Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
MATE 101 Analiz I 4 2 5
MATE 103 Analitik Geometri 4 0 4
MATE 105 Bilgisayara Giriş 2 2 3
ENG 101 Yabancı Dil I 4 0 4
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
TÜRK 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2
EPÖ 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3
TOPLAM 21 4 23

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
MATE 102 Analiz II 4 2 5
MATE 104 Soyut Matematik 4 0 4
MATE 106 Bilgisayar Programlama I 2 2 3
ENG 102 Yabancı Dil II 4 0 4
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2
TÜRK 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2
EPÖ 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 3
TOPLAM 21 4 23

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
MATE 201 Analiz III 4 2 5
MATE 203 Lineer Cebir I 3 0 3
MATE 205 Bilgisayarda Matematik Uygulamaları I 2 2 3
ENG 295 Yabancı Dilde Okuma-Konuşma 4 0 4
EPÖ 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3
TOPLAM 16 4 18

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
MATE 202 Analiz IV 4 2 5
MATE 204 Lineer Cebir II 3 0 3
MATE 206 Bilgisayarda Matematik Uygulamaları II 2 2 3
ENG 296 Mesleki Yabancı Dil I 4 0 4
EPÖ 202 Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi 3 0 3
EPÖ 204 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
TOPLAM 18 6 21

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
MATE 301 Karmaşık Analiz I 3 0 3
MATE 305 Olasılık ve İstatistik I 3 0 3
ENG 337 Mesleki Yabancı Dil II 3 0 3
EPÖ 301 Bilim Tarihi 2 0 2
EPÖ 303 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3
TOPLAM 13 2 14

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
MATE 302 Karmaşık Analiz II 3 0 3
MATE 304 Diferansiyel Denklemler I 3 0 3
MATE 306 Olasılık ve İstatistik II 3 0 3
ENG 338 İş Hayatı İçin Yabancı Dil 3 0 3
EPÖ 302 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
EPÖ 304 Özel Öğretim Yöntemleri II 3 0 3
TOPLAM 18 0 18

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
MATE 401 Cebir I 3 0 3
MATE 403 Sayısal Analiz I 2 0 2
MATE 409 Diferansiyel Denklemler II 3 0 3
Alan Seçmeli 3 0 3
EPÖ 405 Sınıf Yönetimi 2 0 2
EPÖ 407 Program Geliştirme ve Öğretim 3 0 3
TOPLAM 16 0 16

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
MATE 402 Cebir II 3 0 3
MATE 404 Sayısal Analiz II 2 0 2
MATE 406 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2
Alan Seçmeli 3 0 3
EPÖ 404 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2
TOPLAM 11 2 12

BEŞİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
MATE 501 Reel Analiz 4 0 4
MATE 503 Fonksiyonel Analiz 4 0 4
Meslek Seçmeli 3 0 3
EPÖ 501 Rehberlik 3 0 3
EPÖ 503 Okul Deneyimi 1 4 3
TOPLAM 15 4 17

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
MATE 502 Topoloji 4 0 4
MATE 504 Bitirme Tezi 2 0 2
Genel Kültür Seçmeli 2 0 2
EPÖ 504 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
EPÖ 506 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 2 3
TOPLAM 12 8 16

Ders İçerikleri

MATE 101: Analiz-I
Reel Sayılar ve Fonksiyonlar; cümleler, fonksiyonlar, doğal sayılar, rasyonel sayılar. Reel sayı sisteminin inşası. Kompleks sayılar. Fonksiyonlar. Reel Sayı Dizileri; dizilerde limit, Bolzano-Weierstrass teoremi, Cauchy dizisi, sınırlı ve monoton diziler, iç-içe aralıklar teoremi. Reel Sayı Serileri; reel sayı serileri, Cauchy yakınsaklık kriteri, mutlak yakınsaklık, alterne seriler.Fonksiyonlar; temel fonksiyonlar, limit, süreklilik, düzgün süreklilik.Türev; Türev, Rolle ve ortalama değer teoremleri, Lipschitz koşulu, L’ Hospital kuralı. Taylor ve Maclaurin formül ve serileri, ekstremum.

