Dersler

Also available in: English

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
ELT 151 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3
ELT 153 İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3
ELT 155 Dinleme ve Sesletim I 3 0 3
ELT 157 Sözlü İletişim Becerileri I 3 0 3
ELT 159 Etkili İletişim 3 0 3
EDS 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3
TUR 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2
COM 101 Bilgisayar I 2 2 3
Kredi 19 2 20

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
ELT 152 Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3
ELT 154 İleri Okuma ve Yazma II 3 0 3
ELT 156 Dinleme ve Sesletim II 3 0 3
ELT 158 Sözlü İletişim Becerileri II 3 0 3
ELT 160 Sözcük Bilgisi 3 0 3
TUR 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2
EDS 102 Eğitim Psikolojisi Eğitim 3 0 3
COM 102 Bilgisayar II 2 2 3
Kredi 22 2 23

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
ELT 251 İngiliz Edebiyatı I 3 0 3
ELT 253 Dilbilim I 3 0 3
ELT 255 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I 3 0 3
ELT 257 İngilizce-Türkçe Çeviri 3 0 3
ELT 259 Anlatım becerileri 3 0 3
AIT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
EDS 201 Öğretim ilke ve Yöntemleri 3 0 3
Kredi 23 0 23

Bahar Dönemi

ELT 252 İngiliz Edebiyatı II 3 0 3
ELT 254 Dilbilim II 3 0 3
ELT 256 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II 3 0 3
ELT 258 Dil Edinimi 3 0 3
ELT 260 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2
AIT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2
EDS 202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
EDS 204 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3
Kredi 20 4 22

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
ELT 351 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I 2 2 3
EDS 305 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3
ELT 353 Dil Becerilerinin Öğretimi I 2 2 3
EDS 303 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2
ELT 355 Edebiyat ve Dil Öğretimi I 3 0 3
SFL 301 İkinci Yabancı Dil I 2 0 2
EDS 307 Sınıf Yönetimi 2 0 2
Kredi 15 6 18

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
ELT 352 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II 2 2 3
ELT 358 Türkçe- İngilizce Çeviri 3 0 3
ELT 354 Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 2 3
ELT 360 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2
ELT 356 Edebiyat ve Dil Öğretimi II 3 0 3
SFL 302 İkinci Yabancı Dil II 2 0 2
EDS 308 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
Kredi 16 6 19

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
ELT 451 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal
İnceleme ve Geliştirme
3 0 3
SFL 401 İkinci Yabancı Dil III 2 0 2
Seçmeli I 471,473,475,477,479,481 2 0 2
ELT 453 Drama 2 2 3
EDS 405 Özel Eğitim 2 0 2
EDS 401 Okul Deneyimi 1 4 3
EDS 403 Rehberlik 3 0 3
Kredi 15 6 18

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
ELT 452 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
Seçmeli II 472,474,476,478 2 0 2
Seçmeli III 480,482,484,486,488 2 0 2
EDS 406 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
EDS 402 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 2
EDS 404 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2
Kredi 13 6 16
TOTAL 143 32 159

Ders İçerikleri

ELT 151: Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3)
Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil yapıları ile sözcükler arasındaki ilişkiyi kavramasını ve bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. İleri seviyedeki dil yapıları, biçim ile metin türü arasındaki ilişkiyi anlama amacıyla, bağlam çerçevesinde incelenecektir. Yapıları ve anlam ilişkilerini sentezleyen öğrenciler yazacakları ileri seviye metinlerde bu yapıları kullanacaklardır. Dersin işlenişinde ikili ve grup aktiviteleri gibi etkileşimli çalışmalar kullanılacaktır.

ELT 151: Contextual Grammar I (3-0-3)
This course aims to promote understanding the relation between language structures and lexical items as well as raising awareness about the attribution of meaning by means of these structures. Within the framework of a context, advanced language structures are analyzed so as to establish relations between form and text type. Synthesizing these structures, students produce advanced level texts employing these structures. The course also emphasizes interactive activities such as group and pair work.

ELT 153: İleri Okuma ve Yazma I (3-0-3)
Bu ders kapsamında gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma, ve cümleler arası anlamsal ip uçların kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir. Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma alt-becerilerini yazacakları paragraflarda kullanma ve pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı paragrafları gibi değişik yazılı anlatım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.

ELT 153: Advanced Reading and Writing I (3-0-3)
This course presents a wide range of authentic reading materials including newspapers, journals, reviews and academic texts in order to comprehend contrasting viewpoints and to predict and identify main ideas and to decode intersentential clues. It also aims to equip students with intensive and extensive reading habits. Critical thinking skills such as synthesizing information or analyzing a problem as well as reacting on the basis of evaluation are fostered. Such sub-skills of reading are employed by the students’ in their writings. Students also analyze and produce different types of writings (e.g. expository paragraph, descriptive paragraph, narrative paragraph, etc.); build up writing skills emphasizing the organization, coherence, and cohesion and such sub-skills as summarizing, outlining, and paraphrasing at paragraph level. The use of spelling and punctuation conventions as well as non-alphabetic symbol use will be practiced as well.

ELT 155: Dinleme ve Sesletim I (3-0-3)
Bu ders öğrencilerin dinleme ve sesletim becerilerini geliştirmeyi ve İngilizce iletişimde kendilerine güvenlerini pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Farklı bağlamlardan alınmış dinleme materyalleri ve konuşma öbekleri, iletişim-odaklı sınıf aktiviteleri ile çözümlenecektir. Öğrenciler, ses farklılıkları ve problemli seslerin sesbilimsel çevriyazımı gibi temel dinleme ve sesbilim becerilerini ve yazma ve okuma çalışmalarıyla zenginleştirilmiş içerik odaklı aktiviteler yoluyla üst düzey dinleme becerilerini geliştireceklerdir. Sesli harfler, sessiz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi temel dinleme ve konuşma becerileri edinirken, öte yandan da öğrenme ve üretme amacıyla sesbilimsel çevriyazım kullanma olanağı bulacaklardır. Dersin işlenişinde ikili ve grup aktiviteleri gibi işbirliğine dayalı etkileşimli çalışmalar yapılacaktır.

ELT 155: Listening and Pronunciation I (3-0-3)
This course aims to develop students’ listening and pronunciation skills while gaining confidence in communicating in English. It employs authentic listening materials and speech samples used in different discourses in order to be analyzed as communication-oriented classroom activities. Starting from basic listening and phonetic skills such as discriminating minimal pairs and formulating phonetic transcriptions of problematic sounds focused in class, the course will focus on higher level listening skills and strategies by integration of reading and writing to the course curriculum through content-based activities. Students will be provided with the fundamentals of listening and phonetics namely vowels, consonants, stress in words, rhythm and intonation as well as the usage of phonetic alphabet for learning and production purposes. Collaborative learning through group and pair work will be encouraged.

ELT 157: Sözlü İletişim Becerileri I (3-0-3)
Bu ders, tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma çalışmaları sayesinde öğrencilerin resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. İletişim yetisinin bileşenlerinin detaylı olarak incelendiği bu dersin başlıca hedefi öğrencileri başarılı iletişim yeteneklerine sahip iyi birer öğretmen olarak yetiştirmektir. Bu ders kapsamında, dinleme ve sesletim derslerinde elde edilen kuramsal ve pratik bilgi konuşma becerileri ile harmanlanarak kısa, bilgi verici ve ikna edici sunumlarda kullanılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini etkin bir biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, bu derste başarılı bir sunuma katkıda bulunacak tepegöz, poster ve powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı da vurgulanacaktır.

ELT 157: Oral Communication Skills I (3-0-3)
This course offers a variety of different communication-oriented speaking activities such as discussions, individual presentations and other interactive tasks providing opportunity for students to improve their oral competence by developing effective language use both in formal and informal contexts. By exploring components of communicative competence, this course aims to equip students with the necessary skills to become successful communicators as well as language teachers. Students will utilize the theoretical and practical knowledge acquired in listening and pronunciation courses in delivering brief informative, persuasive presentations. Students will develop a good command in supra-segmental features (pitch, stress and intonation) as well. Besides, students will be acquainted with the use of audiovisual aids (OHP, power point, posters) and techniques which will help them become effective speakers.

