Dersler

3. Sınıf Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Programı

Ders Açıklama
Radyolojiye Giriş ve Tanımlar Atomun yapısı, iyonizasyon, elektromanyetik ve korpüsküler radyasyon.
Oral Diagnoza Giriş ve Tanımlar Oral diagnoz, oral medicine ve oral radyolojinin tanımları, tanıya varmada izlenecek yollar.
Radyasyon Fiziği X-ışınlarının tarihçesi, EM radyasyonlarının madde ile etkileşim yolları, radyoaktivite.
Anamnez Formu Anamnez Formunun Tanıtılması, anamnezin değerlendirilmesi.
Radyasyon Birimleri, Röntgen Tüpü Aktivite, ışınlama, doz do eşdeğeri birimleri, röntgen tüpünün yapısı, oluşturan materyaller.
Vital Bulgular Kan basıncı, nabız sayısı, solunum sayısı, ateş.
X-Işınları Oluşumu, özellikleri, kullanıldığı yerler, kalite, kantite, HVL, filtre, kolimatör.
Şikayet Bölgesi, Özgeçmiş, Soygeçmiş Şikayetin alınması, anamnezi, özgeçmiş, soygeçmiş, baş-diş-yüz ağrılarında anamnez.
Radyasyon Zararları I Background doz, hücresel düzeyde biyolojik etkiler, akut radyasyon sendromu.
Sistemlerin İncelenmesi I Kalp hastalıkları, fokal enfeksiyon, antibiyotik proflaksisi.
Radyasyon Zararları II Genetik etkiler, doku ve organ düzeyinde biyolojik etkiler.
Sistemlerin İncelenmesi II Romatizmal hastalıklar, diabet. Tansiyon, Baş dönmesi, epilepsi problemleri.
Radyasyon Zararları III Radyasyonun oral kavitedeki etkileri
Sistemlerin İncelenmesi III Solunum şikayetleri, sinüzit, anemi ve diğer kan hastalıkları.
Radyasyondan Korunma I Maximum müsaade dozu, hasta expozürü ve dozu, ALARA prensibi.
Sistemlerin İncelenmesi IV Böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, astım, saman nezlesi, baş-yüz ağrıları, mide şikayetleri.
Radyasyondan Korunma II Hastanın, uygulayıcının ve çevrenin korunması ile ilgili uygulamalar.
Sistemlerin İncelenmesi V Guatr, mental bozukluklar, ruh ve sinir hastalıkları, göz şikayetleri, kulak şikayetleri, tüberküloz ve akciğer hastalıkları, alkolizm, sarılık.
Filmler Film yapısı, film tipleri, screenler, dişhekimliğinde kullanılan filmler.
Sistemlerin İncelenmesi VI Deri döküntüleri, ilaç allerjileri, zührevi hastalıklar, radyoterapi görenlere yaklaşım, dişhekimliğinin kadınlarla ilgili yönleri.
Ağrı Ağrı mekanizması, dental kaynaklı ağrılar
Karanlık Oda,Banyo Solüsyonları Dental radyografilerin banyolarının yapıldığı karanlık odanın düzeni ve kuralları.
Çocukluk Hastalıkları Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar.
Radyografik Kalite I Detay, densite.
Radyografik Kalite II Kontrast, fog.
Banyo Solüsyonları, Görüntü Oluşumu I.ve II. Banyo solüsyonlarındaki kimyasal ajanlar ve x-ışınları aracılığı ile görüntünün oluşumu.
İntraoral Radyografi Teknikleri I Açıortayı, bite-wing teknikleri.
İntraoral Radyografi Teknikleri II Paralel, okluzal, donovan, Le Master teknikleri.
Muayene Yöntemleri Temel muayene teknikleri, tekniklerin uygulama örnekleri.
Extraoral Muayene I Yürüme, konuşma, göz, deri, el ve tırnak, buru, kulak bulguları.
Extraoral Muayene II Baş-boyun ve simetrik bulgular.
Extraoral Muayene III Yüz, sinüsler, lenfoma, trakea muayeneleri.
Extraoral Muayene IV Tiroid, TME Muayenesi.
İntraoral Muayene I Halitosis, dudaklar ve mukozası.
İntraoral Muayene II Yanaklar mukozası, orofarinks ve tonsiller.
Intraoral Muayene III Sert-yumuşak damak, dil-deri altı, ağız tabanı muayeneleri.
İntraoral Muayene IV Tükrük bezleri, diş eti, dişlerin muayeneleri.
Anatomik Landmarklar I Periapikal Radyografta görülen üst çene bölgesindeki anatomik landmarklar.
Anatomik Landmarklar II Periapikal radyografta görülen alt çene bölgesi anatomik landmarklar.
Artifaktlar I Dental radyografilerde çeşitli nedenlere bağlı olarak görülen hatalar.
Artifaktlar II Dental radyografilerde çeşitli nedenlere bağlı olarak görülen hatalar.
Paralaktik Teknikler Horizontal ve vertikal shift-sketch teknikleri.
Çürük Radyolojisi Çürük çeşitlerinin radyografik olarak görüntüsü.
Periodontal Radyoloji I Radyografların yararlılık ve kısıtlılıkları, periodontal radyografide kullanılan radyografi teknikleri.
Periodontal Radyoloji II Periodontal hastalıkta radyografik bulgular.
Klinik ve Radyografik Değerlendirme I Lezyonların özellikleri, radyografik görüntünün fizyolojik, patolojik olduğunun ayrımı.
Klinik ve Radyografik Değerlendirme II Radyograflarda lezyon sınırları, içeriği, komşu yapılarla ilişkileri, yavaş ve hızlı gelişen lezyonların özellikleri.
Klinik ve Radyografik Değerlendirme III Dişlerde travmatik, pulpal ve periapikal lezyonların değerlendirilmesi.