MATE 103: Analitik Geometri
Düzlemin temel aksiyomları, düzlemin grup yapısı, düzlemin vektör uzay yapısı, bunlarla ilgili dönüşümler, düzlemde temel dönüşümler, öteleme, homototi, genleşme ve dönme gruplarının yapıları, uzayın yapısı ve uzayda temel dönüşümler, Öklit uzayı, İççarpım, dik altuzaylar, bunlarla ilgili uzaklık bağıntıları, izometri ve benzerlik dönüşümleri grupları, ortogonal ve üniter gruplar.

MATE 105: Bilgisayara Giriş
Bilişim sistemi, Bilgisayarların gelişimi, Kelime işlemci ve elektronik tablolama programları. Algoritma ve problem çözme teknikleri, akış çizeneği, Programlama kavramı ve programlama dilleri, işletim sistemleri.

ENG 101: Yabancı Dil I
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

AİT 101: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

TÜRK 101: Türkçe I: Yazılı Anlatım
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

EPÖ 101: Eğitim Bilimine Giriş
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

MATE 102: Analiz II
Riemann Anlamında Belirli İntegral; tanım, integralin özellikleri, integral hesabın ortalama değer teoremleri, integral hesabın temel teoremi.Belirsiz İntegral; belirsiz integral hesaplama teknikleri. Belirli İntegral Hesaplama Uygulamaları ; alan hesabı, yay uzunluğu hesabı, dönel yüzeylerin alanları, dönel cisimlerin hacimleri.Belirli İntegralin Yaklaşık Hesabı; yamuklar metodu, Simpson metodu.Genelleştirilmiş integraller. Fonksiyon dizi ve serileri. Fonksiyon serileri, düzgün yakınsaklık, Weierstrass M-test. Fourier Serileri.

MATE 104:Soyut Matematik
Önermeler Cebiri, Bağlaçlar, Boole Polinomları, Matematiksel Kanıt, Niceleyiciler, Teoremler için ispat yolları, Küme kavramı ve kümeler cebiri, Küme aileleri, Çarpım Kümeler, Küme Dizileri, Kartezyen Çarpımlar, Grafikler, İzdüşümler, Bağıntılar, Bağıntıların Bileşkeleri, Bağıntı Türleri, Denklik bağıntıları, Sıralama Bağıntıları, Fonksiyon Kavramı, Örten, Bire-bir Fonksiyonlar, Fonksiyonların Bileşkesi, Ters Fonksiyonlar, Kısmi Sıralı Kümeler, Tam sıralı Kümeler, Kümeler Ailesinin Kartezyen Çarpımı, Sıra korur Fonksiyonlar, Sırasal Eşyapı Dönüşümler, Grup, Halka, Cisim, İzomorfizmler.

MATE 106: Bilgisayar Programlama I
Bilgisayarlar ve Bilgisayar teknolojileri, İşletim sistemleri, Bilgisayar desteğinde problem çözme teknikleri ve algoritmalar. Visual BASIC programlama dilinde program tasarımı ve uygulama yöntemleri. Internet ortamında temel Web sayfasının tasarımı, geliştirilmesi ve eğitimde uygulamaları.

ENG 102: Yabancı Dil II
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I”dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

AİT 102: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

TÜRK102: Türkçe II: Sözlü Anlatım
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

EPÖ 102: Eğitim Psikolojisi
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi.

