Dersler

Birinci Yıl

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı T U K
TDE 101 Osmanlı Türkçesi 1 3 0 3
TDE 103 Türkiye Türkçesi 1 3 0 3
TDE 105 Yeni Türk Edebiyatı 1 3 0 3
TDE 107 Edebiyat Bilgileri 1 3 0 3
TDE 109 Türkçe Kompozisyon 1 3 0 3
TDE 111 Batı Edebiyatı Akımları 1 3 0 3
AIT 101 Atatük İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 2 0 2
ENG 101 Ingilizce 1 3 0 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı T U K
TDE 102 Osmanlı Türkçesi 2 3 0 3
TDE 104 Türkiye Türkçesi 2 3 0 3
TDE 106 Yeni Türk Edebiyatı 2 3 0 3
TDE 108 Edebiyat Bilgileri 2 3 0 3
TDE 110 Türkçe Kompozisyon 2 3 0 3
TDE 112 Batı Edebiyat Akımları 2 3 0 3
AIT 102 Atatük İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 2 0 2
ENG 102 Ingilizce 2 3 0 3

İkinci Yıl

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı T U K
TDE 201 Osmanlı Türkçesi 3 3 0 3
TDE 203 Türkiye Türkçesi 3 3 0 3
TDE 205 Yeni Türk Edebiyatı 3 3 0 3
TDE 207 Eski Türk Edebiyatı 1 3 0 3
TDE 209 Türk Halk Edebiyatı 1 3 0 3
FAR 201 Farsça 3 0 3
ENG 201 Ingilizce 3 3 0 3
EDS 201 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı T U K
TDE 202 Osmanlı Türkçesi 4 3 0 3
TDE 204 Türkiye Türkçesi 4 3 0 3
TDE 206 Yeni Türk Edebiyatı 4 3 0 3
TDE 208 Eski Türk Edebiyatı 2 3 0 3
TDE 210 Türk Halk Edebiyatı 2 3 0 3
ENG 202 Ingilizce 4 3 0 3
EDS 202 Gelişim Psikolojisi 3 0 3
EDS 204 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3

Üçüncü Yıl

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı T U K
TDE 301 Türk Halk Edebiyatı 3 3 0 3
TDE 303 Yeni Türk Edebiyatı 5 3 0 3
TDE 305 Eski Türk Edebiyatı 3 3 0 3
TDE 307 Türk Dili Tarihi 1 3 0 3
BIL 101 Bilgisayar Eğitimi 1 3 0 3
EDS 301 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2
EDS 303 Program Geliştirme ve Öğretim 3 0 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı T U K
TDE 304 Yeni Türk Edebiyatı 6 3 0 3
TDE 306 Eski Türk Edebiyatı 4 3 0 3
TDE 308 Türk Dili Tarihi 2 3 0 3
BIL 302 Bilgisayar Eğitimi 2 3 0 3
Seçmeli 3 0 3
Seçmeli 3 0 3
EDS 302 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3

Dördüncü Yıl

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı T U K
TDE 401 Edebiyat Kuramları 3 0 3
TDE 403 Diksiyon 2 0 2
TDE 405 Çağdaş Türk Lehçeleri 1 3 0 3
TDE 407 Dilbilimi 1 3 0 3
TDE 409 Kıbrıs Türk Tarihi 3 0 3
TDE 411 Türk Dili Tarihi 3 3 0 3
EDS 413 Sınıf Yönetimi 2 0 2
EDS 401 Özel Öğretim Yötemleri I 2 2 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı T U K
TDE 402 Karşılaştırmalı Edebiyat 3 0 3
TDE 404 Dünya Mitolojisi 3 0 3
TDE 406 Çağdaş Türk Lehçeleri 2 3 0 3
TDE 408 Dilbilimi 2 3 0 3
TDE 410 Kıbrıs Türk Halkbilimi 3 0 3
Seçmeli 3 0 3
EDS 402 Özel Öğretim Yöntemleri 2 2 2 3

Beşinci Yıl

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı T U K
EDS 501 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
EDS 503 Okul Deneyimi 1 4 3
EDS 505 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3
TDE 501 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı 1 3 0 3
TDE 503 Kıbrıs Türk Edebiyatı 1 3 0 3
TDE 505 Dilbilimi 3 3 0 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı T U K
EDS 502 Rehberlik 3 0 3
EDS 504 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
TDE 502 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı 2 3 0 3
TDE 504 Kıbrıs Türk Edebiyatı 2 3 0 3
TDE 506 Bitirme Projesi 3 0 3
TDE 508 Türk Kültür Tarihi 3 0 3

1.YARIYIL

TDE 101 Osmanlı Türkçesi 1 (3-0-3)
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arap alfabesi, harflerin tanımı ve birleşmeleri ile Türkçe metinlerin okunması çalışmaları yapılacaktır.