ELT 159: Etkili İletişim (3-0-3)
Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

EDS 101: Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

TUR 101: Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

COM 101: Bilgisayar I (2-2-3)
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.TOP
II.YARIYIL

ELT 152: Bağlamsal Dilbilgisi II (3-0-3)
Bağlamsal Dilbilgisi I dersinin devamı niteliğindeki bu ders, öğrencilere ileri düzey metinlerde sıklıkla kullanılan sözcük sınıfları, tümce öğeleri, tümce çeşitleri ve tümce paçaları gibi ileri seviye dil yapıları konusunda eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Çözümleme ve sentezleme üzerine kurulu bu derste, öğrenciler dil öğrenimi sürecinde sorunlu olarak nitelendirilen İngilizce dilbilgisi yapıları, işlevleri ve kullanımları açısından bağlam ve yanlış çözümlemesi yöntemleriyle değerlendireceklerdir. Bu ders, ileri düzey İngilizce dilbilgisi yapılarının tanımlayıcı incelemesinin yanı sıra, bu yapıların farklı bağlamlarda kullanımı konusunda öğrencilere eleştirel bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin işlenişinde ikili ve grup aktiviteleri gibi etkileşimli çalışmalar yapılacaktır.

ELT 152: Contextual Grammar II II (3-0-3)
This course is a continuation of Contextual Grammar I. This course leads students to have a critical perspective into the advanced level structures (e.g. word classes, elements of the sentence, types of sentence, sentence fragments etc.) of different types of texts on a contextual level. Building upon analysis and synthesis, students evaluate the most problematic forms of English grammar with guidance in their function and usage using methods such as error analysis or discourse analysis. Besides presenting a descriptive review of the forms and function of advanced English grammar structure, this course encourages students to develop a critical stance toward the use of these structures in various contexts. The course also emphasizes interactive activities such as group and pair work.

ELT 154: İleri Okuma ve Yazma II (3-0-3)
Bu ders İleri Okuma ve Yazma I dersinin devamıdır. Bu dersin başlıca amacı öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini okuma ve yazma alanında geliştirmektir. Ders kapsamında işlenecek çeşitli özgün okuma metinleri sayesinde, öğrenciler tümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapabilme ve satır aralarındaki anlamı kavrayabilme gibi ileri düzey okuma alt-becerileri becerilerini geliştireceklerdir. Buna ek olarak, derste kullanılacak materyaller metin ile gerçek hayat arasında bir köprü işlevi görecek ve öğrencinin kültürel benzerlik ve farklılıklar konusundaki algısına ışık tutacaktır. Metinler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilinç sayesinde, öğrenciler okuma metinlerindeki bilgiyi inceleyecek, birleştirecek ve eleştirel bir yaklaşım getirerek cevap niteliğinde kompozisyonlar yazacaklardır. Bu ders kapsamında öğrenciler, bir kompozisyonda olması beklenen bütünsellik, tutarlılık ve düzen gibi öğeleri göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı ve karşıtsal, sınıflandırma , süreç çözümleme, sebep-sonuç ve tartışma gibi çeşitli kompozisyon türlerinde metinler üreteceklerdir. Okuma ile yazmanın aynı potada eritildiği bu ders kapsamında ayrıca araştırma odaklı bir öğretim yolu seçilecek ve öğrencilerin kütüphane ve Internet taraması gibi temel araştırma becerilerini ve atıfta bulunma, bibliyografya oluşturma gibi temel araştırma raporu yazma becerilerini kazanması sağlanacaktır.

ELT 154: Advanced Reading and Writing II (3-0-3)
This course is a continuation of Advanced Reading and Writing I. This course promotes higher level thinking skills. By processing a variety of different authentic reading texts, students will develop superior-level sub-skills of reading namely, making inferences and deductions, and reading between the lines. Students will relate inferences from the text to real life, and gain insights into the cultural similarities and differences. By means of the awareness gained from the texts, students will analyze, synthesize and evaluate information and therefore, in their compositions, react to readings. Students will also analyze and produce different types of essays (e.g. comparison and contrast, classification, process analysis, cause-and-effect analysis, and argumentative) that are unified, coherent and organized. In addition to the integration of reading with writing, research-based instruction will be adopted, so that students will develop basic research skills includingLibrary/internet search, and basic research report writing skills such as citing, paraphrasing and referencing.

ELT 156: Dinleme ve Sesletim II (3-0-3)
Bu ders İleri Okuma ve Yazma I dersinin devamıdır. Dersin başlıca amacı öğrencilere dinleme ve sesbilim alanında ileri düzey becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında işlenecek çeşitli özgün dinleme metinleri ve akademik sunumlarla öğrencilerin alımlayıcı dinleme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak, öğrenciler not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerilerini geliştirilme fırsatı bulabileceklerdir. Ders içeriğinin önemli bir parçasını oluşturan mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan özgün dinleme materyalleri öğrencilere İngiliz dili sözlü boyutunda detaylı bir perspektif kazandıracaktır. Buna ek olarak, öğretmen adaylarının dünyada konuşulan İngiliz dilinin değişik aksanlarına karşı duyarlılık geliştirmesi de amaçlanmaktadır. Dersin işlenişinde ikili ve grup aktiviteleri gibi işbirliğine dayalı etkileşimli çalışmalar yapılacaktır.

ELT 156: Listening and Pronunciation II (3-0-3)
This course is a continuation of Listening and Pronunciation I, this course will focus on basic skills and principles of listening and phonetics. A variety of different authentic listening texts and academic presentations will be utilized to develop students’ receptive listening skills. This course includes such sub-skills of listening as note-taking, predicting, extracting specific and detailed information, guessing meaning from context, and getting the gist. Throughout the course, students will be exposed to aural authentic listening materials such as interviews, movies, songs, lectures, TV shows and news broadcasts. This course also aims to equip student teachers with a strong sensitivity towards different accents of English language being spoken around the world. Collaborative learning through group and pair work will be encouraged.

ELT 158: Sözlü İletişim Becerileri II (3-0-3)
Bu ders Sözlü İletişim Becerileri I dersinin devamıdır. Ders, resmi ve gayri resmi bağlamlarda öğrencilerin sözlü iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla tartışma, rol oynama, bireysel ve grup sunumları ve doğaçlama konuşma gibi iletişime yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Farklı okuma ve dinleme metinlerini iletişim odaklı çalışmalara dahil ederek, öğrencilerin alımlayıcı becerilerinin yanı sıra üretken becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Uygulamalar, öğrencileri düşünmeye yöneltmeyi amaçlamalı ve iletişim kurmaya ilgi uyandırmak amacıyla, güncel konular, ilginç gerçekler, dikkat çekici söylemler ve ileri düzey edebi metinler kullanılmalıdır. Öğrencilerin farkındalık kazanması için, sık yapılan sesletim hataları listelenip tartışılabilir. Bunlara ek olarak, iletişimde meydana gelebilecek aksaklıkları giderici stratejilerin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

ELT 158: Oral Communication Skills II (3-0-3)
This course is a continuation of Oral Communication Skills I. It offers extended communicative tasks such as debates, role-plays, individual and group presentations, impromptu speeches and other interactive tasks providing opportunity for students to improve their oral competence by developing effective language use both in formal and informal contexts. Integrating different reading and listening texts into communication-oriented tasks, this course aims to develop students’ productive skills beyond their receptive skills. The course includes discussion topics, interesting facts, stimulating quotes as well as literary texts which are structurally and intellectually complex and thought-provoking thus promoting interest and motivation in communication. Common pronunciation mistakes are listed and discussed so as to raise the awareness of students as future language teachers. It also aims to develop students’ strategic competence to be utilized in repairing communication breakdowns as communication.

ELT 160: Sözcük Bilgisi (3-0-3)
Bu ders öğrencileri sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki konusunda bilinçlendirmeyi ve ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretmeye odaklanarak öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler ayrıca yazılı ve sözlü anlatımlarını geliştirmek amacıyla deyimler, söz öbekleri, eşdizimlilik, argo, güzel adlandırma, neolojizm, atasözleri ve öbeksi eylemler ile ilgili bilgilerini geliştireceklerdir. Derste problem çözme, hata analizi, günlük tutma gibi etkinlikler ve çift ve gruplar halinde çalışma gibi, konu tabanlı ve etkileşimli uygulamalar yer alacaklardır.