MATE 201: Analiz III
Çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, kısmi türevler, tam diferansiyel. Jakobiyen. Bileşik fonksiyonların türevleri. Kapalı fonksiyonlar. Ters fonksiyonlar. Eğrisel koordinatlar. Bir yüzeyin teğet düzlemi ve normal doğrusu. Doğrultuya göre türev. Yüksek mertebeden kısmi türevler. Çok değişkenli fonksiyonlarda Taylor ve Maclaurin formül ve serileri. Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum. Lagrange çarpanları metodu. Fonksiyonel bağımlılık. Vektör değerli fonksiyonlar. Gradyent, diverjans, rotasyonel.

MATE 203: Lineer Cebir I
Lineer denklem sistemleri ve matrisler; matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun işlemleri, echelon form, elemanter matrisler, ters matris, lineer bağımsızlık, eşdeğer matrisler. Vektör Uzayları; vektör uzayları, alt uzaylar, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, bir matrisin rankı. İç Çarpım Uzayları; standart iç çarpım, ortogonal taban, Gram-Schmidt Metodu.Lineer Dönüşümler; lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümün matrisi, lineer dönüşümler uzayı, dual uzay, benzerlik. Determinantlar; determinant özellikleri, kofaktör ve bir matrisin eki, ters matrisin bulunması, lineer denklem sistemlerin çözümü, Cramer Kuralı. Özdeğer ve Özvektörler; köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar.

MATE 205 Bilgisayarda Matematik Uygulamaları I (2-2-3)
Adobe Captivate Programının Kullanımı ve Matematik Eğitimindeki Yeri, Auto Play Programının Kullanımı ve Matematik Eğitimindeki Yeri. Matematik eğitiminde de kullanılabilecek interaktif yazılımlar.

ENG 295: Yabancı Dilde Okuma Konuşma
Bir okuma parçasıyla ilgili genel fikir edinme, belirli kimi bilgilere ulaşmak için okuma, ayrıntılı okuma gibi okuma etkinliklerinin gerektirdiği beceriler kazandırılır. Öğrenciler kazandıkları becerileri hangi durumda, nasıl kullanacakları konusunda eğitilir. Öğrenciler, ders dışında da okuma becerilerini geliştirebilmeleri için kendi öğrenme tarzlarını tanımaları ve okuma stratejilerini geliştirmeleri konusunda desteklenir. Öğrencilere duygu ve düşüncelerini ifade edecekleri günlük konuşma becerilerinin yanı sıra bir grubu bilgilendirmeye yönelik, önceden planlanmış kısa konuşmalar yapma becerileri kazandırılır.

EPÖ 201: Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

MATE 202Analiz IV
İki katlı integraller. Üç katlı ve çok katlı integraller. Vektör değerli fonksiyonların integrali. Değişken dönüşümü. Çok katlı genelleştirilmiş integraller. Parametreye bağlı integraller. Leibnitz Kuralı. Düzlemde eğrisel integraller. Green Teoremi. Yoldan bağmsızlık. Üç boyutlu uzayda eğrisel integraller. Yüzey integralleri. Diverjans (Gauss) Teoremi. Stokes Teoremi. Yoldan bağımsızlık.

MATE 204: Lineer Cebir II
Lineer dönüşümler ve matrisler, bir lineer dönüşümün matrisi. Lineer dönüşümlerin vektör uzayı ve matrislerin vektör uzayı, benzerlik. Determinantlar ve özellikleri, kofaktör açılımları, bir matrisin tersi, determinantların diğer uygulamaları, Özdeğer ve öz vektörler, köşegenleştirme, simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, reel kuadratik formlar.

MATE 206: Bilgisayarda Matematik Uygulamaları II
Mathcad Programının Kullanımı ve Matematik Eğitimindeki Yeri, Bir Grafik Programının Kullanımı ve Uygulanışı, Kavram Haritası Oluşturmaya Yarayan Bir Program (Inspiralion gibi). Matematikte yaygın kullanılan kelime işlemciler.