TDE 103 Türkiye Türkçesi 1 (3-0-3)
Türk dilinin tarih içindeki yayılma alanları, başlıca yazı dilleri ve bu dillerdeki eserlere genel bakış ve örnekler üzerinde durularak, Türkçenin ses bilgisi (fonetik) özellikleri işlenecektir.

TDE 105 Yeni Türk Edebiyatı 1 (3-0-3)
1839 Tanzimat Fermanının ilânından sonra Türk edebiyatında görülen yenilikler, Batı edebiyatından giren türler, şekil özellikleri, gazete, tercüme çalışmaları üzerinde durulacaktır.

TDE 107 Edebiyat Bilgileri 1 (3-0-3)
“Edebî eser” tanımıyla birlikte, nazım ve nesirde üslûp ve şekil özellikleri, aruz, hece kalıpları örneklerle işlenecektir. Nazımda edebî sanatlar en geniş biçimde verilecek, edebî türler tanıtılacaktır.

TDE 109 Türkçe Kompozisyon 1 (3-0-3)
Türkçenin genel yapısı gözönüne alınarak kelime ve cümle yapısı, yazım kuralları, noktalama işaretleri, genel kompozisyon kuralları, paragraf yazma teknikleri üzerinde durulacaktır.

TDE 111 Batı Edebiyatı Akımları 1 (3-0-3)
Batı Edebiyatının hümanizmden başlamak üzere belli başlı edebî akımları, özellikleri, Batı Edebiyatının bazı önemli eserleri ve Türk edebiyatındaki etkileşimler örnek eserler üzerinde değerlendirmelerle incelenecektir.

AIT 101 Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi 1 (2-0-2)
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılasması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel ve sosya-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı Devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan millî devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ile Atatürk’ün liderliğinde verilen mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulusu işlenecektir.

ENG 101 Ingilizce 1 (3-0-3)
Ingilizcede alfabe, to be fiili, possessive adjectives üzerinde durularak uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

2.YARIYIL
TDE 102 Osmanlı Türkçesi 2 (3-0-3)
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça kelimelerin yapıları, sülasi fiillerin ismi fail, ismi mef’ul vb. şekilleri üzerinde durulacaktır.

TDE 104 Türkiye Türkçesi 2 (3-0-3)
Türkçenin yapı bilgisi(Morfolojik) özellikleri incelenecek yapım ve çekim ekleri işlenecektir.

TDE 106 Yeni Türk Edebiyatı 2 (3-0-3)
Bu dönemde Tanzimat dönemi roman ve hikâyesi ile Tanzimat dönemi ana temalarını işleyen romanlar incelenecektir.

TDE 108 Edebiyat Bilgileri 2 (3-0-3)
Edebi sanatlar örnek eserler üzerinde uygulamalarla incelenecektir.

TDE 110 Türkçe Kompozisyon 2 (3-0-3)
Yazılı ve sözlü anlatım türleri üzerinde durulacak ve yazımla ilgili teknik ve estetik bilgiler verilecektir.

TDE 112 Batı Edebiyatı Akimları 2 (3-0-3)
Batı edebiyatının klasik, romantik, realist, natüralist, sembolizm vb. önemli unsurlarının örnek eserlerle incelenmesi üzerinde durulacaktır.

ENG 102 Ingilizce 2 (3-0-3)
Ingilizcedeki Simple Present biçimler üzerinde durularak, saatler, meslek isimleri ve sosyal ifadeler metinlerle uygulanacaktır.

AIT 102 Atatürk Ilkeleri ve Inkılâp Tarihi 2 (2-0-2)
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulusuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk Ilke ve Inkılâplari çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasî olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesidir.

3.YARIYIL
TDE 201 Osmanlı Türkçesi 3 (3-0-3)
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça mastarlar ve mastarlardan türemiş kelimeler üzerinde durularak metinler üzerinde uygulamalar yapılacaktır.

TDE 203 Türkiye Türkçesi 3 (3-0-3)
Kelime grupları, Türkçede genel cümle yapısının tanınması, cümlenin öğeleri üzerinde örneklerle durulacaktır.

TDE 205 Yeni Türk Edebiyatı 3 (3-0-3)
Servet-i Fünun dönemi şiiri incelenecektir.