ELT 160: Lexical Competence (3-0-3)
This course aims to raise students’ understanding of the relation between lexical items and structural forms as well as expanding their vocabulary knowledge by focusing on the components of word formation including prefixes and suffixes. Students also learn idioms, collocations, slang, euphemisms, neologisms, proverbs and phrasal verbs to help them to better explore, review, play with and enhance their spoken and written expression. Throughout the course, students will engage in interactive content-based tasks such as problem-solving activities, error analysis, and journals writing to increase their vocabulary span.

TUR 102: Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0-2)
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

EDS 102: Eğitim Psikolojisi (3-0-3)
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

COM102: Bilgisayar II (2-2-3)
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.TOP
III.YARIYIL

ELT 251: İngiliz Edebiyatı I (3-0-3)
Giriş düzeyindeki bu ders, İngiliz, Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın kültürel tarihi, metin incelemede kullanılan temel terim ve teknikler, başlıca metin türleri ve bu edebiyatlardaki önemli akım ve dönemler gibi konulara değinir. Öğrenciler, farklı dönemlere ait çeşitli türlerdeki kısa öykü, şiir, Tiyatro oyunu ve roman gibi eserleri içerik ve biçem analizi yoluyla inceleyecektir. Bunlara ek olarak, bu ders, öğrencileri, edebiyatın yaşam anlayışımıza katkıları konusunda bilinçlendirmeyi ve sınıf içi tartışmalar aracılığıyla, öğrencilere okunan metinlere karşı eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrenciler okuyacakları eserlerdeki edebi sanatları inceleyecek ve bunları çıkarım ve değerlendirme yapmak amacıyla yorumlayacaklardır.

ELT 251: English Literature I (3-0-3)
This introductory course includes brief cultural history of British and American literature and literary works written in English, fundamental terms and techniques used while studying a literary text, introduction to the major genres and styles in literature, and introduction to the movements and periods in literature in English. Students analyze the content and style of various literary texts such as short story, poem, drama and novel representing different periods and genres of English literature. This course also focuses on developing an appreciation for literature’s contribution to our understanding of life. Students use literary tools to analyze and critically evaluate the works they have read. This course, through classroom discussions, aims to help students gain a critical perspective towards the texts. Students also analyze literary arts used in these texts, and interpret them so as to make deductions, inferences and evaluations.

ELT 253: Dilbilim I (3-0-3)
Bu ders dilbilimsel analizin temel kavramlarına, farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı anadil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlara bir giriş niteliğindedir. Üzerinde durulacak konular: Bir sistem olarak dilin bileşenleri; dilbilimsel edinç ve edim, dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, dilbilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin ve dil, yanallaşma ve ellilik, dilin evrimi, insan dili işleyiş modelleri, dil kullanımı ve dil bozuklukları ile ilgili araştırmalar (örn.: eş zamanlı dinleme testi, bölünmüş beyin, WADA testi); sesbilgisi, akustik, duyuşsal ve söyleyiş sesbilgisi, konuşma organları, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslar arası sesbilim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş şekli ve yeri; sesbilim, ses örnekleri, benzeşim, benzeşmezlik, bağlama, ünsüz harf kümeleri, sessiz harfler, parçalarüstü, vurgu ve ezgi; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizimlilik.

ELT 253: Linguistics I (3-0-3)
This course gives an introduction to the basic concepts in linguistic analysis; understanding the nature, structure, and use of language by way of awareness raising activities, error analysis of language learners’ production, case studies, and comparative analysis of native and target languages. The topics under investigation are the components of language as a system: linguistic competence and performance, branches of linguistics, types of grammar, language universals, creativity of linguistic knowledge, arbitrariness of language, sign languages, artificial languages and animal communication; brain and language:, lateralization and handedness, evolution of language, human language processing models, research on language and disorders (e.g., dichotic listening, split brain, WADA); phonetics: acoustic, auditory and articulatory phonetics, speech organs, phoneme, vowels and consonants, IPA, diphthongs, tripthongs, manner and place of articulation; phonology: sound patterns, assimilation, dissimilation, linking, consonant clusters, silent letters, suprasegmentals, stress and intonation; semantics: componential analysis, entailment, semantic relations, sense and reference, collocational meaning.

ELT 255: İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I (3-0-3)
Bu derste İngiliz Dili Öğretimindeki (İDÖ) temel konu ve süreçler tanıtılacaktır. Ders yaklaşım, yöntem, ve teknik kavramlarının arasındaki ayrımlara ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemine odaklanacaktır.Tarihsel bir perspektifle İngilizce öğretimindeki yöntem ve yaklaşımlar eleştirel bir biçimde ele alınacaktır: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Anlatım, İşitsel-Duyusal Yöntem, Sessiz Yöntem, Topluluk Dil Öğrenimi, İletişimsel Yaklaşım, Doğal Yaklaşım. Öğretmen adayları bu yöntemleri, o yöntemle ilintili küçük ölçekli öğretim aktiviteleri tasarlayarak ve sınıf içi uygulamasını gerçekleştirerek (mikro öğretim yaparak) keşfedecek ve sentezleyeceklerdir.

ELT 255: Approaches to ELT I (3-0-3)
This course presents basic issues and processes in ELT course design. It focuses on identifying the difference among approach, method and technique and the significance of these concepts in course design. A critical overview of methods and approaches taking a historical perspective is presented: Grammar Translation Method, Direct Method, Audio-lingual Method, Silent Way, Community Language Learning, Suggestopedia, Communicative Approach, the Natural Approach. Student teachers will discover and synthesize classroom application possibilities of such methods through designing micro-teaching of activities associated with them.

ELT 257: İngilizce-Türkçe Çeviri (3-0-3)
Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımları kapsayan bu ders öğrencilerin farklı konularda yazılmış İngilizce metinleri Türkçe’ye çevirmesini hedeflemektedir. Çeşitli konularda yapılan çevirilerin yanı sıra, öğrenciler bir metin çevirisinin uygunluğunu, hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendireceklerdir. Biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu gibi konular işlenecektir. Dersin uygulamaya yönelik kısmı çeviri alanındaki son gelişmelere ilişkin makalelerle desteklenerek yürütülecek, ayrıca İngilizce öğretimiyle ilgili yazıların çevrilmesi teşvik edilecektir.

ELT 257: English-Turkish Translation 3-0-3)
This course includes the fundamental theories and approaches in the science of translation. Students translate a variety of different authentic English texts into Turkish. Besides translation activities from diverse areas, students also engage in error analysis tasks in which they critically evaluate the appropriateness of the various translations of the same text and its comparison to their own translation by employing different translation skills. Various aspects of translation will be evaluated including style, word selection, the role and importance of translation in language learning and teaching and cultural aspects of translation. The practical aspect of the course will go hand in hand with readings covering theoretical grounds pertinent to current issues in the field of translation. Exposure to and translation of ELT-related materials will also be encouraged.

ELT 259: Anlatım Becerileri (3-0-3)
Bu ders topluluk karşısında konuşmaya giriş niteliğindedir ve etkin iletişim için gerekli olan pratik becerilerin gelişimine odaklanmaktadır. Bir konuşma metninin hazırlanması ve sunumunda gerekli olan tüm aşamalara (görsel ve işitsel malzemelerin geliştirilmesi ve kullanımı dahil) değinilmektedir. Öğrenciler, geniş kapsamlı okuma ve araştırmaya dayalı sunumlar hazırlayacaklar ve bunları sınıf ortamında sunacaklardır. Başarılı sunum örnekleri içerik, biçim ve görsel-işitsel öğelerin uygunluğu yönünden incelenecektir. Öğrencilerin, mülakat, sosyalleşme, telefon görüşmeleri, sunum yapma, toplantı yönetme, ve özgeçmiş ve başvuru yazma gibi iş ortamlarında kullanacakları sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

ELT 259: Oral Expression and Public Speaking (3-0-3)
This course is an introduction to public speaking and focuses on development of practical skills for effective communication. It emphasizes fundamental stages of speech preparation and delivery including adopting and developing audio and visual aids. Throughout the course, students will deliver extended presentations as an outcome of extensive reading and research. Samples of successful presentations will be analyzed in terms of the appropriateness of content, form, and audiovisual aids. The course also aims to foster students’ oral and written language skills in job-related situations such as interviewing, socializing, telephoning, presenting information, holding meetings as well as CV and application writing.