ENG 296: Mesleki Yabancı Dil I
Öğrencilerin, akademik çalışmalarında ve gelecekte kariyerleri için gerekli olan dil becerisiyle donatılması temel hedeftir. Ders, aynı zamanda , öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu davranış geliştirmelerine yönelik yardım etmeyi de amaçlamaktadır. Önceki dönemlerden farklı olarak bu ders, özellikle okuma ve konuşma becerileri üzerinde durmaktadır.

EPÖ 202: Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi
Program değerlendirmede temel kavramlar ve ilişkileri, Programın başlıca yararları, programın özellikleri, öğeleri, Program değerlendirmenin kuramsal temelleri.

EPÖ 204: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

MATE 301: Karmaşık Analiz I
Karmaşık sayılar, Karmaşık fonksiyonlar, Karmaşık dizi, Karmaşık fonksiyonlarda limit ve süreklilik, Üstel, Logaritma, Trigonometrik, hiperbolik, ters trigonometrik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, Karmaşık fonksiyonlarda diferansiyellenebilme, Analitik fonksiyonlar, Harmonik fonksiyonlar, Karmaşık fonksiyonların integrali, Cauchy integral teoremi ve Cauchy İntegral, Türev Formülü.

MATE 304: Diferansiyel Denklemler I
Diferensiyel denklemler ve çözümleri, birinci mertebeden ve birinci dereceden diferansiyel denklemler. Geometrik ve Fiziksel Uygulamalar. Birinci mertebeden doğrusal olmayan denklemler. n inci mertebeden doğrusal denklemler.

MATE 306: Olasılık ve İstatistik I
Olasılık ve İstatistiğin Dünyası, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar, Olasılık Kuralları, Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi, Rastgele Değişkenler ve Beklenen Değerler, Bazı Önemli Kesikli Olasılık Dağılımları( Bernoulli, Binom, Çok Terimli, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün Dağılımlar), Bazı Önemli Sürekli Olasılık Dağılımları (Normal, Düzgün, Üstel, Gama, Beta, Cauchy Dağılımları), Moment Üreten Fonksiyonlar, Karakteristik Fonksiyonlar.

Mesleki Yabancı Dil II
Bu ders öğrencilerin İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye olmak üzere farklı tipte metinleri çevirebilmelerini sağlamayı hedefler.

Bilim Tarihi
Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.

EPÖ 303: Özel Öğretim Yöntemleri I
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

MATE 302: Karmaşık Analiz II
Kuvvet serileri, Laurent serisi ve singüler noktaların sınıflandırılması, Rezidü Teoremi ve uygulamaları, Belirli gerçel integral hesaplaması, Logaritmik rezidü, Konform dönüşümler. Kesirli doğrusal dönüşümler, Analitik devam, Riemann yüzeyleri.

MATE 409:Diferansiyel Denklemler II
Değişken katsayılı doğrusal denklemler. Legendre, Bessel ve Gauss denklemleri. Serilerle çözüm. Diferansiyel denklem sistemleri. Laplace dönüşümleri ve diferansiyel denklemlere uygulanması.

MATE 306: Olasılık ve İstatistik II
Örnek Seçimi, Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi( Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri), Örnekleme Dağılımları ve Tahmin (Nokta ve Aralık Tahminleri), Hipotez Testleri, Ki-Kareye Dayanan Anlamlılık Testleri, Regresyon ve Korelâsyon.

ENG 338: İş Hayatı için Yabancı Dil
Gelecekteki iş yaşamında gereksinim duyabilecekleri dil becerileri gereksinim çözümlemeleri temel alınarak belirlenir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, iş yaşamlarında başarılı olabilmeleri için gerekebilecek, telefonla yada yüz yüze görüşme, faks, posta, elektronik posta gibi iletişim araçları ile haberleşme gibi iletişim alanlarıyla ilgili dil becerileri uygun biçimde kazandırılır.

