim kurumuna kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu üyesi bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmadığını iddia edemezler.
İntibak
Madde 30– Kaldırılan yönetmeliklerin düzenlediği konularda bu yönetmeliğe göre yapılacak olan intibak işlemleri ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde emsal 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu  vb.uluslararası anlaşmalarla sağlanmış mevzuat doğrultusunda karar vermeye fakülte kurulları yetkilidir.

Yürürlük
Madde 31– Bu yönetmelik Yakın Doğu Üniversitesi Senatosunda onaylandıktan ve resmi web sitesinde yayınlandıktan  sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 32– Bu yönetmeliği Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü yürütür.