TDE 207 Eski Türk Edebiyatı 1 (3-0-3)
Eski Türk Edebiyatı kavramı üzerinde durulacak ve başlangıçtan itibaren Türk edebiyatının metinleri ve yazarları işlenecektir. (8. yy.-12. yy.)

TDE 209 Türk Halk Edebiyatı 1 (3-0-3)
Türk Halk Edebiyatının destan ve halk hikâyelerinden başlayarak Türk halk şiirine özgü tür ve şekiller tanıtılarak halk edebiyatının genel özelliklerini, temel kavramları ve kaynakları üzerinde durulacaktır.

FAR 201 Farsça (3-0-3)
Farsça-Türkçe arasındaki ilişkiler ve kelime alışverişi, alfabe, cümle kuruluşu, yardımcı fiiller ve şahıs zamirleri ve tamlamaların kuralları, tekil-çoğul (kelime ve cümle), fiiller ve zamanlara göre çekimleri üzerinde durularak özellikle Osmanlı Türkçesindeki Farsça unsurlar Farsça metinler üzerinde uygulamalarla incelenecektir.

ENG 201 Ingilizce 3 (3-0-3)
Simple Present ifadelerin yanısıra some/any, prepositions of place, there is/are directions, was, were, can, can not ifadeleri üzerinde metin üzerinde uygulamalarla durulacaktır.

EDS 201 Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

4.YARIYIL
TDE 202 Osmanlı Türkçesi 4 (3-0-3)
Arapça kelimelerde kemiyet, keyfiyet, izâfet, birleşik şekiller metinler üzerinde uygulamalarla incelenecektir.

TDE 204 Türkiye Türkçesi 4 (3-0-3)
Türkçede cümle türleri ve öğeleri üzerinde durulacaktır.

TDE 206 Yeni Türk Edebiyatı 4 (3-0-3)
Servet-i Fünun dönemi romanı incelenecektir.

TDE 208 Eski Türk Edebiyatı 2 (3-0-3)
13.- 15. yüzyıllar arasI Anadolu’da gelişen Türk edebiyatı yazarları ve eserleriyle incelenecektir.

TDE 210 Türk Halk Edebiyatı 2 (3-0-3)
15.-19. yüzyıl Türk halk edebiyatı örnekleri, yazarları ve eserleri ile tanıtılacak ve bu eserlerden seçilecek örnekler üzerinde uygulama yapılacaktır. Halk edebiyatı türleri tanımlanıp tahlil edilecektir. Mit, masal, efsane, halk hikâyesi, destan, fıkra, tekerleme, bilmece, atasözü, deyim, dua-beddua vs. türler üzerinde örneklerle durulacaktır.

ENG 202 Ingilizce 4 (3-0-3)
Simple Past ve time expressions üzerinde, metin üzerinde uygulamalarla durulacaktır.

EDS 202 Gelişim Psikolojisi (3-0-3)
Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına eğitim sürecinde öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve öğrenme süreçleri hakkında bilgi vermek ve bir anlayış kazandırmaktır.

EDS 204 Öğretim Ilke ve Yöntemleri (3-0-3)
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın
önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve
etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların
uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada
öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

5.YARIYIL
TDE 301 Türk Halk Edebiyatı 3 (3-0-3)
Halk edebiyatı anlatı türlerinin tanımlanmaya devam edilerek türlerin birbiriyle olan ilişkisi incelenecek, ayrıca âşık edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı konularI üzerinde de durulacaktır.

TDE 303 Yeni Türk Edebiyatı 5 (3-0-3)
Servet-i Fünun dönemi yazarlar ve şairler ele alınacaktır.

TDE 305 Eski Türk Edebiyatı 3 (3-0-3)
yüzyıl Türk edebiyatında nazım ve nesirde önemli şair ve yazarların eserleri üzerinde durulur. Fuzuli, Baki, Zâti ve Hayali Bey gibi şairlerin eser ve divanlarından seçilmiş örnekler serh edilecektir.

TDE 307 Türk Dili Tarihi 1 (3-0-3)
Göktürk ve Uygur dönemi Türk Dili tarihi metinlerle incelenecek Göktürk yazısından başlanarak, yazıtlar üzerinde durulacak, dönemin dil özellikleri verilecektir.

BIL 101 Bilgisayar Eğitimi 1 (3-0-3)
Günlük ve akademik hayatta gerçekleşen yazışmaların daha verimli ve anlaşılabilir olmasını sağlayan Microsoft Word programı öğretilecektir.

EDS 301 Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarInIn okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılmasI.