EPÖ 302: Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

EPÖ 304:Özel Öğretim Yöntemleri II
Problem ve problem çözme nedir? Problem çözmenin önemi, problemlerin sınıflandırılması, problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme süreci; dört işlem problemlerinin çözümünün öğretimi, sıradışı problemleri çözme stratejileri. Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemler, kesirler ve öğretimi, ölçüler ve öğretimi, veri işleme, geometri öğretimi. Proje Tabanlı Öğrenme. Ders planı hazırlama, sunma ve değerlendirme.

MATE 401: Cebir I
Kümeler, denklik bağıntısı, ikili işlemler, fonksiyonlar, asal sayılar.aritmetiğin temel teoremi, grup tanımı ve örnekler, alt gruplar, permütasyon grupları, yörünge, devirli permütasyonlar, tek ve çift permütasyonlar, devirli gruplar, homomorfizmalar, kosetler ve Lagrange teoremi, normal alt gruplar, bölüm grupları, izomorfizma teoremleri, p-grupları ve Sylow teoremleri, grup serileri ve çözülebilir gruplar.

MATE 403: Sayısal Analiz I
Polinom Köklerinin hesabı.Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri.Doğrusal olmayan denklemlerin çözümleri, vs.

EPÖ 405: Sınıf Yönetimi
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

EPÖ 407:Program Geliştirme ve Öğretim
Temel kavramlar, program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme- değerlendirme, programa süreklilik kazandırma ) , eğitim programları ile ilgili yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, işbirliğine dayalı öğrenme, yaşam boyu öğrenme, yapılandırmacılık, yaratıcı düşünme, v.b.).

MATE 402: Cebir II
Halka tanımı ve örnekler. Alt halkalar, homomorfizmalar. Bazı komütatif olmayan halka örnekleri. İdealer ve izomorfizma teoremleri. Bir tamlık bölgesinin kesirler cismi. Bir halka üzerinde tanımlı polinom halkası, değer homomorfizması.Bir cisim üzerinde tanımlı polinom halkasında çarpanlara ayırma. Eisenestein indirgenmezlik kriteri. Tek türlü çarpanlara ayırma bölgeleri, ebob. TÇAB olmayan tamlık bölgesi örnekleri. Öklid Bölgeleri, Gauss tamsayıları.

MATE 404:Sayısal Analiz II
Öz değerler ve öz vektörler. Sonlu farklar. Sayısal enterpolasyon ve enterpolasyon formülleri Eğri fitleme. Sayısal türev ve optimizasyonu, sayısal integrasyon. Sayısal yaklaşım yöntemleri ve diferensiyel. denklem sistemlerinin çözümleri, vb.

Okul Deneyimi I
Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni gözetiminde, okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen etkinlikler şunlardır.; okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.

EPÖ 404: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım

MATE 501: Reel Analiz
Kümeler, Sayılabilir kümeler, Reel Sayılar, R’de topolojik kavramlar, Sürekli fonksiyonlar, metrik uzaylar. Cauchy integrali, Fourier serileri ve Dirichlet şartları, Riemann integrali, sıfır ölçülü kümeler, Riemann integralinin varlığı, Riemann integralinin tanımlılığı, Rietz metodu. Basamak (Basit) fonksiyonlar ve onların integralleri, Temel iki lemma, L+ sınıfı, lebesgue integrali, Beppo-Levi ve monoton yakınsaklık teoremleri, Lebesgue yakınsaklık teoremi ve Lp uzayı.

MATE 503: Fonksiyonel Analiz
Lineer ve normlu uzaylar. Banach uzayları. İç-içe küreler hakkında teorem. I. ve II. kategori cümleler. Hilbert uzayları. Ortonormal ve tam vektörler sistemi. Bessel eşitsizliği. Parseval eşitliği. Sınırlı operatörler ve fonksiyoneller. Düzgün sınırlılık prensibi. Operatörler uzayında yakınsaklık kavramları. Banach-Steinhaus teoremi. Ters operatör hakkında Banach teoremi. Kendine eş operatörler. Simetrik, üniter, izometrik ve kompakt operatörler.