AİT 201: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

EDS 201: Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

ELT 252: İngiliz Edebiyatı II (3-0-3)
Bu ders İngiliz Edebiyatı I dersinin devamı niteliğindedir. Derste İngiliz, Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın farklı dönemlerinden birçok yazar ve esere değinilmektedir. Öğrenciler bir metindeki temel ilke ve kavramların metindeki kullanımlarını belirleyerek, bu kavramlar hakkındaki bilgilerini kullanma ve pekiştirme imkânı bulabileceklerdir. Bu ders, İngilizce yazılmış edebiyatın dönemleri ve temel akımları hakkında sağlam bir temel hazırlayacaktır. Çeşitli dönemlere ait örnek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki Çeşitli dönemlere ait örnek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki temel kavramlar, terimler, teknikler ve edebi, felsefi ve bilimsel akımlar irdelenecektir. Öğretmen adaylarının belirlenen konularda odaklanmış reaksiyonlar yazmaları hedeflenmektedir.

ELT 252: English Literature II (3-0-3)
This course is a continuation of English Literature I. It explores a variety of literary texts from a range of eras and writers of British and American literature and literary works written in English, accordingly. Students will have the chance to practice their knowledge about key terms and concepts by analyzing literary texts in order to identify these concepts and their use in a text. The course will provide a solid foundation about the fundamental movements and periods in literature written in English. Through the use of selected literary texts from various periods, fundamental concepts, terms, techniques and literary, philosophical and scientific approaches movements in these literatures will be examined. Student teachers are expected to prepare focused writing assignments for designated topics.

ELT 254: Dilbilim II (3-0-3)
Bu ders Dilbilim I’in devamıdır. Dilbilim alanındaki diğer konularla ilgili farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı anadil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlara bir giriş niteliğindedir. Konular: biçimbilgisi; bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hierarşik iç yapılarının incelemesi, biçimbilimsel sesbilim değişkenliği; sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dilbilgisi, yönetim ve bağlama, minimalist program, üye yapısı, rol; edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık öğeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem durumu, kurumsal söylem, ve bunlar gibi konular.

ELT 254: Linguistics II (3-0-3)
This course is a continuation of Linguistics I. An elaboration on further topics in linguistics is presented by way of awareness raising activities, error analysis of language learners’ production data, case studies, and comparative analysis of native and target languages. The topics under investigation are: morphology; free and bound morphemes, compounds, inflectional morphology, derivational morphology, morphemic analysis, morphological typology of languages, analysis of the internal hierarchical structure of words, morphophonological variation; syntax: word categories, phrase and clause structure, transformational-generative grammar, government and binding, minimalist program, argumant structure, theta-roles; pragmatics: deixis, implicature, conversational maxims, speech acts and politeness. sociolinguistics; dialects, register, style; discourse: criteria for textuality, types of cohesive devices, discourse connections, functions, the discourse situation, institutional discourse, and similar topics.

ELT 256:İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II (3-0-3)
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I’in devamı olan bu ders, İDÖ’de ders tasarımı, ikinci/yabancı/uluslararası/özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce öğretiminde öğrenci ihtiyacına uygun olan yaklaşım seçimi gibi güncel konu ve uygulamalara odaklanır. Bu derste, yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zeka ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamaların çerçevesi çizilir ve bu yaklaşımlarla ilintili aktivitelerin küçük ölçekte sunumları/mikro öğretimleri yapılır. Bu dersin amacı, ikinci/yabancı dil öğretimi, dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim yeterliliğine sahip öğrenci ve öğretmen yetiştirme ihtiyacı gibi konularda farkındalık yaratmak ve öğretmen adaylarının gerekli becerilerinin gelişimini sağlamaktır.

ELT 256:Approaches to ELT II (3-0-3)
As a continuation of Approaches to ELT I, this course focuses on current issues and practices in ELT course design, selecting the appropriate approach suitable to learner needs based on current distinctions such as ESL, EFL, EIL, ESP, EAP. It outlines current foreign language teaching trends such as constructivist approach, content-based instruction, task-based instruction, problem-based teaching, multiple intelligences, whole language approach and corpus-based applications of language teaching and designing micro-teaching of activities associated with them. This course aims to raise awareness of issues of culture and classroom second/foreign language learning, of technology use in language classrooms, and of the need for developing communicative and intercultural competencies for the language learner and teacher of the globalized world and designing micro-teaching of activities associated with them.

ELT 258: Dil Edinimi (3-0-3)
Bu ders birinci ve ikinci dil edinimi kuramlarının (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım) tanıtır ve anadil ile erek dilin gelişim evrelerini ve süreçlerine odaklanır. Durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi (örn.: CHILDES vertitabanı), sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, anadil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları) gibi konular sunulur. Derste anlatım, ikili ve grup çalışması yöntemleri kullanılacaktır.

ELT 258: Language Acquisition (3-0-3)
This course presents an overview of the theories of first and second language acquisition (e.g.: behaviorism, innatism, information processing, connectionism, the interactionist position) and focuses on the developmental stages and sequences of first and target language acquisition. Case studies, comparative analysis of the use of native and target languages in corpus data (e.g.: CHILDES database), recordings and/or transcriptions of real second language classroom interaction will be employed for the analysis of first and second language acquisition; comparison of second language acquisition in children and in adults; identifying developmental sequences in first language acquisition; stages in second language morpho-syntactic development; processes in second language acquisition; learner characteristics and individual variation in ultimate attainment in second language acquisition (e.g.: role of personality, language aptitude, intelligence, age of acquisition, motivation and attitudes, learner preferences and beliefs); differences between second language acquisition and foreign language learning contexts (e.g.: natural vs. instructional settings). Lectures, group and pair work activities will be utilized.

ELT 260:Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

AİT 202: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

EDS 202: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

EDS 204: Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)
Bu ders dil öğreniş gereksinimleri belirlemek amacıyla (örn.:durumsal, nesnel, öznel, ve dil) gereksinim çözümlemesi (ihtiyaç analizi) yapmaya ve hedef yazımı, ders izlencesi tasarımı, ders planı hazırlaması için gerekli olan bilgi ve becerilerin geliştirlmesini amaçlar. Değişik ders evreleri (sunum, alıştırma ve üretme), ders planlamasına ve ders geliştirme yaklaşımlarını konu alır. Dersin amacı öğretmen adaylarının farklı izlence türlerini ve öğrenen gereksinimlerini, öğrenen yaşını, ders hedeflerini dikkate alan uygun izlence tipi seçim kriterlerini, ölçüt-temelli öğretme, yeterlilik betimlemeleri, İngilizce yeterlilik ölçütleri ve yönergeleri, Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası, ve kimlik gibi farklı konuları tanımalarını sağlamaktır.

ELT 351:Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I (2-2-3)
Bu ders, erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farkları (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenmimi açısından) ve erken yaş öğreneleri hakkında yanlış bilinenleri kapsar. Dersin amacı öğretmen adaylarının erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemlerini (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejilerini (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal) belirlemeye ve kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktivite (örn.: yapboz, hikaye, oyun, ve benzetim) ve görsel-işitsel araç (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmelerine yardım etmek, öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun olarak öğretim noktalarının seçimini, sıralamasını, materyal uyarlamasını ve değerlendirmesini yapabilmelerini sağlamak, erken öğrenen sınıflarında öğretmenin gereksinim duyacağı sınıf yönetimi tekniklerinin ana hatlarını belirlenmek, bu sınıflarda işbirliğine dayalı öğrenmenin ve grup/ikili çalışma etkileşiminin önemini vurgulamaktır. Öğretmen adayları sınıflarında erken dil öğrenenlerinin birbirlerinin öğrenme biçem ve stratejilerine saygı duymasını, kendilerinin ve diğerlerinin öğrenmesiyle ilgili sorumluluk almalarını sağlamanın yolları hakkında bilinç kazanır.

ELT 351: Teaching English to Young Learners I (2-2-3)
This course gives an overview of the difference between young learners (K-6) and and learners at other ages (in terms of learning of language structures, skills and sub-skills) and misconceptions about young learners. The aim of the course is to help student teachers identify learner styles (e.g.: visual, auditory, kinesthetic) and strategies (e.g.: meta cognitive, cognitive, socio affective) of young learners and developing activities (e.g.: puzzles, stories and games, simulations) and audio visual aids (e.g.: pictures, realia, cartoons, puppets, songs) for the teaching of vocabulary, language skills and structures; select and sequence teaching points and adapt and evaluate materials according to the cognitive and affective development and language level of the learners; to outline classroom management techniques necessary for teachers of young learner classrooms; to emphasize the importance of collaborative learning and interaction through group and pair work, and of ways to encouraging young learners to respect each other’s learning styles and strategies, and sharing responsibility for self and others learning.