EDS 303 Program Geliştirme ve Öğretim (3-0-3)
Temel kavramlar, program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller ), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma), eğitim programları ile ilgili yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, işbirliğine dayalı öğrenme, yaşam boyu öğrenme, yapılandırmacılık, yaratıcı düşünme, v.b.).

6.YARIYIL
TDE304 Yeni Türk Edebiyatı 6 (3-0-3)
Meşrutiyet döneminden günümüze kadar şiir ve nesri yazarları ve eserleriyle incelenecektir.

TDE 306 Eski Türk Edebiyatı 4 (3-0-3)
ve 18. yüzyıl Türk Edebiyatının nazım ve nesirde önemli şair ve yazarlarının eserleri üzerinde durulacak, Nefi, Nabi, Nedim, seyh Galip gibi şairlerin şiirleri serh edilecek, dönemin edebî eserleri ile tanıtılacakır.

TDE 308 Türk Dili Tarihi 2 (3-0-3)
Orta Türkçe, Doğu Türkçesi(KarahanlI, Harezm, ÇaGatay) üzerinde durulacak, metinler üzerinde dil incelemeleri yapılacaktır.

BIL 302 Bilgisayar Eğitimi 2 (3-0-3)
Günlük ve akademik hayatta gerekli olan hesaplama ve sunu hazırlama çalışmalarInIn daha verimli ve anlaşılabilir olmasını sağlayan Microsoft Excel ve PowerPoint programlarının öğretimi.

EDS 302 Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyasI, arastIrma kaGItlarI, arastIrma projeleri, akran deGerlendirme, özdeGerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçlarI üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

7.YARIYIL
TDE 401 Edebiyat Kuramları (3-0-3)
Bilimsel ve edebi bir eleştirinin niteliklerini saptama, kuram-yöntem ve eleştiri sistemini birbirine bağlama, eleştiri türlerine göre metin değerlendirme üzerinde durulacaktır.

TDE 403 Diksiyon (2-0-2)
Doğru ve düzgün bir şekilde ifade edebilmeyi öğrenme üzerinde durularak, dilin ses kurallarının konuşmaya yansıması uygulamalarla çalışılacaktır.

TDE 405 Çağdaş Türk Lehçeleri 1 (3-0-3)
Çağdaş Türk Lehçelerinde ses değişikliği ve benzerlikleri, (Altayca, Hakan, Kerkük, Kırgız, Tuna; Yolut grupları arasında) ünlü sistemleri, bu lehçeleri kullanan halklar metinler üzerinde uygulamalarla anlatılacakıIr.

TDE 407 Dilbilimi 1 (3-0-3)
Dilbilimin tarihçesi, göstergebilim ve dil, dilbilimin dalları (sesbilim, fonoloji, biçim bilgisi, dizim bilgisi, anlambilim, sözlük bilgisi, lehçebilim v.b.) yabancı dillerle mukayeseli olarak işlenecektir.

TDE 409 Kıbrıs Türk Tarihi (3-0-3)
Kıbrıs tarihinin başlangıç döneminden Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethi kadar giriş, Kıbrıs’ta Türk hâkimiyeti ve 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar tarihî olaylar ve tarihî eserler incelenecektir.

TDE 411 Türk Dili Tarihi 3 (3-0-3)
Kıpçak Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinin dil özellikleri metinlere dayalı olarak incelenecektir.

TDE 413 Sınıf Yönetimi (2-0-2)
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

EDS 401 Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının basta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

8.YARIYIL
TDE 402 Karşılastırmalı Edebiyat (3-0-3)
Genel olarak edebiyat kavramı üzerinde durularak genel biçimin dışında doğu ve batı edebiyatları arasında önemli eserler üzerinden incelemeler yapılacaktır.

TDE 404 Dünya Mitolojisi (3-0-3)
Mitoloji ile ilgili temel kavramlar, mitolojik okullar ve teorilerin yanısıra Sümer, Hitit, Babil ve Eski Mısır, Yunan, Roma, Hint, Çin ve Türk mitolojileri incelenecektir. Bu mitolojilerde yer alan önemli anlatılar-destanlar incelenirken Türk mitolojisinde önemli yeri olan sayı, renk, hayvan gibi kimi unsurlar üzerinde de durulacaktır. Ders, bir ulusun en önemli kültür hazinelerinden olan mitoloji kavramını ve bu konuda yapılan önemli çalışmalara değinmeyi; oldukça zengin malzemeye sahip olan Dünya ve Türk mitolojisinin ana hatlarını kavramayı ve mitolojiyi oluşturan önemli noktaların yanısıra bazı önemli mitolojik metinler üzerinde bilgi sahibi olmayı amaçlamaktadır.