EPÖ 501: Rehberlik
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Okul Deneyimi II
Okullarda bir uygulama öğretmeni gözetiminde Öğretmenlik uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıf kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.

MATE 502: Topoloji
Metrik Uzaylar, Topolojik yapı ve topolojik uzay kavramı. Topolojik uzayda açık ve kapalı kümeler. Topolojilerin karşılaştırılması. Topolojik alt uzay kavramı. Reel sayıların, düzlemin, metrik uzayın topolojisi.Komşuluk kavramı, değme noktası, yığılma noktası, kapanış, bir kümenin içi ve dışı. Bir kümenin sınırı. Çarpım ve bölüm uzayları.

MATE 504: Bitirme Tezi
Matematik Eğitimi ile ilgili, öğrenci tarafından seçilen bir konunun ders sorumlusu danışmanlığında tez kurallarına uygun olarak bir tez hazırlanması ve sunulması.

EPÖ 504: Öğretmenlik Uygulaması
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

EPÖ 506: Alan Eğitiminde Araştırma Projesi
Matematik Eğitimi ile ilgili seçilen bir konuda bir dönem boyunca ders sorumlusunun gözetimi altında bu dersin teorik kısmında vereceği öneriler doğrultusunda araştırma yapılması ve sonuçlarının rapor olarak sunulması.

Alan Seçmeli Dersler

Uygulamalı Matematik
Gamma ve Beta fonksiyonları ve özellikleri, Fourier serileri ve Trigonometrik seriler, Fourier Kosinüs ve Sinüs serileri, Ortogonal seriler, Ortogonal fonksiyonların Fourier serileri. Fourier integralleri ve dönüşümleri.

Matematikte Seçme Konular I
Matematik ile ilgili yeni konular verilecektir.

Matematikte Seçme Konular II
Matematik ile ilgili yeni konular verilecektir.

Sayılar Teorisi
Tamsayıların bölünebilme özellikleri, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat, Asal sayılar. Aritmetiğin temel teoremi, Euler fi-fonksiyonu, Fermat, Euler ve Wilson teoremleri. Euler fi-fonksiyonunun özellikleri, kongruensler, Birinci dereceden kongruens denklemlerinin çözümü, Çinli kalan teoremi, n. Dereceden kongruenslerin çözümü, Asal modüle göre kongruenslerin çözümü, Kuadratik kalanlar, Legendre ve Jacoby sembolleri, Kuadratik karşılık teoremi.

Veri Analizi
Veri tabanı kavramı; (veri, bilgi, kayıt kavramları), (veri, bilgi, kayıt tipleri). Veri tabanı oluşturma, Güncelleme, Veri tabanı komutları, Veri tabanında programlama, Veri tabanında dosya işlemleri, Raporlama, Diğer paket programlar ile veri alışverişi, Veri tabanında proje hazırlama.

Kümeler Teorisi
İyi sıralı kümeler, Küme Aksiyomlar, Ordinal ve Kardinal Sayılar, Ordinal ve Kardinal Sayıların Aritmetiği.

Matematikte Seçme Konular III
Matematik ile ilgili yeni konular verilecektir.

Matematikte Seçme Konular IV
Matematik ile ilgili yeni konular verilecektir.

Kısmı Diferansiyel Denklemler
Birinci Mertebe Tek Bilinmeyenli Denklemler; lineer ve kuazi-lineer denklemlerin genel çözümleri ve Cauchy problemi, lineer olmayan denklemler, İkinci Mertebe İki Bağımsız Değişkenli Lineer Denklemler; Cauchy problemi ve sınıflandırma, kanonik formlar. Bir Boyutlu Dalga Denklemi; Cauchy problemi D’Alembert çözümü, inhomojen dalga denklemi. Eliptik Denklemler; Laplace denklemi, max-min prensibi. Sınırdeğer problemleri ve Green fonksiyonu.Parabolik Denklemler; başlangıç ve başlangıç-sınır değer problemleri, temel çözümler ve Green fonksiyonu. Analitik Çözüm Teknikleri; değişkenlerin ayrılması ve integral dönüşüm teknikleri.