EDS 305: Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)
Bu ders Özel Öğretim Yöntemleri I’in devamı niteliğindedir. Ders, öğrenci-merkezli öğretimi model alarak, sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamalarının öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarını saptamaya ve düzetici öğretim aktiviteleri geliştirilmesi için gereken bilgi ve beceri donanımını sağlamayı amaçlamaktadır. Öğretmen adayları, öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilmesi ilkelerinin ışığında güncel eğilimleri baz alan yöntemleri içeren ders planları hazırlayarak mikro öğretim etkinlikleri yapacaklardır. Gelecekte kullanılabilir kaynaklar olarak, sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak için öğretmen adayları ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlar (örn.: TESOL and INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter) hakkında bilgilendirilecektir. Bu tip yayınlardan seçilmiş makalelerle daha önce belirtilen dil öğretimi ve yöntemleri konuları üzerine tartışılacaktır.

ELT 353: Dil Becerilerinin Öğretimi I (2-2-3)
Bu ders dinleme, konuşma, sesletim ve sözcük öğretiminin farklı evreleri ve tekniklerinin detaylı incelenmesi yoluyla dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için geliştirilmesi üzerine yoğunlaşır. Öğretmen adayları yukarıda bahsedilen dil becerilerine odaklanarak ders planlama ilke ve tekniklerine göre farklı yeterlilik düzeylerine uygun bireysel ve/veya küçük-ölçekli grup aktiviteleri tasarlayıp mikro öğretim etkinlikleri yapacaklardır.

ELT 353: Teaching Language Skills I (2-2-3)
This course concentrates on building language awareness and teaching skills through a detailed study of techniques and stages of teaching listening, speaking, pronunciation and vocabulary to language learners at various ages and language proficiency levels. Student teachers will design individual and/or group micro-teaching activities focusing on the language skills above with adherence to principles of lesson planning and techniques of the specific skills for a variety proficiency levels.

EDS 303: Türk Eğitim Tarihi (2-0-2)
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

ELT 355: Edebiyat ve Dil Öğretimi I* (3-0-3)
Bu ders İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen kısa hikaye ve roman örneklerinin analizine ve bu iki türü diğer türlerden farklı özelliklerine yoğunlaşır. Öğretmen adayları her dil düzeyinde gençler ve yetişkinlerle edebiyat kullanımına değişik yaklaşımlarla tanışacaktır. Edebiyat ve dil öğretiminin bu iki edebi türde (kısa hikaya ve roman) nasıl bütünlenebileceği kuram ve uygulama boyutunda ele alınacaktır. Edebi metinlerin içerik zenginliği dikkate alınarak edebiyatın oluşturduğu bağlamın dilsel özelliklerinin inceleneceği bu ders hem dilsel hem de sanatsal açıdan bireyi zenginleştirmeyi de hedeflemektedir. Bu ders boyunca, öğretmen adayları kültür öğretiminin aşağıda belirtilen alanlarda kısa hikaye ve roman kullanımı yoluyla nasıl mümkün olacağını inceleyeceklerdir: Karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/adetler; inançlar, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı. Bunlara ek olarak, bu derste öğrenciler edebi metinlerin düz metinlerle desteklenerek öğrencilerin toplumsal konulara karşı duyarlı hale getirilebileceklerini öğrenecek ve edebiyat metni üstüne kurgulanmış etkinliklerle öğrencilerin bireysel olarak topluma katkı sağlayabilecekleri vurgulanacaktır. Bu derste aynı zamanda edebi eserlerin güdüleyici dil öğrenim gereçleri olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi de hedeflenmektedir. Çeşitli dil becerisi temelli etkinliklerin edebi eserlere uygulanması için etkileşimli etkinlikler ve grup çalışmaları yapılacaktır.

ELT 355: Literature and Language Teaching I* (3-0-3)
This course concentrates on the analysis of examples from British and American short stories and novels and those which are originally produced in English; and identification of the distinctive features of short stories and novels. Student teachers will explore different approaches to using literature with teenage and adult learners at all levels; examining ways in which the teaching of literature and language can be integrated in these two genres (short story and novel) and exploring theoretical and practical dimensions of this integration. This course will provide linguistic and artistic enrichment by teaching the analysis of literary texts as content and as context. Through this course, student teachers will also investigate how culture teaching is possible through short stories and drama in the following domains: comparison and contrast between objects or products that exist in the target and native culture; proverbs, idioms, formulaic expressions which embody cultural values; social structures, roles and relationships; customs/rituals/traditions; beliefs, values, taboos and superstitions; political, historic and economic background; cultural institutions; metaphorical/connotative meanings, use of humour. Moreover, the course will sensitize the students towards social issues by presenting techniques on how to enrich the literary text through prose, underlining the importance of using activities based on literary texts to create an awareness of one’s contribution to society. This course also touches upon the examination and evaluation of literary texts as motivating language material.

SFL301: İkinci Yabancı Dil I* (2-0-2)
Öğrencisi oldukları İngilizce Öğretmenliği programının olanaklarına bağlı olarak, öğretmen adayları ikinci yabancı dil olarak şu derslerden birini seçebilirler: Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Arapça, Japonca, Çince, Rusça ve Yunanca.
Bu ders ikinci yabancı dile giriş niteliğindedir ve öğretmen adaylarına temel iletişim becerileri kazandırmayı amaçlar. Öğretmen adayları bu dersin sonunda basit günlük konuşma dialoglarını ve temel okuma parçalarını anlayabilecek, günlük temel konuşma dilinde kendilerini ifade edebilecek ve sorular sorabileceklerdir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için dialoglar ve okuma metinleri kullanılacaktır. Öğretmen adayları iletişim durumlarında kullanılan erek dildeki temel yapıları tanıyacak, temel kelimeleri öğrenecektir ancak dil bilgisini öğrenmek ana hedef olmayacaktır. Dinleme becerisi bu dersin önemli bir kısmını oluşturur ve özellikle konuşma becerisiyle bütünleştirilerek sunulacaktır. Ayrıca erek kültür ve yaşam biçimi hakkında bilgi verilecektir. Bu ders, kendinde sonra gelen İkinci Yabancı Dil II ve İkinci Yabancı Dil III dersleri için ön koşul teşkil eder.

SFL301: Second Foreign Language I* (2-0-2)
Depending on the facilities of the department, the student teachers may have the option of learning one of the following languages as a second foreign language requirement: German, French, Spanish, Italian, Arabic, Japanese, Chinese, Russian or Greek.
This course is an introduction to the basics of a second foreign language. It aims at providing student teachers with the skills required for basic communication. The aim for student teachers is to understand simple every day dialogues and basic reading texts, express themselves and ask questions in the basic spoken language. To fulfill these aims, dialogues and reading texts are utilized. Student teachers are exposed to the basic structures and vocabulary items of the target language in communicative contexts, but grammar is not the primary focus. Listening is an important component of the course and is integrated especially with speaking. Besides, some insights into the target culture and life style will be given. *This course is prerequisite for Second Foreign Language II and III.

EDS 307: Sınıf Yönetimi (2-0-2)
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

ELT 352: Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II (2-2-3)
Bu ders Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I’in devamıdır. Dersin amacı farklı izlence türlerinin (hikaye temelli, içerik temelli, tema temelli, görev temelli) erken öğrenen dersleri için uygulanabilirliğini sorgulayarak, erken öğrenen grupları için izlenceler hazırlamak ve seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanım yollarını belirlemektir. Sınıf yönetimi, dil sunumu ve alıştırmaları bağlamında, erken yaş öğrenenleri sınıflarında kaydedilen video görüntülerinden yaralanılarak analiz ve tartışma yapılacaktır. Öğretmen adayları değişik özelliklerdeki erken öğrenen (5-12 yaş) sınıfları için seçilen izlence türüne göre ders taslakları ve/veya ders gereçleri geliştireceklerdir.