4. Sınıf

Ders Açıklama
Klinik ve Radyografik Değerlendirme I Lezyonların özellikleri, radyografik görüntünün fizyolojik, patolojik olduğunun ayrımı.
Klinik ve Radyografik Değerlendirme II Radyograflarda lezyon sınırları, içeriği, komşu yapılarla ilişkileri, yavaş ve hızlı gelişen lezyonların özellikleri.
Klinik ve Radyografik Değerlendirme III Dişlerde travmatik, pulpal ve periapikal lezyonların değerlendirilmesi.
Tanı ve Tedavi Planlaması İdeal tedavi planı, etkileyen faktörler, format.
Ağrı Dental kaynaklı olmayan ağrılar
Laboratuvar Tetkikleri I Biopsi çeşitleri ve anemilerin laboratuvar bulguları.
Laboratuvar Tetkikleri II Enfeksiyon, endokrin, romatizmal ve karaciğer hastalıklarının laboratuvar bulguları.
Extraoral Radyografi Teknikleri I Extraoral olarak konumlandırılmış filmlerle elde edilen radyografiler. 3 grup altında incelenecektir. Esansiyel EORT, Spesifik EORT ve Özel amaçlı projeksiyonlar.
Extraoral Radyografi Teknikleri II Extraoral olarak konumlandırılmış filmlerle elde edilen radyografiler. 3 grup altında incelenecektir. Esansiyel EORT, Spesifik EORT ve Özel amaçlı projeksiyonlar.
Özel Amaçlı Projeksiyonlar Sinüs grafisi, Water’s vs.
İleri Görüntüleme Yöntemleri Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme
İleri Görüntüleme Yöntemleri Ultrasonagrafi
TME Hastalıkları ve Görüntüleme Yöntemleri TME grafisi,MR,BT
Radyoopak ve Radyolusent Lezyonlar I Oral kavitenin kistleri.
Radyoopak ve Radyolusent Lezyonlar II Odontojenik Tümörler
Radyoopak ve Radyolusent Lezyonlar III Malign nonodontojenik tümörler
Radyoopak ve Radyolusent Lezyonlar IV Benign nonodontojenik tümörler
Tükrük Bezi hastalıkları ve Görüntüleme Yöntemleri Tükrük bezi hastalıklarının değerlendirilmesi, görüntüleme metotları
Halitozis Ağız kokusu ve sebepleri
Ağzın Yumuşak Doku Lezyonları I Derinin primer, primosekonder, sekonder lezyonları, piyodermiler, bakteriyel mukozal enfeksiyonlar.
Ağzın Yumuşak Doku Lezyonları II Spesifik enfeksiyonlarda, viral enfeksiyonlarda, mantar enfeksiyonlarında oral mukoza bulguları
Ağzın Yumuşak Doku Lezyonları III Oral mukozanın beyaz lezyonları, prekanseröz lezyonları, bül oluşturan dermatozlarda oral mukoza, oral mukozanın renk değişimleri.
Ağzın Yumuşak Doku Lezyonları IV Dil hastalıkları
Ağzın Yumuşak Doku Lezyonları V Dişeti büyümeleri, proteze bağlı patolojiler.
Digital radyografi Amacı kullanımı, tipleri, avantaj ve dezavantajları.
İmplant Radyolojisi Dental İmplantolojide radyografik tanı, tedavi planlaması ve takip
AIDS Etken, belirti ve bulgular, teşhis, korunma.
Lenfatik system Lenfatik sistemi oluşturan yapılar, muayene yöntemleri ve hastalıklarda lenf bulguları.