Diferansiyel Geometri
Koordinat yamaları, E3 te yüzeyler. Yüzeyler üzerinde diferansiyellenebilen fonksiyonlar, tanjant vektörler, diferansiyel formlar. Yüzey dönüşümleri, yüzeyler üzerinde integrasyon, Yüzeylerin topolojik özellikleri. Manifoldlar. Şekil operatörleri, normal eğrilik, Gauss eğriliği. Yüzeyler üzerinde özel eğriler. Birinci ve ikinci esas formları.

Web Tasarımı
Web tabanlı öğretime giriş, HTML diline giriş, HTML uygulamaları, ileri düzey HTML uygulamaları, öğretim teorilerinin web-tabanlı ortama uyarlanması, görsel tasarım ilkeleri, işitsel-görsel uygulamalar, HTML editörleri, stil sayfaları uygulamaları, javascript uygulamaları, web-tabanlı öğretim değerlendirilmesi.

Araştırma Teknikleri
Bilimsel yöntem ve araştırma özellikleri, problem seçilmesi ve alt problemler, evren, örnekleme ve örneklemenin tayini, literatür incelemesi, veri, veri toplama araçları ve özellikleri, verilerin toplanması, eğitim araştırmalarında başvurulan başlıca analiz yöntemleri, bulgular, yorumlar ve rapor yazma.

Eğitim Felsefesi
Eğitimle ilgili temel kavramlar, felsefenin temel soruları ve uğraşı alanları, eğitim felsefesi boyutları, “iyi” felsefenin ölçütleri, temel felsefeler, temel eğitim akımları, Türk Eğitim Sistemi’nin felsefi boyutları, öğretmen ve eğitim felsefesi.

Eğitimde Program Geliştirme
Program ve ilgili temel kavramlar, program geliştirmede yaklaşımlar, program geliştirmenin aşamaları, program değerlendirme, ilgili alanda geliştirilmiş programların değerlendirilmesi, ilgili alanda bir taslak programı geliştirme çalışmaları.

Okulda Etkili İletişim
İletişimin tanımı ve iletişim süreci, örgüt ve örgütlenme, bir örgüt olarak okul, örgütlerde iletişimin önemi ve ilitişim çeşitleri, etkili ilitişim nedir?, etkili iletişimcinin özellikleri, iletişim ve insan ilişkileri, bir iletişim süreciolarak öğretme ve öğrenme süreci, iletişimsel etkililik için okul yöneticisine öneriler, iletişimsel etkililik için öğretme önerileri, iletişim ve “biz” bilinci.

Test Geliştirme
Konu ve davranış analizi, madde yapma, madde redaksiyonu, madde istatistikleri, madde ve test istatistikleri arasındaki matematiksel ilişkiler, madde analizi, madde seçimi ve test formunun oluşturulması.

Genel Kültür Seçmeli Dersler

Matematik Tarihi
M.Ö. 50 000 yıllarından başlayarak aritmetiğin gelişimi ve işlemler. Geometri, alanlar, katılar, analitik geometri, modern geometri, geometri araçları, cebir, denklemler, Binom teoremi, logaritma, trigonometri, ölçüler, metrik sistem, kümeler, integral, bilgisayarlar, sayılar, yapılar, denklem çözme, vektörler ve grafikler gibi konularda, matematik üzerine yapılan çalışmalar ve bu çalışmaları yapan matematikçilerin bibliyografileri.

Türk Eğitim Tarihi
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefi, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: Tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3 : Karma eğitim ve kızların eğitimi, yazı devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.