ELT 352: Teaching English to Young Learners II (2-2-3)
This course is a continuation of Teaching English to Young Learners I. The intent of the course is analyzing how to design young learner course syllabuses focusing on the applicability of different syllabus types (e.g.: story-based, content-based, theme-based, task-based) and the effective ways to make use of child literature within a chosen syllabus. Analysis and discussions of video recordings of young learner classrooms with reference to classroom management, presentation of language and practice in class will be utilized. Student teachers will design a course and/or materials for a chosen syllabus type teaching activities and assessment practices for a diverse range of young learners (K-6).

ELT 358: Türkçe- İngilizce Çeviri (3-0-3)
İngilizce-Türkçe çeviri dersine tamamlayıcı olarak bu ders teorik ve uygulamalı zemine dayanmaktadır. Öğrenciler bir çevirinin etkinliğini Türkçe ve İngilizce dillerinin kendine özgü özelliklerini göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı inceleme yoluyla değerlendireceklerdir. Biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi, ayrıca çevirinin kültürel boyutu gibi konulara ağırlık verilecektir. Dersin uygulamaya yönelik kısmı çeviri alanındaki son gelişmelere ilişkin makalelerle desteklenerek yürütülecek, ayrıca İngilizce öğretimiyle ilgili yazıların çevrilmesi teşvik edilecektir.

ELT 358: Turkish-English Translation (3-0-3)
Being the counterpart of English-Turkish Translation, this course will rely on both theoretical as well as practical grounds. Adopting a contrastive analysis method, students evaluate the effectiveness of a translation paying attention to the idiosyncrasies regarding the unique nature of Turkish and English. Various aspects of translation will be evaluated including style, word selection, the role and importance of translation in language learning and teaching and cultural aspects of translation. The practical aspect of the course will go hand in hand with readings covering theoretical grounds pertinent to current issues in the field of translation. Exposure to and translation of ELT-related materials will also be encouraged.

ELT 354: Dil Becerilerinin Öğretimi II (2-2-3)
Bu ders Dil Becerilerinin Öğretimi I’in devamıdır. Ders okuma, yazma, ve dilbilgisi öğretiminin farklı evreleri ve tekniklerinin detaylı incelenmesi yoluyla dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için geliştirilmesi üzerine yoğunlaşır. Öğretmen adayları yukarıda bahsedilen dil becerilerine odaklanarak ders planlamanınplanı ilke ve tekniklerine göre farklı yeterlililik düzeylerine uygun bireysel ve/veya küçük-ölçekli grup aktiviteleri tasarlayıp sunacaklardır.

ELT 354: Teaching Language Skills II (2-2-3)
This course is a continuation of Teaching Language Skills I. This course concentrates on building language awareness and teaching skills through a detailed study of techniques used in and stages of teaching reading, writing, and grammar to language learners at various ages and language proficiency levels. Student teachers will design individual and/or group micro teaching activities focusing on the integration of the language skills above with adherence to principles of lesson planning and techniques of the specific skills for a variety proficiency levels.

ELT 360: Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

ELT 356: Edebiyat ve Dil Öğretimi II* (3-0-3)
Bu ders Edebiyat ve Dil Öğretimi I’in devamı niteliğindedir. İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve Tiyatro oyunu örneklerinin analizi ve bu iki türü diğer edebi türlerden ayıran özellikleri konu alır; edebi metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek şekilde edebiyatın oluşturduğu bağlamın dilsel özelliklerini çözümlemeye yönelik etkinlikler hazırlamayı öğretir. Bu derste, edebiyat ve dil öğretiminin bu iki edebi türde nasıl bütünlenebileceği araştırılacak, bu bütünlemenin teori ve uygulama boyutları keşfedilecektir. Bu ders boyunca, öğretmen adayları toplumsal açıdan önem taşıyan unsurlar ve kültürel ögelerin öğretiminin aşağıda belirtilen alanlarda şiir ve Tiyatro oyunu kullanımı yoluyla nasıl mümkün olacağını inceleyeceklerdir: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/ adetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı. Bu derste aynı zamanda edebi eserlerin güdüleyici dil öğrenim materyali olarak incelenmeleri ve değerlendirilmeleri sağlanır. Çeşitli dil becerileri temelli etkinliklerin edebi eserlere uygulanması için grup çalışmaları yapılacaktır.

ELT 356: Literature and Language Teaching II* (3-0-3)
This course is a continuation of Literature and Language Teaching I. It concentrates on the characteristics of poetry and drama as a literary genre; approaches to analyzing ways to use contemporary poetry and drama from British, American literature and those which are originally produced in English, employing activities that help students analyze literature as context and as content. The course elaborates on ways in which the teaching of literature and language can be integrated in these two genres (poetry and drama) and explores theoretical and practical dimensions of this integration. Through this course, student teachers will investigate how teaching cultural and social issues is possible through poetry and drama in the following domains: comparison and contrast between objects or products that exist in the target and native culture; proverbs, idioms, formulaic expressions which embody cultural values; social structures, roles and relationships; customs/rituals/traditions; beliefs, values, taboos and superstitions; political, historic and economic background; cultural institutions; metaphorical/connotative meanings, use of humour. This course also touches upon the examination and evaluation of literary texts as motivating language material. Application of various language based activities to literary texts through peer teaching will be utilized.

SFL302: İkinci Yabancı Dil II* (2-0-2)
Bu ders İkinci Yabancı Dil I dersinin devamı niteliğindedir ve öğretmen adaylarının erek dilde iletişim kurmasını sağlamak için iletişimsel görevler sunmayı hedefler. Öğretmen adayları gazete, dergi ve kısa hikayelerde sıklıkla kullanılan dil bilgisi yapılarına ve sözcük öğelerine aşinalık kazanacaklardır. Basit yazma görevleri de derse entegre edilecektir. Hem dinleme ve hem de konuşma becerilerini geliştirmek dersin öncelikli hedefidir ve öğretmen adaylarına uzun dialoglar ve okuma parçalarıyla daha fazla sözcük öbeği sunulacaktır. Ayrıca özgün araç kullanımıyla erek kültür ve yaşam biçimi hakkında bilgi verilecektir. Bu ders kendinde sonra gelen İkinci Yabancı Dil II dersi için ön koşul teşkil eder.

SFL302: Second Foreign Language II* (2-0-2)
This course is a continuation of beginning level of second foreign language. It aims at providing communicative tasks for student teachers to actually communicate in the target language. Student teachers will be exposed to commonly occurring grammatical patterns and vocabulary items in written texts such as newspapers, magazines and short stories. Simple writing tasks will also be integrated into the course. Both listening and speaking are important components of this course and more vocabulary items will be presented through longer dialogues and reading texts. More insights into the target culture and life style will be given through the use of authentic materials.
*This course is prerequisite for second foreign language III

EDS 308: Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

ELT 451: Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme* (3-0-3)
Bu ders öğretmen adaylarının İDÖ ders gereçleri tasarımı teori ve ilkelerini (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi, ve değerlendirilmesi), tanımalarını ve ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşlerden haberdar olmalarını sağlar. Öğretmen adaylarının dikkati, yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarının arasındakiilişkiye çekilir. Bu derste ders gereçlerinin seçimi ile ilgili şu noktalara değinilir: format, öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçlerin kullanılması. Ayrıca dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi ile ilgili de şu konulara değinilir: ders kitabı gereçlerinin belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine ve ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları. Öğretmen adayları, gereç değerlendirmesi ve ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili tartışmalara katılır, dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve gereç tasarımının güncel İDE yöntemlerine hangi yollarla bağlantılanacağı üzerine tartışırlar.

ELT 451: Language Teaching Materials Adaptation and Development * (3-0-3)
This course focuses on acquainting student teachers with the theory and principles of ELT materials design (e.g.: selecting, adapting, developing and evaluating materials) and equipping student teachers with the basic arguments for and against the use of coursebooks in the classroom. Student teachers will be sensitized to the relation between methodology, ideology and the coursebook writer. This course emphasizes issues related to selection of language materials: suitability regarding the format, the students’ proficiency level, learnability, ease of use, cultural content, availability of communicative interaction and language use, and the use of corpus-based authentic materials set in a real-world context which allows learners to interact with each other or the teacher in meaningful ways. The following issues related to adapting or developing materials for language teaching are also taken up: adapting coursebook materials to particular learning needs and teaching contexts, and designing their own teaching materials and supplementing materials parallel to the methodology, to the level and needs of the students and to present school environment. Student teachers engage in the discussion of issues related to evaluation of materials and text books used in EFL classroom settings, are familiarized with language material and textbook evaluation criteria and ways to relate materials design to current ELT methodology.