TDE 406 Çağdaş Türk Lehçeleri 2 (3-0-3)
Doğu Türk dili ve lehçeleri, Aral-Hazar , Kıpçak dil ve lehçeleri, Ural-Volga, Kıpçak dil ve lehçeleri, Çuvasça, Türkmence, Azeri ve Gagavuz, Balkan Türkçeleri üzerinde incelemeler yapIlacaktIr.

TDE 408 Dilbilimi 2 (3-0-3)
Sesbilimin tarihçesi anlatılarak akustik ve fizyolojik sesbilim irdelenecek, ses organlarI ve işlevleri üzerinde durulacak ve Türkçedeki sesli-sessiz sesler, tüm özellikleriyle incelenerek bu seslerin tüm özellikleri ve konuşma dilindeki işlevleri anlatılacaktır. Ayrıca ses olaylarının nedenleri, ses değişmeleri, sözlü ve yazılı dil kullanımı ile biçimsel sesbilim üzerinde durulacaktır.

TDE 410 Kıbrıs Türk Halkbilimi (3-0-3)
Kıbrıs Türk gelenek ve görenekleri, inançları, uygulamaları, el sanatlaıI, kültürel yapısı, anlatıları (mani, masal, efsane, türkü, destan) vs. bulunmaktadır. Kıbrıs Türk kültürü ve halk biliminin tanıtılması ve incelenmesini amaçlamaktadır.

EDS 402 Özel Eğitim Yöntemleri II (2-2-3)
Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularının işlenmesi, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları.

9. YARIYIL
EDS 501 Öğretim Teknolojileri ve Materyel Tasarımı (2-2-3)
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, Internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna iliskin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

EDS 503 Okul Deneyimi (1-4-3)
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

EDS 505 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3-0-3)
Anlatım ve yazım kurallarının genel tekrarıyla, kaynakça, dipnot yazma, mezuniyet ve tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere, yapılacak bu tür çalışmalarda kullanılacak tüm araştırma yöntemleri verilecektir.

TDE 501 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı 1 (3-0-3)
Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatlarından örnek metinler üzerinde uygulamalarla incelemeler yapılacaktIr. Türk dünyası, Türk dünyasının önemli edebi şahsiyetleri ve eserleri üzerinde durulacaktır.(Azerbeycan, Kırgız, Kazak, Kırım, Türkmen, Özbek….)

TDE 501 Kıbrıs Türk Edebiyatı 1 (3-0-3)
Kıbrıs Adasının 1571’de Osmanlı idaresine geçmesinden sonra başlayan Türk Edebiyatı tanıtılacak, manzum ve mensur bütün türlerde verilmiş eserler incelenecektir.

TDE 505 Dilbilimi 3 (3-0-3)
Dilbilimin bir dalı olan anlambilimi tüm ayrıntılarıyla tanıtılacak, Türk anlambilimi uygulamalarla yabancı dillerle karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

10.YARIYIL
EDS 502 Rehberlik (3-0-3)
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağI rehberlik görevleri.

EDS 504 Öğretmenlik UygulamasI (2-6-5)
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

TDE 502 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı 2 (3-0-3)
Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatlarından örnek metinler üzerinde uygulamalarla incelemeler yapılacaktır. Türk dünyası, Türk dünyasının önemli edebi şahsiyetleri ve eserleri üzerinde durulacaktır.(Azerbeycan, Kırgız, Kazak, Kırım, Türkmen, Özbek….)

TDE 504 Kıbrıs Türk Edebiyatı 2 (3-0-3)
Kıbrıs Modern Türk Edebiyatının manzum ve mensur eserleri üzerinde durulacaktır.

TDE 506 Bitirme Projesi (3-0-3)
Son sınıf öğrencilerine ilgi alanlarına yönelik araştırma yöntemleri ışığında bilimsel çalışma yapabilme olanağı verilerek, danışmanlar gözetiminde mezuniyet çalışması yaptırılacaktır.

TDE 508 Türk Kültür Tarihi (3-0-3)
Kültür ve uygarlık arasIndaki fark belirtilerek uygarlıkların kökeni hakkında bazı varsayımlar üzerinde durulacaktır. Daha sonra Türklerin anayurdu ve dünyaya yayılmaları konusu işlenerek çeşitli Türk Devletleri hakkında özlü bilgiler verilecektir. Türklerin Bozkır Kültürü irdelendikten sonra, Islam Türk dönemindeki Türk kültürü işlenerek edebi kültür, sosyal yaşam ve sanat konuları da ele alınacaktır.