SFL401: İkinci Yabancı Dil III (2-0-2)
Bu ders İkinci Yabancı Dil II dersinin devamı niteliğindedir ve öğretmen adaylarının ileri okuma ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefler. Değişik türlerdeki özgün metinler kullanılarak karmaşık dil bilgisi yapıları ve ileri düzey sözcük öbekleri bu dersin önemli bir bölümünü oluşturur. Öğretmen adaylarının sınıfta kısa sözlü sunumlar yapması, rol-oynama aktivitelerine katılması, erek dilde filmlerden kısa parçalar izleyip sonrasında konuyla ilgili tartışmalara katılması; tebrik, şikayet, yanıt vb. konulu mektup ve e-mektup, günlük ve kısa kompozisyon gibi metinler yazması beklenir. Özgün araç kullanımı ve araştırma görevleriyle erek kültür ve yaşam biçimi hakkında daha ileri düzeyde bilgilere erişilecektir.

SFL401: Second Foreign Language III (2-0-2)
This course is a continuation of Second Foreign Language II. It aims at further developing student teachers’ reading and oral skills. Authentic texts of different genres will be studied in order to focus on more complex grammatical structures and advanced level vocabulary items. Student teachers are expected to make short oral presentations, produce role-plays, watch short extracts of movies in the target language and participate in simple discussions on a related topic in class and write letters and e-mails of greeting, complaint, response etc., diary entries and short paragraphs and essays. Further insights into the target culture and life style will be given through authentic classroom materials and research tasks.

ELT 453:Drama (2-2-3)
Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı,benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş grupları ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

EDS 405: Özel Eğitim (2-0-2)
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

EDS 401: Okul Deneyimi (1-4-3)
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

EDS 403: Rehberlik (3-0-3)
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

ELT 471 – History of English (2-0-2)
A survey of the major historical trends in the development of the English language.

ELT 471 – İngiliz Dili Tarihi
Bu ders, İngilizcenin art zamanlı ses, sözcük ve tümce düzeyinde değişimini ve bu değişim olgusunu dilbilimi açısından ele alır.

ELT 473 – Discourse Analysis & Language Teaching (2-0-2)
The basic aim of this course is to give students an understanding of the different approaches to discourse analysis. Topics include speech acts, speech events and components in the establishment and maintenance of discourse such as topic, turn-taking, cohesion and coherence.

ELT 473–Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi
Metin düzeyinde dil çalışmasını amaçlayan bu ders öğrencilere özellikle metinlerde uyumluluk ve tutarlılığı sunar; metin uyumluluk ve tutarlılığın dil öğretimindeki yeri irdeleyerek katkısını tartışır.

ELT 475 – English Culture & Civilisation (2-0-2)
English culture and civilisation from the Middle Ages to the Present. Interdisciplinary survey of the geography, literature, film, art, architecture, music and theatre in the context of English cultural history. The main aim of this course is to tap into the vast cultural, historical and social heritage of England, that is often overlooked. Students will have the opportunity to delve into the following interesting themes: What is the role of the Queen and Monarchy in England? What are the most famous and historically important historical places in England? The course will also examine the following aspects of English Culture: English Literature, the different dialects of English used in England, Social Customs and Practices, English Architecture and Religious belief. Again, teaching will place more emphasis on student participation as opposed to rigid lectures.

ELT 475 – İngiliz Kültürü ve Medeniyeti
Bu derste, dil-kültür ilişkileri ele alınır. Kültürün dilin ayrılmaz bir parçası olduğu örneklerle ortaya konulur. İngiliz kültürünün de orjinal ingilizce metinlerde var olduğu tipik örneklerle ele alınır.

ELT 477 – Stylistics (2-0-2)
Studies the features of situationally distinctive uses of language and tries to establish principles capable of accounting for the particular choices made by individual and social groups in their use of language. General stylistics, literary stylistics and phonostylistics are the topics considered.

ELT 477 – Biçembilim
Bu ders, biçemin dilde bireyin anlatım biçimiyle ortaya konulduğunu dilbilimsel ilkelerle irdeler; dilin bu anlatım olgusunu biçem kuramı içinde değerlendirir; ve anlatımın bu boyutunu öğrenciye sunmayı amaçlar.

ELT 479: İleri Yazma Becerileri (3-0-3)
Araştırma ve tez yazımı için gerekli mesleki yazma becerilerinin öğretimi; öğrenci kompozisyonlarını gözden geçirme, düzeltme, değerlendirme ve notlandırma stratejilerini uygulama olanakları sunar

ELT 479: Advanced Composition (3-0-3)
Practice in conceiving, composing and polishing essays, articles and reviews on largely controversial cultural, political, social, historical, artistic and literary subjects. The context assumed is what the British call “high journalism”. The aim of this course is to generate materials professional enough for publication.

ELT 481: Film Çalışmaları (2-0-2)
Dersin amacı bir sanat biçimi olarak kabul edilen filmin temel bileşenlerini öğrenciye aktarmaktır. Öğrenciler filmleri izlerken nasıl eleştirel ve analitik olabileceklerini bu ders sayesinde öğrenebileceklerdir. Ders boyunca biçem ve konularına göre seçilmiş Spielberg , Tarantino, Kubrick ve Lynch gibi yöntemler tarafından üretilmiştir en az yedi film incelenip , çözümlenecektir. Dersin sonunda , öğrenciler filmlerin biçem ve kavramlarını etkili bir biçimde algılayabilme ve değerlendirme becerisi ve yetisine sahip olacaklardır.

ELT 481: Film Studies
The purpose of this course is to introduce students to the fundamentals of film as an art form. The course aims to guide students to watch films more critically and widen their analytical viewing skills. Selected films are viewed and discussed in connection with their style and themes. Films which were produced as films – that is, not based on books or works of drama – constitute the material of the course. The course covers a close analysis of at least seven films by directors such as Spielberg, Tarantino, Kubrick or Lynch who have made a great impact on cinema. By the end of the course, students will be able to trace major developments in film history, discuss the concepts of film in considerable detail and identify the various elements of film style.

ELT 452: Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)
Bu ders, sınıf bazlı ölçme değerlendirme üzerine temel kavram, ilke ve kurguları sunar. Farklı testler ve sınama biçimleri (örn.: yeterlilik, başarı, bulgulayıcı ve/veya yerleştirme amaçlı sınama, doğrudan ve dolaylı sınama, ayrık nitelikli ve bütüncül sınama, ölçün ve ölçüt temelli sınama, öznel ve nesnel sınama, iletişimsel sınama), geniş boyutlu dil ölçme amaçları için değişik soru türleri, bu tür testlerin geliştirilme ve değerlendirilmeleri ve mevcut diğer ölçme yöntemleri (örn.: gelişim dosyası, özdeğerlendirme, öğrenen günceleri) bu dersin konuları arasındadır. Öğretmen adaylarından farklı yaş grupları, dil düzeyleri ve öğrenme biçemleri için dil testleri hazırlamaları beklenmektedir. Öğretmen adayalarına okuma, yazma, dinleme ve konuşma, kelime ve dilbilgisini test etmek için ayrık ve bütüncül biçimde sınav hazırlama teknikleri tanıtılır. Bu ders aynı zamanda betimlemeli çıkarımsal istatistik hesaplamaları ve sınav tasarımının altında yatan ilkeleri (örn.: içerik, ölçütsel, kurgusal, görünüş geçerliliği, tutarlılık, standart ölçme hatası, ve gerçek puan; kullanışlılık) kapsar. Bununla birlikte, test kurgulama aşamaları, madde analizi ve test puanlarının yorumlanması, ölçünleştirilmiş testlerin değerlendirilmesi (örn.: TOEFL, IELTS ve Avrupa Dil Dosyası için akredite edilmiş dil sınavları) öğretmen tarafından hazırlanan dil sınavları ve yararlı geri etkinin sağlanması da dersin içerikleri arasındadır.

ELT 452: English Language Testing and Evaluation (3-0-3)
This course presents an overview of basic concepts, principles and constructs of classroom-based assessment. It focuses on the identification of different types of tests and testing (e.g.: proficiency, achievement, diagnostic, and placement tests, direct vs. indirect testing, discrete point vs. integrative testing, norm referenced vs. criterion referenced testing, objective testing vs. subjective testing, communicative language testing) and various types of questions for a wide range of language assessment purposes, development and evaluation of such language tests and of other available types (e.g.: portfolio, self assessment, learner diaries). Student teachers are expected to prepare language tests for different age groups, different proficiency levels and various learner styles. Student teachers are familiarized with test preparation techniques for testing reading, writing, listening, speaking, vocabulary and grammar individually and testing language skills in an integrated manner. The course also promotes the understanding and application of basic descriptive and inferential statistical calculations and the principles underlying test design (e.g.: content, criterion related, construct, face validity; reliability, standard error of measurement and the true score; practicality). The course also covers stages of test construction, carrying out item analysis and interpretation of test scores, assessing standardized tests (e.g.: TOEFL, IELTS and exams accredited by the Council of Europe for the European Language Portfolio), teacher-prepared language tests and achieving beneficial backwash.

EDS 406: Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

EDS 402: Karşılaştırmalı Eğitim (2-0-2)
Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini çeşitli yönleriyle incelemek, bu ülkelerdeki özel alanın öğretimi ile ilgili durumları analiz etmek, ülkelerin eğitim sistemlerini birbirleriyle ve ülkemizdeki durumla karşılaştırmak.

EDS 404: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

ELT 472 – Sociolinguistics (2-0-2)
This course explores linguistic and cultural diversities of the United Kingdom and the United States. Topics covered include: language prestige, language change, regional and social dialect variation, bias and multilingualism, language and gender.

ELT 472 – Sosyodilbilim
Bu ders dilin sosyal boyutu içerisinde incelenmesini amaçlar. Dil kullanımında sosyolojik, coğrafi ve kültürel nedenlerle değişkeler ile çok dillilik çerçevesinde kullanımın sergilendiği bir tercihler eğrisi profili tanıtılır.

ELT 474 – Advanced Grammar (2-0-2)
This course has a dual purpose, being suitable either for independent use as a survey of the main syntactic structures in contemporary English or as an introduction to the descriptive framework used in more comprehensive grammars. Students are also expected to be creative in using grammatical points for communicative purposes.

ELT 474 – İleri Dilbilgisi
İngiliz dilinde tümcenin en büyük birim olarak ele alınıp çeşitli düzeylerde kategori ve işlevleri açısından betimlendiği bu dersin amacı öğrencileri sözdiziminin gücüne duyarlı hale getirmektir. Kullanılan yöntem çerçevesinde tanıma, çözümleme ve üretme süreçleri etkili kılınacaktır.

ELT 476 –Mythology (2-0-2)
This course provides a thematic introduction to World Mythology. Myths from a wide range of cultures and civilisations are chosen to help students gain a global taste of past mythology. As well as gaining an insight into selected myths, more importantly students will see the direct link between different cultures and the way in which this influences the development of mythology.

ELT 476- Mitoloji
Bu ders dünya mitolojisine tematik girişi sağlar. Geniş bir kültür ağından ve uygarlıklardan seçilen mitolojiler, öğrencilerin eski mitolojiye ilişkin global bir görüş oluşturmalarına yardımcı olacaktır. Seçilen mitolojileri derin bir biçimde incelemenin yanında öğrenciler değişik kültürlerle bunların mitoloji gelişimine etkilerinin direkt bağını göreceklerdir.

ELT 478: Internet ile öğretim (2-0-2)
Bu dersin temel amacı yabancı dil sınıflarında kullanılabilecek internet teknolojilerini öğrencilere tanıtmak ve bunların dil öğretiminde yaygın ve etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Ders süresince öğrenciler bu teknolojilerin dil sınıflarında nasıl işe koşulacaklarını öğreneceklerdir. Öğrenciler bu ders sayesinde, elektronik posta, blog, wiki, prodcast, çevrimiçi referans araçlarını, teknoloji merkezli ders yazılımlarını elektronik materyalleri ve elektronik öğrenme uygulamalarını dil öğretiminde etkili bir biçimde kullanma yollarını öğreneceklerdir.

ELT 478: Teaching with the Internet (2-0-2)
This course introduces students to the internet technologies and provides a collection of offline and online activities for use in the language classroom. During the course students will study and investigate the basic elements of internet technologies and they will be guided to incorporate these into language leaning. During the course students will able to study e-mails, blogs, wikis, prodcasts, online reference tools, technology-based courseware, electronic materials, and e-learning practices.

ELT 480 – Semantics in LT (2-0-2)
The course is introductory, with emphasis on a pragmatic aqualitative approach to semantics. In addition to traditional topics, the course attempts to analyse the semantic aspects of language from the perspective of English language teaching.

ELT 480 – Dil Öğretiminde Anlambilim
Bu dersin temel amacı dili anlam yönüyle ele almak, göstergenin gösterilen bölümünü incelemek; sözcükler arası anlam ve mantıksal ilişkileri ve anlambilimin dil öğretimindeki yerini bilimsel açıdan ortaya koymaktır.

ELT 482 – Advanced Translation (2-0-2)
The theory and practice of translation; translation techniques with special reference to English and Turkish languages. To improve the students’ knowledge of English; the passages carefully chosen for specific purposes help students to equip themselves with translation skills.

ELT 482 – İleri Çeviri
Bu derste çeviri yaparken, yapıların ve anlamların diğer dilde nasıl gösterilebileceği üzerinde durulur. Öğrenciler değişik türdeki metinleri inceler, mevcut sözcükler, yapılar, iletişimsel ve sosyal bağlamlar üzerinde tartışma yapar ve en iyi çeviri ürümüne ve karar verir.

ELT 484 – Contrastive Analysis (2-0-2)
This course provides a comparison of Turkish and English phonology, morphology, syntax, semantics and discourse in a contrastive analaysis of two languages; the differences identified are studied as areas of potential difficulty in foreign language learning.

ELT 484 – Karşılaştırmalı Dilbilgisi
Bu derste öğrencilere bazı yöntem ve teknikler aracılığı ile Türkçe ve İngilizce arasındaki fonolojik, mortolojik , yapısal ve anlamsal farklılıklar ve benzerlikler tanıtılır. Bu yolla öğrenme sürecinde karşılaşılabilecek bazı sorunların kaynağını bulmayı öğretme amaçlanmaktadır.

ELT 486- Bilingualism (2-0-2)
This course is an undergraduate-level introduction to bilingualism.The primary goal is to survey a broad range of social,psychological and linguistics issues that underline much of the discussion in the extensive literature on bilingualism,with a focus on both child and adult bilinguals.Various description and definitions of bilingualism will be considered.Some other important issues that will be discussed will include individual bilingualism,aspect of bilingual competence,features of bilingual speech, societal multilingualism,language choice,language maintenance and language shift.Active participation in class discussion is both expected and encouraged.

ELT 486 – İkidillilik
İkidilliliğe giriş dersi lisans düzeyinde bir derstir.Dersin esas amacı,çocuk ve yetişkinlerin ikidilliliği üzerine yapılan geniş,sosyal,psikolojik ve dil kullanımı araştırmalarını incelemektir.İkidillilik ile ilgili farklı tanımlar gözönünde bulundurulacaktır.Bunun yanında kişisel ikidillilik,toplumsal ikidillilik,ikidilli kişilerde dil seçimi,ikidillilikte konuşma becerisi ve özellikleri hakkında yapılan çalışmalar da incelenecektir.

ELT 488: Eleştirel Düşünme (2-0-2)
Bu ders eleştirel düşünme sürecini iredeler ve öğrencilerin daha net, derin ve etkili düşünmelerine yardımcı olur. Dersin temel kaynağını oluşturan öğrencilerin kendi yaşamsal deneyimleri ve çağdaş sorunlar, onların problem çözme, sorunları çözümle ve akademik ,mesleki ve kişisel yaşamları ile ilgili akılcı karar vermelerine yardımcı olacak beceriler geliştrimlerine yardımcı olmaktadır. Öğrenciler, ders süresince ilgili konularda eleştirel okuma, yazma ve sürekli tartışmalar yaparak dil becerilerini ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirirler.

ELT 488: Critical Thinking (2-0-2)
This course scrutinizes the process of thinking critically and guides students in thinking more clearly, insightfully and effectively. Concrete examples from students’ experience and contemporary issues help students develop the abilities to solve problems, analyze issues, and make informed decisions in their academic, career and personal lives. Substantive readings, structured writing assignments and ongoing discussions help students develop language skills while fostering sophisticated thinking abilities.